החיפוש הניב 1244 תוצאות

על ידי אוריאל
16 פברואר 2020, 01:26
פורום: ברכות
נושא: ברכות מג. שאני רב יהודה דחביבא ליה ארץ ישראל
תגובות: 3
צפיות: 98

ברכות מג. שאני רב יהודה דחביבא ליה ארץ ישראל

דף מג. הכי אמר רב יהודה בורא שמן ארצנו, א"ל בר מיניה דרב יהודה דחביבא ליה ארץ ישראל כו'. יש להרגיש, שעל רב יהודה מצינו לעיל כד: דרבי אבא הוה קא משתמיט מיניה דרב יהודה דס"ל לרב יהודה כל העולה לא"י עובר בעשה. הנה לנו שהגם שרב יהודה היה מיוחד בחביבותו לא"י והפליג בברכה ואמר לברך בורא שמן ארצנו, עכ"ז ה...
על ידי אוריאל
06 פברואר 2020, 15:23
פורום: בית המדרש
נושא: מתוך ג' עברות מה החמור מכולם?
תגובות: 33
צפיות: 287

Re: מתוך ג' עברות מה החמור מכולם?

לו יצוייר שיש בידי למנוע יהודי מלעבור רק על א' מג' עברות שהוא הולך לעבור או ג' יהודים כ"א עבירה אחת מה העבירה החמורה ביותר שאצטרך למנוע? בתוס' בסוטה דף לט. מבואר שע"ז חמור יותר משפיכות דמים, ששם כתבו דודאי כהן שעבד ע"ז לא ישא את כפיו, קל וחומר ממה שאם הרג את הנפש לא ישא את כפיו. ומשמע מהם שע"ז חמור...
על ידי אוריאל
04 פברואר 2020, 00:40
פורום: ברכות
נושא: ברכות דף לא - כמה הערות והארות
תגובות: 23
צפיות: 196

Re: ברכות דף לא - כמה הערות והארות

יח - בגמ' שמואל מורה הלכה לפני רבו היה ... אמר ליה מימר שפיר קא אמרת מיהו מורה הלכה בפני רבך את וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה, אתיא חנה וקא צוחה קמיה אני האשה הנצבת עמכה בזה וגו', אמר לה שבקי לי דאענשיה ובעינא רחמי ויהיב לך רבא מיניה, אמרה ליה אל הנער הזה התפללתי: צ"ב אם הוא חייב מיתה משום מורה...
על ידי אוריאל
03 פברואר 2020, 15:25
פורום: ברכות
נושא: ברכות טז:
תגובות: 3
צפיות: 83

Re: ברכות טז:

מאיפה הקביעה שרחיצת איסטניס אינה בכלל תענוג, ולא דמי לחטטין כלל. בתוספות כתבו "אסטניס אני ואיכא צער אם לא היה רוחץ דאינו אסור לרחוץ בימי אבלו אלא רחיצה של תענוג", ומשמע דרחיצת אסטניס לא בכלל רחיצת תענוג רק אה"נ, יש לחלק בין רחיצה זו דהגם שהיא לא רחיצה של תענוג מ"מ אין בה צער [אמנם ל' התו' דאיכא צער...
על ידי אוריאל
03 פברואר 2020, 14:43
פורום: ברכות
נושא: ברכות טז:
תגובות: 3
צפיות: 83

Re: ברכות טז:

קושיא חזקה לכאורה, ויישר כחך. לכאו' צ"ל דתוס' כאן סוברים כשיטת הר"ן ביומא א: מדה"ר, דגם מה שהתירו ביוה"כ למי שיש לו חטטין בראשו, היינו דזה היתר מיוחד, אבל בלא זה אסור לסוך ביוה"כ אפילו אם לא הוי סיכה של תענוג . והיינו דחטטין לא מוגדר רק כסיכה שלא במקום תענוג, אלא דיש לו צער גדול מזה ולכן הותר. ולפ"ז...
על ידי אוריאל
02 פברואר 2020, 15:48
פורום: ברכות
נושא: ברכות דף דף כח - כמה הערות והערות
תגובות: 9
צפיות: 87

