שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.


אלי מאירי
הודעות: 238
הצטרף: 14 אפריל 2019, 02:22
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 53 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי אלי מאירי » 14 ינואר 2020, 14:56

יהושע כתב:
13 ינואר 2020, 23:51
תכלת הוא חיוב גמור מדאורייתא לכל הדעות
לא נכון. דחוץ ממה שיש קיום מצוה בלעדיו, אין התכלת חיוב כלל! כיון שכידוע יש איסור ללכת עם בגד ד' כנפות בלי ציצית. ובלי תכלת אין שום איסור.
וגם על הלבן נחלקו טובא בגדר אופן החיוב, ורוב הראשונים סבירא להו שאין חיוב להטיל בשבת וכיוצא (וגם אין חיוב לפשוט!).
אבל מכש"כ שעל התכלת בפשטות אין כל איסור וכל הראשונים מוכח שס"ל שאינו איסור שלא ללובשם.

ומכיון שאינו איסור תורה, שפיר יכולים חכמים למנוע מהציבור דבר שיש בו סכנה לקיום הציבור, לפי גודל חכמתם ורוחק צפייתם.
וממילא יכולים הציבור לנוח בשלווה גמורה על ציציותיהם, ולדעת שמעשיהם כשרים באופן המהודר והכשר הראוי לבני תורה.

ודוק כי חידוש לך הן, כי רוב המדברים (והעושים בעו"ה) לא הורגלו בעומקם של דברים אלו, ולא שמעו לקול עצת חכמים.
ודע עוד, כי אין מתקיים דווקא הכתב האחרון, אלא הכתב הנכון. ואין צריך להאריך.


אבר כיונה
הודעות: 883
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 196 פעמים
קיבל תודה: 303 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי אבר כיונה » 14 ינואר 2020, 17:10

אלי מאירי כתב:
14 ינואר 2020, 14:56
אין התכלת חיוב כלל!
"ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת"!


בר בי רב
הודעות: 448
הצטרף: 07 מאי 2017, 12:08
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 79 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי בר בי רב » 14 ינואר 2020, 17:14

שמעתי שלאחרונה יש וויכוח בין החוקרים האם אכן יש אפשרות לצבוע מהארגמון כחול עם אמצעים טבעיים בלבד, ויש כל מיני שיטות בזה לכאן ולכאן, כמו ששמעתי שיש אומרים שעם מי ים אפשר להגיע לכחול ג"כ (במקום השהייה של הנוזל בשמש).
היה קשה לי שזה דבר שלכאורה אפשר להוכיח אותו, א"כ האם נשאר עוד על מה לדון.
בכל מקרה מכיון שלכאורה מדובר בתחקירים חדשים שעד כה לא דיברו עליהם אפשר להעלות את הנושא הזה.


יהושע
הודעות: 1842
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 174 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי יהושע » 14 ינואר 2020, 18:09

אלי מאירי כתב:
14 ינואר 2020, 14:56
יהושע כתב:
13 ינואר 2020, 23:51
תכלת הוא חיוב גמור מדאורייתא לכל הדעות
לא נכון. דחוץ ממה שיש קיום מצוה בלעדיו, אין התכלת חיוב כלל! כיון שכידוע יש איסור ללכת עם בגד ד' כנפות בלי ציצית. ובלי תכלת אין שום איסור.
וגם על הלבן נחלקו טובא בגדר אופן החיוב, ורוב הראשונים סבירא להו שאין חיוב להטיל בשבת וכיוצא (וגם אין חיוב לפשוט!).
אבל מכש"כ שעל התכלת בפשטות אין כל איסור וכל הראשונים מוכח שס"ל שאינו איסור שלא ללובשם.

ומכיון שאינו איסור תורה, שפיר יכולים חכמים למנוע מהציבור דבר שיש בו סכנה לקיום הציבור, לפי גודל חכמתם ורוחק צפייתם.
וממילא יכולים הציבור לנוח בשלווה גמורה על ציציותיהם, ולדעת שמעשיהם כשרים באופן המהודר והכשר הראוי לבני תורה.

ודוק כי חידוש לך הן, כי רוב המדברים (והעושים בעו"ה) לא הורגלו בעומקם של דברים אלו, ולא שמעו לקול עצת חכמים.
ודע עוד, כי אין מתקיים דווקא הכתב האחרון, אלא הכתב הנכון. ואין צריך להאריך.
אין איסור לילך בלי תכלת דוקא בזמן שאין תכלת, אבל בזמן שיש תכלת זה עוד יותר חמור מלילך בלי ציצית כלל, כיון שאז עובר גם בלאו של בל תגרע.
ולדעתך תכלת הוא רק הידור מצווה? 


יהושע
הודעות: 1842
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 174 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי יהושע » 14 ינואר 2020, 18:26

ויש החושבים שאין כאן חיוב גמור אלא כעין רשות ומצוה קיומית, כיון דאין התכלת מעכבת את הלבן, "וטעותם נודעת" מן הפסוק, והמשנה, והגמ', ופוסקים. בפסוק נאמר כמצות עשה גמורה וכמו שהביאה הגמ' מנחות מד כל שאין לו ציצית בבגדו עובר בחמשה עשה וא' מהם הוא ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת כדפרש"י ורגמ"ה, ועי' רמב"ן בהשגות על סה"מ (שורש י"א) דימה תכלת ולבן לתפילין של יד ושל ראש דענינם אחד, ופשוט דהוא עשה גמורה להניח של ראש אף שכבר הניח של יד, עיי"ש, וכן בערוגות הבושם הקדמון (מבעלי התוספות) דמי שהיו לו שני המינים (תכלת ולבן) ואין רוצה להטיל אלא אחד מכין אותו עד שתצא נפשו כדין כל מצות עשה, וכן ברמב"ם
ריש הלכות ציצית דכשיש לו הוי חיוב גמור.
ובמנחות מג: גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת, מבואר דיש בביטולה עונש, וכן בתו' ב"מ סא: ד"ה שתולה, מבואר דהתולה קלא אילן מבטל מצות עשה, ואדרבה לפירוש הרא"ש שם וכן מהרש"ל פירש בתו' דהעונש על קלא אילן הוא זה שמבטל רבים ממצות עשה

