האם הבד"צים נאמנים על הכשרות שאותה הם מעניקים?


פותח הנושא
mmh
הודעות: 188
הצטרף: 10 ספטמבר 2020, 21:05
נתן תודה: 46 פעמים
קיבל תודה: 172 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם הבד"צים נאמנים על הכשרות שאותה הם מעניקים?

שליחה על ידי mmh » 04 יולי 2021, 00:52

מדוע בעל המפעל לא נאמן שאצלו הכל כדת וכדין? הרי יש לו נאמנות של עד אחד באיסורין?
התשובה המוכרת היא כיון שיש לו אינטרס כלכלי במכירת המוצרים.

אך לפי זה, מה הדין בכשרות שניתנת ע"י בד"צים,
שמקבלים תשלום לפי מספר המוצרים שנמכרים (כמו התמחור של חלק מחברות הפרסום),
והרי יש להם אינטרס כלכלי בענין.

תארו לעצמכם, משגיח שיקבל שכר על ביקור במפעל רק אם יאמר שהכל היה בסדר שם...
 


נתנאל_ב
הודעות: 1018
הצטרף: 05 פברואר 2021, 02:38
נתן תודה: 4162 פעמים
קיבל תודה: 733 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם הבד"צים נאמנים על הכשרות שאותה הם מעניקים?

שליחה על ידי נתנאל_ב » 04 יולי 2021, 02:12

mmh כתב:
04 יולי 2021, 00:52
התשובה המוכרת היא כיון שיש לו אינטרס כלכלי במכירת המוצרים.
לענ"ד לא רק זה התשובה.
אלא גם שבאמת מפני שפחות בקי בהלכה ויודע את כל הבעיות האמורות להיות, וזה מה שהבד"צים יודעים לעשות, כ"א לפום דרגה דיליה. 

 


פותח הנושא
mmh
הודעות: 188
הצטרף: 10 ספטמבר 2020, 21:05
נתן תודה: 46 פעמים
קיבל תודה: 172 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם הבד"צים נאמנים על הכשרות שאותה הם מעניקים?

שליחה על ידי mmh » 04 יולי 2021, 07:53

'ערוך השלחן' (יו"ד סי' קיט סעי' ד): "דאע"ג דהתורה האמינתו לכל אחד מישראל על האיסורים מ"מ חנוני קבוע שמוכר תמיד בכל עת ובכל שעה שאני דהוא מורה התירא".

ערוך השולחן (יורה דעה סי' א סע' יא): "ומכל מקום אפשר בכוונת הרמב"ם כדברי רבינו הרמ"א שהבאנו דכשאינו שוחט לעצמו לא חיישינן לה והטעם דנהי דבאיסורי דרבנן כמו יין וגבינה יש לחוש באינו מומחה שימכור לאחרים דבר האסור וכן חתיכת דג אף שזהו איסור דאורייתא מכל מקום יש לחוש שיסבור בדעתו שהחתיכת דג זה הוא מדג טהור ולא יחוש לחקור היטב אבל בבשר כשאינו שוחט בעצמו נצטרך לחשדו שעבר על איסור דאורייתא להאכיל לישראל טרפות ולא חשדינן לשום אדם מישראל כל זמן אינו חשוד על האיסורין אף כשאינו מומחה ובוודאי שחט אצל שוחט ורוב מצויין אצל שחיטה מומחין הם. אבל כששוחט לעצמו ומוכר חשדינן ליה שאף אם אולי נמצא איזה פגימה בהסכין או איזה שאלה בבדיקת הריאה יסבור בדעתו שאינו טרפה וימכרנה לאחרים ולכן צריך מומחה דווקא. ובאמת בכל מדינות שלנו אינו מצוי כלל טבח שישחוט בעצמו וימכור בעצמו את הבשר אמנם אם המצא ימצא כן פשיטא שאסור לקנות ממנו אם לא שיודעים בו שהוא מומחה ומוחזק בכשרות, ואף שהוא מומחה בשחיטה ונטל קבלה דוודאי מוחזק בכשרות מכל מקום צריך לעיין אחריו היטב דקרוב הדבר דמפני יצרא דממונא יקל לעצמו איזה קולא שלא על פי הדין וצריך לדעת שהוא ירא אלקים ביותר ודבר זה מוטל על רב הקהלה וראשי העיר לדקדק בזה היטב".


