החיפוש הניב 60 תוצאות

על ידי chagold
13 ספטמבר 2019, 01:18
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: השיר המפורסם: מה זה שמחה של מצוה
תגובות: 3
צפיות: 65

Re: השיר המפורסם: מה זה שמחה של מצוה

הפסוק של תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה וכו' מבואר בערכין יא. כשירה
וברש"י שם אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה
על ידי chagold
27 אוגוסט 2019, 23:56
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)
תגובות: 0
צפיות: 47

בלחמי תודה אין קידוש תנור (תוס' מנחות טו: נו., פסחים יב:)

בתוס' מנחות נו. כ' דבלחמי תודה אין קידוש תנור (ז"ל וסוגיא דפסחים (דף יג:) דסברה דלרבי לא נפקי לחולין כרבא אתיא דלחמי תודה לית להו תנור) ומשו"כ הכריח דהסוגי' פסחים יב: אתי' לרבא וכמבואר בנ"ל. אכן יעוי' בתוס' מנחות טו: ד"ה אפשר לשנותן לזבח אחר דכ' בתחילת דבריו שאי"צ תנור ממש אלא נסכים מתקדשין בעצם הבא...
על ידי chagold
11 יולי 2019, 18:20
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: לך איעצך אשר יעשה... תרגם אונקלוס איתא אמלכינך, מה הפירוש?
תגובות: 12
צפיות: 418

Re: לך איעצך אשר יעשה... תרגם אונקלוס איתא אמלכינך, מה הפירוש?

התרגום על המקום אומר "איתא אמלכינך" וכותב הרמב"ם בדמאי ג-ב הלוקח ירק מן השוק ונמלך להחזירו... ופירוש נמלך חזר בעצמו תרגום איעצך אמליכנך עכ"ל ובמה מתבטאת חזרת בלעם? נראה לי הכוונה שהיה צריך לומר "אייעצך" כלומר אייעץ לך, איעצך משמע שאביא אותך לייעץ לעצמך, והכוונה כאן שברמזיו גרם לבלק להמלך בדעתו ולהח...
על ידי chagold
09 יולי 2019, 23:44
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: קדושת הגוף בדבר שאינו ברשותו
תגובות: 10
צפיות: 443

Re: קדושת הגוף בדבר שאינו ברשותו

מדברי שניכם נלמד, שאם נגזל ממנו הקן על ידי גזלן חייב בשילוח הקן משום שאינו בכלל מזומן. והאחד בא לגור' חידש שאם מקדישו כשהוא גזול נעשה מזומן. ולענ"ד אינו כן דמזומן הוא כלפי הבעלים ואם גזול אינו נחשב מזומן לא יועיל בזה מה שהקדישו. אלא שבגוף הדין לא נראה לי כן, אלא אף גזול נחשב מזומן ורק הפקר נחשב אינ...
על ידי chagold
09 יולי 2019, 17:28
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: קדושת הגוף בדבר שאינו ברשותו
תגובות: 10
צפיות: 443

Re: קדושת הגוף בדבר שאינו ברשותו

קיבלתי. אכן, הנה התוס' הריטב"א שם דכ' ז"ל 'אלא הכא בשאינן שלו ולהכי אמרינן דלא מצי לאקדושינהו הא אם היה שלו אע״פ שאינ׳ ברשותו יכול הוא להקדישו כל היכא דאידך דהוי ברשותא לא גזלי׳ מיניה דאלו גזלי ההיא שעתא לא מצי לאקדושינהו מדברי יוחנן דאמר גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולים להקדיש' ע"כ. ומבואר ...
על ידי chagold
08 יולי 2019, 22:00
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: קדושת הגוף בדבר שאינו ברשותו
תגובות: 10
צפיות: 443

Re: קדושת הגוף בדבר שאינו ברשותו

בקצה"ח קי"ז ב' כ' בדעת רש"י והביא כן מהריב"ש בשם תוס' הרא"ש דכ"מ דל"מ קדו' בדבר שאינו ברשותו היינו בקדושת דמים אבל בקדושת הגוף חייל. וצ"ע מהגמ' חולין קלט ע"א  ז"ל הני מוקדשין היכי דמי וכו'.. אלא דחזא קן בעלמא ואקדשיה ומי קדוש ( ויקרא כז, יד ) איש כי יקדיש את ביתו קדש אמר רחמנא מה ביתו ברשותו אף כל ...
על ידי chagold
07 יולי 2019, 21:19
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: קדושת הגוף בדבר שאינו ברשותו
תגובות: 10
צפיות: 443

Re: קדושת הגוף בדבר שאינו ברשותו

א"כ מ"ט רב צריך להגיע לגוונא דמקדיש פירות שובכו ומרדו, הא אפשר להעמיד במקדישן לאחר שיצאו מרשותו דיחול (אם כי אכן בלא"ה יש לדקדק מ"ט הגמ' כ' דחזא קן בעלמא ואקדשיה ולא כ' דמקדיש פירות שובך שנאבדו או שנגזלו ממנו).
 