ולפירוש הרי"ף והרמב"ם כל גזירת סדין בציצית (מנחות מד) הוא לבטל עשה דתכלת, וזה נקרא בשם עקירת דבר מן התורה בשוא"ת, וכן כל לימוד עשה דוחה ל"ת (ריש יבמות) נלמד מכלאים בציצית ש"הותר לעבור על לאו" משום קיום עשה דתכלת, ולא חשיב אפשר לקיים שניהם בלבן דאין התכלת מתקיימת בלבן אלא דאין זה מעכב ע"ז, ויכול ללבוש כשאחד מהם מוטל ולא חשיב כבגד ד' כנפות ללא ציצית, אך מתבטל כאן עשה ממש, וכן במדרשים סוף פרשת שלח דכשיש לבן ותכלת חובת ההטלה
בשניהם.
ועי' שו"ת בית הלוי ח"א סי' מ"ב דכשאין מטיל תכלת - כשיש לו עובר בבל תגרע, וכ"כ בשפ"א, ר"ה כח:, וכן בביאור הגר"י פערלא על רס"ג (עשה ז') עיי"ש. וכן בביאור הלכה סי' ל"ד ד"ה יניח עי"ש, ויש אחרו' דנו לומר דכשאין לו הוי בדין עשה לדחות עשה, ואפשר כאן דוחה מאיזה טעמים, אך היינו באנוס, (כנ"ל דהרי דוחה כלאיים, ואף אם ב"לדורותיכם" אפשר נתחדש דעשה דוחה עשה, היינו בדורות שאין להם, הם כלולים בדרשה זו) [ועי' בספר שפוני טמוני חול להגאון מראדזין שהאריך בדברים נכוחים לדחות מה שהיו שטענו שפטורים ממצוה זו בזה"ז, והאריך נכוחה להוכיח דאינו
כן כלל עי"ש, והתורה נצחית היא.


יקיר
הודעות: 106
הצטרף: 16 פברואר 2020, 09:33
נתן תודה: 105 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי יקיר » 24 פברואר 2020, 12:20

נחפשה דרכינו כתב:
18 יוני 2019, 08:31
הגרי"ש אלישיב סבר שמי שרוצה יכול להטיל, אבל רק בצנעא כדי שלא לשנות מהמנהג.
יהושע כתב:
18 יוני 2019, 12:12
רבי משה אלישיב אומר שאבא שלו בהתחלה התנגד לתכלת כי לא שמע שני הצדדים וחשב שזה סתם כמה אנשים הזויים, אח״כ כששמע צד השני הוא אמר שזה צד חזק ושכבר אינו מתנגד אבל גם אינו מחייב,
מאן דהו כתב:
18 יוני 2019, 14:04
ז"ל מרן הגרי"ש בקובץ תשובות: ובאו”ח סי’ ט י”א שצריך לעשות הציצית מצבע הטלית והטעם דבעינן בזה מין הכנף ובפמ”ג שם מלמד שנתעטף הקב”ה בטלית ולבושיה כתלג חיור, א”כ בהכרח יעשה הטלית והציצית לבנים ע”ש.
הדברים מסתדרים?
הרי בדברי מרן הגרי"ש עצמו מבואר שככל שלא התברר בירור מוחלט, יש בעיה הלכתית בלבישת תכלת, ולא רק חוסר תועלת.
אולי זה כבר סוג של בירור על שאר העדויות המהימנות על תלמידי החכמים הנזכרים באשכול זה. (לא על כולם, חלקם מפרסמים את דעתם בפומבי).


יהושע
הודעות: 1842
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 174 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי יהושע » 24 פברואר 2020, 19:08

יקיר כתב:
24 פברואר 2020, 12:20
נחפשה דרכינו כתב:
18 יוני 2019, 08:31

הגרי"ש אלישיב סבר שמי שרוצה יכול להטיל, אבל רק בצנעא כדי שלא לשנות מהמנהג.
יהושע כתב:
18 יוני 2019, 12:12
רבי משה אלישיב אומר שאבא שלו בהתחלה התנגד לתכלת כי לא שמע שני הצדדים וחשב שזה סתם כמה אנשים הזויים, אח״כ כששמע צד השני הוא אמר שזה צד חזק ושכבר אינו מתנגד אבל גם אינו מחייב,
מאן דהו כתב:
18 יוני 2019, 14:04
ז"ל מרן הגרי"ש בקובץ תשובות: ובאו”ח סי’ ט י”א שצריך לעשות הציצית מצבע הטלית והטעם דבעינן בזה מין הכנף ובפמ”ג שם מלמד שנתעטף הקב”ה בטלית ולבושיה כתלג חיור, א”כ בהכרח יעשה הטלית והציצית לבנים ע”ש.
הדברים מסתדרים?
הרי בדברי מרן הגרי"ש עצמו מבואר שככל שלא התברר בירור מוחלט, יש בעיה הלכתית בלבישת תכלת, ולא רק חוסר תועלת.
אולי זה כבר סוג של בירור על שאר העדויות המהימנות על תלמידי החכמים הנזכרים באשכול זה. (לא על כולם, חלקם מפרסמים את דעתם בפומבי).
מה לא מובן, מה שכתב בתשובה זה כשחשב שאין בסיס לדבר, אבל אחרי ששמע צד המחייבים סבר שעדיף להחמיר ולחשוש שזה כן התכלת על אף שאין חיוב גמור בדבר.