 


Elhanan
הודעות: 82
הצטרף: 24 ינואר 2021, 10:27
נתן תודה: 51 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם הבד"צים נאמנים על הכשרות שאותה הם מעניקים?

שליחה על ידי Elhanan » 04 יולי 2021, 23:26

"עד אחד נאמן באיסורים" וודאי נאמר באדם שיודע מה הוא מעיד ובשביל זה צריך לדעת הלכות בשר וחלב-תערובות , בישולי עכום, מאכלי עכום ועוד לכה"פ בצורה בסיסית.


יושב אוהלים
הודעות: 9145
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 981 פעמים
קיבל תודה: 2404 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם הבד"צים נאמנים על הכשרות שאותה הם מעניקים?

שליחה על ידי יושב אוהלים » 05 יולי 2021, 09:28

mmh כתב:
04 יולי 2021, 07:53
'ערוך השלחן' (יו"ד סי' קיט סעי' ד): "דאע"ג דהתורה האמינתו לכל אחד מישראל על האיסורים מ"מ חנוני קבוע שמוכר תמיד בכל עת ובכל שעה שאני דהוא מורה התירא".

ערוך השולחן (יורה דעה סי' א סע' יא): "ומכל מקום אפשר בכוונת הרמב"ם כדברי רבינו הרמ"א שהבאנו דכשאינו שוחט לעצמו לא חיישינן לה והטעם דנהי דבאיסורי דרבנן כמו יין וגבינה יש לחוש באינו מומחה שימכור לאחרים דבר האסור וכן חתיכת דג אף שזהו איסור דאורייתא מכל מקום יש לחוש שיסבור בדעתו שהחתיכת דג זה הוא מדג טהור ולא יחוש לחקור היטב אבל בבשר כשאינו שוחט בעצמו נצטרך לחשדו שעבר על איסור דאורייתא להאכיל לישראל טרפות ולא חשדינן לשום אדם מישראל כל זמן אינו חשוד על האיסורין אף כשאינו מומחה ובוודאי שחט אצל שוחט ורוב מצויין אצל שחיטה מומחין הם. אבל כששוחט לעצמו ומוכר חשדינן ליה שאף אם אולי נמצא איזה פגימה בהסכין או איזה שאלה בבדיקת הריאה יסבור בדעתו שאינו טרפה וימכרנה לאחרים ולכן צריך מומחה דווקא. ובאמת בכל מדינות שלנו אינו מצוי כלל טבח שישחוט בעצמו וימכור בעצמו את הבשר אמנם אם המצא ימצא כן פשיטא שאסור לקנות ממנו אם לא שיודעים בו שהוא מומחה ומוחזק בכשרות, ואף שהוא מומחה בשחיטה ונטל קבלה דוודאי מוחזק בכשרות מכל מקום צריך לעיין אחריו היטב דקרוב הדבר דמפני יצרא דממונא יקל לעצמו איזה קולא שלא על פי הדין וצריך לדעת שהוא ירא אלקים ביותר ודבר זה מוטל על רב הקהלה וראשי העיר לדקדק בזה היטב".כל זה הוא רק לדעת השולחן ערוך שסובר שמותר לקנות מכל אדם שאינו חשוד על הכשרות כאשר הוא מעיד על כשרותו, ע"ז כ' הערה"ש שגם השו"ע מודה כשהוא המוכר את הדבר ולא יוצר המוצר, אינו נאמן משום חשד שישקר שלא יפסיד ממונו, אבל לדעת הרמ"א  (סי' קי"ט ס"א) בשם הרמב"ם דאין קונין יין וכדומה ממי שאינו מוחזק בכשרות, אף ע"ג שמותר לאכול בביתו מכל מקום ברבים בעינן שיהא מוחזק בכשרות, מטעם שלא רבים יחכמו לדקדק אחריו, א"כ גם ללא חשש הפסד ממון אין המוכר בחנות נאמן על הכשרות.
 


פותח הנושא
mmh
הודעות: 188
הצטרף: 10 ספטמבר 2020, 21:05
נתן תודה: 46 פעמים
קיבל תודה: 172 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם הבד"צים נאמנים על הכשרות שאותה הם מעניקים?

