החיפוש הניב 1683 תוצאות

על ידי מבקש אמת
31 אוקטובר 2018, 23:18
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד בכולל אחר נישואין- מהבחינה התורנית
תגובות: 33
צפיות: 995

Re: לימוד בכולל אחר נישואין- מהבחינה התורנית

א"א לומר כן, כי אם נימא כדבריך הרי אין למאמר חז"ל שום נפק"מ, שהרי אף שמבחינה עקרונית יש מעלה במלאכה מ"מ כיון שתמיד היא מתנגשת בלימוד התורה נמצא שלמעשה אין השלכה מעשית למעלה זו! וע"כ שכשחז"ל אמרו שיש מעלה ביגיעת המלאכה שמשכחת עוון הכוונה גם אם יצטרך לבטל תורה עבור זה. והדברים מסתברים, שהרי בשביל לשכ...
על ידי מבקש אמת
31 אוקטובר 2018, 23:16
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה בענינים שאינם נוגעים להלכה
תגובות: 9
צפיות: 474

Re: דעת תורה בענינים שאינם נוגעים להלכה

במקום שמורים שמחוייבים על פי הדין לעשות כך זה נכלל בתקנות וגזרות. אבל אם יעצו לעשות דבר ואינו רוצה לשמוע לו (ולא שאמר לו שכך הוא חובה על פי הדין) אז הוא בכלל בניין נערים סתירה המוזכר במסכת מגילה ל: ולא דווקא איסור לעבור על דברי חכמים. עניין אמונת חכמים הנזכר במשנה במסכת אבות לכאורה הוא גם להאמין שכ...
על ידי מבקש אמת
31 אוקטובר 2018, 23:11
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא על דין שאלה בשחוטי חוץ
תגובות: 4
צפיות: 202

Re: קושיא על דין שאלה בשחוטי חוץ

כך אכן טוען האבני נזר, שהנתינה כבר גמרה את המצווה ושוב א"א לחזור ולבטלה, אך מהש"ך הבנתי שסברתו היא שעצם העובדה שבמציאות עכשיו התרומה ביד הכהן א"א לבטל מציאות זו ע"י שנאמר שאינה תרומה והנתינה היתה בטעות, וא"כ כיון שעכשיו במציאות יש כאן נבילה א"א לבטל מציאות זו ע"י שנאמר שלא היה הקדש וממילא היתה שחיטה...
על ידי מבקש אמת
31 אוקטובר 2018, 23:05
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד בכולל אחר נישואין- מהבחינה התורנית
תגובות: 33
צפיות: 995

Re: לימוד בכולל אחר נישואין- מהבחינה התורנית

א. לגבי חיוב ידיעת התורה כבר הבאתי שני שיטות האם זה חיוב או לא, אך גם לשיטת שו"ע הרב שהוא חיוב הרי החיוב הוא דווקא בשני תנאים: א. כשיש לו פרנסתו ברווח ב. אם הוא מוכשר ללימוד באופן שיכול להגיע למדרגת תלמיד חכם כהלל (צ"ע מהי בדיוק ההגדרה לזה). ב-ג. כו"ע לא פליגי שאדם מחוייב לזון את אשתו ולפרנסה לפי צ...
על ידי מבקש אמת
31 אוקטובר 2018, 17:45
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה בענינים שאינם נוגעים להלכה
תגובות: 9
צפיות: 474

Re: דעת תורה בענינים שאינם נוגעים להלכה

מצאתי כעת מקור שמבואר בו שאין דעת תורה בענינים שאינם רוחניים, באגרת הקודש לבעל התניא אגרת כב: אהוביי אחיי ורעיי מאהבה מסותרת תוכחת מגולה לכו נא ונוכחה, זכרו ימות עולם בינו שנות דור ודור, ההיתה כזאת מימות עולם ואיה איפוא מצאתם מנהג זה באחד מכל ספרי חכמי ישראל הראשונים והאחרונים להיות מנהג ותיקון לשאו...
על ידי מבקש אמת
31 אוקטובר 2018, 17:38
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה בענינים שאינם נוגעים להלכה
תגובות: 9
צפיות: 474

