החיפוש הניב 1125 תוצאות

על ידי אוריאל
13 אוקטובר 2019, 13:25
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1156
צפיות: 44222

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 404

חידה לסוכות:
היכי תמצי אדם שנוטל ארבעם המינים עם אתרוג כשר, לא יוצא ידי חובה, ואילו נוטלם עם אתרוג פסול- יוצא ידי חובה.
על ידי אוריאל
13 אוקטובר 2019, 04:09
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1156
צפיות: 44222

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

היכן מצינו שחצי שיעור יותר חמור משיעור שלם? מצינו בגמרא כריתות יח:, שיום הכיפורים מכפר על שיעור שלם ואיננו מכפר על חצי שיעור, נמצא אם כן שלענין כפרת יום הכיפורים חצי שיעור חמור יותר משיעור שלם. [ובמשנה למלך פ"ג מהל' שגגות תמה מה סברא יש בזה, והלא אם שיעור שלם מכפר אמאי אינו מכפר על חצי שיעור. ושם ב...
על ידי אוריאל
13 אוקטובר 2019, 02:07
פורום: בית המדרש
נושא: זה קלי ואנווהו במצוות צדקה
תגובות: 0
צפיות: 21

זה קלי ואנווהו במצוות צדקה

עורר אותי ת"ח אחד, להסתפק אם יש בחינה של זה קלי ואנווהו לדאוג שהכסף אותו נותנים לעני, ואשר בו מקיימים את מצות הצדקה, יהיה נאה ומהודר.
על ידי אוריאל
10 אוקטובר 2019, 17:22
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1156
צפיות: 44222

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

היכן מצינו שחצי שיעור יותר חמור משיעור שלם?
על ידי אוריאל
10 אוקטובר 2019, 17:15
פורום: סידור התפילה
נושא: תפילה בעת צרה
תגובות: 2
צפיות: 53

Re: תפילה בעת צרה

הנה לשון הרמב"ן עת צרה "כרעב וכמלחמה וחולי". אמנם כבר הערתי במ"א [כאן בפורום], שהרמב"ן במצוה ה' לא כתב שבעת צרה התפילה היא מדאורייתא, אלא כתב שאם נרצה ליישב דברי הרמב"ם לומר שיש מצוה מן התורה להתפלל "שמא" כן הוא בעת צרה. ומשמע דהוא מסופק בדבר. ואמנם, בסוף ספר המצוות, הרמב"ן משמיט לגמרי למצות תפילה, ...
על ידי אוריאל
10 אוקטובר 2019, 13:25
פורום: ענינו של יום
נושא: אתרוג אישי פחות מהודר או מתנה על מנת להחזיר יותר מהודר - מה עדיף?
תגובות: 3
צפיות: 70

Re: אתרוג אישי פחות מהודר או מתנה על מנת להחזיר יותר מהודר - מה עדיף?

פרלמן משה כתב:
10 אוקטובר 2019, 13:00
לכאו' אם מתנה על מנת להחזיר באתרוג מהודר עדיף, למה לטרוח לקנות אתרוג, ילכו כולם אצל הבריסקר לברך על שלו.
הערתי בזה פה
על ידי אוריאל
10 אוקטובר 2019, 10:15
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: חיבור סכך עם אזיקונים נפק"מ למעשה כעת
תגובות: 18
צפיות: 190

Re: חיבור סכך עם אזיקונים נפק"מ למעשה כעת

בעיקרון לכתחילה חוששים ולא מעמידים את הסכך בדבר פסול, ואזיקון הוא דבר הפסול לסיכוך מכיוון שאין גידולו מן הארץ. לכן, אם הסכך עומד במקומו ברוח מצויה, וקושרים אותו עם אזיקון רק ליתר ביטחון, אין בעיה. אבל אם רק על ידי האזיקון הסכך מחזיק מעמד ברוח מצויה, לכתחילה אין לתפוס בו את הסכך, ובדיעבד בכל גווני כש...
על ידי אוריאל
10 אוקטובר 2019, 09:22
פורום: ענינו של יום
נושא: כמה שאלות לפני שעוזבים את יום כיפור
תגובות: 14
צפיות: 165