שליחה על ידי mmh » 09 יולי 2021, 15:58

לא ברור לי.
האם הרמ"א בא להקל או להחמיר?
זאת אומרת,
האם לדעת הרמ"א במצב כזה שאדם מתפרנס (מהמוכשר על ידו או מהדבר שעליו הוא מעיד שכשר)  - הוא יהיה נאמן?


עמיקא וטמירא
הודעות: 392
הצטרף: 20 ינואר 2020, 00:06
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 146 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם הבד"צים נאמנים על הכשרות שאותה הם מעניקים?

שליחה על ידי עמיקא וטמירא » 11 יולי 2021, 23:12

מי שקונה אצל יהודי המוכר אצלו כיר"ש ובקי בהלכות אכן הוא נאמן והרבה קונים ליקר וכד' שנעשו בבית חבריהם 
אלא במפעלים אין הבעלים בחזקת כשרות כלל וגם אינם בקיאים בהלכות ובצירוף הכל יש להם אינטרסים 


ששמואל
הודעות: 730
הצטרף: 22 ינואר 2020, 13:17
נתן תודה: 162 פעמים
קיבל תודה: 297 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם הבד"צים נאמנים על הכשרות שאותה הם מעניקים?

שליחה על ידי ששמואל » 12 יולי 2021, 04:43

mmh כתב:
04 יולי 2021, 00:52
מדוע בעל המפעל לא נאמן שאצלו הכל כדת וכדין? הרי יש לו נאמנות של עד אחד באיסורין?
התשובה המוכרת היא כיון שיש לו אינטרס כלכלי במכירת המוצרים.

אך לפי זה, מה הדין בכשרות שניתנת ע"י בד"צים,
שמקבלים תשלום לפי מספר המוצרים שנמכרים (כמו התמחור של חלק מחברות הפרסום),
והרי יש להם אינטרס כלכלי בענין.

תארו לעצמכם, משגיח שיקבל שכר על ביקור במפעל רק אם יאמר שהכל היה בסדר שם...

אדרבה, האינטרס הכלכלי של גוף כשרות הוא כן לפסול ברמה הכשרותית שהוא מחוייב אליה כיון שלולא זה אף אחד לא יסמוך עליו ולמפעל לא יהיה עניין לשלם לו.
 


פותח הנושא
mmh
הודעות: 188
הצטרף: 10 ספטמבר 2020, 21:05
נתן תודה: 46 פעמים
קיבל תודה: 172 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם הבד"צים נאמנים על הכשרות שאותה הם מעניקים?

שליחה על ידי mmh » 12 יולי 2021, 07:42

ומה נותן לו את הנאמנות הזו?
אנשים קונים, קונים. 
אך לפי המובא לעיל הדבר לא ברור בכלל שניתן לסמוך על עדותו של מוכר,
ומכאן יש שאלה גם על חלק מהבד"צים.


אברהם משה
הודעות: 1146
הצטרף: 23 פברואר 2020, 13:03
נתן תודה: 315 פעמים
קיבל תודה: 468 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם הבד"צים נאמנים על הכשרות שאותה הם מעניקים?

שליחה על ידי אברהם משה » 12 יולי 2021, 18:25

mmh כתב:
04 יולי 2021, 00:52
מדוע בעל המפעל לא נאמן שאצלו הכל כדת וכדין? הרי יש לו נאמנות של עד אחד באיסורין?
התשובה המוכרת היא כיון שיש לו אינטרס כלכלי במכירת המוצרים.

אך לפי זה, מה הדין בכשרות שניתנת ע"י בד"צים,
שמקבלים תשלום לפי מספר המוצרים שנמכרים (כמו התמחור של חלק מחברות הפרסום),
והרי יש להם אינטרס כלכלי בענין.

תארו לעצמכם, משגיח שיקבל שכר על ביקור במפעל רק אם יאמר שהכל היה בסדר שם...
בעל מפעל - אין אדם מעמיד עצמו על ממונו (שבת קנג., יומא פה:, סנהדרין עב ע"א וע"ב).
גוף כשרות - אין זה ממונו.
אמנם ההכשר מרוויח מהמפעל, אך אין לו אינטרס, ואולי האינטרס שלו הוא הפוך.
כלומר, האין אדם מעמיד עצמו על ממונו של גוף הכשרות, הוא לפסול כמה שיותר את המפעל. 
 


