החיפוש הניב 1326 תוצאות

על ידי אוריאל
18 נובמבר 2020, 22:13
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מישהו בזמננו שעושה גורל הגר"א?
תגובות: 34
צפיות: 594

האם יש מישהו בזמננו שעושה גורל הגר"א?

במסגרת שיעור שאני מכין על גורל הגר"א, ברצוני לדעת האם יש יהודים שבקיאים ועושים בזמננו את גורל הגר"א? [אשמח גם למענה בפרטי].
על ידי אוריאל
12 נובמבר 2020, 00:11
פורום: בית המדרש
נושא: האם על רב להורות לתלמיד חבירו כמו שיטת חבירו או כמו שיטתו שלו
תגובות: 0
צפיות: 41

האם על רב להורות לתלמיד חבירו כמו שיטת חבירו או כמו שיטתו שלו

ישנם שני רבנים וגדולי תורה. האחד שמו רבי ראובן, ורעהו הוא רבי שמעון. זה מכבר שנודעה המחלוקת שלהם בענין מסוים שבתורה, כאשר רבי ראובן אוסר מכל וכל וסבור שיש בזה איסור גמור, ואילו רבי שמעון מתיר לכתחילה וללא חשש. תלמידי רבי ראובן נהגו כמותו, ותלמידי רבי שמעון נהגו מנגד כרבם. יום אחד נקלע אחד מתלמידי רב...
על ידי אוריאל
01 נובמבר 2020, 00:11
פורום: בית המדרש
נושא: חצי שיעור אסור מהתורה - האם זה גם כל שהוא?
תגובות: 33
צפיות: 329

Re: חצי שיעור אסור מהתורה - האם זה גם כל שהוא?

רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק יד הלכה ב: "ושיעור זה עם כל השיעורין הלכה למשה מסיני הם, ואסור מן התורה לאכול כל שהוא מדבר האסור, אבל אינו לוקה אלא על כזית, ואם אכל כל שהוא פחות מכשיעור מכין אותו מכת מרדות". ולכאורה מבואר ברמב"ם דאפילו כל שהוא אסור מן התורה. וכן מבואר במה שכתב הרמב"ם בתחילת הלכות גזי...
על ידי אוריאל
31 אוקטובר 2020, 23:23
פורום: בית המדרש
נושא: חצי שיעור אסור מהתורה - האם זה גם כל שהוא?
תגובות: 33
צפיות: 329

Re: חצי שיעור אסור מהתורה - האם זה גם כל שהוא?

רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק יד הלכה ב: "ושיעור זה עם כל השיעורין הלכה למשה מסיני הם, ואסור מן התורה לאכול כל שהוא מדבר האסור, אבל אינו לוקה אלא על כזית, ואם אכל כל שהוא פחות מכשיעור מכין אותו מכת מרדות". ולכאורה מבואר ברמב"ם דאפילו כל שהוא אסור מן התורה. וכן מבואר במה שכתב הרמב"ם בתחילת הלכות גזי...
על ידי אוריאל
31 אוקטובר 2020, 21:18
פורום: בית המדרש
נושא: מצות מילת עבדים
תגובות: 6
צפיות: 84

Re: מצות מילת עבדים

ראה מש"כ בזה בשו"ת ציץ אליעזר (ח"כ סי' ד אות ז'). מצו"ב
image.png
על ידי אוריאל
30 אוקטובר 2020, 13:13
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כלי שנפל לרצפה בפסח
תגובות: 42
צפיות: 460

Re: כלי שנפל לרצפה בפסח

מעל הסטנדרט כתב:
16 אפריל 2020, 00:03
וידוע בשם החזו"א דאע"ג דחמץ נאסר במשהו בפסח, אבל גם למשהו יש שיעור, ולכן פירור אוכל קטן בעלמא אין בו איסור אכילה בפסח.
יש עוד מקור לשמועה זו, שכשאמרו רבותינו 'משהו' התכוונו לשיעור מסויים?
על ידי אוריאל
28 אוקטובר 2020, 12:35
פורום: עירובין
נושא: עירובין עט. "ולאוקמי שרי", לכאו' הא יש לחלק דאין גוזרין לגזירה ומש"ה התיר רב הונא
תגובות: 4
צפיות: 71