אם אתה חושב שסתם המצאתי את הדברים אתה יכול לשאול את הרב משה אלישיב הוא עדיין חי.


יקיר
הודעות: 106
הצטרף: 16 פברואר 2020, 09:33
נתן תודה: 105 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי יקיר » 24 פברואר 2020, 23:43

יהושע כתב:
24 פברואר 2020, 19:08
יקיר כתב:
24 פברואר 2020, 12:20
נחפשה דרכינו כתב:
18 יוני 2019, 08:31

הגרי"ש אלישיב סבר שמי שרוצה יכול להטיל, אבל רק בצנעא כדי שלא לשנות מהמנהג.
מאן דהו כתב:
18 יוני 2019, 14:04
ז"ל מרן הגרי"ש בקובץ תשובות: ובאו”ח סי’ ט י”א שצריך לעשות הציצית מצבע הטלית והטעם דבעינן בזה מין הכנף ובפמ”ג שם מלמד שנתעטף הקב”ה בטלית ולבושיה כתלג חיור, א”כ בהכרח יעשה הטלית והציצית לבנים ע”ש.
הדברים מסתדרים?
הרי בדברי מרן הגרי"ש עצמו מבואר שככל שלא התברר בירור מוחלט, יש בעיה הלכתית בלבישת תכלת, ולא רק חוסר תועלת.
אולי זה כבר סוג של בירור על שאר העדויות המהימנות על תלמידי החכמים הנזכרים באשכול זה. (לא על כולם, חלקם מפרסמים את דעתם בפומבי).
מה לא מובן, מה שכתב בתשובה זה כשחשב שאין בסיס לדבר, אבל אחרי ששמע צד המחייבים סבר שעדיף להחמיר ולחשוש שזה כן התכלת על אף שאין חיוב גמור בדבר.

אם אתה חושב שסתם המצאתי את הדברים אתה יכול לשאול את הרב משה אלישיב הוא עדיין חי.
איך שייך בגלל שיש מחמירים לבטל בעיה הלכתית, אם הנושא היה שהגרי"ש סבר שאין לחשוש לכך, אכן אחר שהתברר לו שיש מחמירים הוא באמת יכל לשנות את דעתו ולחשוש, בכוונה ציטטתי את דברי הגרי"ש בחלק ההלכתי, הוא היה סבור שאם זה לא נכון אז יש בעיה הלכתית להטיל תכלת, א"כ כבר צריך שיהיה מבורר באופן ודאי שזה התכלת, כי אם לא אנחנו עדיין בתוך הספק, ויש לנו את הבעיה ההלכתית.
בענין ר' משה אלישיב, שאלתי אותו לפני כשעה, התשובה היתה שלילית (לא הייתי נזקק לזה אילולא היית חוזר על העניין).
 


מעל הסטנדרט
הודעות: 613
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 118 פעמים
קיבל תודה: 107 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 17 מרץ 2020, 10:25

סופר המלך כתב:
18 יוני 2019, 14:22
מאן דהו כתב:
18 יוני 2019, 14:10
למה מתנגדים למטילי התכלת. מתוך קונטרס תכלת בציצית – החילזון הנעלם


בענין התכלת יש שלוש תשובות יסודיות מאד, חשובות וברורות, וטובות הן להבהרת ההשקפה התורנית שלנו בעניינים רבים:

אי אפשר לקבוע את ההלכה לפי דמיון מציאותי, כזה האומר שאם חז”ל נתנו 10 סימנים לתכלת ולחילזון, אזי אם מצאנו 10 סימנים דומים בחילזון פלוני או אלמוני, הבה ונשתמש בו. כל דבר שאין לנו מסורת ברורה עליו, דור אחרי דור, במשך שנים, לא נוכל לקבוע שזהו החילזון עליו דיברה התורה, כי קודם כל, נוכל להתבלבל ולבלבל, להמציא ולטעות, מאד לטעות.

נדמיין לעצמנו מדינה מסוימת בעולם, שאנשיה למדו את הפסוקים ואת הגמרות על צורתו של האתרוג. הם לא יודעים מהו אתרוג, אך הם יודעים שהוא “פרי הדר”, טעם עצו ופריו שווה, הוא גדל באילן 2-3 שנים וכשחונטים את פירותיו אזי פירותיו הגדולים של שנה שעברה עדיין קיימים על העץ. כל הסימנים הללו הם סימני האתרוג, כמובא בגמרא, וכעת, נסו להחליט על פי הסימנים האלו מהו אתרוג. אם לא תהיה לכם מסורת מאבא וסבא מהו אתרוג, אין סיבה שלא תיקחו לימון או תפוז במקום אתרוג… יש להם, ולעוד כמה מפירות ההדר, את אותם סימפטומים שהגמרא הצביעה עליהם, כמאפייני האתרוג. אז אם היינו סומכים רק על סימני חז”ל ולא על המסורת, היינו מגיעים ליום טוב ראשון של סוכות עם תפוז או קלמנטינה, במקום עם אתרוג…