Re: ברכות דף דף כח - כמה הערות והערות

ראיתי כתוב בשם הגר"ח קנייבסקי שליט"א, (כמדומני בספר 'דעת נוטה', ואין הספר כעת בידי לבדוק),  שהדין שצריך לומר דבר בשם אומרו זה רק אם אומרו מדידיה, אבל אם אומרו בשם אחר מספיק שיאמרו בשם הראשון שהוא בעל המימרא, וכן שכמישהו אומר לחברו שבספר כך וכך כתוב כך וכך א"צ לומר מי הראה לו הדבר בספר, אלא יכול לומ...
על ידי אוריאל
02 פברואר 2020, 15:42
פורום: ברכות
נושא: ברכות דף דף כח - כמה הערות והערות
תגובות: 9
צפיות: 87

Re: ברכות דף דף כח - כמה הערות והערות

ו - בגמ' אריב''ל כל המתפלל תפלה של מוספין לאחר שבע שעות לר' יהודה עליו הכתוב אומר {צפניה ג-יח} נוגי ממועד אספתי ממך היו, מאי משמע דהאי נוגי לישנא דתברא הוא כדמתרגם רב יוסף תברא אתי על שנאיהון דבית ישראל על דאחרו זמני מועדיא דבירושלים, א''ר אלעזר כל המתפלל תפלה של שחרית לאחר ארבע שעות לר' יהודה עליו...
על ידי אוריאל
28 ינואר 2020, 01:04
פורום: ברכות
נושא: ברכות כב: - הגהות הב"ח אינן מהב"ח?
תגובות: 2
צפיות: 98

Re: ברכות כב: - הגהות הב"ח אינן מהב"ח?

יש להוסיף שההגהה הזו שבברכות כב:, נמצאת ג"כ בהגהות הב"ח על הרא"ש שם, ושם בשינוי לשון קצת.
על ידי אוריאל
24 ינואר 2020, 00:48
פורום: וישב
נושא: פרשת וישב
תגובות: 12
צפיות: 1640

Re: פרשת וישב

יש להוסיף, שבמהרש"א בסוטה לו: מביא בשם המדרש, שהיה זה הקב"ה עצמו ונראה אליו בדמות דיוקנו של אביו.
על ידי אוריאל
23 ינואר 2020, 20:56
פורום: ברכות
נושא: ברכות דף כ - כמה הערות והארות
תגובות: 7
צפיות: 124

Re: ברכות דף כ - כמה הערות והארות

י - רש"י בד"ה הכי גרסינן תפלה דרחמי נינהו. ולא גרס פשיטא דהא לאו דאורייתא היא, עכ"ל. צ"ב דמה לי דלאו דאורייתא הוא, מ"מ הוה מצוה שהזמן גרמא ופשיטא דנשים פטורות. היא קושיית התוס' על אתר, אבל בפשטות שיטת רש"י כאן דכל החילוק בין מ"ע שהז"ג הוא פטור רק במצוה דאורייתא, מצד שכך למדו מפסוקים במסכת קדושין, ו...
על ידי אוריאל
23 ינואר 2020, 00:50
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פרטי דינים ב"לועג לרש"
תגובות: 19
צפיות: 280

Re: פרטי דינים ב"לועג לרש"

נדיב לב כתב:
22 ינואר 2020, 22:23
מלבד הערתו של משה נפתלי מפירוש התוס'. זה חידוש גדול לדינא שבקברי צדיקים אין נוהג דין לועג לרש. ברשותך ארצה לדעת מי הם האומרים
אני מכיר את הדעה הזו מדברי החיד"א המצו"ב (מערכת גדולים א), אבל אני לא יודע אם יש עוד מקורות לזה

image.png
על ידי אוריאל
21 ינואר 2020, 17:28
פורום: הלכה ומנהג
נושא: פרטי דינים ב"לועג לרש"
תגובות: 19
צפיות: 280

Re: פרטי דינים ב"לועג לרש"

ובהרבה מקברי צדיקים (כמו רשב"י במירון ועוד) מקום הציון הוא גדול ויש להקל דאינו בתוך ד"א של הקבר. אני שמעתי שיש אומרים שהצדיקים אין אצלם את הלועג לרש, ואולי הסיבה היא כי באמת מה שיש תמיד לועג לרש, הוא כאשר המת רואה אדם שמקיים מצוות, ולבו נחץ למה אני לא קיימתי המצוות בכל רגע בימי חלדי, אבל הצדיקים, ו...
על ידי אוריאל
20 ינואר 2020, 20:47
פורום: ברכות
נושא: ברכות יז: לועג לרש
תגובות: 2
צפיות: 91

