החיפוש הניב 832 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוריאל
16 ינואר 2019, 20:46
פורום: הלכה ומנהג
נושא: אמר מוריד השלג במקום מוריד הגשם...
תגובות: 6
צפיות: 39

אמר מוריד השלג במקום מוריד הגשם...

שמעתי ממקור מוסמך שנשאל בזה מרן הגר"ח שליט"א, ואמר שבדיעבד יצא אבל צריך ליזהר בזה לכתחילה.
על ידי אוריאל
16 ינואר 2019, 13:25
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת בא - ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב
תגובות: 4
צפיות: 50

פרשת בא - ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב

וּלְכֹל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא יֶחֱרַץ כֶּלֶב לְשֹׁנוֹ לְמֵאִישׁ וְעַד בְּהֵמָה לְמַעַן תֵּדְעוּן אֲשֶׁר יַפְלֶה יְהוָה בֵּין מִצְרַיִם וּבֵין יִשְׂרָאֵל. לכאו' צ"ב, אטו בכל ט' המכות שהיו עד הנה לא ראו בחוש כיצד הפלה ה' בין מצרים ובין ישראל, ולשם מה הוצרכה תוספת דקה זו של "לא יחרץ כלב"...
על ידי אוריאל
16 ינואר 2019, 13:06
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: ויהי בשלח פרעה - ויהי ל' צער
תגובות: 0
צפיות: 31

ויהי בשלח פרעה - ויהי ל' צער

פרשת בשלח. ויהי בשלח פרעה את העם. ובאור החיים הק' האריך על מה ולמה אמר "ויהי" לשון צער, במקום גילה ורנן [וכן האריכו בזה רבותינו במדרשים]. ואולי יש לומר, שהוא נמשך לסוף הפסוק, "פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה", והוא מסתבר טעם לפגם, כי אם היתה אמונתם איתנה וקבועה וחזקה לא היו...
על ידי אוריאל
16 ינואר 2019, 00:28
פורום: בית המדרש
נושא: לכל בן אדם נגזר כמה מילים הוא ידבר במהלך חייו
תגובות: 15
צפיות: 165

Re: לכל בן אדם נגזר כמה מילים הוא ידבר במהלך חייו

חכם באשי כתב:כמדומה יש מקור גם בספר חסידים.

המכוון לס' חסידים סי' קסב
וע"ע אלשיך פרשת תצוה בזה.
על ידי אוריאל
16 ינואר 2019, 00:21
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: היכן הזוהר שאומר שכשם שנענשים על לשון הרע כך נענשים על מילה טובה שיכלו לומר ולא אמרו
תגובות: 3
צפיות: 72

Re: היכן הזוהר שאומר שכשם שנענשים על לשון הרע כך נענשים על מילה טובה שיכלו לומר ולא אמרו

המכוון הוא לזוה"ק ח"ג דף נ"ג, כיעו"ש [בחלק מהדפוסים במ"א].

"כמה דעונשא דהאי בר נש בגין מלה בישא, כך עונשיה בגין מלה טבא דקאתי לידיה ויכיל למללא ולא מליל".
על ידי אוריאל
15 ינואר 2019, 21:57
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת בא | דנין דברי תורה מדברי קבלה
תגובות: 0
צפיות: 29

פרשת בא | דנין דברי תורה מדברי קבלה

פירוש הרא"ש (תחילת בא): "ואם תאמר משה היאך היה יודע שהקב"ה היה עתיד להביא עליהם מכת ארבה. ויש לומר שהרגיש והתבונן בגזירה שוה דתספר ספרו גבי יואל שיש הרבה בפירוש, וכל הנביאים ניתנו למשה על פה עד בא כל נביא ונביא. לכך נקראו דברי קבלה שלא ניתנו ליכתב אלא בקבלה. ואף על פי שאמרו אין דנין ד...
על ידי אוריאל
15 ינואר 2019, 21:47
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת בא | ויאמר פרעה אל משה אל תוסף ראות פני כי ביום ראותך פני - תמות
תגובות: 2
צפיות: 48