Re: עירובין עט. "ולאוקמי שרי", לכאו' הא יש לחלק דאין גוזרין לגזירה ומש"ה התיר רב הונא

מסתבר לי לומר שזאת לא גזירה לגזירה. שהרי מיעוט המחיצה וטלטול התבן, באים כאחד. ודמי למוקצה, שבעצם טלטולו הוא עושה איסור. ויש לדקדק, מלשון רש"י, שחששו לטלטול זה, ולא לטלטול שאר בני החצר (שהרי הם יכולים לראות שהתמעטה) אבל אינו מוכרח שאם יתן בידיו לקופתו - ימעט את המחיצה, אלא שחשש הוא, שמא יבוא לידי מי...
על ידי אוריאל
28 אוקטובר 2020, 00:33
פורום: בית המדרש
נושא: רובו שאינו מקפיד עליו ל"ה חציצה מדאורייתא
תגובות: 19
צפיות: 214

Re: רובו שאינו מקפיד עליו ל"ה חציצה מדאורייתא

אם כן היכי משכחת לה רובו שאינו מקפיד עליו שאינו חוצץ אלא מדרבנן מי אמר שבאמת אין כך הדין שאשה שהולכת לטבול הרי זה בוודאי נחשב למקפיד וכמדומה שיש אחרונים שנוקטים כן [והפוסקים חוששים על מיעוטו שאינו מקפיד שבאשה שהולכת לטבול זה נחשב למקפיד כיון שנהגו להוריד גם מיעוט שאינו מקפיד] אכן ראיתי בישועות יעקב...
על ידי אוריאל
28 אוקטובר 2020, 00:31
פורום: בית המדרש
נושא: רובו שאינו מקפיד עליו ל"ה חציצה מדאורייתא
תגובות: 19
צפיות: 214

Re: רובו שאינו מקפיד עליו ל"ה חציצה מדאורייתא

2. הסתפקתי בעיקר מה שמבואר בסוכה שם ששערו חוצץ מדאורייתא דכתיב 'את בשרו', את הטפל לבשרו והיינו שערו, וכי אתאי הלכתא לרובו המקפיד ורוב שאינו מקפיד. האם הכוונה היא דלולי ההל"מ הייתי אומר שדווקא כל שערו יהיה חציצה, אבל רובו המקפיד ל"ה חציצה כיון שאי"ז כולו, ולזה באה ההלכה למשה מסיני להחמיר שגם ברובו ה...
על ידי אוריאל
28 אוקטובר 2020, 00:29
פורום: עירובין
נושא: עירובין עט. "ולאוקמי שרי", לכאו' הא יש לחלק דאין גוזרין לגזירה ומש"ה התיר רב הונא
תגובות: 4
צפיות: 71

עירובין עט. "ולאוקמי שרי", לכאו' הא יש לחלק דאין גוזרין לגזירה ומש"ה התיר רב הונא

עירובין עט. אמר רב הונא ובלבד שלא יתן לתוך קופתו ויאכיל, ולאוקמי שרי והאמר רב הונא אמר רבי חנינא מעמיד אדם את בהמתו על גבי עשבים בשבת ואין מעמיד אדם את בהמתו על גבי מוקצה בשבת. הנה במה שאמר רב הונא שלא יתן לקופתו ויאכיל פירש"י שהוא מפני שיש חשש שאם יתן לתוך קופתו יבוא לידי מיעוט המחיצה מעשרה, ואז ל...
על ידי אוריאל
26 אוקטובר 2020, 21:10
פורום: עירובין
נושא: עירובין עח. עמוד ברשות הרבים גבוה עשרה ורחב ארבעה
תגובות: 0
צפיות: 62