על ידי chagold
07 יולי 2019, 16:53
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: קדושת הגוף בדבר שאינו ברשותו
תגובות: 10
צפיות: 443

קדושת הגוף בדבר שאינו ברשותו

בקצה"ח קי"ז ב' כ' בדעת רש"י והביא כן מהריב"ש בשם תוס' הרא"ש דכ"מ דל"מ קדו' בדבר שאינו ברשותו היינו בקדושת דמים אבל בקדושת הגוף חייל. וצ"ע מהגמ' חולין קלט ע"א  ז"ל הני מוקדשין היכי דמי וכו'.. אלא דחזא קן בעלמא ואקדשיה ומי קדוש ( ויקרא כז, יד ) איש כי יקדיש את ביתו קדש אמר רחמנא מה ביתו ברשותו אף כל ב...
על ידי chagold
12 יוני 2019, 21:11
פורום: ענינו של יום
נושא: האם יש מקור לומר שכעת יש 40 יום יותר מיוחדים מאלול - כי בהם מתכוננים לקבלת הלוחות ראשונות.
תגובות: 29
צפיות: 862

Re: האם יש מקור לומר שכעת יש 40 יום יותר מיוחדים מאלול - כי בהם מתכוננים לקבלת הלוחות ראשונות.

ייעוץ תורני כתב:
12 יוני 2019, 19:59
אשמח לדעת מנין לך שהלוחות הראשונות היו מיועדות לתקן את הגויים.
לא היה לי הו"א ולא כתבתי את זה.
על ידי chagold
12 יוני 2019, 17:32
פורום: ענינו של יום
נושא: האם יש מקור לומר שכעת יש 40 יום יותר מיוחדים מאלול - כי בהם מתכוננים לקבלת הלוחות ראשונות.
תגובות: 29
צפיות: 862

Re: האם יש מקור לומר שכעת יש 40 יום יותר מיוחדים מאלול - כי בהם מתכוננים לקבלת הלוחות ראשונות.

@ייעוץ תורני לא התכוונתי להתייחס ל40 יום במצבם כיום, אלא לרעיון המשותף לשניהם.
וכמו שכתב @שאר לעמו המסלול לע"ע נגמר (אולי אפשר לדמות, לכך שבעצם כל הבריאה אמורה להאמין במלכות ה', וכך יהיה לע"ל, אבל מעת נבדל עם ישראל א"כ אי"ז מתפקידנו לפני הגאולה אלא להתמקד בעם ישראל).
 
על ידי chagold
12 יוני 2019, 09:59
פורום: ענינו של יום
נושא: האם יש מקור לומר שכעת יש 40 יום יותר מיוחדים מאלול - כי בהם מתכוננים לקבלת הלוחות ראשונות.
תגובות: 29
צפיות: 862

Re: האם יש מקור לומר שכעת יש 40 יום יותר מיוחדים מאלול - כי בהם מתכוננים לקבלת הלוחות ראשונות.

ואין לומר שבגלל שבסוף היה חטא העגל - לכן אין זה זמן מיוחד.  דא"כ עלינו לבטל מחמת זה גם את חג השבועות, שהיה הכנה לזה. בחג השבועות היה אירוסין - קידושין, וקבלת י' הדברות עצמם, וכן קבלת התורה עצמה כמוש"כ בחת"ס דזה הוא ענין היום הג' שמשה רבינו הוסיף מדעתו (וכ"ז אחרי שלו בספירת העומר ממ"ט שערי טומאה). ת...
על ידי chagold
02 יוני 2019, 18:35
פורום: הלכה ומנהג
נושא: שילוח הקן
תגובות: 7
צפיות: 213

Re: שילוח הקן

ס' שלח תשלח מהד' ו' עמ' קעו מביא מהגר"ח קנייבסקי שלכאו' אפשר לקיים. אכן עי' בס' דעת נוטה ציצית עמ' סד
על ידי chagold
02 יוני 2019, 17:48
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: היוצא מהטמא - דמעות
תגובות: 5
צפיות: 223

Re: היוצא מהטמא - דמעות

וסגי בזה להתיר לכתחילה?
על ידי chagold
02 יוני 2019, 17:24
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: היוצא מהטמא - דמעות
תגובות: 5
צפיות: 223

היוצא מהטמא - דמעות

בתוספתא שבת פ"ח מנין לדמעת העין שהוא משקה שנאמר ותשקמו בדמעות שליש. 
וידוע שמגדולי ישראל שתו דמעותיהם (מסופר על החת"ס בערב ת"ב), ועוד...