סיבה שניה היא, שאם היינו, למשל, סומכים על השערותיו של כ”ק האדמו”ר מראדז’ין זצ”ל וכל עם ישראל היה נוהג כמותו וצובע את ציציותיו בתכלת שעל פי שיטתו, מה היה קורה אם היינו משתכנעים, כעבור שנים, שדוקא החילזון שמצא הגרי”א הרצוג זצ”ל הוא הוא החילזון האמיתי? היינו צריכים לשנות את חוטי התכלת לצבע אחר, לצבעו של הרב הרצוג, כמובן. ומה היה קורה אם היינו משתכנעים שהסימנים של חז”ל תואמים יותר לסימנים שנמצאו בעשרים השנים האחרונות והחילזון הארגמון קהה הקוצים או הארגמון החד קוצים הוא החילזון הנכון? היינו צריכים שוב לשנות את הצבעים שבטליתות. וכן הלאה והלאה, שהרי בכל תקופה טענו וטוענים מומחים אחרים שסימני התכלת שלהם הם הנכונים, וכל אחד מדמה יפה מאד את סימני חז”ל לדג/חלזון/שבלול שהוא גילה, וכולנו, גדולינו וחכמינו, רבנן ותלמידיהון, היו צריכים לחדול מצביעה אחת ולעבור לצבע אחר, וכדי בזיון וקצף…

וסיבה שלישית היא, שלא קובעים הלכה לפי סימנים מדעיים ומציאותיים. רק במקומות שחז”ל הכריעו לנו לסמוך על דברים לפי מציאות ורפואה, מחקר ומדע, אנו סומכים עליהם. אך אם נתחיל לקבוע הלכות רק לפי השערות וסימנים, פרופסורים ומומחים, אזי שבהתחלה נעשה זאת בעניינים של חומרות, כמו בצבע התכלת, ולבסוף נצטרך לנהוג כך גם לקולא, בעובדות “מציאותיות” בהלכות טריפות, למשל. לכן עם ישראל מעדיף להמתין עד בוא משיח צדקנו ולא למהר ולצבוע את ציציותיו לפי השערותיהם, נבונות ונכונות ככל שיהיו, של רבנים ומומחים שונים.
אלו דברי רש"ב גנוט, דברים שמתאימים לכתבה עיתונאית כפי שאכן היו במקורם. אין שום קשר בינם לבין המציאות הידועה כיום. לא מדובר בצירופי חלקי סימנים והשערות. 
בכל אופן אין מקומו באשכול כאן. 

הוסף לך עוד טעם שכתב בספר מגד גבעות עולם, כי מרן הבית הלוי הוכיח כי במצות תכלת יש דין ללבוש תכלת שיש עליה מסורת, והילכך אף שיש הוכחות ודאיות לא יועילו לחייב מצוות תכלת, מאחר ובטלה המסורת.
ונראה כי לטעמו אם סיבה לחשוש ולהחמיר איננה קימת. 
 


סופר המלך
הודעות: 207
הצטרף: 24 מרץ 2019, 01:21
קיבל תודה: 77 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי סופר המלך » 17 מרץ 2020, 11:38

מעל הסטנדרט כתב:
17 מרץ 2020, 10:25
הוסף לך עוד טעם שכתב בספר מגד גבעות עולם, כי מרן הבית הלוי הוכיח כי במצות תכלת יש דין ללבוש תכלת שיש עליה מסורת, והילכך אף שיש הוכחות ודאיות לא יועילו לחייב מצוות תכלת, מאחר ובטלה המסורת.
ונראה כי לטעמו אם סיבה לחשוש ולהחמיר איננה קימת. 

בוקר טוב. 
אין שום מסורת בפוסקים על כזו המצאה.
גם השמועה מאד עמומה ויש לה סתירות.
ובכל אופן עם שמועות מוזרות שכאלו אפשר לעקור את כל התורה כולה.


מעל הסטנדרט
הודעות: 613
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 118 פעמים
קיבל תודה: 107 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 17 מרץ 2020, 14:51

סופר המלך כתב:
17 מרץ 2020, 11:38
מעל הסטנדרט כתב:
17 מרץ 2020, 10:25
הוסף לך עוד טעם שכתב בספר מגד גבעות עולם, כי מרן הבית הלוי הוכיח כי במצות תכלת יש דין ללבוש תכלת שיש עליה מסורת, והילכך אף שיש הוכחות ודאיות לא יועילו לחייב מצוות תכלת, מאחר ובטלה המסורת.
ונראה כי לטעמו אם סיבה לחשוש ולהחמיר איננה קימת. 
בוקר טוב. 
אין שום מסורת בפוסקים על כזו המצאה.
גם השמועה מאד עמומה ויש לה סתירות.
ובכל אופן עם שמועות מוזרות שכאלו אפשר לעקור את כל התורה כולה.
כנראה שלא למדתה תקופה בבריסק [לא שזה חסרון], דבבית בריסק מקובל שכל מצוה שאי אפשר לקיימה אלא ע"י מסורת, משבטלה המסורת חסר ביסוד המצוה, ואין זה שייך לשאר התורה שאינה קשורה למסורת, אלא לפסוקים וגמ', משא"כ ענין הצבעים שאינו ברור בלי מסורת, [ולכן גבי נידה כל הויכוח בין הפוסקים הוא מה המסורת], ראה באריכות בספר שציינתי של הגאון הרב שורקין זצ"ל ח"ב עמ' פד.
 


