שתי קושיות שבינתיים לא מצאתי להן תירוץ

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
יצחק
הודעות: 1574
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 532 פעמים
קיבל תודה: 554 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

שתי קושיות שבינתיים לא מצאתי להן תירוץ

שליחה על ידי יצחק » 24 ספטמבר 2020, 00:15

א. בגמ' בזבחים דף ו: הגמ' נוקטת לדבר פשוט שהשעיר שמקריבים על הלחם ביום הביכורים בא לכפר על טומאת מקדש וקדשיו כמו כל השעירי חטאת האחרים. וקשה לי שבכל אריכות הגמ' בעשרת הדפים הראשונים של מסכת שבועות לא מצאתי מקור לזה, ע' למשל בדף י. הקישא דרבי יונה לכל השעירים שנזכרו בפרשת פנחס, והרי השעיר שבא על הלחם לא נזכר בפרשת פנחס. וצ"ע. 

ב. בגמ' בשבועות ובתענית ובפסחים מבואר שראש חודש איקרי מועד דכתיב "קרא עלי מועד לשבור בחורי" עיי"ש בגמ'. וקשה דמקרא מלא דבר הכתוב "וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות" הרי בהדיא דראש חודש לא איקרי מועד וצ"ע. 


מבולבל
הודעות: 285
הצטרף: 18 אוגוסט 2020, 11:29
נתן תודה: 86 פעמים
קיבל תודה: 58 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שתי קושיות שבינתיים לא מצאתי להן תירוץ

שליחה על ידי מבולבל » 24 ספטמבר 2020, 00:17

מועד אינו יום שמחתכם? אלא על כרחך שאין ללמוד מכאן


פותח הנושא
יצחק
הודעות: 1574
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 532 פעמים
קיבל תודה: 554 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שתי קושיות שבינתיים לא מצאתי להן תירוץ

שליחה על ידי יצחק » 24 ספטמבר 2020, 00:21

מבולבל כתב:
24 ספטמבר 2020, 00:17
מועד אינו יום שמחתכם? אלא על כרחך שאין ללמוד מכאן
אכן הספרי מפרש שיום שמחתכם הוא שבת. והיינו דהוקשה לו קושיא זו ותי' דשבת לא איקרי מועד רק יום שמחכתם. כך הבנתי את הספרי, אבל ראש חודש קשיא לי. 
 


מבולבל
הודעות: 285
הצטרף: 18 אוגוסט 2020, 11:29
נתן תודה: 86 פעמים
קיבל תודה: 58 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שתי קושיות שבינתיים לא מצאתי להן תירוץ

שליחה על ידי מבולבל » 24 ספטמבר 2020, 00:22

אם מפרשים יום שמחתכם על שבת ולכן התורה כתבה גם במועדיכם אז ה"נ היינו מפרשים במועדיכם רק על יו"ט ולכן התרה כתבה גם בראשי חדשיכם


אין חכמה
הודעות: 2414
הצטרף: 21 אפריל 2020, 23:51
נתן תודה: 236 פעמים
קיבל תודה: 405 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שתי קושיות שבינתיים לא מצאתי להן תירוץ

שליחה על ידי אין חכמה » 24 ספטמבר 2020, 00:23

יצחק כתב:
24 ספטמבר 2020, 00:21
מבולבל כתב:
24 ספטמבר 2020, 00:17
מועד אינו יום שמחתכם? אלא על כרחך שאין ללמוד מכאן
אכן הספרי מפרש שיום שמחתכם הוא שבת. והיינו דהוקשה לו קושיא זו ותי' דשבת לא איקרי מועד רק יום שמחכתם. כך הבנתי את הספרי, אבל ראש חודש קשיא לי. 

אבל ודאי שגם מועד הוא יום שמחה
וא"כ אין הלשונות ממעטים האחד את השני 
 


משה נפתלי
הודעות: 1969
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
מיקום: ביתר עילית
נתן תודה: 167 פעמים
קיבל תודה: 750 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שתי קושיות שבינתיים לא מצאתי להן תירוץ

שליחה על ידי משה נפתלי » 24 ספטמבר 2020, 02:22

יצחק כתב:
24 ספטמבר 2020, 00:15
בזבחים דף ו: (הגמ' נוקטת) [ר"ש נוקט] לדבר פשוט שהשעיר שמקריבים על הלחם ביום הביכורים בא לכפר על טומאת מקדש וקדשיו.
נפקא ליה מדתנא דבי רבי ישמעאל: הוֹאִיל וְזֶה (הבא למוספין) בָּא בִּזְמַן קָבוּעַ, וְזֶה (הבא לחובת היום) בָּא בִּזְמַן קָבוּעַ, מַה זֶּה אֵינוֹ מְכַפֵּר אֶלָּא עַל טֻמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו, אַף זֶה אֵינוֹ מְכַפֵּר אֶלָּא עַל טֻמְאַת מִקְדָּשׁ וְקָדָשָׁיו.