Re: כמה שאלות לפני שעוזבים את יום כיפור

לא הבנתי מדוע אנו מבקשם זאת? מה עם 'ובסביבו נסערה מאוד'? כלומר מרגע החתימה/כתיבה דקדוק הדין לא יהיה יותר גדול כחוט השערה? הרי הבקשה היא שנכתב בספרן של צדיקים דנחשב צדיקים ע"י שתקובל תשובתנו. וכי לדעתך, לא כדאי להיות צדיק, כי יש את הבחינה של "סביביו נשערה מאד"? מה גם, בחינה זו היא לתועלת הצדיק, שיהי...
על ידי אוריאל
10 אוקטובר 2019, 00:34
פורום: ענינו של יום
נושא: כמה שאלות לפני שעוזבים את יום כיפור
תגובות: 14
צפיות: 165

Re: כמה שאלות לפני שעוזבים את יום כיפור

אנו אומרים בתפילת הימים הנוראים בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמו. וע"כ התעוררתי היום למה רק בתפילת נעילה אנו אומרים וחתמינו בספר חיים טובים, היינו אמורים לומר כך בכל תפילות יום כיפור ולא רק בנעילה? האריז"ל כתב שהחתימה היא בנעילה. למעשה, גם בראש השנה הלא כתב המג"א בס"ס תקפ"ב מהלבוש, שאין לומר ...
על ידי אוריאל
10 אוקטובר 2019, 00:12
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: אמירת בשכמל"ו בקול רם ביוה"כ
תגובות: 0
צפיות: 37

אמירת בשכמל"ו בקול רם ביוה"כ

א. כתוב בסימן תרי"ט, שביום הכיפורים אומרים בשכמל"ו בקול רם. וכתב המג"א, כי בכל השנה אומרים בלחש לפי שמשה לקח אמירה זו מן המלאכים, ולכן אומרים בלחש שלא ירגישו, אבל ביוה"כ שאנו דומין למלאכים אין איסור [אולי כי לא יקפידו על כך שאנו משתמשים בזה אחר שאנו דומין להם]. והנה לכאורה אין כאן סיבה לומר זאת דוקא...
על ידי אוריאל
07 אוקטובר 2019, 12:05
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נתינת מעשרות לשכנים או לקרובים
תגובות: 16
צפיות: 165

Re: נתינת מעשרות לשכנים או לקרובים

אחד התלמידים כתב:
07 אוקטובר 2019, 01:20
אבל בנוסף יש דין שבני העיר כופין על הצדקה ליתן לקופת העיר. ובזה לא שייך קדימת קרוביו, שהרי זה בכלל חיובי בני העיר.
אבל בזה לא זכור לי שמצאנו שבני השכונה כופין לתת להם, יותר מלשאר אנשי העיר, וא"כ טענת רבני השכונה שם אינה צודקת גם לסברא זו.
על ידי אוריאל
07 אוקטובר 2019, 00:15
פורום: הלכה ומנהג
נושא: נתינת מעשרות לשכנים או לקרובים
תגובות: 16
צפיות: 165

Re: נתינת מעשרות לשכנים או לקרובים

הדין מפורש בשו"ע יו"ד סי' רנ"א "הקרובים קודמים לשכיניו ושכיניו לאנשי עירו ואנשי עירו לעיר אחרת"*. אולם מה שיש לדון, שבפתחי תשובה שם מביא מהמהר"ם זיסקינד בשם מהר"מ מינץ שקרובי אשתו נחשבים בדרגה שלהם לעניי עירו. ולפ"ז הרי לכאורה מבואר דעניי שכונתו קודמין לעניי עירו, וא"כ יש להקדים עניי שכונתו לחמיו. א...
על ידי אוריאל
06 אוקטובר 2019, 23:34
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: פרטי דינים בענין ד' חילוקי כפרה
תגובות: 1
צפיות: 54