סופר המלך
הודעות: 207
הצטרף: 24 מרץ 2019, 01:21
קיבל תודה: 77 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי סופר המלך » 17 מרץ 2020, 15:10

מעל הסטנדרט כתב:
17 מרץ 2020, 14:51
סופר המלך כתב:
17 מרץ 2020, 11:38
מעל הסטנדרט כתב:
17 מרץ 2020, 10:25
הוסף לך עוד טעם שכתב בספר מגד גבעות עולם, כי מרן הבית הלוי הוכיח כי במצות תכלת יש דין ללבוש תכלת שיש עליה מסורת, והילכך אף שיש הוכחות ודאיות לא יועילו לחייב מצוות תכלת, מאחר ובטלה המסורת.
ונראה כי לטעמו אם סיבה לחשוש ולהחמיר איננה קימת. 
בוקר טוב. 
אין שום מסורת בפוסקים על כזו המצאה.
גם השמועה מאד עמומה ויש לה סתירות.
ובכל אופן עם שמועות מוזרות שכאלו אפשר לעקור את כל התורה כולה.
כנראה שלא למדתה תקופה בבריסק [לא שזה חסרון], דבבית בריסק מקובל שכל מצוה שאי אפשר לקיימה אלא ע"י מסורת, משבטלה המסורת חסר ביסוד המצוה, ואין זה שייך לשאר התורה שאינה קשורה למסורת, אלא לפסוקים וגמ', משא"כ ענין הצבעים שאינו ברור בלי מסורת, [ולכן גבי נידה כל הויכוח בין הפוסקים הוא מה המסורת], ראה באריכות בספר שציינתי של הגאון הרב שורקין זצ"ל ח"ב עמ' פד.

ערבך ערבא צריך.
לא ידוע לי על פסקים והכרעות הלכתיות שיצאו מבית מדרשה של 'בית בריסק' והתקבלו בעולם ההלכה וההוראה.
וד"ל.


מעל הסטנדרט
הודעות: 613
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 118 פעמים
קיבל תודה: 107 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 17 מרץ 2020, 15:18

רחמנא ליצלן, ודי למבין, כל רבני בריסק היו מורי הוראות בישראל.


מעל הסטנדרט
הודעות: 613
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 118 פעמים
קיבל תודה: 107 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 17 מרץ 2020, 15:22

סופר המלך כתב:
17 מרץ 2020, 15:10
מעל הסטנדרט כתב:
17 מרץ 2020, 14:51
סופר המלך כתב:
17 מרץ 2020, 11:38

בוקר טוב. 
אין שום מסורת בפוסקים על כזו המצאה.
גם השמועה מאד עמומה ויש לה סתירות.
ובכל אופן עם שמועות מוזרות שכאלו אפשר לעקור את כל התורה כולה.
כנראה שלא למדתה תקופה בבריסק [לא שזה חסרון], דבבית בריסק מקובל שכל מצוה שאי אפשר לקיימה אלא ע"י מסורת, משבטלה המסורת חסר ביסוד המצוה, ואין זה שייך לשאר התורה שאינה קשורה למסורת, אלא לפסוקים וגמ', משא"כ ענין הצבעים שאינו ברור בלי מסורת, [ולכן גבי נידה כל הויכוח בין הפוסקים הוא מה המסורת], ראה באריכות בספר שציינתי של הגאון הרב שורקין זצ"ל ח"ב עמ' פד.
ערבך ערבא צריך.
לא ידוע לי על פסקים והכרעות הלכתיות שיצאו מבית מדרשה של 'בית בריסק' והתקבלו בעולם ההלכה וההוראה.
וד"ל.
רחמנא ליצלן, ודי למבין, כל רבני בריסק היו מורי הוראות בישראל.
 


סופר המלך
הודעות: 207
הצטרף: 24 מרץ 2019, 01:21
קיבל תודה: 77 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי סופר המלך » 17 מרץ 2020, 15:54

ח"ו. לא עליהם הכוונה.
הכוונה לבריסק של היום, מסורותיהם חששותיהם ודיוקיהם.


מעל הסטנדרט
הודעות: 613
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 118 פעמים
קיבל תודה: 107 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 17 מרץ 2020, 18:15

סופר המלך כתב:
17 מרץ 2020, 15:54
ח"ו. לא עליהם הכוונה.
הכוונה לבריסק של היום, מסורותיהם חששותיהם ודיוקיהם.

בקיצור אתה מאמין ברבני בריסק, ולא בשמועות בשמם הנאמרים ע"י תלמידי דבית בריסק.
וחוץ מזה עד שבריסק מוציאה איזה קולא, למה לא לפרגן להם.


סופר המלך
הודעות: 207
הצטרף: 24 מרץ 2019, 01:21
קיבל תודה: 77 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי סופר המלך » 17 מרץ 2020, 18:37

כאן בדיוק הבעיה.
מתירים את האסור ואוסרים את המותר.
מזכיר את הסיפור על אותו אחד שיום אחד עלה במחשבתו המצאה חדשה לדקדק מלשון הרמב"ם דבר שכל הפוסקים לא שמו אליו לב, שטלית שאין בה תכלת (אף בזמן שאין) אסורה בטלטול בשבת ברה"ר אף בדרך מלבוש. והרי דברים המתחדשים מכח פלפול דיליה, רב כוחם להכריע את ההלכה נגד כל הפוסקים ראשונים ואחרונים, מה עשה? נתן לאשתו לטלטל לו את הטלית לביהכנ"ס שלא בדרך מלבוש...


