החיפוש הניב 893 תוצאות

על ידי אוריאל
היום, 14:40
פורום: הלכה ומנהג
נושא: האם מצווה להשתכר בפורים?
תגובות: 2
צפיות: 31

Re: האם מצווה להשתכר בפורים?

יש להעיר, כי מל' הרמ"א נראה שלא הכריע בדוקא נגד דעת השו"ע, וע"ז הרי סיים אחד המרבה וכו'. אבל הפמ"ג, והעתיקו המ"ב, כתבו ש"כן ראוי לעשות", שלא להשתכר, אלא לשתות יותר מלימודו ולישון. עיין בגליוני הש"ס מגילה ז. שהביא הרבה דעות שצריך להתשכר [לפי הדעות הנ"ל] דוקא מיין. שמעתי שגם הגרי"ש אלישיב זצ"ל הורה כן...
על ידי אוריאל
12 מרץ 2019, 02:06
פורום: פורים
נושא: מגילה טז. למה חשש מרדכי כשראה את המן והסוס בידו
תגובות: 2
צפיות: 89

Re: מגילה טז. למה חשש מרדכי כשראה את המן והסוס בידו

שוב ראיתי שבבן יהוידע הרגיש בזה, וכתב שם לבאר באופ"א, ע"ש.
על ידי אוריאל
11 מרץ 2019, 23:42
פורום: בית המדרש
נושא: המהרי"ל היה מת וקם לתחייה - איך העולם לא רעש מכך?!
תגובות: 1
צפיות: 82

Re: המהרי"ל היה מת וקם לתחייה - איך העולם לא רעש מכך?!

היעב"ץ מציין המקור לדבריו בסוף הספר ליקוטי מהרי"ל, המצו"ב [וממנו נשמע שלא מת לגמרי]
על ידי אוריאל
11 מרץ 2019, 23:33
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: סוטה ב. וקשין לזווגן כקריעת ים סוף
תגובות: 1
צפיות: 76

סוטה ב. וקשין לזווגן כקריעת ים סוף

סוטה ב. א''ר שמואל בר רב יצחק כי הוה פתח ריש לקיש בסוטה אמר הכי אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו שנא' כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן וקשין לזווגן כקריעת ים סוף שנאמר אלקים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות. בכושרות - פירש"י בחודש כשר הוציאן ממצרים שאינו ...
על ידי אוריאל
11 מרץ 2019, 14:01
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מדוע נענש יעקב על ששהה 22 שנה
תגובות: 1
צפיות: 102

Re: מדוע נענש יעקב על ששהה 22 שנה

אלימלך כתב:
30 נובמבר 2018, 14:16

3. עיון יעקב תי' שאי"ז עונש אלא לפי שיעקב לא כיבד הוריו כב' שנה אע"פ שהיה אנוס מן הדין שהוא לא ישמח בכיבוד בנו יוסף.
אמנם לכאו' מל' הגמרא שאמרו "כל אותן שנים שהיה בבית עבר לא מיענש", משמע שעל השאר כן הוי עונש.
שו"ר שכת"ר העיר בכגון דא על תירוץ הטללי אורות.
על ידי אוריאל
10 מרץ 2019, 19:08
פורום: פורים
נושא: מגילה טז. למה חשש מרדכי כשראה את המן והסוס בידו
תגובות: 2
צפיות: 89

מגילה טז. למה חשש מרדכי כשראה את המן והסוס בידו

מגילה טז. "כיון דחזייה מרדכי דאפיק לקבליה וסוסיה מיחד בידיה מירתת אמר להו לרבנן האי רשיעא למיקטל נפשי קא אתי זילו מקמיה די לא תכוו בגחלתו". יש להרגיש ולבאר מפני מה הדגישו שמרדכי הוה מירתת כשראה את המן עם סוסו בידו. בשלמא אם היה עם חרב בידו, אבל סוסו לא היה עד כה עמו כל העת? ושמעתי מת"ח א' שליט"א לבא...
על ידי אוריאל
10 מרץ 2019, 10:52
פורום: פורים
נושא: מגילה יב: בן יאיר בן שמעי בן קיש
תגובות: 6
צפיות: 138