פותח הנושא
mmh
הודעות: 188
הצטרף: 10 ספטמבר 2020, 21:05
נתן תודה: 46 פעמים
קיבל תודה: 172 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם הבד"צים נאמנים על הכשרות שאותה הם מעניקים?

שליחה על ידי mmh » 12 יולי 2021, 20:36

אבל אם הוא מקבל כסף על כל מוצר שנמכר עם הכשרות,
(ולא רק מקבל תשלום כללי על עצם ההכשרה והפיקוח),
הוא נעשה בעל אינטרס.
ז"א, כאשר כל מוצר כשר שנמכר מכניס לגוף המשגיח תשלום,
הם כמו שותפים,
הם לפחות בעלי אינטרס משותף.
וכאן שאלת הנאמנות על הכשרות.
אני מספיק ברור?

אני יודע שזה מעצבן לחשוב על כך, אבל יש כאן שאלות הלכתיות, ועלינו לדון עליהם בכל כובד הראש הראוי.


אברומי
הודעות: 24
הצטרף: 03 דצמבר 2017, 02:54
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 6 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: האם הבד"צים נאמנים על הכשרות שאותה הם מעניקים?

שליחה על ידי אברומי » 12 יולי 2021, 22:53

אולי הסיבה היא כי לא בהכרח שיש כאן עדות כלומר בהכשר של הרבנות הרבה פעמים לא בהכרח שהם העמידו משגיח כשרות שם אז איזה מין עדות זה שהם אומרים שזה כשר? מנין להם ? מי מעיד כאן ?


אברומי
הודעות: 24
הצטרף: 03 דצמבר 2017, 02:54
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 6 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: האם הבד"צים נאמנים על הכשרות שאותה הם מעניקים?

שליחה על ידי אברומי » 12 יולי 2021, 22:53

אולי הסיבה היא כי לא בהכרח שיש כאן עדות כלומר בהכשר של הרבנות הרבה פעמים לא בהכרח שהם העמידו משגיח כשרות שם אז איזה מין עדות זה שהם אומרים שזה כשר? מנין להם ? מי מעיד כאן ?


משגיח כשרות ותיק
הודעות: 92
הצטרף: 29 יולי 2021, 20:14
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 46 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם הבד"צים נאמנים על הכשרות שאותה הם מעניקים?

שליחה על ידי משגיח כשרות ותיק » 30 יולי 2021, 00:27

ששמואל כתב:
12 יולי 2021, 04:43
מה הדין בכשרות שניתנת ע"י בד"צים,
שמקבלים תשלום לפי מספר המוצרים שנמכרים

למה החלטת שהבד"צים מקבלים לפי מספר מוצרים
למיטב ידיעתי כמשגיח כשרות ותיק ישנו רק בד"צ אחד כזה לא בד"צים


פותח הנושא
mmh
הודעות: 188
הצטרף: 10 ספטמבר 2020, 21:05
נתן תודה: 46 פעמים
קיבל תודה: 172 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם הבד"צים נאמנים על הכשרות שאותה הם מעניקים?

שליחה על ידי mmh » 30 יולי 2021, 10:25

אוקי.
ואותו בד"צ - מדוע הוא נאמן?
 


ששמואל
הודעות: 730
הצטרף: 22 ינואר 2020, 13:17
נתן תודה: 162 פעמים
קיבל תודה: 297 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם הבד"צים נאמנים על הכשרות שאותה הם מעניקים?

שליחה על ידי ששמואל » 01 אוגוסט 2021, 00:32

משגיח כשרות ותיק כתב:
30 יולי 2021, 00:27
ששמואל כתב:
12 יולי 2021, 04:43
מה הדין בכשרות שניתנת ע"י בד"צים,
שמקבלים תשלום לפי מספר המוצרים שנמכרים

למה החלטת שהבד"צים מקבלים לפי מספר מוצרים
למיטב ידיעתי כמשגיח כשרות ותיק ישנו רק בד"צ אחד כזה לא בד"צים
(לא אני כתבתי את המצוטט)
ולגוף העניין נראה ש @mmh התכוון לשאול שאלה תיאורטית.
אדרבה, אשמח לקבל (באישי) מידע על הבד"צ ההוא.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 4 אורחים