שקולה ציצית כנגד כל המצוות

נושאים שונים

פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1534
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 500 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

שקולה ציצית כנגד כל המצוות

שליחה על ידי אוריאל » 12 יולי 2019, 15:51

הערה: לא מכבר התעוררתי להערה גדולה בענין ציצית השקולה כנגד כל המצוות. ויען ראיתי בזה דברים חדשים, ולא ראיתי שהתעוררו על האמור באיזה ספרים, כתבתי את הנלע"ד, ואשמח מאד לתוספת על הדברים, או דעת תלמידי חכמים.

תניא אידך וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' שקולה מצוה זו (מצות ציצית) כנגד כל המצות כולן (מנחות מג:).

חולין פט. בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרך נעל זכו בניו לשתי מצוות לחוט של תכלת כו' תכלת דומה לים כו' ואבן ספיר דומה לכסא הכבוד.
פירש"י ד'כשהקב"ה מסתכל בכסא הכבוד שלו נזכר במצוה זו שהיא שקולה כנגד כל המצוות'.

לכאורה משמע, דכוונת רש"י דהקב"ה נזכר במצות ציצית שהיא מצוה חשובה יותר מכל המצוות, שהיא שקולה כנגד כל המצוות כולן, וכאמור בגמרא מנחות הנ"ל, ולכן יש בזה זכות שהקב"ה נזכר דוקא במצוה זו.

ויש להעיר, דהנה מצינו בספרי סוף פרשת שלח "וראיתם אותו וזכרתם, מגיד שכל המקיים מצות ציצית מעלים עליו כאלו קיים כל המצות. והרי דברים ק”ו ומה מקיים מצות ציצית מעלים עליו כאלו קיים כל המצות, ק”ו לכל מצות שבתורה". הנה משמע מדברי הספרי להיפך, דמצות ציצית היא המצוה הפחותה שבמצוות [והטעם בזה יש לפרש לפי שהיא מצוה קיומית, שאין חיוב ללבוש ציצית אלא רק אם לובש בגד של ד' כנפות, והרי ידוע דגדול המצווה ועושה, וא"כ י"ל דכמו"כ מצוה שאיננה מחוייבת יצרו פחות תוקפו ואם ירצה יניח, ולכן היא פחותה משארי מצוות המחוייבות], וממילא יש כאן ק"ו דאם מצות ציצית שקולה כנגד כל המצות, כ"ש לשאר המצוות ששקולים כנגד כל המצוות, והוא הפיך משמעות דברי רש"י, והיפך הסברא הפשוטה והידועה.

וכן יש להעיר בהא דמבואר בפסחים מ: דבגד שאבד בו כלאים אסור למכרו לגוי שמא ימכרהו ליהודי ולאו אדעתיה, ויכשל בכלאים, אבל עושהו תכריכין למת, דהא במתים חפשי ואין המת מצווה בכלאים. והקשו שם התוס' מהא דברכות דלא ילך עם ציצית מגולה בבגדו ליד המת דאיכא לועג לרש, וא"כ אין לך לועג לרש גדול מלהלבישו כלאים, וכתבו שם: "ואומר ר"ת דציצית שקולה כנגד כל המצוות לכך איכא לועג לרש", ומשמע ג"כ מדבריהם דזה ענין מיוחד בציצית ששקול כנגד כל התורה, ולכאו' צ"ב מהספרי וכנ"ל [אמנם ע"ד התוס' אולי יש לומר דאין הכי נמי כל המצוות שקולות כנגד כל התורה, ואה"נ כל מצוה אין עושין בסמוך למת, אלא דעד כאן לא דיברו אלא במצוות שמי שעושה אותם נחשב כאילו מקיים כל מצוות התורה, אבל כלאים אינו מצוה אלא לאו, ולכן זה קל יותר, ודוחק].

ובאמת, הנה לשון הגמרא במנחות הנ"ל "שקולה מצוה זו כנגד כל המצות", ואין לנו הכרח ללמוד היאך נחשבים שאר המצוות. אולם לשון הגמרא בנדרים לב. גבי מילה "גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורה', הנה משמע דלא כהספרי, דדוקא מילה גדולה ששקולה כנגד כל המצוות, דלהספרי מאי רבותה, הא כל המצוות כולן שקולות כנגד כל המצוות (ועיין ב"ב ט. שקולה צדקה כנגד כל המצוות, ועוד בכמה דוכתי).