וק' הרי היוצא מהטמא טמא.
על ידי chagold
01 מאי 2019, 14:21
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: לשמה בחקיקת הציץ
תגובות: 3
צפיות: 150

Re: לשמה בחקיקת הציץ

אה"נ יש להרחיב את השאלה שתהיה גם בכל אותם מקומות שיש בהם עשיה (ויש בהם תעולמ"ה, אפי' כגון קביעת מזוזה בבית דבע' שיהיה בית אח,כ לקבוע ולא ההיפך), דלכאו' לב"ש מחמת הכי בעי' שיהיה לשמה, א"כ האם יש בזה כ"כ דין לשמה, או שיתכן שיהיה דין עשיה ולא יהיה דין לשמה לב"ש.
על ידי chagold
01 מאי 2019, 13:57
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: תעשה ולא מן העשוי במצה לפי ב"ש (בבלי סוכה ט., ירושלמי סוכה פ"א ה"ב)
תגובות: 3
צפיות: 202

תעשה ולא מן העשוי במצה לפי ב"ש (בבלי סוכה ט., ירושלמי סוכה פ"א ה"ב)

בסוכה (וכמבואר בלמוד ירושלמי סוכ פ"א הלכ' ב') נלמד מהל' תעשה אליבא דב"ש וכפי שנתבאר בר"ח סוכה ט. דיש דין לשמה (ונרה דבזה הוא החילוק בין דין דב"ה דעי' לחדש בה דבר, דהוא מדין הזמנה, ולעומת זאת לב"ש בעי' שיחדש את כולה הוא מדין לשמה). והנה בירושלמי שם מבואר דלב"ש גם במצה דין לשמה. האם מה"ט גם במצה אליבא...
על ידי chagold
01 מאי 2019, 13:51
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: לשמה בחקיקת הציץ
תגובות: 3
צפיות: 150

לשמה בחקיקת הציץ

יש מקומות שלשמה נלמד מ'תעשה' (כמו לדוג' בסוכה לב"ש, וכמבואר בירושלמי הובא בר"ח סוכה ט.).

האם יש דין לשמה בחקיקת הציץ (שגם בו יש דין תעולמ"ה)?
על ידי chagold
28 אפריל 2019, 02:43
פורום: פסח
נושא: האם טעם מחמיץ?
תגובות: 0
צפיות: 81

האם טעם מחמיץ?

באם ראובן לוקח בצק שנילוש עכשיו ומניח אותו בכלי ביס"ב (כאשר הכלי בולע), ואח"כ מסיר אותו ומנקה במים את הכלי - כאמור כ"ז כאשר עדיין הבצק היה כשל"פ.

האם הכלי צריך להכשרה לפסח כיון שהבלוע שהרי הוא טעם בצק ג"כ מחמיץ, או שבלוע אינו מחמיץ?
על ידי chagold
24 אפריל 2019, 11:10
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: לשמה ושלא לשמה במצה
תגובות: 6
צפיות: 263

Re: לשמה ושלא לשמה במצה

כאשר אופה מצה וספק שמא יצליח אכן לא הוי חסרון בלשמה, אבל כאשר אופה מצה לבדיקת התנור אם הוא ראוי לאפיה, והיינו שעל הצד הזה א"כ אפי' יאפה מ"מ לגבי המצה יהיה 'ממילא' א"כ הרי זה לשמה ושלא לשמה. בנוגע לר"ן, איפה כתוב בתקיעה שעירוב מחשבות פוסל (שם מיירי על תוקע רק לשיר או רק לחינוך דהיינו עקירה, לא כשתוקע...
על ידי chagold
23 אפריל 2019, 23:12
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: לשמה ושלא לשמה במצה
תגובות: 6
צפיות: 263

Re: לשמה ושלא לשמה במצה

נחפשה דרכינו כתב:
23 אפריל 2019, 00:20
יעוין במאמר מהג"ר אוריאל אייזנטל בעל מגילת ספר שנדפס בקובץ "מסורת" ניסן תשע"ז, שהאריך טובא בהאי ענינא
האם יש למישהו אפשרות להפנות אותי למאמר? (אוצה"ח שלי הוא מגירסה ישנה יותר משנה זו). תודה.
על ידי chagold
23 אפריל 2019, 23:10
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: לשמה ושלא לשמה במצה
תגובות: 6
צפיות: 263

Re: לשמה ושלא לשמה במצה

א. ייש"כ שהסברת גם את מה שמשם לא הקשיתי (אע"ג שסוכ"ס לדברי התוס' במנחות הנ"ל שדימה את ציצית למנחות (ולקו"ש שהבאת שביארו דלא כגר"ח שהוא מחשבת אלא דלשמה הוא נמי חסרון לשמה) א"כ אפשר נמי להקשות את הקו' מזבחים). ב. בנוגע לדברי האו"ש, אולי כונתו היא (עפ"י דבריך, כי עדיין לא עיינתי בפנים) דכיון שענין ההפק...
על ידי chagold
22 אפריל 2019, 23:57
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: לשמה ושלא לשמה במצה
תגובות: 6
צפיות: 263

לשמה ושלא לשמה במצה

בברכ"ש גיטין סימן י' הביא קו' מהסוגי' דפסחים דרקיקי נזיר שעשאן למכור בשוק יצא, והביא ג"כ את הירושלמי שס"ל שמחלוקת ב"ש וב"ה דסוכה ישנה (דב"ש פוסלין דבעי' לשמה וב"ה מכשירין דל"ב לשמה) היא ג"כ לגבי מצה, והעלה במסקנת דבריו דיש דין לשמה ויש דין כוונה, וכל פלוג' ב"ש וב"ה הוא אם בעי' לשמה, אבל תרוייהו מודו...
על ידי chagold
28 דצמבר 2018, 13:56
פורום: בית המדרש
נושא: יוצרים וזכותם
תגובות: 7
צפיות: 425

Re: יוצרים וזכותם

האם אוכל לקבל מקורות לאם יש / אין חילוק בין יצירות / תוכנות של ישראל לעכו"ם?
תודה.
על ידי chagold
22 דצמבר 2018, 22:25
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: קו טלפון לשיעורים בשובבים
תגובות: 1
צפיות: 149

קו טלפון לשיעורים בשובבים

יש איזה קו לשמיעת שיעורים בהלכה בנושא שובבי"ם (הנושאים עד הלכה למעשה, בקצרה)?
תודה
על ידי chagold
19 נובמבר 2018, 10:23
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מה אירע היום?
תגובות: 16
צפיות: 509

Re: מה אירע היום?

הרב חיים שמואלביץ
הרב חיים לייב הלוי שמואלביץ (ר' חיים סטוצ'ינער על שם העיר שבה גדל; ב' בתשרי, ה'תרס"ג, קובנה - ג' בטבת, ה'תשל"ט, ירושלים) וכו'...
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A8%D7% ... 7%99%D7%A5
על ידי chagold
16 נובמבר 2018, 12:29
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: מה אירע היום?
תגובות: 16
צפיות: 509

Re: מה אירע היום?

אני מחפש לדעת על כל יום בשנה מה היה היום. לדוגמא: ביום כ"ד כסלו, היה נבואה לחגי (חגי ב י). ביום ד' כסלו היה נבואה לזכריה (זכריה ז א). ביום א' אב, הגיע עזרא הסופר לירושלים (עזרא ז ט). ביום ה' תמוז, היה נבואה ליחזקאל (יחזקאל א א). ביום כ"ד ניסן, ראה דניאל את המלאך (דניאל י ד). יש איזה ספר או משהו שלי...
על ידי chagold
29 אוקטובר 2018, 00:12
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: קרבן של עכו"ם חייב בשחיטה?
תגובות: 4
צפיות: 218

Re: קרבן של עכו"ם חייב בשחיטה?

@יצחק, יישר כח! טרם ראיתי תשובתך, ליקטתי קצת מאוצר החכמה (ויישר כח על היסודות שהבאת, דלכאו' סביבם נסובים ג"כ האחרונים דלהלן). בחלקת יואב סי' א' מבאר את הגמ' זבחים קטז. שעכו"ם מקריבים בבמה אע"ג ששחיטתם ודאי אינה כשירה לאכילה, ששחיטה לגבוה אפשר שיהיה ע"י עכו"ם. עוד ראיתי בשם החת"ס (שו"ת חת"ס סי' כא) ד...
על ידי chagold
28 אוקטובר 2018, 22:52
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: קרבן של עכו"ם חייב בשחיטה?
תגובות: 4
צפיות: 218

Re: קרבן של עכו"ם חייב בשחיטה?

אולי שחיטה פסולה?