חדא
הודעות: 414
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 174 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שתי קושיות שבינתיים לא מצאתי להן תירוץ

שליחה על ידי חדא » 24 ספטמבר 2020, 02:36

ביאור על ספר המצוות לרס"ג (הרב פערלא) עשין עשה לח לט
ונראה ראיה מוכרחת לחילוק זה שכתבנו. דאל"כ גם בר"ח קשה טובא היכי קאמרינן דר"ח איקרי מועד. והא בהדיא כתיב קרא (בפ' בהעלותך) וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם וגו'. הרי דר"ח לא הוי בכלל מועד. וכתיב נמי חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי. (ישעי' א' י"ד). גם דרשו (בבראשית רבה פ"ו) אקרא דכתיב והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. והיו לאותות אלו שבתות. ולמועדים אלו שלשה רגלים. ולימים אלו ראשי חדשים וכו' עיין שם. וכן הוא בפסיקתא רבתי (פט"ו) עיין שם. ובירושלמי (פרק הרואה ה"ב) רמזו ג"כ להך דרשא עיין שם. ובפסיקתא (רבתי פ"א) אמרו הרי למדנו שראשי חדשים שקולין כמועדות שנאמר וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם עיין שם. הרי דעל כל פנים לא הוי בכלל מועדות אלא דאיתקיש למועדות. וכ"כ בטור (או"ח סי' תי"ט) דר"ח איתקיש למועד דכתיב וביום שמחתכם ובמועדיכם ובר"ח עיין שם. ונראה דמקורו מהפסיקתא שם. אבל תמוה דהו"ל טפי להביא מתלמודין דר"ח גופי' איקרי מועד. כדאמרינן בערכין ובפסחים ובשבועות ובתענית שם. אבל לפמש"כ אתי שפיר דודאי כל היכא דכתיב מועד סתם אין השבת בכלל וכ"ש ר"ח. ולא אשכחן בשום דוכתא מועד אצל ר"ח. ואף בדברי קבלה בקרא דקרא עלי מועד. אינו אלא דרשא ורמז בעלמא. ולא מייתינן משם ראיה מגופי' דקרא אלא מדדרש אביי הכי ומוקי בהכי קרא דקרא עלי מועד. ש"מ דשייך בו שם מועד.


משה נפתלי
הודעות: 1969
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
מיקום: ביתר עילית
נתן תודה: 167 פעמים
קיבל תודה: 750 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שתי קושיות שבינתיים לא מצאתי להן תירוץ

שליחה על ידי משה נפתלי » 24 ספטמבר 2020, 02:55

יצחק כתב:
24 ספטמבר 2020, 00:15
קשה, דמקרא מלא דבר הכתוב "וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות", הרי בהדיא דראש חודש לא איקרי מועד וצ"ע. 
'ראשי חדשיכם' לדרשה קאתי בפרק החליל.
 


יושב אוהלים
הודעות: 7479
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 864 פעמים
קיבל תודה: 1846 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שתי קושיות שבינתיים לא מצאתי להן תירוץ

שליחה על ידי יושב אוהלים » 24 ספטמבר 2020, 16:53

חדא כתב:
24 ספטמבר 2020, 02:36
ביאור על ספר המצוות לרס"ג (הרב פערלא) עשין עשה לח לט...
גם בר"ח קשה טובא היכי קאמרינן דר"ח איקרי מועד. והא בהדיא כתיב קרא (בפ' בהעלותך) וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם וגו'. הרי דר"ח לא הוי בכלל מועד.
משה נפתלי כתב:
24 ספטמבר 2020, 02:55
ראשי חדשיכם' לדרשה קאתי בפרק החליל.

וצע"ג וכי אישטמיטתיה להגרי"פ פערלא זצ"ל גמ' דפרק החליל?


פותח הנושא
יצחק
הודעות: 1574
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 532 פעמים
קיבל תודה: 554 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שתי קושיות שבינתיים לא מצאתי להן תירוץ

שליחה על ידי יצחק » 24 ספטמבר 2020, 23:26

אח"כ חשבתי לעצמי שגם בלי התירוץ של משה נפתלי מההיא דסוכה דף נה
יתכן לומר שראש חודש איקרי מועד רק ביחס לקרבן מוסף שלו ולא ביחס לעצם היום כי עצם היום מותר בעשיית מלאכה, לכן בגמ' שבועות דף י' ופסחים דף עז שהנידון הוא על הקרבנות עצמן באמת ראש חודש נחשב מועד, אבל מה שכתוב בפסוק וביום שמחתכם וכו' שם הנידון הוא מצד עצם היום, ובזה ראש חודש אינו נחשב מועד כי מותר בעשית מלאכה. (חבר אמר לי שגם אצל המקובלים זה נחשב שרק בתפילת מוסף ראש חודש יש השפעות בגדר של יו"ט ואח"כ זה מסתלק, לכן אנו חולצים את התפילין רק במוסף)

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים