החיפוש הניב 16 תוצאות

על ידי זלמן
14 יוני 2019, 00:31
פורום: בהעלותך
נושא: קושיא ברש"י בפר' בהעלותך ששמעתי מהרב לוינשטיין
תגובות: 2
צפיות: 204

Re: קושיא ברש"י בפר' בהעלותך ששמעתי מהרב לוינשטיין

יעבץ כתב:
14 יוני 2019, 00:21
אולי הכוונה שיצאו ממצרים מעל גיל כ'.
כוונתך לומר שאלו שהיו ביציאת מצרים פחות מגיל כ' הם אלו שלא בכו? מעיון במפרשי רש"י עולה כי כוונתו שאלו שנולדו לאחר יציאת מצרים לא יכלו לומר "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים". וכי אלו שהיו בני י"ח וי"ט שנים לא יכלו לזכור את מה שאכלו במצרים?

 
על ידי זלמן
14 יוני 2019, 00:14
פורום: בהעלותך
נושא: קושיא ברש"י בפר' בהעלותך ששמעתי מהרב לוינשטיין
תגובות: 2
צפיות: 204

קושיא ברש"י בפר' בהעלותך ששמעתי מהרב לוינשטיין

עה"פ "שש מאות אלף רגלי העם הזה" כ' רש"י וז"ל "לא חש למנות את הפרט ג' אלפים היתרים, ורבי משה הדרשן פי' שלא בכו אלא אותן שיצאו ממצרים" עכ"ל, והדברים תמוהים,הלא אותם אלו שלא יצאו ממצרים היינו התינוקות שנולדו לאחמ"כ היו לכל היותר בני שנה וכמה חודשים, ומניין בנ"י של שש מאות אלף וג' אלפים חמש מאות וחמישים...
על ידי זלמן
23 אפריל 2019, 12:17
פורום: פסח
נושא: האם בפסח יש ענין לספר גם בכל הניסים של הקב"ה לעם ישראל או רק בניסי יציאת מצרים
תגובות: 10
צפיות: 421

Re: האם בפסח יש ענין לספר גם בכל הניסים של הקב"ה לעם ישראל או רק בניסי יציאת מצרים

הפלא יועץ כותב: מצות זכירת יציאת מצרים, לאו דוקא יציאת מצרים אלא כל חסדי ה' ונפלאותיו אשר עשה, בין לכללות ישראל בין לפרטי בין לעצמו בין לאחרים, המספר בהם מצוה קעבד, וזהו רבו של ספר תהלים, ובא באזהרה כמה פעמים, זכרו נפלאותיו (תהלים קד ה). הודיעו בעמים עלילותיו (שם א). וכהנה רבות. והנביא אמר (ישעיה ס...
על ידי זלמן
11 פברואר 2019, 00:15
פורום: הלכה ומנהג
נושא: הגיוני שמו"ץ יורה כזה דבר? האם מישהו יכול לאמת את הסיפור דלהלן
תגובות: 43
צפיות: 1909

Re: הגיוני שמו"ץ יורה כזה דבר? האם מישהו יכול לאמת את הסיפור דלהלן

א. הסיפור התפרסם במקומות רבים, אני קיבלתי במייל....
ב. לעצם העניין, באמת תמהתי על כך וכמש"כ קודמיי ידוע שבפוניבז בהוראת ראשי הישיבה וכידוע לי על פי הוראת הגר"פ שרייבר ז"ל תמיד אמרו לגוי להדליק,
על ידי זלמן
20 ינואר 2019, 23:59
פורום: אקטואליה
נושא: כשרות עסקים מזן חדש ומענין
תגובות: 29
צפיות: 1138

Re: כשרות עסקים מזן חדש ומענין

חלילה לזלזל בגאון הנ"ל המוכר לכל שוחרי עומק התורה ופנימיותה,
מקורב מאוד לתלמידי הגרי"ש זילברמן זצ"ל והולך אף בדרכו בכמה ענינים.
על ידי זלמן
20 ינואר 2019, 23:55
פורום: בשלח
נושא: פר' בשלח - ידמו כאבן - הערה
תגובות: 3
צפיות: 190

Re: פר' בשלח - ידמו כאבן - הערה

א. כמדומה שהאות ד' באה עם דגש כך שבלא"ה יש להניע להשווא,
ושמא זוהי גופא הסיבה להדגש,
ב. אלא שבזה יצדק מר שאם יש שינוי משמעות הרי יש לדקדק בזה שבעתיים,
אלא שזה מנ"ל שבשווא נח המשמעות היא בדווקא לדמיון ולא לדממה,
על ידי זלמן
02 ינואר 2019, 23:20
פורום: עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
נושא: עפולה
תגובות: 3
צפיות: 180

Re: עפולה

איני מכיר כלל,
רק זאת שמעתי כי מי שמגיע לגור שם שלא דרך ועד של הקהילה הרי שילדיו אינם מתקבלים למוסדות וכו'
על ידי זלמן
22 דצמבר 2018, 21:55
פורום: ויחי
נושא: פרשת ויחי- מציאה נחמדה בשטמ"ק בברכות מד.
תגובות: 7
צפיות: 367

Re: פרשת ויחי- מציאה נחמדה בשטמ"ק בברכות מד.

בעוניי איני מבין כלל הקושיא שהרי כל ברכות יעקב היו מרוח הקודש,
וכפי שפי' רש"י שהכל איירי על מאורעות העתידין להתרחש,
ןמה בכך שאף חזה ברוח קודשו כי בחלקו של נפתלי יהיו כאלו פירות שמברכים עליהם ולא על הפת.
על ידי זלמן
09 דצמבר 2018, 18:46
פורום: ויגש
נושא: פרשת ויגש. שאול בן הכנענית
תגובות: 2
צפיות: 711

Re: פרשת ויגש. שאול בן הכנענית

ידועה השאלה כיצד נשא שמעון את דינה אחותו? התירוץ היחיד שידוע לי, הינו בתרגומו של יונתן בן עוזיאל "ומן בתר כדין ילידת ברת ... ושמיע מן קדם ה' צלותא דלאה ואיתחלפו עובריא במעיהון והוה יהיב יוסף במעהא דרחל ודינה במעהא דלאה". וכן המהרש"א חידושי אגדות עמ"ס נדה לא, א. "ובשם ספר פענח רזא שמעתי לתרץ הא דנהפ...
על ידי זלמן
09 דצמבר 2018, 18:44
פורום: ויגש
נושא: פרשת ויגש - "ואת דינה בתו", "ללמדך איש מזריע תחילה יולדת נקבה", והרי הזרעת דינה היתה זכר ?
תגובות: 11
צפיות: 461

Re: פרשת ויגש - "ואת דינה בתו", "ללמדך איש מזריע תחילה יולדת נקבה", והרי הזרעת דינה היתה זכר ?

יעוין במהרש"א בנדה דף ל' כמדומני שכ' בשם ספר פענח רזי כי הגיע מלאך והחליף העוברים כך שהעיבור של יוסף היה אצל רחל וכמו שכתבו שכ"כ ביב"ע, ויעוין עוד בפי' הטור השלם על התורה בפרשת ויחי כמדומה שהק' היאך היה מותר לשמעון לישא את דינה אחותו והרי אחותו מאמו אסורה אף לבני נח, ותי' שדינה התעברה אצל רחל וחשיבא...
על ידי זלמן
28 אוקטובר 2018, 02:13
פורום: דעת דורות
נושא: ממציא החשמל הכשר: הגרל"י הלפרין זצ"ל
תגובות: 4
צפיות: 287

Re: ממציא החשמל הכשר: הגרל"י הלפרין זצ"ל

שמעתי מיהודי שהכירו לפחות בארבע עשורים האחרונים הכרות קרובה ממש, שלא ראהו מעולם יושב לשיחה של דברים בטלים!
היה מתמיד עצום וידען מופלג, לא היה אפשר לתפוס אותו בשום מקום בש"ס שלא שלט בו.
על ידי זלמן
16 אוגוסט 2018, 00:35
פורום: דעת דורות
נושא: משגיח ישיבת פונביז (ר' גרשון)
תגובות: 17
צפיות: 1185

Re: משגיח ישיבת פונביז (ר' גרשון)

לגבי הרבנים גרוסברד ודסלר איני יודע,
אבל לגבי הגר"א גינצבורג אף שנכון הוא שקודם מינויו למשגיח בפוניבז לא עסק במשגיחות, אמנם הרי נכדו של הגר"י לוינשטיין הוא וקיבל ממנו הרבה חכמה,
ואף אביו כיהן כמשגיח כך שהוא גדל לתוך זה,
משא"כ במשגיח דידן שלכאורה אין לו כל רקע בענין.
על ידי זלמן
16 אוגוסט 2018, 00:31
פורום: דעת דורות
נושא: הרב שטיינמן תקופת שווייץ - גילויים חדשים
תגובות: 41
צפיות: 6853

Re: הרב שטיינמן תקופת שווייץ - גילויים חדשים

שמעתי מיהודי מב"ב שאין ברצוני לנקוב בשמו שהיה מקורב "מאוד" לגראי"ל, ושוחח עמו על דברים ונושאים שמרן לא שוחח עליהם עם אף אחד מלבדו, והוא סיפר לי כי ישנה תקופה בשוויץ שאודותיה לא ידוע מאום על מרן, ופעם הבין מהגראי"ל כי עשה אז "גלות". לא קראתי בעיון כל הנכתב מעלי כך שאין אני יודע האם הדברים מסתדרים אבל...
על ידי זלמן
16 אוגוסט 2018, 00:22
פורום: דעת דורות
נושא: משגיח ישיבת פונביז (ר' גרשון)
תגובות: 17
צפיות: 1185

Re: משגיח ישיבת פונביז (ר' גרשון)

גם בפוניבז זה הפתעה מאחר שאין לו שום נסיון בניהול רוחני כי אם במסירת שיעורים בנחב"י ובשיעורי חזרה בפוניבז על שיעורי הגרי"ג, אם כי יש לו דמות של אדם מאוד רציני שכל ראשו רק בלעשות רצון קונו, השיקול המנחה לבחירתו הייתה לפי מה ששמעתי כי רצו "ר' דב יפה" ולא "ר' חיים פרידלנדר" וד"ל.... שיקול נוסף לפי הבנת...

עבור לחיפוש מתקדם