Re: דעת תורה בענינים שאינם נוגעים להלכה

במקום שמורים שמחוייבים על פי הדין לעשות כך זה נכלל בתקנות וגזרות. אבל אם יעצו לעשות דבר ואינו רוצה לשמוע לו (ולא שאמר לו שכך הוא חובה על פי הדין) אז הוא בכלל בניין נערים סתירה המוזכר במסכת מגילה ל: ולא דווקא איסור לעבור על דברי חכמים. עניין אמונת חכמים הנזכר במשנה במסכת אבות לכאורה הוא גם להאמין שכ...
על ידי מבקש אמת
31 אוקטובר 2018, 06:51
פורום: בית המדרש
נושא: דעת תורה בענינים שאינם נוגעים להלכה
תגובות: 9
צפיות: 474

דעת תורה בענינים שאינם נוגעים להלכה

כתב החזון איש באגרותיו (ח"ג אגרת צב) וז"ל: "השיטה לעשות התורה לחלקים שונים,הוראה באיסור והיתר חלק אחד, והוראה בשוק החיים חלק שני, להיות נכנעים להוראות חכמי הדור בחלק הראשון, ולהשאיר לחופש בחירתם בחלק השני, היא השיטה הישנה של המינים בירידת היהדות באשכנז, אשר הדיחו את עם ישראל עד שיתערב בגוים ולא נשאר...
על ידי מבקש אמת
31 אוקטובר 2018, 06:24
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא על דין שאלה בשחוטי חוץ
תגובות: 4
צפיות: 202

קושיא על דין שאלה בשחוטי חוץ

בגמ' ב"ב קכ,ב ילפינן מגז"ש דזה הדבר מנדרים דאיכא שאלה בהקדש על שחוטי חוץ, וביאר הרשב"ם דאם שחט קדשים בחוץ ונתחייב כרת יכול לילך לחכם ולהשאל על הקדשו ויפטר מהכרת למפרע דאיגלאי מילתא דמעולם לא היתה הבהמה קדושה. ונתקשיתי בזה הלא כיון דהשחיטה היתה שחיטה שאינה ראויה א"כ בשעת מיתתה נבילה היא (עיין ב"ק עו,...
על ידי מבקש אמת
31 אוקטובר 2018, 01:34
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בדיקת הציציות לפני התפילה
תגובות: 13
צפיות: 455

Re: בדיקת הציציות לפני התפילה

ולפי"ז מסתבר שהפוסקים דיברו על חוטי ציצית שבזמנם שהיו נקרעים תדיר (וגם בזמננו יש חוטים כאלו), אבל לא על חוטים עבים שנקרעים רק לעתים רחוקות.. מנין לך שבזמנם החוטים היו דקים יותר ונקרעים יותר המסתבר הוא היהיפך, פעם הבגדים וכל סוגי הטקסטיל היו הרבה יותר משובחים מהיום, הם נשמרו להרבה יותר זמן, היו מכינ...
על ידי מבקש אמת
31 אוקטובר 2018, 01:29
פורום: בית המדרש
נושא: בבלאי טפשאי
תגובות: 4
צפיות: 203

Re: בבלאי טפשאי

כיהודה ועוד לקרא נראה לענ"ד להוסיף שכל עיקר הקושיא נובעת מהנחה שפירוש דברי חז"ל הוא כמובנם הפשוט בלשוננו. אך הרבה פעמים המעיין יווכח לראות ששפת חז"ל אחרת היא, ולפעמים אף בדברי חז"ל עצמם מוצאים שביטוי מסויים מתפרש בכמה אופנים (למשל כשדיברו על עסק התורה שלא לשמה במקום אחד כוונתם לשם כבוד ובמקום אחר כו...
על ידי מבקש אמת
31 אוקטובר 2018, 01:18
פורום: בית המדרש
נושא: בבלאי טפשאי
תגובות: 4
צפיות: 203

Re: בבלאי טפשאי

תשובת החוות יאיר סי' קנב המובאת בחפץ חיים אינה מיישבת לחלוטין את כל המקומות שמצינו בהם התבטאויות חריפות שלכאורה לא מתאימות לחכמים שדבריהם בנחת נשמעים. השל"ה הקדוש בכללי התלמוד כלל פה קדוש כתב וז"ל: "ויש לתמוה, דהרבה מקומות בתלמוד המקודש, מזכיר איזה זלזול שדיבר אמורא אחד לחבירו, וקשה קושיא אחת שהיא ש...
על ידי מבקש אמת
30 אוקטובר 2018, 23:07
פורום: בית המדרש
נושא: טעותו של אחיה השילוני לדעת היד רמ"ה
תגובות: 5
צפיות: 285

