דף 1 מתוך 1

פרשת בא - וינצלו את מצרים

נשלח: 17 ינואר 2018, 18:06
על ידי פשר פרשה
וינצלו את מצרים
שאלה שנשלחה על ידי אחד מהת"ח חברי הפורום שליט"א, ככתבה וכלשונה:

כתוב בפסוק: "וה' נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום וינצלו את מצרים". והגמרא אומרת במסכת ברכות "א"ר אמי מלמד שעשאוה כמצודה שאין בה דגן ור"ל אמר עשאוה כמצולה שאין בה דגים", ומבואר שבנ"י לקחו ממצרים את כל ממונם.
ולא הבנתי מעודי כיצד מאמר זה מתיישב עם מאמר חז"ל שביזת הים היתה יותר גדולה מביזת מצרים, ומשמע שנשאר למצרים בזמן שיצאו ישראל יותר ממון ממה שבנ"י לקחו מהם, וא"כ כיצד ניתן לומר שעשאוה כמצודה שאין בה דגים?
ושאלתי לת"ח אחד מגדולי הדור שליט"א והסביר שמה שכתוב "וינצלו את מצרים" אין הכוונה בדווקא לממונם אלא שלקחו מעמם את הערב רב, היינו שלקחו מהם את כל האנשים אשר היה שייך לקחת. והנה מלבד שאין זה פשוטו של מקרא, עוד זה נסתר מדברי רש"י בברית בין הבתרים עה"פ "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" שכתב דהיינו ממון גדול וכמו שנאמר וינצלו את מצרים.
אשמח מאד אם תפרסמו את השאלה.

Re: פרשת בא - וינצלו את מצרים

נשלח: 17 ינואר 2018, 20:06
על ידי גבריאל פולארד
מדרש הגדול (יב לו): למה משבח הכתוב את בזת הים יותר מבזת מצרים, אלא מה שבבתים נטלו במצרים, ומה שהיה בתסווראות נטלוהו על הים, שכך הוא דרכם שלמלכים בשעה שיוצאין למלחמה מוציאין כל כספם וזהבם עמהם, כדי שלא להמריד אחרים תחתיהן...
ואם לא נאמר דמדרשים חלוקים הם, יש לומר דגם דברי הגמרא על וינצלו קאי רק על מה שבבתים.

ועצם הקושיא נמצאת בפרי צדיק. תירוצו לא הבנתי כל כך, רק נראה שגם לדרכו אין הדברים כפשוטם.
פרי צדיק פסח אות לט:
תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, במדרש תורי זהב זו ביזת הים, עם נקודות הכסף זו ביזת מצרים... וצריך להבין, כיון דכתיב וינצלו את מצרים, ודרשו שעשאוה כמצולה שאין בה דגים (ברכות ט'), איך יתכן שתהיה ביזת הים גדולה מביזת מצרים ובודאי מה שבשרו לאברהם אבינו ע"ה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא היתה הכוונה על כסף וזהב, דאין מעצור לה' ליתן להם כסף וזהב מבלי שיקחו ממצרים, גם אצל אברהם אבינו ע"ה לא היתה חשיבות אצלו כסף וזהב... רק ענין ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, שיוציאו הקדושה משם, ואז היה במצרים בגלות התורה, שלעומת זה חכמת מצרים, וישראל הוציאו הניצוצות קדושה משם, וזה היה אצלם הכנה למתן תורה, ועל זה נתבשר אברהם אבינו ע"ה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. רק מה שהוצרכו לקחת כסף וזהב, שבאמת כל מה שברא הקב"ה הוא בשביל הצדיק, כמו שכתוב כל העולם לא נברא אלא בשביל זה, וקדושתו מתפשטת גם בקנינים אלו... (פסח לט, וכדלעיל)

[שני המקורות מהאתר אספקרליא אין לי מושג מי זה ומה זה]

Re: פרשת בא - וינצלו את מצרים

נשלח: 17 ינואר 2018, 21:49
על ידי יעבץ
ראשית מדרשים חלוקים יש הרבה, ולא מהכרח לישב הכל.
ומכל מקום צריך לשים לב שבתורה לא נזכר כלל עניין ביזת הים וכולו מדברי חז"ל. אם כן יש לומר שכאן רומזת לנו התורה שבאמת נצלו את מצרים כמצודה/מצולה. ולא כתוב מתי זה היה (שלסיבה כלשהיא העלימה התורה בפי' את עניין ביזת הים), וזה מגלים לנו חז"ל שבאמת היה שני שלבים בניצול זה, תחילה במצרים ואח"כ על הים.
במילים אחרות, השאלה שואלת איך כתוב שרוקנו את מצריים הרי כתוב שהיה ביזת הים, וע"ז התירוץ להיפך, היות ובתורה לא כתוב שהיה עוד ביזה לכן רמוז כבר כאן עניין הניצול, וחז"ל מוסיפים איך היה בדיוק ומתי.

Re: פרשת בא - וינצלו את מצרים

נשלח: 18 ינואר 2018, 00:09
על ידי אוריאל
הצל"ח בברכות מביא שהבן שלו תירץ, דכל מה שעשו את מצרים כמצודה שאין בה דגן זה רק בארץ גושן, וכנאמר בפסוק ושאלה אשה משכנתה, והיינו דבנ"י נטלו כלי זהב וכסף משכניהם, אך בארץ מצרים כולה לא נגעו.
ולכן גדולה ביזת הים יותר מביזת מצרים, כי בביזת הים היו את כלי הכסף והתכשיטים של כל האומה המצרית.

דרך אגב, הרה"ג @יעבץ כתב שענין ביזת הים אינו נזכר בתורה אלא בדברי חז"ל. ובאמת איני זוכר כרגע גם מקור בחז"ל שגדולה ביזת הים מביזת מצרים, ואשמח אם יפנו אותי למקור דברי חז"ל בענין.

