החיפוש הניב 780 תוצאות

על ידי רוצה לדעת
23 אוקטובר 2018, 01:04
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה סיפור החסד של אברהם נזכר רק בפרשת וירא כאשר אברהם בן "מאה שנה"
תגובות: 12
צפיות: 412

Re: למה סיפור החסד של אברהם נזכר רק בפרשת וירא כאשר אברהם בן "מאה שנה"

כלומר המילה היא ביטול הגוף והתאוות כידוע, ו"לתאוה יבקש נפרד"
באופן שע"י המילה נעשה הוא ליותר "נותן" ע"י שפחות שייך לחומר.

נפלא מאוד, וייש"כ רב!
שמחתני!
על ידי רוצה לדעת
23 אוקטובר 2018, 00:48
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת וירא. הכנסת אורחים מידתו של הקב"ה שהוא כביכול מכניס אורחין-של"ה. ידיעה נפלאה!
תגובות: 0
צפיות: 110

פרשת וירא. הכנסת אורחים מידתו של הקב"ה שהוא כביכול מכניס אורחין-של"ה. ידיעה נפלאה!

השל"ה [כאן] שהכנסת אורחים היא ממידת קוב"ה שמכניס אורחים והיינו כל הבריאה בעולמו, וז"ל: ונראה בעיני פשוט, שמכל שכן מצות הכנסת אורחים שהיא בכלל מצות עשה דוהלכת בדרכיו, נוסף על שהיא מעלה גדולה ממעלות המדות. וזה לך האות, שהאריכה התורה בסיפור הכנסת אורחים דאברהם אבינו ורמזה לנו מענין שכרה, שכל מה שעשה בע...
על ידי רוצה לדעת
23 אוקטובר 2018, 00:42
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה סיפור החסד של אברהם נזכר רק בפרשת וירא כאשר אברהם בן "מאה שנה"
תגובות: 12
צפיות: 412

Re: למה סיפור החסד של אברהם נזכר רק בפרשת וירא כאשר אברהם בן "מאה שנה"

אני שמעתי מאדם גדול מאד שפי' שהציור של חסד הוא שהנותן הולך ומשפיע בלא המקבל, וזה עיקר החסד משום הנותן, בשונה מצדקה שתליא במקבל, א"כ הציור של חסד שהנותן מחפש ורוצה ליתן ממנו ולהשפיע. וזה באברהם שהיה אחר מילתו, ולא היו אורחים והיה יושב בפתח האהל לחפש אורחים. ולהשלמת הענין כדאי לעיין במהר"ל נתיב העבוד...
על ידי רוצה לדעת
23 אוקטובר 2018, 00:09
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה סיפור החסד של אברהם נזכר רק בפרשת וירא כאשר אברהם בן "מאה שנה"
תגובות: 12
צפיות: 412

Re: למה סיפור החסד של אברהם נזכר רק בפרשת וירא כאשר אברהם בן "מאה שנה"

יעוי' במד"ר כאן מ"ח ח: פתח האהל פתח טוב פתחת לעוברים ולשבים פתח טוב פתחת לגרים שאלולי את לא בראתי שמים וארץ שנאמר (ישעיה מ) וימתחם כאהל לשבת שאלולי את לא בראתי גלגל חמה שנאמר (תהלים יט) לשמש שם אהל בהם שאלולי את לא בראתי את הירח שנאמר (איוב כה) הן עד ירח ולא יאהיל א"ר לוי לעתיד לבא אברהם יושב על פתח...
על ידי רוצה לדעת
23 אוקטובר 2018, 00:02
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה סיפור החסד של אברהם נזכר רק בפרשת וירא כאשר אברהם בן "מאה שנה"
תגובות: 12
צפיות: 412

Re: למה סיפור החסד של אברהם נזכר רק בפרשת וירא כאשר אברהם בן "מאה שנה"

בנציון כתב:
רוצה לדעת כתב: [האם זה קשור לברית מילה, ודו"ק]
שמעתי כן משמיה דהגר"י קמינצקי זצוק"ל.
אשמח לידע איך הוא העמיד זה!
על ידי רוצה לדעת
22 אוקטובר 2018, 23:05
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה סיפור החסד של אברהם נזכר רק בפרשת וירא כאשר אברהם בן "מאה שנה"
תגובות: 12
צפיות: 412