Re: טעותו של אחיה השילוני לדעת היד רמ"ה

יד רמ"ה סנהדרין קב. ודברים הללו האמורים על אייה השילוני ע"ה, לא נאמרו על פשטן לומר שחתם לשמוע לו אפי' לעבוד ע"ז. שהרי לא אמרו אלא "טעה וחתם" ולא אמרו על מה חתם. אלא צ"ל שחתם לשמוע לו לכל מה שיהיה רוצה לעשות סתם, ומאי טעה, דהו"ל לפרושי ליה לבר מעבירה. כדאמרי ליה ליהושע "כל איש אשר ימרה את פיך ולא יש...
על ידי מבקש אמת
30 אוקטובר 2018, 21:46
פורום: הלכה ומנהג
נושא: בדיקת הציציות לפני התפילה
תגובות: 13
צפיות: 455

Re: בדיקת הציציות לפני התפילה

יש להעיר שכמדומה המציאות בימינו היא שהציצית נקרעות רק לעתים נדירות, בודאי כשמדובר על חוטי ציצית עבים. בכה"ג לכאורה הו"ל מיעוטא דמיעוטא שאין חוששים אפילו לר"מ וממילא אין כאן ספק כלל, וא"כ לא נתחייב לבדוק שהרי א"צ לבוא לדין העמידנו על חזקתו כל עוד שלא נתעורר ספק כלל. ואין לומר שמ"מ מחמת חומר ברכה יש ל...
על ידי מבקש אמת
30 אוקטובר 2018, 21:15
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מעשה בשוכר רכב
תגובות: 13
צפיות: 1252

Re: מעשה בשוכר רכב

לכאורה צריך לברר בחוזה עם החברה האם הם מתנים שבמקרה שיארע נזק לרכב השוכר מתחייב בתשלום שנקבע ע"י החברה, או שבאם מחזיר את הרכב כשהוא ניזוק הרי הוא מתחייב בתשלום שנקבע ע"י החברה. אם כתוב כנוסח הא' הרי שהחברה בעצם מתנה תנאי שעליו לשלם תשלום מסויים על כל דבר שקורה לרכב גם אם יכול לתקנו בעצמו באופן שלא י...
על ידי מבקש אמת
30 אוקטובר 2018, 21:10
פורום: הלכה ומנהג
נושא: מנהג עשיית עיסה להפרשת חלה, מצווה או איסור??
תגובות: 7
צפיות: 313

Re: מנהג עשיית עיסה להפרשת חלה, מצווה או איסור??

לפי המבואר בשו"ע יו"ד שכב,ה שבחלת חו"ל אין איסור טומאה א"כ אין ראיה כלל מהמנהג שמביא הרמ"א בחו"ל למנהג שנוהגים ביום בא"י, וצ"ע.
על ידי מבקש אמת
29 אוקטובר 2018, 20:34
פורום: בית המדרש
נושא: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???
תגובות: 11
צפיות: 412

Re: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???

לא הבנתי. הלא רב פפא לא עשה שום דבר שלא כדין, אלא שחלשה דעתו של אביי מחמת חכמתו של רב פפא. מה ההגיון שרב פפא יסבול כתוצאה מחלישות הדעת זו?
על ידי מבקש אמת
29 אוקטובר 2018, 19:21
פורום: בית המדרש
נושא: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???
תגובות: 11
צפיות: 412

Re: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???

נדיב לב כתב:נענש לפי שורת הדין דייקא. ואילו עונש על חלישות דעת לחכם אינו מצד החכם בתור אדם אלא מצד הקב"ה שתובע בחומרה פגיעה בחכמתו של האדם וקצרתי.
וכי זה שחכם אחר הוא מאד חכם נקרא פגיעה בחכם אחר? הרי אדרבה זו מידה רעה לקנא בחכמתו של אחר!
על ידי מבקש אמת
29 אוקטובר 2018, 19:07
פורום: בית המדרש
נושא: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???
תגובות: 11
צפיות: 412

Re: מה אשם רב פפא שאביי יתום - בשביל זה צריך שההורים שלו ימותו???