ברכות יז: לועג לרש

א. מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל ואם אין לו דבר לעשות מיצה מחזיר פניו ואוכל כו' ואינו מברך. פירש רש"י - אוכל בבית אחר דנראה כלועג לרש. לכאורה מה יש כאן לועג לרש, והלא אינו מברך על האכילה הזו, וכי אסור לאכול בבית קברות אם אי...
על ידי אוריאל
20 ינואר 2020, 15:38
פורום: בית המדרש
נושא: מהו מבנה הנפש על פי היהדות, לפני שקמה תנועת החסידות?
תגובות: 6
צפיות: 128

Re: מהו מבנה הנפש על פי היהדות, לפני שקמה תנועת החסידות?

המושג של נפש בהמית ונפש אלקית כבר כתוב בהקדמה לסמ"ג, והמושג של עשר ספירות כתוב בספר יצירה והתבאר הרבה בדברי האריז"ל כמו שכתב הרה"ג @אלימלך.
על ידי אוריאל
19 ינואר 2020, 20:45
פורום: ברכות
נושא: ברכות יג: בפסוקא קמא צערן טפי לא תצערן
תגובות: 0
צפיות: 50

ברכות יג: בפסוקא קמא צערן טפי לא תצערן

בפסוקא קמא תצערן טפי לא תצערן. הנה כבר כתב הרא"ש שהא דודאי שהיה קורא את כל הפרשיות, כמצוות חז"ל, אלא שלא היה מצטער לכוון אלא בפסוק ראשון. ולכאו' מזה מוכח דסוברים ג"כ רב נחמן ורב יוסף כרבא דפסק כר"מ דרק פסוק ראשון צריך כוונת הלב. ובאמת תוס' כתבו דהלכה כרבא מפני שהוא בתרא, ולכאו' היה להם להביא ראיה זו...
על ידי אוריאל
19 ינואר 2020, 20:30
פורום: ברכות
נושא: ברכות דף טז: - הערות והארות
תגובות: 14
צפיות: 126

Re: ברכות דף טז: - הערות והארות

יושב אוהלים כתב:
19 ינואר 2020, 16:41
וברש"י ומעזות פנים. שלא יוציאו עלי לעז ממזרות:
וצ"ע וכי רק בגלל זה צריך להינצל מעזות פנים, הרי אמרו חזל באבות עז פנים לגיהנום.
הסיבה שרש"י פירש כן, היא מפני מה שנודע שמי שהוא עז פנים זהו סימן שהוא ממזר, וכמו שאמרו "מדחציף כולי האי ש"מ ממזר הוא" [כמו שהעתיק בתי"ט תענית פ"ד מ"ח, ועוד רבים].
על ידי אוריאל
14 ינואר 2020, 01:43
פורום: ברכות
נושא: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות
תגובות: 75
צפיות: 415

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

וראה בקטע הראשון בספר קהלת יעקב ברכות ב. (להרב בעל משכנות יעקב, נמצא בהיברו בוקס), שביאר עפ"ז את השאלה הידועה מה ביאור לשון המשנה: "מאימתי קורין את שמע בערבין" - מהו בערבין למה לשון רבים, ואילו להלן כתוב בשחרית ולא בשחרים. וביאר שיש הרבה ערבים בכל לילה, וזה המחלוקת תנאים באיזה ערב הוא זמן קר"ש. עיי...
על ידי אוריאל
14 ינואר 2020, 00:33
פורום: שבת קודש
נושא: אשת חיל
תגובות: 55
צפיות: 515

Re: אשת חיל

האר"י הקדוש כמו בכל הנהגה שיש לה סיבה בפשט הוא מפרש גם על דרך הסוד. והפשט באמירת אשת חיל לפני הקידוש הוא לכבוד האישה. והאר"י הוסיף פן נוסף של תורת הסוד כמו בכל הענינים כאן נדמה לי שזה שונה, כי כל המקור להנהגה זו התחיל כמדומני מהאריז"ל, ולא היתה נהוגה לפניו, כך שיש יותר מקום לומר שהסוד פה הוא הוא גם...
על ידי אוריאל
14 ינואר 2020, 00:32
פורום: ברכות
נושא: ברכות י. חטאים או חוטאים?
תגובות: 22
צפיות: 1240

