החיפוש הניב 71 תוצאות

על ידי ענבשהל
07 ינואר 2019, 07:45
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרעה בפג'ימה
תגובות: 30
צפיות: 1211

Re: פרעה בפג'ימה

בלי קשר או אולי עם קשר. יש לציין שרבי אלתר צודק בעצם הרעיון לזלזל בפרעה כי הוא הולך בדרכו של הקב''ה שהתעלל בו וציווה לספר 'את אשר התעללתי' ופירש''י שחקתי. ויש כאן בנין אב לכל הדורות להשתדל לזלזל ברשעים כמ''ש רבינו יונה בשע''ת ג ריט באריכות לכאורה לא פשוט כלל שהרי הקב"ה ציוה למשה ואהרון לכבד את פרעה...
על ידי ענבשהל
31 דצמבר 2018, 10:19
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מילים מיותרות בתורה או בתפילה?
תגובות: 4
צפיות: 280

Re: האם יש מילים מיותרות בתורה או בתפילה?

מחלוקת היא בדברי רבותינו האם דורשים כל מילה ומילה בדברי נביאים. הרמב"ם מביא במורה (בהקדמה) ודע כי המשלים הנבואיים יש בהם שני דרכיםת מהם משלים שכל מלה שבאותו המשל כוללת עניין, ומהם אשר כל המשל מורה על כל העניין הנמשל, ויבואו באותו המשל מלים רבות מאוד שאין כל מלה מהן מוסיפה דבר באותו העניין הנמשל, אלא...
על ידי ענבשהל
19 דצמבר 2018, 10:28
פורום: ויחי
נושא: אפרים ומנשה היו תאומים?
תגובות: 3
צפיות: 261

Re: אפרים ומנשה היו תאומים?

עדינו העצני כתב:זכורני שיש דעה כזו בחז"ל (אולי לפי הספרי).
אודה למי שימצא.
מופיע ברד"ק בראשית מ"א,נ': "וליוסף יולד – דרך כלל, ואולי תאומים נולדו, לפיכך אמר יולד, כי נולדו בלידה אחת"
על ידי ענבשהל
13 דצמבר 2018, 15:01
פורום: בית המדרש
נושא: יחס הרמב"ם לחכמת הגויים
תגובות: 30
צפיות: 832

Re: יחס הרמב"ם לחכמת הגויים

וגם ביקורת עמיתים לא נועדה לגלות זיופים. ההנחה שעומדת בבסיסה היא שמחבר המאמר פרסם את מחקרו בתום לב ומבלי שבדה נתונים. לסוקרים אין בדרך כלל גישה לכל החומר המחקרי, ולמעט תחומים מעשיים, כמו מתמטיקה, אין מנוס מלהסתמך על מידה של אמון. קיימות דוגמאות למקרי הונאה ברורים שעברו את שלב הביקורת ונחשפו רק כאשר...
על ידי ענבשהל
13 דצמבר 2018, 11:31
פורום: בית המדרש
נושא: יחס הרמב"ם לחכמת הגויים
תגובות: 30
צפיות: 832

Re: יחס הרמב"ם לחכמת הגויים

א"כ יראה לי שבנידון דידן יש לו להכריע כפי ההוכחה היותר מקובלת, שהרי אין זה הכרעה כאדם מסויים, ואל לנו לשים תהילתנו בבשר ודם, אלא בכך שההוכחה המקובלת נבחנת תמיד חדשות לבקרים ומנסים להפריכה. ואם לא הצליחו להפריכה חזקה עליה שהיא הוכחה טובה. אמנם בזה עליך להאמין למספרים לך שאכן הראייה נבדקה. ושוב אתה צ...
על ידי ענבשהל
13 דצמבר 2018, 07:07
פורום: בית המדרש
נושא: יחס הרמב"ם לחכמת הגויים
תגובות: 30
צפיות: 832