Re: פרשת בא | ויאמר פרעה אל משה אל תוסף ראות פני כי ביום ראותך פני - תמות

יש להוסיף טעם לשבח בזה, שעד מכה זו ידע פרעה גם הוא כי דתן ואבירם רשעים הם, ואין לו תוחלת למסור את משה בידיהם, כי כשם שלא הצליח הוא להורגו, גם הם לא יוכלו, וצופה רשע לצדיק להמיתו והקב"ה מושיעו מידו. אבל הן עתה היתה מכת חושך בה מתו כל רשעי ישראל, ורואה פרעה שדתן ואבירם לא מתו, וא"כ שמע מינה ...
על ידי אוריאל
15 ינואר 2019, 11:34
פורום: בית המדרש
נושא: למה קיימא לן שיש שליחות בכל התורה
תגובות: 9
צפיות: 99

Re: למה קיימא לן שיש שליחות בכל התורה

@משה נפתלי @מלמד להועיל זה אינו כ"כ פשוט שסמיכה היא דין בבעלים ולא בקרבן, אבל קושיא לכאו' מעיקרא ליתא, דבקדושין מבואר דשאני קדשים שרוב מעשיהם ע"י שליח, וא"כ זו סיבה מיוחדת שבקדשים יש שליחות, ולכן זה שמצינו שגם בפסח יש שליח א"א ללמוד ממנו לכל התורה, כיון שקדשים שאני וכנ"ל. אב...
על ידי אוריאל
14 ינואר 2019, 11:00
פורום: בית המדרש
נושא: הנחת תפילין או תפילה בציבור
תגובות: 52
צפיות: 303

Re: הנחת תפילין או תפילה בציבור

יישר כח על התשובות בענין. בענין ההגדרה של עשה דרבים, יש לציין למג"א סי' תמו, ולחכמת שלמה שם שהקשה על דבריו מההיא דסי' תרצ"ו ס"ז, וע"ש בתירוצו [ולכאו' לו"ד צ"ל דיש שני מושגים של עשה דרבים. כל מצוה המוטלת על הכלל מוגדרת כעשה דרבים, אבל לענין שידחה עשה דרבנן מצוה דאורייתא,...
על ידי אוריאל
12 ינואר 2019, 23:46
פורום: בית המדרש
נושא: הנחת תפילין או תפילה בציבור
תגובות: 52
צפיות: 303

Re: הנחת תפילין או תפילה בציבור

האחד בא לגור כתב:יש לציין, שהספק הוא רק להפוסקים שיש מצווה להניח תפילין כל יום.

מי פוסק לא כך?
על ידי אוריאל
12 ינואר 2019, 23:24
פורום: בית המדרש
נושא: הנחת תפילין או תפילה בציבור
תגובות: 52
צפיות: 303

Re: הנחת תפילין או תפילה בציבור

ראיתי במג"א סי' צ' שהביא דברי הרא"ש, והוסיף עליהם שהרא"ש במו"ק כתב ד"מצוה דרבים" הוא רק כאשר מזכה לרבים, כגון הא דר"א שאמנם עבר על עשה, אבל זיכה לרבים שיושלם המנין לעשרה. ואכן, לפי זה צודק הרב @נבשר דבאופן שרק הוא מצטרף לתפילת הציבור זה לא חשיב מצוה דרבים לבטל מצוה...
על ידי אוריאל
12 ינואר 2019, 22:55
פורום: בית המדרש
נושא: הנחת תפילין או תפילה בציבור
תגובות: 52
צפיות: 303

הנחת תפילין או תפילה בציבור

אחד שמוצא עצמו כמה דקות לפני השקיעה שלא הניח תפילין ולא התפלל מנחה. יש לו אפשרות או להניח תפילין, או להתפלל מנחה בציבור [נניח שיכול להספיק אפילו מנחה ביחיד, אבל את הציבור יפסיד]. לכאורה מצד הסברא הפשוטה ודאי שיניח תפילין. אולם התעוררתי, שהרי שיטת הרא"ש בברכות מז: גבי הא דר"א שחרר עבדו להשל...
על ידי אוריאל
12 ינואר 2019, 22:51
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת בא | ויאמר פרעה אל משה אל תוסף ראות פני כי ביום ראותך פני - תמות
תגובות: 2
צפיות: 48