פרטי דינים בענין ד' חילוקי כפרה

בשלהי יומא מבואר, דתשובה מכפרת על ביטול מ"ע, תשובה ויוה"כ מכפרים על לאוין. ואילו על חייבי מתות ב"ד וכריתות תשובה ויוה"כ תולין ויסורין מכפרין, וחילול ה' רק מיתה מכפרת. והנה  כאן  הביא הרב הפקדתי שומרים , כמה מקורות נכבדים שבתשובה מאהבה לא נאמרו ד' חילוקי הכפרה הללו, אחר שהזדונות הופכים לזכויות, ואפיל...
על ידי אוריאל
06 אוקטובר 2019, 19:42
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: מעיקרי התשובה "קבלה לעתיד"
תגובות: 4
צפיות: 58

Re: מעיקרי התשובה "קבלה לעתיד"

למעשה ראיתי בשם הגר"נ קרליץ שבאמת צריך לזכור להוסיף בסוף הוידוי שיותר לא יחזור לזה [כמדומני שפעם אחת מספיק לזה]
על ידי אוריאל
06 אוקטובר 2019, 00:37
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: מחילת עוונות בהשתתפות בדרשת שובה
תגובות: 15
צפיות: 123

Re: מחילת עוונות בהשתתפות בדרשת שובה

ב. הלא ידוע, שכה"ג שמתה אשתו ביוה"כ אין כפרה משום שאמרה תורה וכפר בעדו ובעד ביתו וביתו זו אשתו, והביאו תוס' (יומא יג.) מירושלמי שמזמנים לו אשה דאם תמות הראשונה מיד יקדש השניה, ואם נשא אשה ביוה"כ אינו צריך תשובה, דהלא נמחלין עוונותיו, ובע"כ דבעי תשובה. לכאורה יש לדחות, דהלא פשוט שבזמן בית המקדש אם ה...
על ידי אוריאל
06 אוקטובר 2019, 00:23
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: מחילת עוונות בהשתתפות בדרשת שובה
תגובות: 15
צפיות: 123

Re: מחילת עוונות בהשתתפות בדרשת שובה

מיקי כתב:
06 אוקטובר 2019, 00:10
סיני ועוקר כתב:
06 אוקטובר 2019, 00:06
נושא מרתק ורציני הוא אם במקום שנאמר כפרת עוונות מועיל הדבר ללא תשובה כעין חתן שנמחלין עוונותיו [פלוגתא ידועה בין הבית ישראל זצ"ל לרב מטשעבין זצ"ל].
נשמע מעניין, יש לך אולי מקורות?

מדברי השדי חמד אסיפת דינים מערכת חתן וכלה אות ד' משמעשהיא פלוגתת הבבלי והירושלמי אם חתן נמחלין עוונתיו בלא תשובה
על ידי אוריאל
05 אוקטובר 2019, 22:59
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1156
צפיות: 44222

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

במבי כתב:
05 אוקטובר 2019, 22:51
איך יתכן שצריך לקום בפני משהו אף אם עדיין לא רואים אותו כלל?
(והקם כמובן איננו עיוור)
יש בגמרא בקדושין לג. אביי כי הוי חזי לאודניה דחמריה דרב יוסף הוה קאים מקמיה, הרי שקם לכבודו של רב יוסף אפילו שעוד לא ראהו.
 
על ידי אוריאל
02 אוקטובר 2019, 11:02
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: כמה גרעינים יש ברימון?
תגובות: 14
צפיות: 577

Re: כמה גרעינים יש ברימון?

אוריאל כתב:
29 ספטמבר 2019, 01:05
באחד מספריו של הגר"ע יוסף זצ"ל ראיתי שכתב לבאר, כי עמי הארצות מלאים מצוות כרימון אחר כל חייהם, ואילו אנו מבקשים להיות מלאים במצוות כרימון בשנה הבאה לבדה..
שו"ר בר"ה, שכן פירש הפרי חדש סי' תקפ"ג.
על ידי אוריאל
01 אוקטובר 2019, 23:50
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: חידוש שאין לקבל הרבה תוספת יו"ט בר"ה
תגובות: 0
צפיות: 59