עירובין עח. עמוד ברשות הרבים גבוה עשרה ורחב ארבעה

עירובין עח. אמר רב הונא עמוד ברה"ר גבוה עשרה ורחב ארבעה ונעץ בו יתד כל שהוא מיעטו. וכתב רבינו חננאל שכיון שהיתד ממעט אותו, הרי דינו ככרמלית. בפשטות כיון שהיתד ממעט את רוחב העמוד, נמצא שהעמוד גבוה עשרה אבל אינו רחב ארבעה. ועל פי הידוע לי, דבר שהוא גבוה עשרה ואין רחבו ארבעה הוא מקום פטור , וא"כ מהו שכ...
על ידי אוריאל
22 אוקטובר 2020, 23:19
פורום: בית המדרש
נושא: רובו שאינו מקפיד עליו ל"ה חציצה מדאורייתא
תגובות: 19
צפיות: 214

Re: רובו שאינו מקפיד עליו ל"ה חציצה מדאורייתא

ובכולו שאינו מקפיד, אנא פשיטא לי דאינו חוצץ, כי אם אין מתכוון להסיר הרי הוא חלק ממנו ואיך יהיה חוצץ. וכדברי רש''י: אין מקפיד עליו - הוה ליה כגופיה הואיל ואין סופו ליטלו ובטיל לגביה ולא חייץ. עתה מצאתי ביבמות ע"ח דמפורש שם דבכולו - אע"פ שאינו מקפיד הוי חציצה מן התורה. אלא שברמב"ם לא הוזכר דין זה, וב...
על ידי אוריאל
22 אוקטובר 2020, 20:12
פורום: בית המדרש
נושא: רובו שאינו מקפיד עליו ל"ה חציצה מדאורייתא
תגובות: 19
צפיות: 214

Re: רובו שאינו מקפיד עליו ל"ה חציצה מדאורייתא

[ואין סברא לחלק מפני מה האדם מקפיד, אם מצד המציאות שזה מפריע לו או בגלל חומרת חז"ל. דס"ס כיון שמאיזה טעם זה מקפיד עליו ובדעתחו להסירו ממנו, כבר אי"ז מתבטל לגופו, וא"כ צריך לחצוץ מדאורייתא]. שים לב למה שהבאתי בשם הקובץ הערות בתירוצו השני, שהוא כן מחלק בין הקפדתו היא בעצם או רק בגלל הדין! יישר כח על ...
על ידי אוריאל
22 אוקטובר 2020, 15:24
פורום: בית המדרש
נושא: רובו שאינו מקפיד עליו ל"ה חציצה מדאורייתא
תגובות: 19
צפיות: 214

Re: רובו שאינו מקפיד עליו ל"ה חציצה מדאורייתא

שמעתי שאלה: מדאורייתא רק רובו המקפיד הוי חציצה, אך רובו שאינו מקפיד [או מיעוטו המקפיד] אינו חציצה אלא מדרבנן, כמבואר בסוכה ה: ועוד. והנה, אחר שרבנן באו וגזרו שרובו שאינו מקפיד הוי חציצה, א"כ נמצא שהאדם כבר מקפיד על זה בגלל שזה מהווה לו חציצה מדרבנן, וכיון שהוא מקפיד על זה הדר דינא דהוי כרובו המקפיד...
על ידי אוריאל
22 אוקטובר 2020, 14:47
פורום: בית המדרש
נושא: רובו שאינו מקפיד עליו ל"ה חציצה מדאורייתא
תגובות: 19
צפיות: 214

Re: רובו שאינו מקפיד עליו ל"ה חציצה מדאורייתא

לשאלה הראשונה- כל שרובו של האדם בחציצה שאין הוא מקפיד עליה, מדאורייתא שרי, ומדרבנן אסור. ולשאלתך השניה- הלא ההלכה למשה מסיני אומרת שמן התורה דווקא רובו המקפיד חוצץ, ע''כ תפוס לשון ראשון שכתבת, שמה''ת דווקא את הטפל לבשרו ולא מיעוטו או חלקו, ואתאי הלכתא להעמידו אף על רובו. ובכולו שאינו מקפיד, אנא פשי...
על ידי אוריאל
22 אוקטובר 2020, 00:51
פורום: בית המדרש
נושא: רובו שאינו מקפיד עליו ל"ה חציצה מדאורייתא
תגובות: 19
צפיות: 214

