דף 1 מתוך 1

הגולה במדבר למחנה לוויה, היכן יתפנה?

נשלח: 29 ינואר 2020, 19:06
על ידי במבי
מובא בגמ' מכות יב: שהגולה במדבר, גולה למחנה לוויה, וא"כ היאך יתפנה? שהרי צריך לצאת חוץ לג' מחנות.

 

Re: הגולה במדבר למחנה לוויה, היכן יתפנה?

נשלח: 29 ינואר 2020, 19:55
על ידי יצחק
השאלה הזו לא היתה כ"כ קריטית משום שהמן היה נבלע באיברים (השתנה לא נחשבת כלל)
אולם בלא"ה תמוה וכי הלוויים היו צריכים ללכת ששה קילומטר בשביל להתפנות?! זה לא מסתבר
ואולי י"לשבין כל שבט ושבט היו שטחים ריקים שלא היה להם דין מחנה.

Re: הגולה במדבר למחנה לוויה, היכן יתפנה?

נשלח: 29 ינואר 2020, 19:57
על ידי HaimL
יצחק כתב:
29 ינואר 2020, 19:55
השאלה הזו לא היתה כ"כ קריטית משום שהמן היה נבלע באיברים (השתנה לא נחשבת כלל)
אולם בלא"ה תמוה וכי הלוויים היו צריכים ללכת ששה קילומטר בשביל להתפנות?! זה לא מסתבר
ואולי י"לשבין כל שבט ושבט היו שטחים ריקים שלא היה להם דין מחנה.
והשליו? 
 

Re: הגולה במדבר למחנה לוויה, היכן יתפנה?

נשלח: 29 ינואר 2020, 20:20
על ידי רז בן ציון
יצחק כתב:
29 ינואר 2020, 19:55
משום שהמן היה נבלע באיברים
שאלתך היא שאלת הגמ' ביומא עה ע"ב:
אלא מה אני מקיים ויתד תהיה לך על אזנך, לאחר שסרחו, אמר הקב"ה אני אמרתי יהיו כמלאכי השרת עכשיו אני מטריח אותם שלש פרסאות.
ופרש"י - לאחר שסרחו - שנתלוננו על כך שאמרו בלחם הקלוקל. 

Re: הגולה במדבר למחנה לוויה, היכן יתפנה?

נשלח: 29 ינואר 2020, 20:25
על ידי רז בן ציון
במבי כתב:
29 ינואר 2020, 19:06
וא"כ היאך יתפנה? שהרי צריך לצאת חוץ לג' מחנות.
עי' רמב"ם שפסק דין זה רק לשעת מלחמה - ספר המצוות עשין קצ"ב, והל' מלכים פ"ו הי"ד.
ולעצם הנידון - יתכן שלא הוצרך למעשה, שהרי כתב המשך חכמה שכל זמן המדבר לא היה רוצח בשגגה,
דכתיב אחר מיתת אהרן ויבכו אותו כל ישראל, ואם היה רוצח בעיר מקלט א"כ היה אחד ששמח...
אבל השאלה לכשעצמה יפה מאוד!

Re: הגולה במדבר למחנה לוויה, היכן יתפנה?

נשלח: 29 ינואר 2020, 20:29
על ידי חזק וברוך
שמעתי פעם קושיא מעין זו על שבעת ימי המילואים, ששבעת ימים נאסרו הכהנים לצאת מאהל מועד - היכן התפנו כל אותם הימים?
וּמִפֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא תֵצְאוּ שִׁבְעַת יָמִים עַד יוֹם מְלֹאת יְמֵי מִלֻּאֵיכֶם כִּי שִׁבְעַת יָמִים יְמַלֵּא אֶת יֶדְכֶם:

Re: הגולה במדבר למחנה לוויה, היכן יתפנה?

נשלח: 29 ינואר 2020, 20:37
על ידי רז בן ציון
חזק וברוך כתב:
29 ינואר 2020, 20:29
היכן התפנו כל אותם הימים?
אבן עזרא עה"פ כותב שבלילה היו יוצאים לצרכיהם. ומדוייק לשון הכתוב שבעת ימים.
עוד הביא בשם חכ"א שעשו חפירה בחצר אהל מועד, והעיר עליו שא"ז מסתבר.

Re: הגולה במדבר למחנה לוויה, היכן יתפנה?

נשלח: 29 ינואר 2020, 21:14
על ידי במבי
רז בן ציון כתב:
29 ינואר 2020, 20:20
יצחק כתב:
29 ינואר 2020, 19:55
משום שהמן היה נבלע באיברים
שאלתך היא שאלת הגמ' ביומא עה ע"ב:
אלא מה אני מקיים ויתד תהיה לך על אזנך, לאחר שסרחו, אמר הקב"ה אני אמרתי יהיו כמלאכי השרת עכשיו אני מטריח אותם שלש פרסאות.
ופרש"י - לאחר שסרחו - שנתלוננו על כך שאמרו בלחם הקלוקל. 
ובגמ' שהבאת מבואר שהוא מחלוקת בין ר' ישמעאל שסובר שהמן היה נבלע באיברים חוץ ממה שהיו מוכרים להם התגרים, ולר"א שסובר שגם מה שמכרו להם היה נבלע באיברים עד מתי שסרחו 

תנו רבנן (תהלים עח, כה) לחם אבירים אכל איש לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו דברי ר"ע וכשנאמרו דברים לפני רבי ישמעאל אמר להם צאו ואמרו לו לעקיבא עקיבא טעית וכי מלאכי השרת אוכלין לחם והלא כבר נאמר (דברים ט, ט) לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי אלא מה אני מקיים אבירים לחם שנבלע במאתים וארבעים ושמונה אברים אלא מה אני מקיים (דברים כג, יד) ויתד תהיה לך על אזניך (ויצאת שמה חוץ) דברים שתגרי אומות העולם מוכרין אותן להם ר"א בן פרטא אומר אף דברים שתגרי אומות העולם מוכרין להן מן מפיגן אלא מה אני מקיים ויתד תהיה לך על אזניך לאחר שסרחו אמר הקב"ה אני אמרתי יהיו כמלאכי השרת עכשיו אני מטריח אותם שלש פרסאות דכתיב (במדבר לג, מט) ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השטים
 

Re: הגולה במדבר למחנה לוויה, היכן יתפנה?

נשלח: 29 ינואר 2020, 23:29
על ידי אמלתרא
ועי' בבכורות מד ע"ב תוד"ה אימתי, ודו"ק