תמיד תמהתי טובא על כמה מקומות בחז"ל שמובא כעין זה שמחמת קפידא או חלישות הדעת של חכם מת חכם אחר, הלא מצינו (שבת קמט,ב) כל מי שחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה שנא' לא יגורך רע, וא"כ היאך תגרם תקלה כזו לצדיקים שמחמת חלישות דעתם ימות חכם אחר? וצע"ג.
על ידי מבקש אמת
29 אוקטובר 2018, 19:03
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת חיי שרה, למה אברהם התעסק בנישואי יצחק, ולא יצחק עצמו.
תגובות: 8
צפיות: 330

Re: פרשת חיי שרה, למה אברהם התעסק בנישואי יצחק, ולא יצחק עצמו.

צ"ע וכי יצחק לא האמין להבטחה שקיבל אביו? הלא הוא הסכים למסור נפשו על סמך דברי אביו שקיבל נבואה מה', ואיך לא יתעסק בנשואיו על סמך הבטחת ה'?
על ידי מבקש אמת
29 אוקטובר 2018, 19:02
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כלה או הקלה, היחס בין לימוד תורה לנשיאת אשה - פרשת חיי שרה
תגובות: 5
צפיות: 220

Re: כלה או הקלה, היחס בין לימוד תורה לנשיאת אשה - פרשת חיי שרה

שיטת היש"ש שמותר לדחות עד גיל עשרים וארבע מבוססת על הגמ' שיש להשיאו לכל המאוחר עד גיל כ"ד, אך מסוגיית הגמ' מבואר שכל זה רק במי שאין יצרו מתגבר עליו וכן נפסק בשו"ע, וא"כ תמוה לי מה ההיתר לדחות הנישואין למי שיצרו מתגבר עליו, ולכאורה כל בחור כמעט הוא בכלל מי שיצרו מתגבר עליו (למעט מעטים)? ונתקשיתי בזה...
על ידי מבקש אמת
28 אוקטובר 2018, 21:38
פורום: הלכה ומנהג
נושא: כלה או הקלה, היחס בין לימוד תורה לנשיאת אשה - פרשת חיי שרה
תגובות: 5
צפיות: 220

Re: כלה או הקלה, היחס בין לימוד תורה לנשיאת אשה - פרשת חיי שרה

שיטת היש"ש שמותר לדחות עד גיל עשרים וארבע מבוססת על הגמ' שיש להשיאו לכל המאוחר עד גיל כ"ד, אך מסוגיית הגמ' מבואר שכל זה רק במי שאין יצרו מתגבר עליו וכן נפסק בשו"ע, וא"כ תמוה לי מה ההיתר לדחות הנישואין למי שיצרו מתגבר עליו, ולכאורה כל בחור כמעט הוא בכלל מי שיצרו מתגבר עליו (למעט מעטים)? ונתקשיתי בזה ...
על ידי מבקש אמת
26 אוקטובר 2018, 13:56
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: כתובות מו.
תגובות: 30
צפיות: 678

Re: כתובות מו.

גמרא שם בעי רבי ירמיה שכרן בפחןת משווה פרוטה מהו ותמוה טובא הרי לכאורה הוא צריך לשכור אותם בדיני ממונות והרי קנין פועל הוא בכסף כמו בקרקע ובפחות משווה פרוטה אי אפשר לקנות ודוחק לומר שלא בעינן שיתחייבו בדיני פועל להעיד לו דא"כ מה המשמעות במה שילם להם וכי הנושא כיצד שיכנע אותם להעיד? ולע"ע לא מצאתי מ...
על ידי מבקש אמת
26 אוקטובר 2018, 08:40
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: כתובות מו.
תגובות: 30
צפיות: 678

Re: כתובות מו.

גמרא שם בעי רבי ירמיה שכרן בפחןת משווה פרוטה מהו ותמוה טובא הרי לכאורה הוא צריך לשכור אותם בדיני ממונות והרי קנין פועל הוא בכסף כמו בקרקע ובפחות משווה פרוטה אי אפשר לקנות ודוחק לומר שלא בעינן שיתחייבו בדיני פועל להעיד לו דא"כ מה המשמעות במה שילם להם וכי הנושא כיצד שיכנע אותם להעיד? ולע"ע לא מצאתי מ...
על ידי מבקש אמת
26 אוקטובר 2018, 07:00
פורום: ש"ס ודף היומי
נושא: סנהדרין דף מט. הריגת עמשא
תגובות: 2
צפיות: 158