רובו שאינו מקפיד עליו ל"ה חציצה מדאורייתא

שמעתי שאלה: מדאורייתא רק רובו המקפיד הוי חציצה, אך רובו שאינו מקפיד [או מיעוטו המקפיד] אינו חציצה אלא מדרבנן, כמבואר בסוכה ה: ועוד. והנה, אחר שרבנן באו וגזרו שרובו שאינו מקפיד הוי חציצה, א"כ נמצא שהאדם כבר מקפיד על זה בגלל שזה מהווה לו חציצה מדרבנן, וכיון שהוא מקפיד על זה הדר דינא דהוי כרובו המקפיד ...
על ידי אוריאל
20 אוקטובר 2020, 00:30
פורום: עירובין
נושא: חידה: איפה נאמר "המחמיר אין מוחין בידו"
תגובות: 17
צפיות: 191

Re: חידה: איפה נאמר "המחמיר אין מוחין בידו"

אם תאשר שהבנת את התשובה לחידה אוכל לתרץ את קושיתך. אין צורך באישור שכן אנכי עניתי את התשובה מ"מ השתא ראיתי שהתוס' מקשים כן, (יש"כ שבזכותך עיינתי בזה) ומתרצי לה שפיר סליחה, חשבתי שהשואל הקודם הרב @מכל מלמדי השכלתי שאל את זה. שמעתי מת"ח אחד ליישב, שאם לדעת ר"מ מברכים גם על העירוב וגם על השיתוף, א"כ נ...
על ידי אוריאל
20 אוקטובר 2020, 00:25
פורום: עירובין
נושא: חידה: איפה נאמר "המחמיר אין מוחין בידו"
תגובות: 17
צפיות: 191

Re: חידה: איפה נאמר "המחמיר אין מוחין בידו"

יש כמה הלכות שיש בהם מחלוקת בין שתי שיטות, אחד מחמיר ואחד מיקל, ולהלכה מסקינן שהמיקל אין מוחין בידו, היכן מצינו (במסכת ערובין) שיש שני שיטות בגמ', אחת לחומרא ואחת לקולא, ומסיקינן בגמ' המחמיר אין מוחין בידו. הוא בדף היומי שלמדו היום, עירובין עב. שאמרו 'נהגו כרבי מאיר', ופירש רש"י שמי שעושה כמותו אין...
על ידי אוריאל
18 אוקטובר 2020, 02:04
פורום: עירובין
נושא: עירובין ס. האם אמורא יכול לחלוק על תנא להלכה
תגובות: 0
צפיות: 33

עירובין ס. האם אמורא יכול לחלוק על תנא להלכה

עירובין ס. תד"ה גמרא. שהיה לו קבלה משום תנא או סברא שמסברא היה אומר שכך נראה אע"פ שאין שום תנא סובר כן, ולא לפסוק הלכה בא אלא שכך היו הדברים נראים. וקאמר מאי נפקא לן מינה כלומר הא פסקינן לעיל כרבי שמעון, ומשני גמרא גמור כו' מ"מ יש לנו לחקור ולידע אם גמרא או סברא. מדברי התוס' הנ"ל נלמד כמה חידושים: ...
על ידי אוריאל
18 אוקטובר 2020, 01:49
פורום: עירובין
נושא: עירובין נח: ריבה לאחד ומיעט לאחד - סד"ר דאיכא לברורי
תגובות: 0
צפיות: 30