מעל הסטנדרט
הודעות: 613
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 118 פעמים
קיבל תודה: 107 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 18 מרץ 2020, 10:35

סופר המלך כתב:
17 מרץ 2020, 18:37
כאן בדיוק הבעיה.
מתירים את האסור ואוסרים את המותר.
מזכיר את הסיפור על אותו אחד שיום אחד עלה במחשבתו המצאה חדשה לדקדק מלשון הרמב"ם דבר שכל הפוסקים לא שמו אליו לב, שטלית שאין בה תכלת (אף בזמן שאין) אסורה בטלטול בשבת ברה"ר אף בדרך מלבוש. והרי דברים המתחדשים מכח פלפול דיליה, רב כוחם להכריע את ההלכה נגד כל הפוסקים ראשונים ואחרונים, מה עשה? נתן לאשתו לטלטל לו את הטלית לביהכנ"ס שלא בדרך מלבוש...

הוסיף לך טענה יותר חזקה, לשיטת מה שהם מחמירים בטלית גבי טלטול בשבת, כיצד הם מברכים על טלית, והרי יש לחוש שמא מה שאין בה תכלת הוא לעיכובא, וכששאלתי את אחד מגדולי בריסק שאלה זו, הוא ענה לי "נו נו".
אם הבנתה את התשובה שלו תסביר לי. וכנראה ההסבר שגם להם ניגמר בסוף המנוע להחמיר.


שמחה מנתניה
הודעות: 201
הצטרף: 21 נובמבר 2019, 20:40
נתן תודה: 109 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי שמחה מנתניה » 18 מרץ 2020, 13:07

תכל'ס מישהו יכול לסכם ולפרט דעת כל רב ורב בקצרה?
 


אברהם העברי
הודעות: 1045
הצטרף: 12 ספטמבר 2019, 20:00
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 239 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי אברהם העברי » 20 מרץ 2020, 09:40

מעל הסטנדרט כתב:
18 מרץ 2020, 10:35
סופר המלך כתב:
17 מרץ 2020, 18:37
כאן בדיוק הבעיה.
מתירים את האסור ואוסרים את המותר.
מזכיר את הסיפור על אותו אחד שיום אחד עלה במחשבתו המצאה חדשה לדקדק מלשון הרמב"ם דבר שכל הפוסקים לא שמו אליו לב, שטלית שאין בה תכלת (אף בזמן שאין) אסורה בטלטול בשבת ברה"ר אף בדרך מלבוש. והרי דברים המתחדשים מכח פלפול דיליה, רב כוחם להכריע את ההלכה נגד כל הפוסקים ראשונים ואחרונים, מה עשה? נתן לאשתו לטלטל לו את הטלית לביהכנ"ס שלא בדרך מלבוש...

הוסיף לך טענה יותר חזקה, לשיטת מה שהם מחמירים בטלית גבי טלטול בשבת, כיצד הם מברכים על טלית, והרי יש לחוש שמא מה שאין בה תכלת הוא לעיכובא, וכששאלתי את אחד מגדולי בריסק שאלה זו, הוא ענה לי "נו נו".
אם הבנת את התשובה שלו תסביר לי. וכנראה ההסבר שגם להם ניגמר בסוף המנוע להחמיר.

לא הבנתי את השאלה
הרי ודאי אף למ"ד תכלת מעכבת את הלבן היינו מדאו' אבל מדרבנן ודאי שאינו מעכב ושייך המצווה גם בזמן שאין תכלת וא"כ אפ' לברך ע"ז כמו כל מצוות דרבנן
כל הבעיה היא רק היכן שנוגע לדאו' כגון בדוג' הנ"ל של טלטול בשבת


איש ווילנא
הודעות: 2400
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 519 פעמים
קיבל תודה: 668 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי איש ווילנא » 22 מרץ 2020, 22:17

אברהם העברי כתב:
20 מרץ 2020, 09:40
מעל הסטנדרט כתב:
18 מרץ 2020, 10:35
סופר המלך כתב:
17 מרץ 2020, 18:37
כאן בדיוק הבעיה.
מתירים את האסור ואוסרים את המותר.
מזכיר את הסיפור על אותו אחד שיום אחד עלה במחשבתו המצאה חדשה לדקדק מלשון הרמב"ם דבר שכל הפוסקים לא שמו אליו לב, שטלית שאין בה תכלת (אף בזמן שאין) אסורה בטלטול בשבת ברה"ר אף בדרך מלבוש. והרי דברים המתחדשים מכח פלפול דיליה, רב כוחם להכריע את ההלכה נגד כל הפוסקים ראשונים ואחרונים, מה עשה? נתן לאשתו לטלטל לו את הטלית לביהכנ"ס שלא בדרך מלבוש...

הוסיף לך טענה יותר חזקה, לשיטת מה שהם מחמירים בטלית גבי טלטול בשבת, כיצד הם מברכים על טלית, והרי יש לחוש שמא מה שאין בה תכלת הוא לעיכובא, וכששאלתי את אחד מגדולי בריסק שאלה זו, הוא ענה לי "נו נו".
אם הבנת את התשובה שלו תסביר לי. וכנראה ההסבר שגם להם ניגמר בסוף המנוע להחמיר.

לא הבנתי את השאלה
הרי ודאי אף למ"ד תכלת מעכבת את הלבן היינו מדאו' אבל מדרבנן ודאי שאינו מעכב ושייך המצווה גם בזמן שאין תכלת וא"כ אפ' לברך ע"ז כמו כל מצוות דרבנן
כל הבעיה היא רק היכן שנוגע לדאו' כגון בדוג' הנ"ל של טלטול בשבת

א. בדברי הרב סופר המלך שליט"א נפלה טעות. מה שבבריסק נמנעים מלבישת הטלית בשבת אין זה מפני אייזה דקדוק ברמב"ם [אף שיש אייזה ספר שכתב שזה הטעם וכמדומה כי לא ידע מה הוא שך] אלא מפני שיטת בעל המאור [והוא מביא שם שכן שיטת רב עמרם גאון ואולי עוד] שתכלת מעכב את הלבן.