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

יש להעיר, שבאותו עמוד, ברכות י. איתא ראה דוד במפלתן של רשעים ואמר שירה, שנאמר יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם הללו-יה, ומשמע מזה ג"כ דלא כברוריה, דלפי דבריה הרי הפסוק מדבר על כילוי היצר הרע וממילא לא יהיו עוד רשעים, וא"כ אין כאן מפלת רשעים כלל.
על ידי אוריאל
14 ינואר 2020, 00:28
פורום: שבת קודש
נושא: אשת חיל
תגובות: 55
צפיות: 515

Re: אשת חיל

האם נכון הדבר שהמנהג לשורר אשת חיל לפני קידוש בליל שבת איננו קשור כלל לאשה שטרחה לכבוד שבת? ממה שידוע לי, מקור הדברים שנזכר לומר אשת חיל קודם הקידוש, הוא מתיקוני שבת - כוונות האריז"ל, ושם כתוב הטעם בגלל שאשת חיל זה הולך על השכינה, ובלשונו "ליל שבת נקראת שבת מלכתא, ומלכתא עילאה הוי אשת חיל". וכן העת...
על ידי אוריאל
13 ינואר 2020, 20:41
פורום: ברכות
נושא: ברכות י: הרוצה ליהנות יהנה כאלישע
תגובות: 6
צפיות: 82

ברכות י: הרוצה ליהנות יהנה כאלישע

הרוצה ליהנות יהנה כאלישע. ולכאורה הא אמרו "שונא מתנות יחיה"? ובאמת יש לדקדק את לשון רש"י שכתב "יהנה כאלישע - ואין איסור בדבר". ולכאורה מה הס"ד שיהיה איסור בדבר ליהנות אחר שהאדם נותן לו מרצונו ומדעתו, וע"כ שהיה צד שנאסר מצד שונא מתנות יחיה, וע"ז החידוש שלא, אלא דצ"ב מ"ט באמת לא [או כלך לדרך זו, דכוונ...
על ידי אוריאל
13 ינואר 2020, 20:34
פורום: ברכות
נושא: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות
תגובות: 75
צפיות: 415

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

ט. רש"י ד"ה דאשתכור – וישנו ונרדמו עד לאחר עמוד השחר צ״ע בכפילות הלשון ״וישנו ונרדמו״ ומה החילוק ביניהם. אולי יש לבאר זה עם מה שהבאתי בהודעה הקודמת https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?f=78&t=8131&p=107455#p107320 מדברי המעדני יום טוב והבית יוסף, שההוא זוגא דאשתכור היו אנוסים, והמעדיו"ט דקדק את ז...
על ידי אוריאל
13 ינואר 2020, 01:05
פורום: ברכות
נושא: ברכות ח: הקורא ק"ש בלא להניח תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו
תגובות: 3
צפיות: 65

ברכות ח: הקורא ק"ש בלא להניח תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו

ברכות ח: לעולם ליליא הוא.  הקשו תוס' דאם כן לימא רבותא שפעמים יש שאדם קורא לאחר שיעלה עמוד השחר שני פעמים ויוצא בו משום שחרית ומשום ערבית, ותירצו דהכי קאמר, לעולם ליליא הוא בשאר מצוות דבעינן בהו יום כמו תפילין וציצית, אבל גבי ק"ש לא הואיל ואיכא אינשי דקיימי בההיא שעתא לאו זמן שכיבה הוא [והיינו דבאמ...
על ידי אוריאל
13 ינואר 2020, 00:38
פורום: ברכות
נושא: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות
תגובות: 75
צפיות: 415

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

ט.  מבואר שאם לא קרא קרי"ש  של ערבין עד עלוה"ש יקרא לאחר מכן. וכך נפסק בשולחן ערוך. בשעת הדחק כמובן. וצ"ע דהרי בגמ' מבואר דהלכה כר"ג, ורבן גמליאל חולק על הדין הנ"ל, כדתנן "אמר להם אם לא עלה עמוד השחר חייבין אתם לקרות", ולא אמר להם שאפילו אם עבר, חייבים בדיעבד. הרא"ש הוכיח מכח קושיא זו [בדף ט'], דדו...
על ידי אוריאל
12 ינואר 2020, 20:15
פורום: ברכות
נושא: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות
תגובות: 75
צפיות: 415

Re: הערות והארות בגמרא ורש״י עמ״ס ברכות

ט.  מבואר שאם לא קרא קרי"ש  של ערבין עד עלוה"ש יקרא לאחר מכן. וכך נפסק בשולחן ערוך. בשעת הדחק כמובן. וצ"ע דהרי בגמ' מבואר דהלכה כר"ג, ורבן גמליאל חולק על הדין הנ"ל, כדתנן "אמר להם אם לא עלה עמוד השחר חייבין אתם לקרות", ולא אמר להם שאפילו אם עבר, חייבים בדיעבד. הרא"ש הוכיח מכח קושיא זו [בדף ט'], דדו...
על ידי אוריאל
11 ינואר 2020, 22:21
פורום: בית המדרש
נושא: התערב נר חנוכה האסור בהנאה בשאר נרות [ובברכות דף ח.]
תגובות: 8
צפיות: 77

Re: התערב נר חנוכה האסור בהנאה בשאר נרות [ובברכות דף ח.]

הרי בביצה ג' ע"ב מבואר שביצה שנתערבה באלף אסורה, והיינו אף אם זה מדרבנן, והיינו שרבנן העמידו דבריהם כספק בדין תורה, שתערובת אוסרת, אי לאו שאמרינן ביטול ברוב, ובגמ' שם הקשתה ספיקא דרבנן לקולא על ספיקה אסורה היינו על ספק אם היא נולדה היום או אתמול, אבל בכל רוב לא אמרינן ספר דרבנן לקולא, כמבואר בהרבה ...
על ידי אוריאל
11 ינואר 2020, 22:11
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1267
צפיות: 47985

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

בעלבוס כתב:
11 ינואר 2020, 21:17
ומה הגיל של גוי קטן? עד איזה שנה הוא קטן?
ידוע מה שכתב הרא"ש בתשובה [והובא בפוסקים כהחת"ס יו"ד סי' שיז ועוד], דהל"מ דקטן נהיה גדול בהגיעו לבן י"ג נאמר רק לישראל, ואילו בב"נ הדבר תלוי בהגיעו לכלל דעת, כל גוי לפי מה שהו.
על ידי אוריאל
11 ינואר 2020, 22:07
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מה עדיף, קריאת התורה או תפילה בציבור
תגובות: 5
צפיות: 105

Re: מה עדיף, קריאת התורה או תפילה בציבור

בתשובות הגאון רבי אביגדור נבנצל שליט"א, כותב שעדיף מה שבא לידו ראשון.
ולפ"ז אם הנידון היה על תפילת שחרית בציבור או קריאת התורה, היה עדיף תפילת שחרית בציבור, ואם הנידון על תפילת מוסף, אז עדיף קריאת התורה..
על ידי אוריאל
11 ינואר 2020, 21:58
פורום: בית המדרש
נושא: התערב נר חנוכה האסור בהנאה בשאר נרות [ובברכות דף ח.]
תגובות: 8
צפיות: 77

התערב נר חנוכה האסור בהנאה בשאר נרות [ובברכות דף ח.]

איתא בשו"ע או"ח סי' תרעג ס"א: אם נתערב נר חנוכה האסור בהנאה בשאר נרות, אפילו אחד באלף לא בטיל דהוי דבר שבמנין, אלא ידליק מן התערובות כל כך שבודאי נר של היתר דולק עם נר של איסור ואז מותר להשתמש אצלן". והנה, כל זה אם באים להלכה של "ביטול ברוב", דאז יש כלל דאין דבר שבמנין בטל אפילו באלף. אבל לא הבנתי ל...
על ידי אוריאל
09 ינואר 2020, 00:00
פורום: הלכה ומנהג
נושא: איזה אנשים מותר לקלל? וכיצד שינו את הקללה בברכת המינים.
תגובות: 9
צפיות: 106

Re: איזה אנשים מותר לקלל? וכיצד שינו את הקללה בברכת המינים.

וכל יום ג' פעמים אתה מסיים תפילתך בסוג של קללה. וְכָל הַחושְׁבִים עָלַי רָעָה. מְהֵרָה הָפֵר עֲצָתָם וְקַלְקֵל מַחֲשַׁבְתָּם דוקא כאן אין כ"כ קללה אלא בקשה שלא תתקיים מחשבתם להזיק לנו. לגבי האיסור לקלל יהודים, אח שלך   פוק חזי בספרי הראשונים ולמד גדרי המצוה ופרטיה. דרשו חז"ל שיש לאו לקלל איש מישראל...

עבור לחיפוש מתקדם