עירובין נח: ריבה לאחד ומיעט לאחד - סד"ר דאיכא לברורי

עירובין נח: ריבה לאחד ומיעט לאחד שומעין למקום שריבה. פירש"י: אם נמצאו סימני תחום קרן זה ארוכין ובולטין מכנגד סימני תחום קרן שכנגדו, שומעין למקום שריבה ומוציאין מדה קצרה כנגדה, מפני שלא מתח מתחילה החבל כל צרכו ונתקצר, וצריך למותחו בכל כוחו, והכי תניא נמי בתוספתא. [ושם בדף נט. ריבה לאחד ומיעט לאחד שו...
על ידי אוריאל
16 אוקטובר 2020, 01:01
פורום: בית המדרש
נושא: האם בשמים הכל נמדד רק לפי העמל או גם לפי התוצאה?
תגובות: 32
צפיות: 304

Re: האם בשמים הכל נמדד רק לפי העמל או גם לפי התוצאה?

מה דעת חו"ר הפורום בעניין? השאלה היא בעיקר במקרה שיש לאחד נתונים טובים יותר ולכן הוא מגיע לתוצאות טובות יותר, האם יש לזה חשיבות, מבחינת דרגה ושכר או שא"ד? זכורני שיש בזה מאמר להגרמ"מ פרבשטין שליט"א מי שיכול שיעלהו ברכות ה: אי משום תורה דלא אפשת, שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון את לבו לשמים...
על ידי אוריאל
16 אוקטובר 2020, 00:55
פורום: בית המדרש
נושא: שינה בסוכה
תגובות: 33
צפיות: 551

Re: שינה בסוכה

ידוע מהדברי יציב שהתיר וכמדומה גם הגרח"פ שיינברג התיר פעם היה לי הוכחה נפלאה להיתר דהרי כתוב במדרש שכשיצחק נשא את רבקה היה זה בחג הסוכות וקשה הא כתוב בפסוק "ויבא יצחק את רבקה האהלה" ומבואר שלא היו בסוכה אלא באוהל והא קיימו אבות כל התורה כולה, ואמאי לא הלך לסוכה? ועל כרחך שהיה פטור מפני שהיה זה שנה ...
על ידי אוריאל
16 אוקטובר 2020, 00:08
פורום: בית המדרש
נושא: סיכום בדין חיוב סומא במצוות
תגובות: 1
צפיות: 76

Re: סיכום בדין חיוב סומא במצוות

יישר כח, דברים נפלאים. בעבר קצת עסקתי בקושיא זו, ואף פרסמתי עליה מאמר בקובץ תורני, והנני להביא כאן כמה הערות שכתבתי שם. 1. בענין אם סומא פטור גם מלאוין לדעת רבי יהודה, לבד משיטות האחרונים שהזכרת, הנה הוא מחלוקת ראשונים. בספר המכריע ע"ח מבואר שפטור גם מלאוין, וכן ריהטת התוס' כפי שהבאת, אולם  ארחות חי...
על ידי אוריאל
08 אוקטובר 2020, 01:43
פורום: בית המדרש
נושא: ערכאות
תגובות: 50
צפיות: 644

Re: ערכאות

לשון השו"ע (חושן משפט כו, ב): היתה יד עובדי כוכבים תקיפה, ובעל דינו אלם, ואינו יכול להציל ממנו בדייני ישראל, יתבענו לדייני ישראל תחלה. אם לא רצה לבא, נוטל רשות מבית דין ומציל בדייני עובד כוכבים מיד בעל דינו. מבואר, שגם אם ידוע לנו שאין הבעל דין יזקק לבית דין דידן, אפילו הכי אין היתר ללכת לערכאות, אל...
על ידי אוריאל
08 אוקטובר 2020, 01:17
פורום: בית המדרש
נושא: הוספה יתירה על הקרואים, האם נחשב כברכה לבטלה?
תגובות: 3
צפיות: 74

הוספה יתירה על הקרואים, האם נחשב כברכה לבטלה?