פרשת בא | ויאמר פרעה אל משה אל תוסף ראות פני כי ביום ראותך פני - תמות

לכאורה צריך ביאור מה יש כאן ב"איום" של פרעה, הרי כבר ניסה להרוג אותו בעבר הרחוק, טרם שברח משה רבינו אל יתרו, ולא עלה בידו. ואת"ל שכן יכל להורגו, א"כ בלאו הכי הדבר תמוה שלא הרגו תיכף ומיד עם המכה הראשונה [ועיין באור החיים הק']. והנה ראיתי בפירוש יונתן בן עוזיאל שפירש דברי פרעה, שי...
על ידי אוריאל
12 ינואר 2019, 22:46
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת בא - כניסת כהן לבית הקברות להציל תרומה
תגובות: 5
צפיות: 69

Re: פרשת בא - כניסת כהן לבית הקברות להציל תרומה

@דרומאי כי מבואר במדרש שהכהן אומר "מה אעשה לטמא את עצמי אי אפשר", משמע שאם יכנס הוא נטמא, אלא שמוטב שיטמא ולא ישאיר שם התרומה. וגם בנמשל כביכול הקב"ה נטמא וצריך ע"ז את כפרת אהרן. ואילו לפי הרש"ש א"כ אין הכהן נטמא כלל כי על גולל ודופק אין מוזהר [וכמדומני שאפילו מדרבנן לא...
על ידי אוריאל
10 ינואר 2019, 16:08
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת בא - כניסת כהן לבית הקברות להציל תרומה
תגובות: 5
צפיות: 69

Re: פרשת בא - כניסת כהן לבית הקברות להציל תרומה

@דרומאי אכן הרש"ש מזכיר את השיטה הזו, שכיון שאין נזיר מגלח על גולל ודופק להכי אין הכהן מוזהר.
על ידי אוריאל
09 ינואר 2019, 21:33
פורום: דעת דורות
נושא: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א
תגובות: 29
צפיות: 637

Re: סיפורי מופת על מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

אין חולק בדבר, שגדלותו של רבינו מרן שליט"א לא נובעת ולא תנבע ממופת כזה או אחר, למרות שגם אין ספק שהם קיימים באלפיהם, כאמור צדיק מושל ביראת אלקים. גדלותו הבלתי ניתנת לתיאור היא עצם הווייתו מקשה אחת של תורה, בלתי הפסק ובלתי מחיצה כלל, אשר לאנשים כערכנו אין בה השגות כלל וכלל. אכתוב כאן מעשה ששמעתי...
על ידי אוריאל
08 ינואר 2019, 13:53
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת בא - החוטא ד' וה' פעמים נועלין בפניו דרכי התשובה
תגובות: 2
צפיות: 43

Re: פרשת בא - החוטא ד' וה' פעמים נועלין בפניו דרכי התשובה

ובעץ יוסף שם כתב ביאור, שחיזוק לב פרעה היה צורך הבחירה, היינו שמאחר והוכה מכה רבה, היה בגדר מוכרח לשוב מרשעו, והוי כנטלה ממנו הבחירה, ולכן חיזק ה' את לבו כדי להטותו אל האמצע, ושב לבחירתו, ובחר ברע. ויש להתבונן שהרי מצינו בתורה שגם תשובתו של מי שהקב"ה מביא עליו מכה קשה נחשבת לתשובה, וכלשון רבינו...
על ידי אוריאל
08 ינואר 2019, 13:49
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת בא - החוטא ד' וה' פעמים נועלין בפניו דרכי התשובה
תגובות: 2
צפיות: 43

פרשת בא - החוטא ד' וה' פעמים נועלין בפניו דרכי התשובה

במדרש רבה בפרשתן, פי"ג: "אמר רבי שמעון בן לקיש יסתם פיהם של מינים, אלא (משלי ג, לד) אם ללצים הוא יליץ שהקדוש ברוך הוא מתרה בו באדם פעם ראשונה שניה ושלישית ואינו חוזר בו והוא נועל לבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא אף כך פרעה הרשע כיון ששיגר הקדוש ברוך הוא חמש פעמים ולא השגיח על דבריו אמר...
על ידי אוריאל
08 ינואר 2019, 12:34
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת בא - כניסת כהן לבית הקברות להציל תרומה
תגובות: 5
צפיות: 69

פרשת בא - כניסת כהן לבית הקברות להציל תרומה

במדרש רבה בפרשתן, פט"ו: "אמר רבי שמעון גדולה חיבתן של ישראל שנגלה הקדוש ברוך הוא במקום עבודת כוכבים ובמקום טנופת ובמקום טומאה בשביל לגאלן. משל לכהן שנפלה תרומתו לבית הקברות אומר מה אעשה לטמא את עצמי אי אפשר ולהניח תרומתי אי אפשר מוטב לי לטמא את עצמי פעם אחת וחוזר ומטהר ולא אאבד את תרומתי כ...
על ידי אוריאל
04 ינואר 2019, 11:39
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ישן חיובו בקריאת שמע ובכל המצוות
תגובות: 4
צפיות: 42

Re: ישן חיובו בקריאת שמע ובכל המצוות

ולהלן שיעורו של הגאון רבי אשר וייס שליט"א, בענין: דין הישן לגבי מצות סוכה וכלל מצוות התורה הנה יש לעיין באדם כשהוא ישן האם נחשב לבר חיובא במצוות, והאם יקבל שכר על מצוה שקיים בשנתו. ולחילופין מי שעבר עבירה בשנתו האם יענש. וידוע מה שחידש הגרש"ז אוירבך זצ"ל במי שנרדם חוץ לסוכה דאין חייב ...
על ידי אוריאל
04 ינואר 2019, 11:37
פורום: הלכה ומנהג
נושא: ישן חיובו בקריאת שמע ובכל המצוות
תגובות: 4
צפיות: 42

Re: ישן חיובו בקריאת שמע ובכל המצוות

ידוע שהגרש"ז אויערבאך זצ"ל התיר לבחורים להוציא את חבריהם שישנים בסוכה אל מחוץ לסוכה, כיון שישן פטור מכל המצוות ואין איסור בזה, בכדי שיתפנה מקום עבורם בסוכה וילכו ללכת לישון גם.
ומאידך כמדומני שמעתי שהגר"ע יוסף זצ"ל חלק על הוראה זו.
על ידי אוריאל
02 ינואר 2019, 12:32
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מגיד דבריו ליעקב - הגרי"ח סופר שליט"א
תגובות: 5
צפיות: 139

Re: מגיד דבריו ליעקב - הגרי"ח סופר שליט"א

מצו"ב החוברת על פרשת וארא
על ידי אוריאל
30 דצמבר 2018, 00:14
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת שמות | למה כתוב "אלקים" - מידת הדין?
תגובות: 7
צפיות: 75

Re: פרשת שמות | למה כתוב "אלקים" - מידת הדין?

כמו"כ אולי יש לבאר [כן שמעתי מאאמו"ר שליט"א], שהכוונה ב"וירא אלקים" וכו', שאפילו מדת הדין שבד"כ מקטרגת, הסכימה שהגיעה עת הגאולה, וכח תפילותיהם של ישראל הביאו לכך שמידת הדין התהפכה להיות מדת הרחמים, להיותה מסכמת שנשלמה סאת שעבודם של ישראל.
על ידי אוריאל
29 דצמבר 2018, 19:51
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת שמות, למה חיוב שנים מקרא וא' תרגום נרמז בפרשה דידן.
תגובות: 19
צפיות: 212

Re: פרשת שמות, למה חיוב שנים מקרא וא' תרגום נרמז בפרשה דידן.

יחי כתב:
רוצה לדעת כתב:ידועים דברי בעה"ט לרמז ש"ואלה שמות וכו' נרמז חיוב קריאת הפרשה שנים מקרא וא' תרגום.
א]


כוונתו לבעל הטורים?
לא מצאתי

זה נדפס סחלק מהדפוסים בבעל הטורים, ובחלק לא
החיד"א בס' חומת אנך הביא כן בשם רבינו אפרים
וכן העתיק הלבוש בסי' רפה
על ידי אוריאל
29 דצמבר 2018, 19:47
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת שמות | למה כתוב "אלקים" - מידת הדין?
תגובות: 7
צפיות: 75

Re: פרשת שמות | למה כתוב "אלקים" - מידת הדין?