Re: פרשת בא - וינצלו את מצרים

נשלח: 18 ינואר 2018, 00:17
על ידי גבריאל פולארד
אוריאל כתב: דרך אגב, הרה"ג @יעבץ כתב שענין ביזת הים אינו נזכר בתורה אלא בדברי חז"ל. ובאמת איני זוכר כרגע גם מקור בחז"ל שגדולה ביזת הים מביזת מצרים, ואשמח אם יפנו אותי למקור דברי חז"ל בענין.
תורי זהב נעשה לך, תורי זהב נעשה זו ביזת הים, עם נקודות הכסף זו ביזת מצרים, כשם שהפרש בין כסף לזהב, כן יש שבח ממון הים מביזת מצרים, שנאמר (יחזקאל ט"ז) ותבאי בעדי עדיים, עדי זו ביזת מצרים, עדיים זו ביזת הים (מדרש שה"ש רבה א נד) ועי' סוטה [יא: כמדומני]

Re: פרשת בא - וינצלו את מצרים

נשלח: 18 ינואר 2018, 23:46
על ידי בן ישיבה
בפשוטו נראה כי במצרים לקחו כלים ובגדים ותכשיטים וכד' דהיינו דברים יקרי ערך, וכלשון הפסוק ושאלה אשה משכנתה כלי כסף וכלי זהב, ואילו בביזת הים הי' אוצרות כסף וזהב

Re: פרשת בא - וינצלו את מצרים

נשלח: 19 ינואר 2018, 00:18
על ידי אוריאל
שמעתי לתרץ מאחד מידידיי, שהרי ישראל לקחו את כלי הכסף והזהב בתורת שאילה [כנאמר "וישאלו", ואמנם עיין בדעת זקנים די"א דזהו לשון מתנה כמשנ"א שאל ממני ואתנה גוים נחלתך], ובעת שמתו כולם בים נעשה הממון שלהם וברשותם. ולזה אמרו גדולה ביזת הים, לאו משום שהיה אז יותר כסף וזהב, אלא משום שאז הכסף והזהב שאספו מהמצרים נעשה שלהם.
ואף שאמרו בקדושין דגוי יורש את אביו ד"ת, מ"מ היינו דוקא בן שיורש את אביו, אבל אם נניח שגם בני המצרים מתו יחד עמם, שאר הקרובים אינם יורשים את הגוי מן התורה, וכמו שכתב הירושלמי שביעית ספ"י וברמב"ם נחלות פ"ו ה"ט.
ואמנם זה אינו אלא לחידודא ופלפולא בעלמא, הן מצד ההלכה והן מצד שלשון המדרש המובא ברש"י אינו מורה כן.

Re: פרשת בא - וינצלו את מצרים

נשלח: 22 ינואר 2018, 11:37
על ידי זענדל
אוריאל כתב:הצל"ח בברכות מביא שהבן שלו תירץ, דכל מה שעשו את מצרים כמצודה שאין בה דגן זה רק בארץ גושן [רעמסס], וכנאמר בפסוק ושאלה אשה משכנתה, והיינו דבנ"י נטלו כלי זהב וכסף משכניהם, אך בארץ מצרים כולה לא נגעו.
ולכן גדולה ביזת הים יותר מביזת מצרים, כי בביזת הים היו את כלי הכסף והתכשיטים של כל האומה המצרית.
הצל"ח הוא בברכות דף ט ע"ב בשם בנו ר' ישראל סג"ל.
הצל"ח עצמו מוסיף: אמנם אני אילולא פירש"י היה נלע"ד לפרש פירוש אחר על מה שאמרו שעשאוה כמצולה וכו', דהנה כל גליות שגלו ישראל אף שהיה זה עונש להתם חטא ולכלות פשע, מכל מקום גם עצם הגלות היה לטובה, וכמו שדרשו רז"ל בפסחים דף פ"ז ע"ב אמר רבי אלעזר לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים שנאמר וזרעתיה לי בארץ וגו'. ושורש דבר זה, לפי שידוע שע"י העבירות נופלים ניצוצי קדושה להקליפה ולכן צריכין ישראל לבוא בגלות, ושם כאשר הגלות מכפר עון, שוב מתוקן הקלקול והניצוצות שנפלו שמה מתנוצצים ועולים, והם הגרים שמתגיירים וניתוספים על עדת ישראל. וכאשר יצאו ישראל ממצרים העלו כל הניצוצות שהיה במצרים, ולכן עלו אז עמהם גרים הרבה מאד, כדכתיב [שמות י"ב ל"ח] וגם ערב רב וגו', לפי שכל ניצוצי הקדושה עלו ולא נשאר במצרים שום ניצוץ קדושה שם. ולכן הזהיר הקדוש ברוך הוא אותנו בשלש אזהרות כפול שלא יוסיפו עוד לבוא מצרימה לעולם.

Re: פרשת בא - וינצלו את מצרים

נשלח: 07 ינואר 2019, 12:21
על ידי מלמד להועיל
כתוב באבות דרבי נתן "כסף מצרים חזר למקומו, שנאמר וינצלו את מצרים, ואומר וילקט יוסף את כל הכסף וגו' ואומר ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישק מלך מצרים וגו' ויקח את כל אוצרות בית ה' וגו'. (פרק מא ט)
ולכאורה אם ביזת הים היה יותר גדול מביזת מצרים, אז יותר היה ראוי דיביאו שהכסף הזה חזר למצרים ולא הכסף של וינצלו את מצרים שהוא פחות, אלא על כרחך כמו שכתב @יעבץ שהכל נכלל באותו שם של ביזה