למה סיפור החסד של אברהם נזכר רק בפרשת וירא כאשר אברהם בן "מאה שנה"

אשמח לידע חוו"ד הרבנים שליט"א
למה תיאור מעשה החסד של אברהם נזכר רק כאן בפרשה כאשר אברהם כבר בגיל מאה שנה.
[האם זה קשור לברית מילה, ודו"ק]
על ידי רוצה לדעת
21 אוקטובר 2018, 18:31
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת וירא, כח מסירות נפש מהאבות הק' [מאור כשדים או מהעקידה]
תגובות: 3
צפיות: 210

פרשת וירא, כח מסירות נפש מהאבות הק' [מאור כשדים או מהעקידה]

ברוח חיים באבות פ"ה מ"ג כ' וז"ל: כי כמה מדות שהצדיק טרח ויגע להשיגם. לבניו אחריו המה כטבע מוטבע ובקצת יגיעה יגיעו לזה כמו שנראה בחוש שרבים מעמי ארץ מהיהודים מוסרים את עצמם על קידוש השם. והוא מוטבע בנו מאבינו אברהם שמסר נפשו לאור כשדים על אמונתו, עכ"ל. מאידך, במש"ח סוף פרשת וירא כ' שהכח של ישראל בכל ...
על ידי רוצה לדעת
21 אוקטובר 2018, 00:16
פורום: בית המדרש
נושא: ספק מילת גר קטן
תגובות: 11
צפיות: 735

Re: ספק מילת גר קטן

יש את הריטב"א הידוע בחולין בנטל ידיו ע"מ לאכול ונמלך דל"ה ברכה לבטלה,
וכמו"כ י"ל כאן שאף ונמלך אח"כ אי"ז ברכה לבטלה, כי בזמן הברכה היה זה גירות גמורה.
על ידי רוצה לדעת
17 אוקטובר 2018, 21:49
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת לך לך, למה אין מזכירים זכות מילת אברהם ביוה"כ?
תגובות: 4
צפיות: 219

פרשת לך לך, למה אין מזכירים זכות מילת אברהם ביוה"כ?

בעצם היום הזה נמול אברהם (י"ז, כ"ו) בפרקי דר"א פכ"ט [והובא בבעלי התוס' וברבינו בחיי כאן] איתא: ולא עוד אלא בעשור לחדש ביום הכפורים נמול, כתיב בכפורים כל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, וכאן הוא אומ' בעצם היום הזה נמול אברהם, הוי יודע כי ביום הזה יכפר הכפורים נמול אברהם אבינו, ובכל שנה ושנה הקב"ה רואה ד...
על ידי רוצה לדעת
17 אוקטובר 2018, 21:44
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה
תגובות: 12
צפיות: 431

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

לץ אין פירושו אחד שאומר בדיחות לץ פרושו אחד שלא מייחס חשיבות לשום דבר בעל ערך ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות פירוש שמבטל את ערך התוכחה על ידי שמרוקן הדבר מתוכנו ברית פירושו שמקבל על עצמו לעמוד בכל עת ובכל מצב תחת ה׳ ית׳ וזהו דבר המחייב מאד ליצני הדור לא היו מסוגלים לקבל את זה שאדם יכול להיות במצב של כפ...
על ידי רוצה לדעת
17 אוקטובר 2018, 21:27
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה
תגובות: 12
צפיות: 431

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

יעויין על עמלק שהיה זורק מילותיהם של ישראל כלפי מעלה, וכתוב במדרש "לץ תכה פתי יערים" לץ זהו עמלק, חזינן שיש ענין ללץ בברית מילה. ואוסיף עוד, שגם יוון גזרו על המילה, והם נקראים ליצים כמטבע חז"ל ב"על הנסים", "וזדים ביד עוסקי תורתיך" וע"ש הכתוב "זדים הליצוני" וכמו שפי' הב"י או"ח סי' תרפ"ב, אך זה גופא ...
על ידי רוצה לדעת
17 אוקטובר 2018, 19:18
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה
תגובות: 12
צפיות: 431

Re: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

עוד י"ל דהנה תנן באבות פ"ג מי"ג ר' עקיבא אומר שחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לערוה, ועיי"ש במהר"ל בדרך חיים בביאור הדברים. ועי' לשון רש"י עה"פ "ותרא שרה את בן הגר וכו' מצחק" שהכוונה על עריות וכ"ה במד"ר שם אין מצחק אלא עריות, וכ"ה בתד"א רבה פי"ג דאי': ישמור אדם את עצמו של ירבה שחוק שיחה ותיפלות אין ש...
על ידי רוצה לדעת
17 אוקטובר 2018, 16:34
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה
תגובות: 12
צפיות: 431

פרשת לך לך, למה לליצים יש התנגדות מיוחדת לברית מילה

בעצם היום הזה נמול אברהם (י"ז, כ"ו) וברש"י: בעצם היום - בו ביום שנצטוה ביום ולא בלילה לא נתיירא לא מן הגוים ולא מן הליצנים ושלא יהיו אויביו ובני דורו אומרים אילו ראינוהו לא הנחנוהו למול ולקיים מצותו של מקום, עכ"ל. מבואר ברש"י שללץ יש התנגדות מיוחדת לברית מילה ולכך עשה אברהם הברית בפרסום כנגד הליצים....
על ידי רוצה לדעת
17 אוקטובר 2018, 16:31
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת לך לך, השתתפות בסעודת ברית מצלת מן הגהנום, מה הטעם?
תגובות: 2
צפיות: 165

פרשת לך לך, השתתפות בסעודת ברית מצלת מן הגהנום, מה הטעם?

בתוס' פסחים קי"ד ע"א כ' שהמשתתף בסעודת ברית מילה ניצול מגיהנום,
מה מעלת סעודת ברית מילה דוקא
על ידי רוצה לדעת
17 אוקטובר 2018, 16:26
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע וכו' משפיע על הפירות, כיצד?
תגובות: 1
צפיות: 161

Re: לשון הרע וכו' משפיע על הפירות, כיצד?

ומבואר מאוד לפי"ז למה מה שמצינו שלהודרת גשמים בעי דוקא תפילה, כמבואר ברש"י פר' בראשית וכן במס' תענית מבואר באריכות סדר תפילה על עצירת גשמים,
היינו כדי שהגשם יבא ב"הבל פה" של "תפילה"!!
על ידי רוצה לדעת
17 אוקטובר 2018, 16:20
פורום: ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות
נושא: ספירת העומר- ממחרת השבת- מיום הביאכם- הלא דבר הוא.
תגובות: 3
צפיות: 566

Re: ספירת העומר- ממחרת השבת- מיום הביאכם- הלא דבר הוא.

יש במאירי פסחים שיוצאים בשהחיינו של ליל הסדר על ספירת העומר,
ומבארים שס"ל שהוא דין "ממחרת השבת" ולכך השהחיינו של ליל הסדר עולה לזה, כי הוא מדיני "מחרת השבת", ודו"ק

ויסוה"ד, כי ספירת העומר באה לקשר בין פסח לשבוועת שיצאנו ממצרים לקבל תורה, ולכן זה ממחרת השבת, ועי'.
על ידי רוצה לדעת
17 אוקטובר 2018, 00:00
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה נגזרה מיתה על הבל?
תגובות: 9
צפיות: 1604

Re: למה נגזרה מיתה על הבל?

אגב, אביא מש"כ במהר"ל בדרוש לשבת הגדול ביאר מה שלא עמדה להבל זכות הקרבנות לינצל מהבל והלא שומר מצוה לא יידע דבר רע, ודקדק דבקרא כתי' "והבל הביא "גם" הוא והיינו שהיה זה "אחר קין ולא לגמרי מעצמו, עיי"ש. וכמדו' שר' ירוחם ג"כ עומד על נקודה זו שכתוב שהבל הביא "גם" הוא, וכן עי' במפרשים על קרבנות הנשיאים ש...
על ידי רוצה לדעת
16 אוקטובר 2018, 23:54
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת לך לך, מדוע לא הלך אברהם מעצמו לא"י, הלא קיים כל המצוות קודם שנצטווה?
תגובות: 22
צפיות: 642

פרשת לך לך, מדוע לא הלך אברהם מעצמו לא"י, הלא קיים כל המצוות קודם שנצטווה?

במדרש מבו' שחשש שמא יאמרו שעזב את אביו. הנני חושב להציע עוד ביאור, כי הנה מבו' במד"ר ריש ויקרא שמשה רבינו ע"ה לא נכנס למשכן קודם שנקרא במפורש על ידי הקב"ה, וע"ז אמרו שם שכל ת"ח שאין בו דיעה נבילה יפה הימנו. יתכן, ארץ ישראל שזה מקום השארת השכינה, והיא הארץ אשר "לפני ה'", אזי לבא לשם בלא קריאה מהקב"ה ...
על ידי רוצה לדעת
16 אוקטובר 2018, 23:48
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע וכו' משפיע על הפירות, כיצד?
תגובות: 1
צפיות: 161

לשון הרע וכו' משפיע על הפירות, כיצד?

ביום בו התחלנו לשאול על הגשמים, רציתי להעתיק מדברי מרנא החת"ס זיע"א שכותב שדיבורי האדם משפיעים על הגשמים, וממילא יתכן שהגשם בא מדיבורים אסורים ח"ו ואזי הפירות הגודלים מאותו גשם הרי הוא מעורב בטומאת לשה"ר. הדברים אקטולאים ביותר... וז"ל בדרשות ח"ב עמ' שע"ו: כי ידוע שהגשמים מתהווים בטבע מאדים העולים מה...
על ידי רוצה לדעת
16 אוקטובר 2018, 20:31
פורום: סידור התפילה
נושא: מי זה "אנחנו"?
תגובות: 21
צפיות: 697

Re: מי זה "אנחנו"?

עי' בס' השג יד להגר"י לב זצ"ל ערכין עמ' כ"ז שהביא מהגרי"מ בשם הגרי"ז לפרש ביעלה ויבא זכרוננו וזכרון כל עמך ישראל וכן בהפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל שמתפללים על ישראל בב' אופנים על כל יחיד ויחיד ועל הציבור בתור ציבור וכן יל"פ כאן. וכן יל"פ תפילת בפינו ובפי עמך בית ישראל, שבפינו הכוונה על כל ...
על ידי רוצה לדעת
16 אוקטובר 2018, 20:29
פורום: סידור התפילה
נושא: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים
תגובות: 40
צפיות: 1360

Re: ראש השנה - זכר ליציאת מצרים

בפשטות ממש [ואולי זה כבר כתוב לעיל כאן, לא עברתי על הכל]
עיקר ר"ה זה שתמלוכוני עליכם,
וזה הלא מטרת יצי"מ לקבל מלכות ה' תחת מלכות פרעה שהקב"ה קנה אותנו לעבדים ביצי"מ וכו'.
על ידי רוצה לדעת
16 אוקטובר 2018, 20:23
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה ודעת תורה
תגובות: 56
צפיות: 1826

Re: דעת תורה ודעת תורה

אני מודיע בראש דברי שהשאלה היא הלכתית גרידא אני מבקש בכל לשון של בקשה לא לגרור את זה לפוליטקה אדם שמתגורר בעיר שחולקת את קולתיה בין דגל לאגודה והוא משתייך לקהילה הלטאית. אולם רבו (ת"ח שאותו הוא שואל בכל שאלה) חסידי ותומך במומעד שרץ מטעם אגודה. מצד אחד יש מודעות בשם גדולי ישראל לטאים וספרדים להצביע ...
על ידי רוצה לדעת
16 אוקטובר 2018, 01:10
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת לך לך ואברכה מברכך ברכת כהנים
תגובות: 4
צפיות: 226

Re: פרשת לך לך ואברכה מברכך ברכת כהנים

amsgula.net כתב:בחז"ל איתא שיש שייכות בין זל"ז שבזכות כה יהיה זרעך זכו לכה תברכו [כמדומני בפתרון תורה ובמדרש חדש פ' נשא]. כמו"כ יש לציין למה שע"פ סוד הכהנים הם במקומו של אברהם, ועיין מה שכתבתי בביאורי לפסיקתא דר"כ ס"פ עשר תעשר ע"ז.
אם יוכל להעלות כאן את "מה שכתב בבאורו לפסיקתא דר"כ" אשמח מאוד
על ידי רוצה לדעת
15 אוקטובר 2018, 23:13
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת לך לך ואברכה מברכך ברכת כהנים
תגובות: 4
צפיות: 226

פרשת לך לך ואברכה מברכך ברכת כהנים

ואברכה מברכיך ומקללך אאר (י"ב, ג)
ובת"י: ואברך ית כהניא דפרסין ידיהון בצלו ומברכין ית בנך, עכ"ל.