Re: מגילה יב: בן יאיר בן שמעי בן קיש

יעבץ אכן אתה צודק שספר דברי הימים כביכול מכריח לדורשו באיזהו מקומן בצורה מוחלטת כנ"ל, אבל ס"ס גם במגילת אסתר יש מקומות שצריך לדורשן, כפי שדרשו חז"ל בכל התורה. וכאן הן דרשו והוציאו הפסוק מפשוטו מחמת הקושיא והלא כמה דורות היו ביניהן, כנ"ל מהילקו"ש, וא"כ כיון שכך דרשו ששמות אלו לא באו להורות על שמות א...
על ידי אוריאל
10 מרץ 2019, 10:47
פורום: פורים
נושא: מגילה טז: גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם
תגובות: 4
צפיות: 98

Re: מגילה טז: גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם

@יעבץ אכן הצדק אתך, ואני אמרתי בחפזי וכו', ויישר כח עצום על שהעמידני על האמת.
על ידי אוריאל
10 מרץ 2019, 00:06
פורום: פורים
נושא: מגילה יב: בן יאיר בן שמעי בן קיש
תגובות: 6
צפיות: 138

Re: מגילה יב: בן יאיר בן שמעי בן קיש

גבי משה הרי הוא לא היה אבא של גדור ועל כרחך 'אבי' הוא ג"כ שמו ולדרשה קאתי, משא"כ גבי מרדכי 'בן' מתפרש כפשוטו שהיה הבן של יאיר אולם בילקוט שמעוני (אסתר פ"ב תתרנג) וכי בנו של קיש היה והלא הרבה דורות היו ביניהם, כו', אלא שהקיש על דלתי תפילה ונפתחו לו. הרי שאין לפרש "בן" כפשוטו, לפי שלא היה בנו והרבה ד...
על ידי אוריאל
09 מרץ 2019, 23:53
פורום: בית המדרש
נושא: מתי עוברים על הלאו של גאוה
תגובות: 7
צפיות: 76

Re: מתי עוברים על הלאו של גאוה

@מלמד להועיל עיין שם במקור הדברים בחרדים פרק כ"א, ותמצא מתבאר שם [ובהערת המחבר שם] דעובר על הלאו ע"י הגאוה בלב בלבד [ושאם מוסיף מעשה מחמת הגאוה, אז עובר בלאו נוסף של פן ירומו עיניך].
על ידי אוריאל
09 מרץ 2019, 22:52
פורום: פורים
נושא: מגילה טז: גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם
תגובות: 4
צפיות: 98

מגילה טז: גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם

אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם שכל אותן שנים שהיה יעקב אבינו בבית עבר לא נענש וכו'. ולא נענש יעקב אלא על אותם כ"ב שנה שהיה אצל לבן. ובמהרש"א הקשה דהלא מה שיעקב הלך לבית לבן היה על פי צווי הוריו, ומסתמא מחלו על כבודם, ומה תביעה יש כאן [יש להעיר שבס' חסידים כתב דאע"פ שא...
על ידי אוריאל
08 מרץ 2019, 10:37
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 735
צפיות: 20786

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 97

היכי תמצי שאם בן אדם רודף לקיים איזו מצוה ומשתדל בכל כוחו לחזר אחריה שתבוא לידו - אין לו סיכוי לקיים אותה אבל דוקא כאשר אינו עושה דבר כדי שתבוא המצוה לידיו, יש סיכויים טובים שתבוא לידו... לקט או שכחה? [או להדבק במידות הבורא - ענוה. כל הבורח מן הכבוד] אכן, הכוונה היתה למצות שכחה. יפה מאד. החידה במקו...
על ידי אוריאל
07 מרץ 2019, 16:01
פורום: בית המדרש
נושא: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי
תגובות: 735
צפיות: 20786

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 97

היכי תמצי שאם בן אדם רודף לקיים איזו מצוה ומשתדל בכל כוחו לחזר אחריה שתבוא לידו - אין לו סיכוי לקיים אותה
אבל דוקא כאשר אינו עושה דבר כדי שתבוא המצוה לידיו, יש סיכויים טובים שתבוא לידו...
על ידי אוריאל
05 מרץ 2019, 01:09
פורום: פורים
נושא: מגילה יד. ולא הותירו על מה שכתוב בתורה
תגובות: 0
צפיות: 90