ולולי דמסתפינא הייתי אומר, שהרי בלאו הכי עצם הדבר שכל המצוות שקולות כנגד כל המצוות טעון ביאור מצד עצמו, ואולי יש כאן לשונות דומים אך עם כוונה שונה. דדברי הספרי פירושם, שהרי ידוע שכל איש הישראלי בכדי לתקן נפשו ונשמתו מחוייב לקיים תרי"ג מצוות, ואפילו אם יחסר לו אחת מהנה הנה לא תיקן עצמו כראוי ולא הגיע אל שלימות נפשו כדבעי [ועיין בבאר שבע סנהדרין ק"י שביאר שזה אפשרי לכל אחד ע"י לימוד התורה בכל עניניה ומצוותיה]. ועל זה באו דברי הספרי באמרם 'מעלים עליו כאילו קיים כל המצוות', היינו שזה חלק הכרחי בשלמות נפשו, ואילו היה נחסר לו זה הרי לא הועילו כל המצוות שעשה ויש לו חיסרון אותה מצות ציצית שנחסר, וא"כ נמצאת המצוה הזו משלימה את כל המצוות האחרות ועל ידה הועילו לו שאר המצוות להגיע לשלמותו, וזהו כאילו קיים כל המצוות, קיים  - לשון קיום והעמדה. 

ואם במצות ציצית שהיא מצוה אשר אין חיובה מהתורה והיא מצוה קיומית בלבד, והיה מקום לומר שא"כ אי"ז צורך הנפש שהרי לא חייבה בה התורה, כ"ש לשאר מצוות שציוותה עלינו התורה שהם מחוייבות כדי להשלים הנפש ולכן בודאי שכאילו קיים בהם את כל התורה.

ולפ"ז לא דיברו כלל מצד חשיבות המצוה מצד עצמה, אלא רק מצד החשיבות שלה כמכלול עם שאר המצוות יחד. אבל ביחס למצוה מצד עצמה, בזה יש לומר שלא כל מצוה נחשבת כמו כל המצוות, ורק מצוות מיוחדות הם כאלו, כאותה שדרשו גבי מילה או צדקה, וכאותה שדרשו גבי ציצית, שציצית יש בה חשיבות יתירה על שאר המצוות ששקולה כנגד כל המצוות .

ערכים:


בן של רב
הודעות: 1503
הצטרף: 06 דצמבר 2018, 01:56
נתן תודה: 675 פעמים
קיבל תודה: 372 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שקולה ציצית כנגד כל המצוות

שליחה על ידי בן של רב » 12 יולי 2019, 16:27

מי אמר שזה גם על הלבן לבדו?
מהמקורות שהבאת מוכח שמעלתה הגדולה היא מצד התכלת שדומה וכו'.


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1534
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 500 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שקולה ציצית כנגד כל המצוות

שליחה על ידי אוריאל » 12 יולי 2019, 17:12

בן של רב כתב:
12 יולי 2019, 16:27
מי אמר שזה גם על הלבן לבדו?
מהמקורות שהבאת מוכח שמעלתה הגדולה היא מצד התכלת שדומה וכו'.

א. לא הבנתי מאי נפקא מינה לענין הנידון,
ב. רש"י מנחות שם פירש דציצי"ת בגימטריא הוו תרי"ג, משמע ענין זה הולך על מצות ציצית ולא על התכלת לבדה, וכן משמע בטור או"ח סי' כד.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • כשרות ציצית שנקרעו לה החוטים
  על ידי גל גל » 10 ספטמבר 2019, 11:47 » ב הלכה ומנהג
  1 תגובות
  57 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי גל גל
  11 ספטמבר 2019, 09:28
 • לבש ציצית שלש פעמים. האם נחשב כאלו קבל על עצמו בנדר?
  על ידי שעת השקט » 04 נובמבר 2019, 20:31 » ב הלכה ומנהג
  1 תגובות
  46 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יעקב שלם
  04 נובמבר 2019, 20:34
 • ציצית או תפילין הי מיינהו קודם
  על ידי זוזו » 05 נובמבר 2019, 19:49 » ב בית המדרש
  19 תגובות
  175 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי אליהו52
  07 נובמבר 2019, 23:24
 • ציצית בצעיף
  על ידי יעקב שלם » 23 דצמבר 2019, 16:02 » ב הלכה ומנהג
  4 תגובות
  108 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי חיים ליצא
  23 דצמבר 2019, 21:55
 • חיוב ציצית בצעיף
  על ידי יושב אוהלים » 28 ינואר 2020, 21:20 » ב הלכה ומנהג
  7 תגובות
  123 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי מבקש אמת
  29 ינואר 2020, 20:12

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 4 אורחים