Re: סנהדרין דף מט. הריגת עמשא

אולי יש ליישב שמצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים אין מבטלין תורה בשבילה, וכיון שמצאם עוסקין בתורה לא רצה לבטלם כדי לרדוף אחרי שבע בן בכרי שהרי יכול למצוא אחרים שאינם עוסקים בתורה, ועד שמצא מספיק אנשים שלא עסקו בתורה נתאחר המועד.
על ידי מבקש אמת
26 אוקטובר 2018, 06:55
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: למה אברהם אבינו לא אמר לשרה שהוא הולך לעקוד את יצחק
תגובות: 1
צפיות: 151

Re: למה אברהם אבינו לא אמר לשרה שהוא הולך לעקוד את יצחק

בעצם יש להקשות על אברהם אבינו עצמו מה הנסיון הגדול הלא הקב"ה עצמו אמר לו לשחוט את בנו ומי לא יקשיב לקול הקב"ה? ובאבי עזרי הל' יסודי התורה תירץ עפ"י דברי מהרי"ל דיסקין שמה ששנינו שכל שאר הנביאים לא ראו את הנבואה באספקלריא המאירה פירושו שלא היה נבואה ברורה אלא חזיון שממנו הבינו את דבר ה', והנסיון של א...
על ידי מבקש אמת
26 אוקטובר 2018, 04:01
פורום: תנ"ך ופרשת שבוע
נושא: פרשת וירא - אשת לוט
תגובות: 30
צפיות: 818

Re: פרשת וירא - אשת לוט

שומע כעונה כתב:אכן כן, אך בחלק גדול מים המלח הייתי זה מכבר אך לא זכור לי משם נציב המלח, האם יש מקום באיזור בו הנציב נמצא?
כמדומה שיש ראיה מהמדרש שהמיקום אמור להיות בבקעת הירדן צפונה לאזור ים המלח
על ידי מבקש אמת
26 אוקטובר 2018, 03:08
פורום: דעת דורות
נושא: הפולמוס על ההשתתפות בבחירות
תגובות: 215
צפיות: 5277

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

הוינטרוב הזה אינו לא גאון ולא זצ"ל. הוא חי בועט ונושם, ונודע בדברים הלא כשרים שעשה בלונדון, והוא ראש וראשון לחבורת הסיקריקים. חס ושלום, טעות בידך, אתה מדבר על איש בשם ירחמיאל דומב השייך לחוג תורה ויראה (הוא גם לא חי, נפטר לפני כמה שנים). ואילו כאן מדובר על הגאון רבי ישראל אליה ויינטרויב זצ"ל מתלמיד...
על ידי מבקש אמת
26 אוקטובר 2018, 02:45
פורום: דעת דורות
נושא: הפולמוס על ההשתתפות בבחירות
תגובות: 215
צפיות: 5277

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

הוינטרוב הזה אינו לא גאון ולא זצ"ל. הוא חי בועט ונושם, ונודע בדברים הלא כשרים שעשה בלונדון, והוא ראש וראשון לחבורת הסיקריקים. חס ושלום, טעות בידך, אתה מדבר על איש בשם ירחמיאל דומב השייך לחוג תורה ויראה (הוא גם לא חי, נפטר לפני כמה שנים). ואילו כאן מדובר על הגאון רבי ישראל אליה ויינטרויב זצ"ל מתלמיד...
על ידי מבקש אמת
25 אוקטובר 2018, 23:21
פורום: דעת דורות
נושא: הפולמוס על ההשתתפות בבחירות
תגובות: 215
צפיות: 5277

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

נ.ב. אני לא שייך לאגודת ישראל כלל וגם לא מצביע בעדה, אך בשביל הכנות המחקרית צריך לדעת מה היתה המציאות ולא לנסות להתאימה להשקפה שנראית נכונה בעיני הכותב.
על ידי מבקש אמת
25 אוקטובר 2018, 23:18
פורום: דעת דורות
נושא: הפולמוס על ההשתתפות בבחירות
תגובות: 215
צפיות: 5277

Re: מענין לענין באותו ענין

מצאתי באיזה פורום באידיש אחד הביא שם מכתב מאד מעניין מהר' ישראל מאיר ויינטרויב, תלמיד החזון איש, (איני יודע מי זה אולי הוא אח של ר' נפתלי ור' בערל תלמידי החזו"א) אמרתי להעלותו כאן, הרה"ג ר' ישראל מאיר וויינטרויב בן הגה"צ מוה"ר שמואל זצ"ל אבד"ק קארלין וראש ישיבת בית יוסף דנאווארדאק בפינסק לונדון יצ"...