Re: יחס הרמב"ם לחכמת הגויים

אינני מבין מה הנידון כאן. אם יש מוסכמה מקובלת בעולם המדע והרפואה שנבדקה בראיות (לא תיאוריות) ע"י הרבה אנשי מדע ורופאים והתקבלה כנכונה, וכל אדם בר דעת יסמוך על זה בכל ענין גם בעניני פיקוח נפש, אם כן למה בהלכה לא נאמר כך? כל מה שיש לדון הוא במקרה שלא מדובר בדברים ברורים ומוסכמים ורק איזה מדען או רופא...
על ידי ענבשהל
11 דצמבר 2018, 21:14
פורום: בית המדרש
נושא: יחס הרמב"ם לחכמת הגויים
תגובות: 30
צפיות: 832

Re: יחס הרמב"ם לחכמת הגויים

ואני מצרף עוד קובץ המביא הוכחות רבות לשימוש חכמים בראיות של גויים, ואף הסתמכות עליהם להלכה לכא' ללא בירור נוסף.
על ידי ענבשהל
11 דצמבר 2018, 21:05
פורום: בית המדרש
נושא: יחס הרמב"ם לחכמת הגויים
תגובות: 30
צפיות: 832

Re: יחס הרמב"ם לחכמת הגויים

מחילה ממעכ"ת, לא ידעתי שחסום. אני מצרף את דברי ר' אברהם בן הרמב"ם בקובץ. דברי כבודו לכאורה סותרים בפשטות את דברי הרמב"ם ואת דברי ר' אברהם שהבאתי. שהרי נאמר במפורש: "כי החכמים ז"ל אינם מעיינים הדעות ולא מביטין אותם, אלא מצד אמיתתם ומצד ראיותיהם, לא מפני האומר אותו, יהיה מי שיהיה ". וא"כ בדברים שהוכח ...
על ידי ענבשהל
11 דצמבר 2018, 17:09
פורום: בית המדרש
נושא: יחס הרמב"ם לחכמת הגויים
תגובות: 30
צפיות: 832

Re: יחס הרמב"ם לחכמת הגויים

ואם היה רופא אומר לך שחייבים לעשות דבר, שבגמרא מפורש שאסור לעשותו בנידון של פיקו"נ (ולפי הגמרא זה פיקו"נ להיפך) את מי תשאל? כמובן ברור שאם זה נוגע לעיקרי האמונה כ"ש שיש לשאול את חכמי התורה ולא את הרופאים. ואם יש שאלה הרי אנו סומכים וכו' השאלה היא להיפך. אם ידוע לנו שבסיס דבריהם כפירה בתורה ואין שום...
על ידי ענבשהל
10 דצמבר 2018, 14:48
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם גוזרים גזירות מדעתנו
תגובות: 28
צפיות: 685

Re: האם גוזרים גזירות מדעתנו

ואפשר דהגאונים אלים כוחם ג"א חשבתי מתחילה כך, אבל ראיתי שמקור הדברים הוא מהרא"ש שבת פ"ב סט"ו שכותב "על מה שחששו הגאונים... ועוד תמיהני היאך יכלו הגאונים לחדש גזירה אחר שסתם רב אשי התלמוד". יש להביא ראיה קצת שהגאונים אלים כוחם טפי מדברי המגיד משנה על הלכות חמץ ומצה פרק ה' הלכה כ': "ואני אומר אין לנו...
על ידי ענבשהל
06 דצמבר 2018, 16:15
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אפילו זרק מעותיו של בנו לים
תגובות: 4
צפיות: 230

Re: אפילו זרק מעותיו של בנו לים

אחרי שכתבתי נראה לי להביא ראיה קצת מדברי רש"י שמות י"ח פס' י"ג: "כל דיין שדן דין אמת לאמיתו כאילו עוסק בתורה כל היום כולו" לעיין בדברי גור אריה שם. וכן יש עוד לחלק בין כבוד שאינו חייב לכבודו בשלו לבין צער שיש מי שאומר שאסור לצער את אביו ואילו בשלו ועיין עוד בדברי הבאר היטב על הרמ"א שם בס' רמ.
על ידי ענבשהל
06 דצמבר 2018, 07:45
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אפילו זרק מעותיו של בנו לים
תגובות: 4
צפיות: 230