מגילה יד. ולא הותירו על מה שכתוב בתורה

מגילה יד. "ת''ר ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה מאי דרוש אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה ומה מעבדות לחירות אמרי' שירה ממיתה לחיים לא כל שכן". לכאורה מה שלא פיחתו או הותירו, הוא לפי שאין נביא רשאי לחדש דבר [אלא רק כתק...
על ידי אוריאל
05 מרץ 2019, 01:00
פורום: פורים
נושא: מגילה יב: בן יאיר בן שמעי בן קיש
תגובות: 6
צפיות: 138

מגילה יב: בן יאיר בן שמעי בן קיש

"תנא כולן על שמו נקראו בן יאיר בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו בן שמעי בן ששמע אל תפלתו בן קיש שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו" [מגילה יב:]. והנה שם יג. "ואשתו היהודיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי שוכו ואת יקותיאל אבי זנוח כו' ירד זה משה ולמה נקרא שמו ירד שירד להם לישראל מן בימיו גדור שגדר פרצותיה...
על ידי אוריאל
05 מרץ 2019, 00:56
פורום: בית המדרש
נושא: האם חכם יכול להתיר הנאה למי שנדר הנאה ממנו?
תגובות: 0
צפיות: 54

האם חכם יכול להתיר הנאה למי שנדר הנאה ממנו?

הסתפקתי, אם ראובן נדר שלא ליהנות משמעון, שהוא חכם. אחר כך הוא רוצה לבוא לשמעון, שיתיר לו את הנדר. האם שמעון יכול להתיר לו הנדר, או שזה גופא שמתיר אותו בנדר, ולאחר מכן יוכל ליהנות ממנו שאר הנאות, הוי הנאה. ויש לדון כאן מתרי אנפי. א. עצם התרת הנדר הויא הנאה, כי הרי הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו ה...
על ידי אוריאל
03 מרץ 2019, 23:32
פורום: סידור התפילה
נושא: רופא חולי עמו ישראל
תגובות: 1
צפיות: 60

רופא חולי עמו ישראל

ברכת רפאנו חותמת "ברוך אתה ה' רופא חולי עמו ישראל". הגאון רבי יעקב פראגר בספר תורת יעקב [חתנו של המהר"ם שיק], כתב לתמוה למה כך מסתיימת הברכה, והלא הקב"ה רופא כל החולים בעולם. וכך אנו מסיימים את ברכת אשר יצר, "רופא כל בשר ומפליא לעשות". וביאר עפמש"א בגמרא מגילה יז: מפני מה קבעו ברכת רפאנו בשמינית אמר...
על ידי אוריאל
03 מרץ 2019, 00:51
פורום: סידור התפילה
נושא: בנוסח ברכת האורח "הוא ובניו ואשתו". מדוע לא מקדימים את האם לפני הבנים
תגובות: 8
צפיות: 94

Re: בנוסח ברכת האורח "הוא ובניו ואשתו". מדוע לא מקדימים את האם לפני הבנים

@יוסף יוסף דברים נכוחים. והיינו כי בניו של אדם נחשבים כחלק ממנו ויורשים אותו משא"כ אישה שבאה ע"י קידושין, וכידוע. ובנ"ט להוסיף דברי המד"ר (פרשת ויצא פע"ד) "אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן כְּתִיב (קהלת י, ב): לֵב חָכָם לִימִינוֹ וְלֵב כְּסִיל לִשְׂמֹאלוֹ, לֵב חָכָם לִימִינוֹ, זֶה יַעֲקֹב, שֶׁנֶּאֱמַר: וַיָּקָ...
על ידי אוריאל
02 מרץ 2019, 20:06
פורום: סידור התפילה
נושא: בנוסח ברכת האורח "הוא ובניו ואשתו". מדוע לא מקדימים את האם לפני הבנים
תגובות: 8
צפיות: 94