בדקתי עכשיו במדרש רבה על אתר, ויתיישבו הדברים. וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֵּדַע אֱלֹהִים. ידע הקדוש ברוך הוא שעליו לגאלם למען שמו בעבור הברית שכרת עם האבות וכן הוא אומר (שמות ב כד) ויזכור אלהים את בריתו וכך הוא אומר על ידי יחזקאל (יחזקאל כ ט) ואעש למען שמי. דבר אחר וירא אלהים אמר ריש...
על ידי אוריאל
29 דצמבר 2018, 18:58
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת שמות | למה כתוב "אלקים" - מידת הדין?
תגובות: 7
צפיות: 75

פרשת שמות | למה כתוב "אלקים" - מידת הדין?

"וַיְהִי בַיָּמִים הָרַבִּים הָהֵם וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם וַיֵּאָנְחוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מִן הָעֲבֹדָה וַיִּזְעָקוּ וַתַּעַל שַׁוְעָתָם אֶל הָאֱלֹהִים מִן הָעֲבֹדָה: וַיִּשְׁמַע אֱלֹהִים אֶת נַאֲקָתָם וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים אֶת בְּרִיתוֹ אֶת אַבְרָהָם אֶת יִצְחָק וְאֶת יַעֲקֹב: וַיַּרְא אֱלֹהִי...
על ידי אוריאל
28 דצמבר 2018, 10:55
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: החוברת החדשה - מקראי קודש - להורדה
תגובות: 5
צפיות: 184

החוברת החדשה - מקראי קודש - להורדה

לאחרונה החלה לצאת חוברת איכותית על הפרשה מדי שבת בשבתו.
החוברת על פרשת השבוע, פרשת שמות [באופן חד פעמי], אושרה לפרסום בפורום.
מעלה לטובת החברים.
על ידי אוריאל
26 דצמבר 2018, 01:16
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת שמות, קריאת שם משה ע"ש "כי מן המים משיתיהו"
תגובות: 7
צפיות: 73

Re: פרשת שמות, קריאת שם משה ע"ש "כי מן המים משיתיהו"

וגם יש להוסיף מה שאמרו בתענית מה מים הולכין ממקום גבוה למקום נמוך כך דברי תורה וכו'. ולכן משה רבינו שהיה סמל הענוה [ובנפש החיים כתב דמפני זה זכה להיות מוסר התורה], נקרא ע"ש המים, אשר גם בהם יש תכונה זו, וכנ"ל. והיינו "מן המים", על ידי הענוה וכו' שנמשלה למים - "משיתיהו"...
על ידי אוריאל
25 דצמבר 2018, 20:51
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת שמות, קריאת שם משה ע"ש "כי מן המים משיתיהו"
תגובות: 7
צפיות: 73

Re: פרשת שמות, קריאת שם משה ע"ש "כי מן המים משיתיהו"

ראיתי [כמדומני באוה''ח] כיון שבתיה סיכנה את נפשה להצילו ע''כ נקרא בשם שהיא נתנה הוא לשון המדרש רבה (פרשה א' - כו) "מכאן אתה למד שכרן של גומלי חסדים. אעפ"י שהרבה שמות היו לו למשה, לא נקבע לו שם בכל התורה אלא כמו שקראתו בתיה בת פרעה. ואף הקב"ה לא קראהו בשם אחר". והנה פשטות המדרש ב...
על ידי אוריאל
25 דצמבר 2018, 14:45
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת שמות, קריאת שם משה ע"ש "כי מן המים משיתיהו"
תגובות: 7
צפיות: 73

Re: פרשת שמות, קריאת שם משה ע"ש "כי מן המים משיתיהו"

רעיון יפה מאד אולי דרך הספורנו יש להסביר כי מים זו ההגדרה הכי משמעותית ביחס להצלת העולם, כמו שאמרו בתענית פ"ק דלא מיעצר כי אי אפשר בלא מים, וכן הוא בהרבה מקומות, ולכן כשמדברים על משה שבא להושיע אחרים, אין כמו מים להושיע. ומהאי טעמא הרי אין מים אלא תורה, כי התורה חיות לאדם ולעולם ונשמת אפו, כמים...

עבור לחיפוש מתקדם

התחבר  •  הרשמה