Re: אפילו זרק מעותיו של בנו לים

יראה לי שיש לחלק בין אישה לאיש לעניין בי"ד. שהרי אין אישה רשאית להעיד ולדון, וכן כבוד בת מלך פנימה ואין זה באיש. ולכן י"ל שבאיש אין כלימה בביאה לפני בי"ד, אלא דווקא ההפך - מכיוון שבי"ד מבררים את האמת עפ"י דין תורה, הרי יש כאן מעין לימוד תורה. וא"כ לענ"ד הלימוד הפוך ממה שכת"ר כתב - ההיתר לתבוע לדין א...
על ידי ענבשהל
04 דצמבר 2018, 16:29
פורום: חנוכה
נושא: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה
תגובות: 10
צפיות: 385

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

כבר פקפקו רבותינו שדברים אלו אכן יצאו מפיו של רבינו החת"ס, גדול מליצי היושר על רבותינו הקדושים, ובמיוחד על רבינו הקדוש שעליו נאמר: "משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא" (סוטה מט:) ועיין בקובץ המצורף עמ' 14-15 וכן בפירוש האשל למגילת תענית דף נח.
על ידי ענבשהל
04 דצמבר 2018, 14:08
פורום: חנוכה
נושא: אלהא דמאיר ענני - אלהא דמאיר לנו במלכות יון בנס הנרות של חנוכה
תגובות: 5
צפיות: 301

Re: אלהא דמאיר ענני - אלהא דמאיר לנו במלכות יון בנס הנרות של חנוכה

יישר כח גדול ר' @ים סוף על הבאת הדברים. בנוגע לתהייתך, הכינוי ענבשהל הוא ר"ת של שמי המלא...
על ידי ענבשהל
04 דצמבר 2018, 14:03
פורום: חנוכה
נושא: דמי חנוכה
תגובות: 25
צפיות: 629

Re: דמי חנוכה

ראה עוד בעניין זה כאן וכן כאן
על ידי ענבשהל
03 דצמבר 2018, 23:29
פורום: חנוכה
נושא: אלהא דמאיר ענני - אלהא דמאיר לנו במלכות יון בנס הנרות של חנוכה
תגובות: 5
צפיות: 301

Re: אלהא דמאיר ענני - אלהא דמאיר לנו במלכות יון בנס הנרות של חנוכה

מופיע ביוצרות לשבת שניה של חנוכה, וכן בשבת פרשת בהעלותך, עיין https://books.google.co.il/books?id=r7NNAQAAMAAJ&pg=PT92&lpg=PT92&dq="ומי+יאיר+לך+מאיר"&source=bl&ots=XuY48h_QuP&sig=v0BLbsaBfoU2WbsVsc2oXrfaht0&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjX7p27y4TfAhVHFiwKHV2aCmIQ6AEwAXoECAQQAQ#v=onepage&q="ומי%20יאיר%20לך%2...
על ידי ענבשהל
29 נובמבר 2018, 11:57
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נר חנוכה מחשמל
תגובות: 46
צפיות: 3028

Re: נר חנוכה מחשמל

ר' @דרומאי כמדומני שישנה טעות בידך בדרך יצירת 'זרם חילופין'. אין הכוונה שמחליפים פיזית בין השנאים אלא רק שדרך יצירת הזרם היא שונה מ'זרם ישר'. בזרם חילופין בשל צורת המעגל (ראה תמונה מצורפת) נוצר זרם שהופך את הכיוון שלו - בהתחלה הזרם עולה, עד שהוא מגיע לערך המקסימלי ואז הוא מתחיל לרדת עד שהוא מגיע לא...
על ידי ענבשהל
29 נובמבר 2018, 11:32
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נר חנוכה מחשמל
תגובות: 46
צפיות: 3028

Re: נר חנוכה מחשמל

ראוי לציין שבזמן החזו''א הזרם לא היה 'זרם חילופין' כמו היום, וע''כ כל נורת חשמל היתה דומה לפנס, אא''כ נחשוש שבדיוק בתוך החצי שעה נגמר הדלק והוצרכו להוסיף עוד דלק. זה לא משנה אם זהזרם חילופי או לא, חכמים קבעו שבנר חנוכהצריך שיהיה שיעור שמן בנר, ואם אדם יניח כלי עם טיפה שמן, ומעליו יניח כלי שיטפטף בת...
על ידי ענבשהל
28 נובמבר 2018, 22:09
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נר חנוכה מחשמל
תגובות: 46
צפיות: 3028