Re: בנוסח ברכת האורח "הוא ובניו ואשתו". מדוע לא מקדימים את האם לפני הבנים

הנוסח האשכנזי הוא קרוב מאד ללשון הגמרא בברכות מו. וללשון השולחן ערוך בסי' רא. והמ"ב שם מביא שבס' לחם חמודות [הכוונה למעדני יום טוב שעל הרא"ש ברכות שם] תמה למה משנים את הנוסח שנזכר בגמרא. ואמנם, הרמב"ם בפ"ב מהל' ברכות כתב שרשאי להוסיף דברים בנוסח הברכה, כך שאין כאן מצד משנה ממטבע שטבעו חכמים, אבל אין...
על ידי אוריאל
28 פברואר 2019, 02:13
פורום: פורים
נושא: מגילה ה. - אין סומכין עליהן
תגובות: 6
צפיות: 73

Re: מגילה ה. - אין סומכין עליהן

חיפשתי ומצאתי שהיא קושיית הטורי אבן בחגיגה טז: וכתב ליישב בכמה אופנים. א. יש שבותין שכן גזרו, והביא הטורי אבן להתוס' הנ"ל שציין הרב @משה נפתלי. אך פקפק בזה כיעו"ש. ב. כיון שסבורים ב"ש שיכול לסמוך מעי"ט דלא אמרינן תיכף לסמיכה שחיטה, ממילא הוי דחיית שבות שלא לצורך, כיון שיכול לסמוך מעי"ט, ובזה ל"א אין...
על ידי אוריאל
28 פברואר 2019, 02:08
פורום: פורים
נושא: מגילה ה: אין בי"ד מבטל דברי בי"ד חבירו
תגובות: 2
צפיות: 34

Re: מגילה ה: אין בי"ד מבטל דברי בי"ד חבירו

שוב ראיתי שבגליון הש"ס על אתר וכן ברש"ש המה ראו דברי התוס' וכן תמהו מה הועילו ביישובם ואכתי תקשי דהא אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חבירו אא"כ גדול ממנו בחכמה ובמנין, ע"ש.
על ידי אוריאל
28 פברואר 2019, 01:47
פורום: פורים
נושא: מגילה ו. למה נקרא שמה רקת
תגובות: 12
צפיות: 114

Re: מגילה ו. למה נקרא שמה רקת

@אלימלך יישר כח רב חשבתי בעוד אופן, עפ"י המבואר בע"ז י. שאנטונינוס ביקש לפטור אנשי טבריה ממס לפי שהיו בה רבנן, ע"ש. א"כ נשמע מינה שהיו שם יותר ת"ח, וא"כ אולי לזה גם עמי ארצות שבה היו מלאים מצוות כרימון יותר משאר מקומות בא"י, לפי שהושפעו מריבוי הת"ח שבה הן מצד קדושת המקום והן מצד לימוד ההלכה ודקדוקיה...
על ידי אוריאל
26 פברואר 2019, 23:40
פורום: פורים
נושא: מגילה ז. קם רבה ושחטיה לרבי זירא
תגובות: 18
צפיות: 225

מגילה ז. קם רבה ושחטיה לרבי זירא

יש להסתפק במי שהרג את חבירו במזיד, ולאחר מכן החיה אותו בשם וכד', אם בי"ד יהרגוהו לרוצח או"ד נהי דעשה מעשה רציחה ס"ס כיון שהחיה לנרצח תיקן את מעשה הרציחה ולא יתחייב מיתה [ויל"ד גם אם יש הבדל אם החייהו תוך כדי דיבור או לא].. את"ל דלא יהרגוהו, היכי דינא אם לא הוא יחייה אותו, אלא יארע לנרצח נס ויקום, או...
על ידי אוריאל
26 פברואר 2019, 21:24
פורום: פורים
נושא: מגילה ז. אסתר ברוח הקדש נאמרה
תגובות: 4
צפיות: 71

מגילה ז. אסתר ברוח הקדש נאמרה

ר"מ אומר אסתר ברוח הקדש נאמרה שנאמר ויודע הדבר למרדכי. וברש"י: "מי גילה לו - רוח הקודש שרה עליו". ולא הבנתי, הא מזה מוכח שלמרדכי היה רוח הקדש, אבל מנא לן שהמגילה נכתבה ברוח הקדש? הרי אפשר שהדבר התפרסם שמרדכי גילה זה לאחשורוש, ומשם ידע זאת כותב המגילה. ובפרט לשיטות שכותב המגילה הוא מרדכי עצמו, א"כ זא...
על ידי אוריאל
26 פברואר 2019, 21:20
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?
תגובות: 4
צפיות: 58

Re: תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?

לפו"ר אתה צודק. כתבתי מזכרוני שהמהרש"א פירש שכל זה היה רק חלום שהראוהו, וכפה"נ שטעיתי. אבל כן הוא בס' בניהו שם, ובפרחי כהונה שם, שלא היה כן אלא בחלום, כיעו"ש.
ובבניהו באמת פירש שגם סוף המעשה שהלך לבית המדרש וכו', כל זה היה חלק מהחלום.
על ידי אוריאל
26 פברואר 2019, 20:39
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?
תגובות: 4
צפיות: 58

Re: תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?

לשון הגמרא "ונים", משמע שישן או נמנם, ולא שנפטר. בנוסף, גם המאורע הזה בא ליישב לו מה שתמה על הפסוק "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים", מי איכא דניים שבעין שנין בחלמא, הדבר מלמד שהנושא הוא על שינה, בה חולמים חלומות. ובמהרש"א פירש שלא ישן שבעים שנה ממש, אלא כל זה הראוהו בחלומו [כיו"ב גבי אותו חסיד ש...
על ידי אוריאל
26 פברואר 2019, 20:33
פורום: פורים
נושא: מגילה ה: אין בי"ד מבטל דברי בי"ד חבירו
תגובות: 2
צפיות: 34

מגילה ה: אין בי"ד מבטל דברי בי"ד חבירו

איתא במגילה ה: אמר רבי אלעזר רבי ביקש לעקור תשעה באב ולא הודו לו. אמר לפניו רבי אבא בר זבדא רבי לא כך היה מעשה אלא תשעה באב שחל להיות בשבת הוה ודחינוהו לאחר השבת ואמר רבי הואיל ונדחה ידחה ולא הודו חכמים קרי עליה טובים השנים מן האחד. ושם בתוס': קשה היכי סלקא דעתך דהאי תנא [דרבי] היה רוצה לעקור ט' באב...
על ידי אוריאל
26 פברואר 2019, 13:44
פורום: פורים
נושא: מגילה ה. - אין סומכין עליהן
תגובות: 6
צפיות: 73

Re: מגילה ה. - אין סומכין עליהן

@שאר לעמו הנה לעיל ד: יש מחלוקת למה אין קוראים במגילה בשבת. לרבה דגזרינן שמא יטלטל בארבע אמות ברה"ר, ולרב יוסף משום שעיניהן של עניים תלויות במקרא מגילה. וכתבו שם תוס', דודאי גם רב יוסף מודה לגזירה דרבה, דהא מטעם זה אין תוקעין בשבת ואין נוטלין לולב, אלא דיש נפקא מינה דבמקדש לפי רב יוסף אי הוה טעמא רק...
על ידי אוריאל
26 פברואר 2019, 01:31
פורום: פורים
נושא: מגילה ה. - אין סומכין עליהן
תגובות: 6
צפיות: 73

מגילה ה. - אין סומכין עליהן

בית שמאי אומרין מביאין שלמים ביו"ט אבל אין סומכין עליהן.
פירש רש"י שאין סומכין ביו"ט לפי ששבות היא, וסומכין מערב שבת ול"א תיכף לסמיכה שחיטה [ועיין תוס' ביצה כ. ד"ה ולא].
ויל"ע במה שפירש דשבות היא, דהלא אין שבות במקדש.
על ידי אוריאל
26 פברואר 2019, 01:27
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: נדרים פז. הפרה אחת לכמה נדרים
תגובות: 3
צפיות: 25

Re: נדרים פז. הפרה אחת לכמה נדרים

מה סברא יש לחלק ביניהם?