למה דוקא ברכת כהנים? זה האפשרות היחידה לברך?
האם יש איזה שייכות בין אברהם לברכת כהנים בפרט?

אשמח לידע!
על ידי רוצה לדעת
15 אוקטובר 2018, 23:11
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: תיבת נח "בית ה'" ע"י ויסגור ה' בעדו
תגובות: 5
צפיות: 179

פרשת לך לך ואברכה מברכך ברכת כהנים

ואברכה מברכיך ומקללך אאר (י"ב, ג)
ובת"י: ואברך ית כהניא דפרסין ידיהון בצלו ומברכין ית בנך, עכ"ל.

למה דוקא ברכת כהנים, והאם יש איזה שייכות לאברהם אבינו ע"ה לברכת כהנים?
על ידי רוצה לדעת
15 אוקטובר 2018, 22:56
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: תיבת נח "בית ה'" ע"י ויסגור ה' בעדו
תגובות: 5
צפיות: 179

Re: תיבת נח "בית ה'" ע"י ויסגור ה' בעדו

אופס, סליחה ממש
אומרים "ושמחנו בתיקונו"
מחילה גדולה ממש.

המהרי"ל דיסקין מובא בסידור הגר"א [שיח יצחק שם]

מה היה בדעת נח, לא יודע.
אבל בשביל שיהא זה "בית ה'" היה נצרך שהקב"ה כביכול "ינעל" את התיבה.
על ידי רוצה לדעת
15 אוקטובר 2018, 22:36
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: תיבת נח "בית ה'" ע"י ויסגור ה' בעדו
תגובות: 5
צפיות: 179

Re: תיבת נח "בית ה'" ע"י ויסגור ה' בעדו

מבקשים ותקננו בבנינו בתפילת ג' רגלים.

שוב, זה דרך דרוש בעלמא, שנעשה זה "בית ה'" ע"י שהקב"ה סגר [נעל] התיבה, ומה יש בזה שנח היה בביתו?
על ידי רוצה לדעת
15 אוקטובר 2018, 22:15
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: תיבת נח "בית ה'" ע"י ויסגור ה' בעדו
תגובות: 5
צפיות: 179

תיבת נח "בית ה'" ע"י ויסגור ה' בעדו

במדרש רבה דרשו על תיבת נח את הפסוק "שתולים בבית ה'" [וברד"ל שם כ' ש"תיבה" זה אותיות "בית ה'"] יש לומר בדרך דרוש היאך נעשה זה לבית ה', כי בגמ' בב"ב דף נ"ג ע"ב מבו' שהנועל את הבית קנה כל הבית [וכך מפורסם מהמהרי"ל דיסקין בביאור התפילה "ותקננו בבנינו" וקשה הלא ביהמ"ק השלישי יירד מן השמים ובי' שהדלתות שק...
על ידי רוצה לדעת
15 אוקטובר 2018, 21:40
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות
תגובות: 96
צפיות: 3038

Re: חיוב עשיית "ככל אשר יורוך" בבחירות מונציפליות

כמדו' שעיקר מה שעירבו את הגדולים בענין זה, [ואני מדבר על עיר חרדית לגמרי ממש] כי הוא מינוי על ה"ציבור", וכל מינוי על הציבור צריך שיהא "רצוי לציבור", כמו בוועד בית שצריך הסכמת כל הדיירים מי יחליט עבורם, כמו"כ בעיר גדולה, שיש הרבה שרוצים [משום מה...] להיות ממונים על הציבור, ומי יחליט מי בראש? בפרט שבד...
על ידי רוצה לדעת
10 אוקטובר 2018, 10:56
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח
תגובות: 163
צפיות: 3638

Re: איך היה מקום לכל החיות בתיבת נח

בדרשות אבן שועיב בפרשה כאן כ': ויש בענין התיבה והשיעורים שלה ענין כי לא באו במקרה, כי אלו השיעורים אפילו שהם גדולים לא יספיקו כי הפיל והראם לא יכילו בה. וכמה בהמות ועופות וכמו שאמרי' בפרקי רבי אליעזר מאה וחמישים מיני עופות טמאים יש במזרח וכלם מין איה הם ולטהורים אין מספר, ועכ"פ יצטרך להכניס שם מכל מ...