Re: נר חנוכה מחשמל

ר' @דרומאי כמדומני שישנה טעות בידך בדרך יצירת 'זרם חילופין'. אין הכוונה שמחליפים פיזית בין השנאים אלא רק שדרך יצירת הזרם היא שונה מ'זרם ישר'. בזרם חילופין בשל צורת המעגל (ראה תמונה מצורפת) נוצר זרם שהופך את הכיוון שלו - בהתחלה הזרם עולה, עד שהוא מגיע לערך המקסימלי ואז הוא מתחיל לרדת עד שהוא מגיע לאו...
על ידי ענבשהל
28 נובמבר 2018, 21:47
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נר חנוכה מחשמל
תגובות: 46
צפיות: 3028

Re: נר חנוכה מחשמל

הערת אגב. אף פעם לא הבנתי למה כ"כ פשוט לכולם שרק נורת להט היא אש וכל השאר לא, הרי גם בנורת להט אין מצב של "בעירה", כלומר אין שם חומר שמתכלה, הנורות כולם עובדות על אותו עקרון, מעבירים זרם חשמלי בחומר מסוים וע"י החיכוך של הזרם בחומר נוצר חום ונוצר אור, כל חומר מגיב אחרת, ישנם חומרים שנוצר בהם יותר חו...
על ידי ענבשהל
26 נובמבר 2018, 12:59
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מותר לאשה להיות חברת כנסת
תגובות: 16
צפיות: 617

Re: האם מותר לאשה להיות חברת כנסת

ר' @דרומאי מעין דבריך מצאתי בשו"ת פסקי עוזיאל סימן מד כאן וכן בעמוד הימיני יב' ה'. דברי הראי"ה קוק שהביא הרב @שים-שלום מופיעים במכתביו כאן וכאן אך נראה שדבריו לא היו מכוונים לפסק הלכה של ממש, שהרי איננו מביא את דברי רבותינו, רק דן בזה מצד המוסר. (ונראה שהיה מכוון לפוליטיקאי הדור כדי שיבצעו בחירות עפ...
על ידי ענבשהל
21 נובמבר 2018, 16:42
פורום: נדרים
נושא: נדרים נו: - תפסת מועט תפסת
תגובות: 4
צפיות: 216

Re: נדרים נו: - תפסת מועט תפסת

יש לענ"ד ליישב עפ"י מה שאמרו רבותינו שמחנה ישראל היה שנים עשר מיל, וע"כ כשצרו על יריחו חנו גם בתוך תחומה של עיר, מחוץ לעיבורה. לכן, היו זקוקים רבותינו לפס' שיוציא את תחום העיר מגדר עיר
על ידי ענבשהל
01 נובמבר 2018, 12:52
פורום: וירא
נושא: פרשת וירא, הר המוריה, קטורת.
תגובות: 7
צפיות: 203

Re: פרשת וירא, הר המוריה, קטורת.

בנוסף לדברי הרב @מבקש אמת מצאתי רעיון יפה כאן http://din.org.il/2013/10/12/%D7%A4%D7% ... %99%D7%94/
על ידי ענבשהל
28 אוקטובר 2018, 16:13
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד עלה עשן מקברו של אלישע בן אבויה יותר ממאה שנה??
תגובות: 9
צפיות: 380

Re: כיצד עלה עשן מקברו של אלישע בן אבויה יותר ממאה שנה??

זה גמ' בר"ה יז,א בגמרא שם מבואר: פושעי ישראל בגופן ופושעי אומות העולם בגופן יורדין לגיהנם ונידונין בה שנים עשר חדש לאחר שנים עשר חדש גופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים שנאמר ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם אבל המינין והמסורות והמשומדים והאפיקורסים שכפרו בתורה ושכפרו בתח...
על ידי ענבשהל
28 אוקטובר 2018, 12:28
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד עלה עשן מקברו של אלישע בן אבויה יותר ממאה שנה??
תגובות: 9
צפיות: 380

Re: כיצד עלה עשן מקברו של אלישע בן אבויה יותר ממאה שנה??

מצאתי בסדר עולם רבה פרק ג' משפט רשעים בגיהינום י"ב חדש, שנאמר: והיה מדי חדש בחדשו וגו' (שם סו כג), רבי יוחנן בן נורי אומר מן הפסח ועד העצרת, שנאמר: ומדי שבת בשבתו (שם ס"ו כ"ג),לאחר י"ב חדש פושעי ישראל שעברו על התורה ועל המצות נפשן כלה וגופן כלה והן נעשין אפר וגיהינום פולטתן והרוח מפזרתן תחת כפות רגל...
על ידי ענבשהל
23 אוקטובר 2018, 13:13
פורום: בית המדרש
נושא: ישנם תנאים שנלחמו עם היצה"ר והצליחו - ואחרים נפלו---
תגובות: 7
צפיות: 282

Re: ישנם תנאים שנלחמו עם היצה"ר והצליחו - ואחרים נפלו---

לגבי אחר מצאנו בירושלמי: "אבויה אבא מגדולי ירושלים היה, ביום שבא למוהליני קרא לכל גדולי ירושלים והושיבן בבית אחד ולר' אליעזר ולר' יהושע בבית אחר. מן דאכלון ושתון שרון מטפחין ומרקדקין, א"ר אליעזר לר' יהושע:עד דאינון עסיקין בדידון נעסוק אנן בדירן, וישבו ונתעסקו בדברי תורה, מן התורה לנביאים, ומן הנביאי...
על ידי ענבשהל
17 אוקטובר 2018, 22:12
פורום: נזיר
נושא: הרי עלי ציפרים (נזיר ג:)
תגובות: 4
צפיות: 215

Re: הרי עלי ציפרים (נזיר ג:)

תודה על ההבהרה. יראה לי שכוונת הגמרא לומר שבכך שאמר "הרי עלי ציפורים" הרי זה כאילו אמר בפירוש שבכוונתו להיות נזיר. שהרי וודאי התכוון לקרבן, ואין דרך העולם לקרוא לציפורי נדבה "ציפורים" אלא "קן", לכן וודאי התכוון לקרבן נזיר וכאילו קיבל עליו נזירות בפירוש. וייתכן להשוות זאת לאדם שאמר שיתרום ש"ס לבית הכ...
על ידי ענבשהל
16 אוקטובר 2018, 23:36
פורום: נזיר
נושא: הרי עלי ציפרים (נזיר ג:)
תגובות: 4
צפיות: 215

Re: הרי עלי ציפרים (נזיר ג:)

לא הבנתי את קושיית מעכ"ת- אם האדם מתחייב בקרבן נזיר, הרי זה מראה שהאדם מתכוון לקבל על עצמו נזירות והרי זה כאילו אמר בפירוש הריני נזיר. הגמרא דוחה את האפשרויות שמדובר כאן בקרבנות אחרים שאינם קרבן נזירות טמא, והדחייה שלא ייתכן לומר שמדובר כאן על ציפורי נדבה, זה משום שאין דרך העולם לקרוא לציפורי נדבה "...
על ידי ענבשהל
13 אוקטובר 2018, 23:19
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: חרם יריחו ומעילת עכן
תגובות: 14
צפיות: 470

Re: חרם יריחו ומעילת עכן

יראה לי שיש לדמות לסקילת בהמה והריגת גויה שבא עליהן ישראל (רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק י"ב) שמפורש בסנהדרין (נה.) שזה משום תקלה וקלון הבאה על ידם שלא יעברו ברחוב ויאמרו שבהם נכשל ישראל, כך היה צריך לשרוף את רכוש עכן, שלא ירננו אחריו הבריות לומר שבזה נכשל, ויזכירו עוונו. זה לא נוגע לשאלה שלי, אני שא...

עבור לחיפוש מתקדם