הגיעה היום לידי שאלה כזו: בית כנסת אחד היה בו מנהג קבוע, לפיו כל מי שנקרא לעלות לתורה על ידי הגבאי, נותן אחר כך לקופת בית הכנסת עשרים שקלים. באחד מימי חול המועד סוכות, טעה הגבאי, ואחרי שסיים ה'רביעי' את קריאתו, קרא הגבאי לאדם נוסף שיעלה בתורה, ולא שת לבו שבעצם הוא מעלה כאן 'חמישי'. הציבור לא כל כך א...
על ידי אוריאל
04 אוקטובר 2020, 01:32
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: משחקים בסוכה
תגובות: 6
צפיות: 99

Re: משחקים בסוכה

יש על זה דרכי משה מפורש שמי שמשחק קלפים שישחק בסוכה והרב טשזנר בספרו האריך קצת בזה שעל אף שקדושת הסוכה גדולה מי שבכל אופן משחק שישחק בסוכה איפה הדרכי משה מקור הוא מתכוון כנראה לדרכי משה תחילת תרל"ט, שכתב "כתב מהרי"ל וי"ל הרוצה לשחוק בקוביאות וכדומה ישחוק בסוכה, וכן כתב מהרי"ל הרוצה לדבר שמועות עם ח...
על ידי אוריאל
04 אוקטובר 2020, 01:26
פורום: אלול, ימים נוראים
נושא: כמה גרעינים יש ברימון?
תגובות: 15
צפיות: 869

Re: כמה גרעינים יש ברימון?

באחד מספריו של הגר"ע יוסף זצ"ל ראיתי שכתב לבאר, כי עמי הארצות מלאים מצוות כרימון אחר כל חייהם, ואילו אנו מבקשים להיות מלאים במצוות כרימון בשנה הבאה לבדה.. שו"ר בר"ה, שכן פירש הפרי חדש סי' תקפ"ג. התעוררתי על זה השנה, שיש להעיר ע"ז קצת מלשון הפייט במוסף ליו"כ 'אלה אזכרה', שאמר שם 'פקידים נהרגו מאחרי ...
על ידי אוריאל
03 אוקטובר 2020, 22:14
פורום: עירובין
נושא: עירובין נד. אל תקרי כי חיים הם למוצאיהם
תגובות: 1
צפיות: 92

עירובין נד. אל תקרי כי חיים הם למוצאיהם

עירובין נד. א"ל שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומיך קרי פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי שנאמר כי חיים הם למצאיהם ולכל בשרו מרפא אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה. בפשטות נאמר כאן שאין להרהר את לימוד התורה, אלא יש לבטא אותו בשפתים. אמנם לא נאמר כאן אם יש להוציא את זה בקול רם, או מספיק ללחוש...
על ידי אוריאל
02 אוקטובר 2020, 13:10
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: מגיד דבריו ליעקב - סוכות להורדה
תגובות: 0
צפיות: 41

מגיד דבריו ליעקב - סוכות להורדה

מצו"ב הקונטרס מגיד דבריו ליעקב להגאון הגדול רבי יעקב חיים סופר שליט"א, ובו דברים נפלאים בענייני חג הסוכות, הושענא רבה ושמחת תורה
מגיד דבריו ליעקב -סוכות.pdf
.
על ידי אוריאל
02 אוקטובר 2020, 12:05
פורום: סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת
נושא: לא לשכוח היום את הכוונה שבלעדיה יוצאים ידי חובת סוכה רק בדיעבד !!!
תגובות: 26
צפיות: 313

Re: לא לשכוח היום את הכוונה שבלעדיה יוצאים ידי חובת סוכה רק בדיעבד !!!

כותב המ"ב: וכתבו האחרונים, שיכוין בישיבתה שציוונו הקב"ה לישב בסוכה זכר ליציאת מצרים וגם זכר לענני כבוד שהקיפן אז עלינו, להגן עלינו מן השרב והשמש. וכל זה לצאת ידי המצוה כתיקונה, הא דיעבד יוצא כל שכיון לצאת לבד (פמ"ג) כמדומני שלדעת הב''ח שהוא מקור הדין זה מעכב אף בדיעבד, אך המשנ''ב לא פסק כמוהו בזה. ...

עבור לחיפוש מתקדם