חידוש שאין לקבל הרבה תוספת יו"ט בר"ה

ראיתי בר"ה דבר חידוש בשו"ת מהרי"ל סי' ל"ג, שאין להקדים לקבל תוספת יו"ט לר"ה, כיון שזהו יומא דדינא. מדבריו משמע, שהגם שבכל שבת ויו"ט יש עדיפות לקבל את החג כמה שיותר מוקדם, בר"ה עדיף לאחר כמה שיותר, ולקבל מעט יותר מוקדם, ההכרחי לצורך תוספת יו"ט. וצ"ל, דהגם שכתבו המפרשים במה שבקול השופר עובר הקב"ה מכסא...
על ידי אוריאל
01 אוקטובר 2019, 23:44
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: הסיבה שאוכלים דוקא תפוח בדבש
תגובות: 2
צפיות: 71

הסיבה שאוכלים דוקא תפוח בדבש

מה שאוכלים דוקא  תפוח בדבש , וכבר העיר בזה הט"ז וכתב שהוא רמז לשדה תפוחין, כמ"ש המקובלים. וראיתי פעם מבארים, כי אמרו כתפוח בעצי היער למה נמשלו ישראל לתפוח, מה תפוח זה מוציא פריו קודם לעליו אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע, ולכן טובלים דוקא תפוח כדי לזכור את זכות התורה של ישראל, וגם דבש הוא רמז לתורה כמ"ש...
על ידי אוריאל
29 ספטמבר 2019, 01:05
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: כמה גרעינים יש ברימון?
תגובות: 14
צפיות: 577

Re: כמה גרעינים יש ברימון?

חשבתי ליישב עפ"י מה שפירש רבי חיים פלאג'י, שהכוונה היא שירבו זכויותונו בעצם היום הזה, ראש השנה, על ידי שנעשה תשובה מאהבה ואז יהפכו עוונותינו לזכויות. לפ"ז כמובן אינו ענין לזכויות הרגילים שנעשים ע"י מצוותינו, שלזה אנו מצפים שיהיו הרה הרבה יותר ממה שיש לריקנים שבך... באחד מספריו של הגר"ע יוסף זצ"ל רא...
על ידי אוריאל
27 ספטמבר 2019, 13:09
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 1156
צפיות: 44222

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 402

היכי תמצי חפץ שמשתמשים בו לעשות מצוה, אם זה שלו לא יכול לצאת איתו ידי חובתו אבל אם שאל את החפץ מאחר או אפילו אם הוא אבוד ולא זכה בו או גזול בידו - כן יצא ידי חובתו.
על ידי אוריאל
27 ספטמבר 2019, 02:15
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: וסלחת לעוננו כי רב הוא
תגובות: 5
צפיות: 84

Re: וסלחת לעוננו כי רב הוא

יוסף יצחק כתב:
27 ספטמבר 2019, 02:13
זה לא הולך על הקב"ה כי היה צריך לכתוב וסלחת לעוונינו כי רב אתה
זה לא הולך על החטאים כי היה צריך לכתוב וסלחת לעוונינו כי רבים הם
וי" מ דקאי איצה"ר - שאור שבעיסה מעכב.
יפה. אבל כן אומרים מיד לאחר מכן "מחל לנו מלכנו כי רבו עוונינו", ושם משמע דקאי אעוונות.
 
על ידי אוריאל
27 ספטמבר 2019, 01:17
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: אבל אנחנו ואבותינו חטאנו - עמידה בוידוי
תגובות: 2
צפיות: 88

אבל אנחנו ואבותינו חטאנו - עמידה בוידוי

הנה אחרי אמירת שמע קולנו בסליחות, יש הרבה פיוטים שאומר הקהל בלחש, כגון עננו ה' עננו, מי שענה, וכד', ורגילים הרבה לשבת באמירתם. ואמנם, ידוע שבעת אמירת וידוי צריך מן הדין לעמוד. ועל כן, לכאורה, אי אפשר לשבת מיד לאחר שמע קולנו, שכן אומרים שם אשמנו מכל עם.. אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. וכן נהגתי מקדמת דנא,...
על ידי אוריאל
27 ספטמבר 2019, 01:13
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: וסלחת לעוננו כי רב הוא
תגובות: 5
צפיות: 84

וסלחת לעוננו כי רב הוא

"וסלחת לעווננו כי רב הוא". לכאו' צ"ב, דאדרבה, כיון שרב הוא ה"ז סיבה שלא לסלוח, והרי כן אמרו, מעביר ראשון ראשון, ואיתא בחז"ל שג' עבירות ראשונות הקב"ה לא נפרע עליהם, אבל לאחר מכן נפרע, ומה טעם יש במה שרב הוא, דלכן יסלח לנו ה' [והנה השאלה ידועה, אך איני זוכר התירוצים שנאמרו בזה, לבד הורט הידוע שהכוונה ...
על ידי אוריאל
26 ספטמבר 2019, 11:16
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תקנון משמר התורה
תגובות: 63
צפיות: 897

Re: תקנון משמר התורה

לדעתי, ככלל, בעניני צניעות, כמו גם בעניני השתדלות וביטחון, תורה ועבודה, דרך ארץ ותורה, נקודת המבט משתנה בין אדם לאדם לפי דרגתו. גם אם אדם יודע לנמק את שיטתו ודעתו בהסברים נאותים ונימוקים הגיוניים המתיישבים על הלב, הדברים יכולים להיות נכונים לפי דרגתו של הכותב ושומעי לקחו, אבל אנשים שחיים ברמה גבוהה...
על ידי אוריאל
26 ספטמבר 2019, 01:11
פורום: הלכה ומנהג
נושא: תקנון משמר התורה
תגובות: 63
צפיות: 897

Re: תקנון משמר התורה

לדעתי, ככלל, בעניני צניעות, כמו גם בעניני השתדלות וביטחון, תורה ועבודה, דרך ארץ ותורה, נקודת המבט משתנה בין אדם לאדם לפי דרגתו. גם אם אדם יודע לנמק את שיטתו ודעתו בהסברים נאותים ונימוקים הגיוניים המתיישבים על הלב, הדברים יכולים להיות נכונים לפי דרגתו של הכותב ושומעי לקחו, אבל אנשים שחיים ברמה גבוהה ...
על ידי אוריאל
25 ספטמבר 2019, 02:06
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחצות לילה ואילך קרוי בוקר ?
תגובות: 5
צפיות: 94

Re: האם מחצות לילה ואילך קרוי בוקר ?

לכאו' לא שמענו [בלתי היום..] דמחצות הלילה נקרא בוקר. ראיה לדבר, מהא דבברכות ט' פליגי אי זמן אכילת פסח עד חצות או עד עלוה"ש, והקשו שם תוס' למ"ד עד חצות, מקרא דכתיב ולא תותירו ממנו עד בוקר. ואם מחצות אפשר שנקרא בוקר, מאי קשיא להו. אמנם יש לציין גם לגמרת יומא כ: 'תן בוקר לבוקרו של לילה', והוא מחצות הלי...
על ידי אוריאל
25 ספטמבר 2019, 01:39
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: הפסוקים שיש בסליחות בין פיוט לפיוט
תגובות: 9
צפיות: 100

Re: הפסוקים שיש בסליחות בין פיוט לפיוט

אכן כבר העירו בזה רבנן, והוא עפ"י דברי המג"א בריש סימן ס"ח, שם הביא מהס' חסידים שהפסוקים הם העיקר והסליחות הם הטפל [כמו שביאאר שם במחצית השקל]. ועפ"ז עורר הגר"ח קניבסקי שליט"א, שגם אותם אלו שמדלגין הסליחות עצמם [הפיוטים], כגון בעשי"ת שהסליחות ארוכין, מ"מ אין ראוי שידלגו על הפסוקים האלו. וראה עוד בשו...
על ידי אוריאל
25 ספטמבר 2019, 01:19
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: סוטה כב. למדנו קיבול שכר מאלמנה
תגובות: 9
צפיות: 153

Re: סוטה כב. למדנו קיבול שכר מאלמנה

שמעתי פעם באיזה דרשה שזה רק באשה שלא מחוייבת במצות תלמוד תורה אז יש ענין להאריך בדרך ולא נחשב לביטול תורה, ודייק זאת מאיפה שהוא. כך ראיתי בס' דף על הדף סוטה שם, מהגר"ח קניבסקי שליט"א, דדוקא באשה אמור ענין זה של שכר פסיעות, או באיש במקום שאין זה גורם לו ביטול תורה. אבל אם נגרם לו כתוצאה מזה ביטול תו...