ב. לגבי מש"כ אברהם העברי שליט"א. כל המעיין בדברי בעל המאור בשבת דף כה יראה כי כוונתו לומר שתכלת מעכב את הלבן לגמרי. יעויין שם שכתב שמנהגינו בלבישת הציצית הוא על פי דברי הרי"ף עי' שם.

[וגוף דבריך אינם נכונים. כי אילו היה חובה דרבנן בלבישת הציצית אין חשש בטלטולם בשבת. כמו שאין חשש בבגד שמחוייב מדרבנן כגון שאר מינים לשיטת הרמב"ם]
כמדומה כי טעות נפלה כאן בדברייכם

א.


מיכה
הודעות: 146
הצטרף: 08 פברואר 2020, 23:42
נתן תודה: 26 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי מיכה » 24 מרץ 2020, 14:15

בעניין הפצת השמועות בעניין דעתו של הגר"ח קנייבסקי שליט"א, אמר לי ת"ח גדול יקר ומיוחד מבאי ביתו שפעם אחת ראה פרסום מ'בית מרן שר התורה' שאמר לפניו א' מב"ב כי יש לו ידיד שלמד את הנושא בעיון ויצא לו שזה אכן התכלת, ומשכך הוברר לו הטיל תכלת בטליתו ובירך ע"ז שהחיינו, "ואמר מרן שליט"א: יפה עשה". 
לאחר שראה הת"ח הנ"ל פרסום זה שאל את מרן שליט"א שוב על אודות התכלת, ומרן ענה לו כהרגלו: "אין תכלת, התכלת נגנז", ושאלו, הלא התפרסם בשם הרב ש'יפה עשה' המטיל ומברך שהחיינו? מששמע כך מרן מילא פיו שחוק ואמר: "אמרתי 'אשיינע מעיישה'....

אני השתכנעתי ממנו שאכן מרן מכחיש את ענין התכלת החדשה. אבל מה לעשות, אני עדיין משוכנע שזו התכלת. לצערי כבר שנים רבות אני לא מצאתי שום טיעון המפריך את ההוכחות החותכות (לענ"ד) שזה התכלת, מאוד שכנע אותי החוברות נגד התכלת שמתמקדים בלדחות את הראיות החלשות ואף אחד מהם לא מצא הפרכות לליבת העניין! אז כנראה שבאמת אין (כמובן, לענ"ד). וכן עשיתי 'אשיינע מעשה' והטלתיו בטליותי. בהתחלה היה לא נעים, אבל היום אני כבר רגיל ולא מתבייש בכלל ב"ה.
 


מעל הסטנדרט
הודעות: 613
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 118 פעמים
קיבל תודה: 107 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 24 מרץ 2020, 15:25

אברהם העברי כתב:
20 מרץ 2020, 09:40
מעל הסטנדרט כתב:
18 מרץ 2020, 10:35
סופר המלך כתב:
17 מרץ 2020, 18:37
כאן בדיוק הבעיה.
מתירים את האסור ואוסרים את המותר.
מזכיר את הסיפור על אותו אחד שיום אחד עלה במחשבתו המצאה חדשה לדקדק מלשון הרמב"ם דבר שכל הפוסקים לא שמו אליו לב, שטלית שאין בה תכלת (אף בזמן שאין) אסורה בטלטול בשבת ברה"ר אף בדרך מלבוש. והרי דברים המתחדשים מכח פלפול דיליה, רב כוחם להכריע את ההלכה נגד כל הפוסקים ראשונים ואחרונים, מה עשה? נתן לאשתו לטלטל לו את הטלית לביהכנ"ס שלא בדרך מלבוש...

הוסיף לך טענה יותר חזקה, לשיטת מה שהם מחמירים בטלית גבי טלטול בשבת, כיצד הם מברכים על טלית, והרי יש לחוש שמא מה שאין בה תכלת הוא לעיכובא, וכששאלתי את אחד מגדולי בריסק שאלה זו, הוא ענה לי "נו נו".
אם הבנת את התשובה שלו תסביר לי. וכנראה ההסבר שגם להם ניגמר בסוף המנוע להחמיר.

לא הבנתי את השאלה
הרי ודאי אף למ"ד תכלת מעכבת את הלבן היינו מדאו' אבל מדרבנן ודאי שאינו מעכב ושייך המצווה גם בזמן שאין תכלת וא"כ אפ' לברך ע"ז כמו כל מצוות דרבנן
כל הבעיה היא רק היכן שנוגע לדאו' כגון בדוג' הנ"ל של טלטול בשבת
מתנצל על התגובה המאוחרת, [רק עכשיו ראיתי מה שכתבת] אך ישנו בעל המאור [לא זכור היכן הוא הרבה זמן לא היתי שם בבריסק] שבו הם לומדים כי תכלת הוא לעיכובא מדאוריתא, ולגן אין הם מטלטלין טטלית בשבת, ולפי"ז שאלתי מה ששאלתי
 


הרבה למדתי מ-...
הודעות: 5
הצטרף: 09 יולי 2020, 19:07
נתן תודה: 1 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי הרבה למדתי מ-... » 12 יולי 2020, 22:45

יעקב ר כתב:
18 יוני 2019, 12:27
קראתי על האדמו"ר מערלוי זצ"ל שלבש תכלת.
וראיתי תמונה של הגרח"פ שיינברג זצ"ל שבין מאות הטליתות שלבש בצבצו פתילי תכלת.
ידוע לי מאחד מהתלמידים המובאקים של הגרח"פ שינבירג שלא היהלובש תחלת (כמדומה)
 


משה יהושע
הודעות: 47
הצטרף: 20 פברואר 2019, 19:35
קיבל תודה: 1 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי משה יהושע » 23 יולי 2020, 22:51

שמעתי בעצמי מתלמיד חכם שעוסק כבר כמה שנים בנושא, שפעם הוא התקשר לאחד מן הפרופסורים שמצדדים בארגמון כהה קוצים לומר שהוא התכלת האמיתי,ושאל אותו איך יתכן שכל הסימנים שמוזכרים בחז"ל והראשונים אינם תואמים לארגמון?  תשובת הפרופסור המלומד היתה: "מכיון שאת כל הרווחים מהתכלת קיבלו בני זבולון, חששו בני זבולון שמא אנשים משבטים אחרים יתלבשו על הפרנסה שלהם ויתחילו אף הם לסחור בתכלת, לכן הם הפיצו בעם שמועות כוזבות על צורת החילזון, כדי ששאר השבטים יטעו ולא יוכלו למצא אותו, והם הם הסימנים המופעים במקורותינו" עפ"ל. 


דחד יומא
הודעות: 185
הצטרף: 09 יולי 2020, 23:44
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 31 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי דחד יומא » 23 יולי 2020, 23:45

הרבה למדתי מ-... כתב:
12 יולי 2020, 22:45
יעקב ר כתב:
18 יוני 2019, 12:27
קראתי על האדמו"ר מערלוי זצ"ל שלבש תכלת.
וראיתי תמונה של הגרח"פ שיינברג זצ"ל שבין מאות הטליתות שלבש בצבצו פתילי תכלת.
ידוע לי מאחד מהתלמידים המובאקים של הגרח"פ שינבירג שלא היהלובש תחלת (כמדומה)

אם אינני טועה במוסף שב"ק לפרשת שלח שנה זו,
היה כתוב בשם תלמידו הרב אסא ויטו שהגרח"פ זצ"ל לא היה הולך עם תכלת,
אלא שפעם אחת הניחו לו בין ציציותיו בלא ידיעתו.
[שמועה זו תמוהה בעיני, אם היה לובש הציציות בלא לשים לב הרי טעון בדיקה, ואולי ס"ל דכל מה שטעון בדיקה הוא לחשש ברכה לבטלה ולא לביטול מצות עשה דציצית, ולכן אם בודק הציצית שמברך עליה שפיר].
 


מקדש שביעי כל שביעי
הודעות: 7
הצטרף: 08 נובמבר 2019, 09:33
קיבל תודה: 1 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי מקדש שביעי כל שביעי » 21 אוקטובר 2020, 23:33

יהושע כתב:
11 דצמבר 2019, 18:17
מקדש שביעי כל שביעי כתב:
11 דצמבר 2019, 15:12
יהושע כתב:
18 יוני 2019, 15:46

רבי חיים קנייבסקי כבר חזר בו, ומניין שהגדולים שמעו היטב שני הצדדים, שהרי הדבר הולך ומתברר יותר ויותר
ר' חיים לא חזר בו. שקר וכזב.
מניין לך שלא חזר בו? שאל נא את הרב יחזקאל טופורוביץ מה שרבי חיים אמר לו


אני עצמי שאלתי אותו 


יהושע
הודעות: 1842
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 174 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי יהושע » 22 אוקטובר 2020, 12:02

מקדש שביעי כל שביעי כתב:
21 אוקטובר 2020, 23:33
יהושע כתב:
11 דצמבר 2019, 18:17
מקדש שביעי כל שביעי כתב:
11 דצמבר 2019, 15:12

ר' חיים לא חזר בו. שקר וכזב.
מניין לך שלא חזר בו? שאל נא את הרב יחזקאל טופורוביץ מה שרבי חיים אמר לו

אני עצמי שאלתי אותו 
מתי שאלת אותו?
רבי חיים אמר שהוא לא רוצה לפרסם דעתו לציבור כיון שאין הציבור יכול לעמוד בו.
 


מסתפק במועט
הודעות: 45
הצטרף: 13 אוקטובר 2020, 18:26
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 13 פעמים
סטטוס: מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי מסתפק במועט » 22 אוקטובר 2020, 22:39

הג"ר משה שפירא זצ"ל דעתו היתה לשלילה. כמדומני שהעלה שתי טענות.
1. המשמעות של "נגנז" היא עד לעתיד לבוא .
2.הגר"א בביאורו (הל' ציצית ט סק"ג)הביא דברי המדרש שנגנז התכלת, והגר"א בבאורו כולו דברי הלכה.


יושב אוהלים
הודעות: 2754
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 374 פעמים
קיבל תודה: 560 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות הרבנים שמסכימים שיפרסמו את עמדתם בענין התכלת.

שליחה על ידי יושב אוהלים » 22 אוקטובר 2020, 22:42

מעל הסטנדרט כתב:
17 מרץ 2020, 18:15
עד שבריסק מוציאה איזה קולא, למה לא לפרגן להם.

לדבריהם לא להתנהג סתם, אלא אך ורק כפי המסורת זה חומרא ולא קולא!

תיקון: זה לא "חומרא" - אלא מעיקרי הדת!

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “נושאים בפיקוח [הודעות בפורום זה יפורסמו רק לאחר אישור]”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים