דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

נושאים שונים

יהושע
משתמש ותיק
הודעות: 1625
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 135 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי יהושע » 19 מאי 2020, 13:28

מיכה כתב:
19 מאי 2020, 11:37
יהושע כתב:
18 מאי 2020, 13:40
מפורש ברמב״ן שכל זמן שהשמש זורח ברקיע עדיין לא התחיל השקיעה ובשקיעת החמה כבר אינו זמן הקרבת הפסח 

ז״ל הרמבן בפרשת בא 
 
והנה הם שני צהרים, או מפני שיצהירו כל הצדדין, כי בבקר האור במזרח, ובערב הוא במערב, ובאמצע היום בגובה הרקיע מאיר לכל הצדדין. וכאשר יעברו הצהרים ויסור השמש מזרוח בשני הצדדין יקרא "ערבים"מפני שיערוב השמש משני הצדדין ההם, והזמן הזה הוא כל עת זרוח השמש ברקיע. אבל בשקיעת החמה, והוא כמו שעה ורביע על דעת רבותינו (פסחים נח ב), אינו זמן השחיטה ואינו נקרא ערבים, אבל הוא ערב יום: 

 גם ממה שקשה הרשבא בפסחים מהירושלמי על שיטת ר״ת מוכח לא כדבריכם. 

 גם לא יתכן לפרש סתימת הדברים שקיעת החמה ואין החמה זורחת כדבר יחסי.
שלום הר' יהושע
1.אין ספק שפשטות דברי הרמב"ן (לא ר"ת) והר"ן והשו"ע הם כדבריך. הכי פשוט לומר ש'אין השמש זורחת בארץ' ו'אינה נראית עוד על הארץ' היינו אחרי השקיעה האסטרונומית. אך הקושיות כמו שהזכרתי הם עצומות! וישנם עוד קושיות שלא הזכרתי. לכן נשאר לנו לבחור בן פשטות הלשון וסתימת העניין לגמרי, לבין דוחק הלשון והרווחת העניין.
2.כבר הזכרתי והזכירו אחרים שיש ראיות חזקות שדעת ר"ת היא כמ"ש. ואוסיף כאן עוד אחת חזקה מאוד, והיא מדברי מהר"ח אור זרוע (שו"ת סי' קפו) וזה לשונו
משתשקע החמה הוי בין השמשות. ופר"ת זצ"ל מסוף שקיעה. ונ"ל דכשאין החמה נראית יותר בראשי ההרים הוי סוף שקיעה. מדאמר פ' במה מדליקין (ל"ד ב') רבי נחמיה אומר כדי שיהלך משתשקע החמה חצי מיל. פי' זה הוי שיעור אורך בין השמשות. אמר רבי חנינא הרוצה לידע שיעורו של ר' נחמיה יניח חמה בראש הכרמל וירד ויטבול בים ויעלה וזהו שיעורו של ר' נחמיה. ופי' התוס' לא שירד הטובל מראש הכרמל, אלא הוא עומד על שפת הים ורואה חמה בראש הכרמל ומשירד ויטבול ויעלה הוי לילה. אלמא דכשאין החמה נראית בראש הכרמל הוי סוף שקיעה. 
הנה דברים מפורשים שסוף שקיעה דר"ת הוא בזמן שאין החמה מאירה על ראש ההר, שזה יוצא כחמש דקות או עשר דקות אחרי השקיעה באופק, תלוי בגובה ההר. ובודאי דחוק לומר שהראשונים נחלקו כ"כ קיצוני בדעת ר"ת עצמו ולא הזכירו אפילו שיש ביניהם מחלוקת בדבר שהוא נפ"מ עצומה בכל יום ויום וגם לחשבת ויוה"כ החמורים. 
3. גם בדברי התורי"ד (צוטט לעיל) מבואר בדומה למהר"ח אור זרוע הנ"ל, שכתב כי בזמן הה' מילין של שקיעת החמה החמה נראית למי שעומד בגובה ההר. וזה באמת קשה, כי איך אפשר לשער את הזמן הזה בה' מילין דווקא, הרי שיעור הזמן מתי השמש מתכסה אחרי ההרים הוא אינדוודואלי לפי המקומות. אבל כך כתוב בתורי"ד, וכנראה שהוא סבר שחכמים שיערו שבזמן זה לעומד ומהלך בעיר נורמלית ע"ד כלל השמש מתחילה להתכסות מהעיניים. וא"כ, גם אם לנו קשה מאוד לומר כך, אבל כיון שלתורי"ד ניחא לומר כך בהחלט אפשר שלרמב"ן והר"ן ניחא לומר כך. ואת כוונת רמב"ן בלשונו "זורח ברקיע" נפרש "זורח ונראה ברקיע".      
מאריה דאברהם איך ניתן לפרש סתימת כל הראשונים, שקיעת החמה, אין נראית בארץ, אינה נראית ברקיע, ועוד לשונות כהנה על חלישת האור שהוא דבר שאינו מוגדר כלל וכלל. 

גם עדיין לא תרצתם הראיה מהרשב"א. 
 


יהושע
משתמש ותיק
הודעות: 1625
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 135 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי יהושע » 19 מאי 2020, 16:04

״2. איך יכול להיות שר"ת הפך את העולם מכח סתירה בין הסוגיות, להתיר אם מה שהיה מוחזק אצל כולם איסור כרת ומיתת ב"ד (עד שעה אחרי השקיעה בליל שבת) ולאסור באיסור חמור מה שהיה מוחזק בהיתר. ועוד, שלא נעשה מזה שום פולמוס אלא העניין עבר בשתיקה והרמב"ן מצטט אותו כמציאה שהוא מצא שעל פיה אפשר ליישב את עניין תוספת שבת שהיה מוקשה לו.
כמו"כ, כידוע השו"ע לא הביא את דעת ר"ת בעניין זמן צאה"כ של צאת שבת, אלא אך ורק בעניין תוספת שבת, דהיינו שאפשר להכניס שבת מזמן תחילת השקיעה דהיינו כשהחמה אינה נראית בארץ והוא כג' מילין ורביע קודם שתכנס ברקיע, וממש בדרך אגב גילה לנו שהשקיעה היא לא מה שאנחנו חושבים ולא מה שהגאונים ועוד ראשונים חשבו. וזה פלא עצום שלא החשיב השו"ע את דעת ר"ת המחודשת כל כך לחידוש כלל.״

מצינו שלוש שיטות בראשונים בעניין בין השמשות, שיטת היראים שבין השמשות מתחיל רבע שעה לפני השקיעה והשקיעה כבר צאת הכוכבים, שיטת המרדכי והראבן שבין השמשות מתחיל בשקיעה וצאת הכוכבים הוא ד או ה מיל אח״כ, ושיטת ר״ת שבין השמשות מתחיל כשעה אחר השקיעה וצאת הכוכבים ג רבעי מיל אח״כ, וראש המדברים בעניין הוא ר״ת, וקשה לדעת האיך היה מקובל לפני ר״ת, כמו שקשה לדעת בכל מחלוקת ראשונים האיך נהגו לפני שהראשונים נחלקו בדבר.

ויתכן שהיה מקובל להחמיר כשתי השיטות או כשלוש השיטות, או שהחמירו מספק בגלל הסתירה משבת לפסחים ובא ר״ת וישב שאין כאן סתירה, ויתכן שדבריו לא התקבלו מיד רק לאחר כמה דורות שהסכימו לו שאר הראשונים, ויתכן גם שהיה מחלוקת קדומה ויש שנהגו כך ויש שנהגו כך ובא ר״ת והכריע ונתקבלו דבריו.

ויתכן גם ששיטת ר״ת היה נהוג מאז ומעולם, ור״ת רק בא לתרץ הסתירה משבת לפסחים, ולא לשנות מנהג המקובל, כלומר שקושית ר״ת היה שממ״נ אם שקיעה הוא כשיורד השמש מהאופק אז מה פשט בגמרא שבת, ואם השקיעה כשנסתלק האדמימות מהרקיע אז מה הפשט בגמרא פסחים, לזה תירץ שהשקיעה בשבת לאו היינו שקיעה דפסחים, מפני שיש חילוק בין משתשקע החמה לשקיעת החמה.


יהושע
משתמש ותיק
הודעות: 1625
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 135 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי יהושע » 19 מאי 2020, 16:12

״כמו"כ, כידוע השו"ע לא הביא את דעת ר"ת בעניין זמן צאה"כ של צאת שבת, אלא אך ורק בעניין תוספת שבת, דהיינו שאפשר להכניס שבת מזמן תחילת השקיעה דהיינו כשהחמה אינה נראית בארץ והוא כג' מילין ורביע קודם שתכנס ברקיע, וממש בדרך אגב גילה לנו שהשקיעה היא לא מה שאנחנו חושבים ולא מה שהגאונים ועוד ראשונים חשבו. וזה פלא עצום שלא החשיב השו"ע את דעת ר"ת המחודשת כל כך לחידוש כלל.״

לא הבנתי מה קשה על המחבר יותר מכל הראשונים שפסקו כר״ת, לא כל הראשונים האריכו יותר מהמחבר בעניין.

 


יהושע
משתמש ותיק
הודעות: 1625
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 135 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי יהושע » 19 מאי 2020, 16:25

״איך יכול להיות שדעת רוב הראשונים (תוס', רא"ש, רמב"ן, רשב"א, ר"ן ועוד) היא כר"ת, וכן פסק בשו"ע. ובכל אופן בא"י וסביבותיה אתריה דמרן הקלו בדין שבת ויוה"כ החמורים והיו מוציאים שבת כ23 דק' אחרי השקיעה או קצת אחרי בשביל תוספת שבת, כעדותו של החיד"א ור"ח פלאג'י והבא"ח ועוד״

כי המהרם אלשקר היה גדול הדור בא״י והסביבה, וכתב שזה היא דעת רוב גדולי הראשונים והגאונים, ושדברי ר״ת תמוהים, ונתקבל דבריו אצל תלמידיו עכ״פ לחומרא, ובמשך הדורות נמשך המנהג גם לקולא, והיו מהגדולים שצעקו נגד המנהג להקל כמו מהרח אבולעפיה והמהריף ועוד ולית דאשגח ביה, חוץ ממיעוט בני תורה.


פותח הנושא
מיכה
הודעות: 94
הצטרף: 08 פברואר 2020, 23:42
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי מיכה » 19 מאי 2020, 19:47

יהושע כתב:
19 מאי 2020, 13:28
מאריה דאברהם איך ניתן לפרש סתימת כל הראשונים, שקיעת החמה, אין נראית בארץ, אינה נראית ברקיע, ועוד לשונות כהנה על חלישת האור שהוא דבר שאינו מוגדר כלל וכלל. 

גם עדיין לא תרצתם הראיה מהרשב"א.
ר' יהושע, נא לקרוא הדברים במתינות ואז להשיב.
במחכ"ת, זה נראה שממש לא קראת את רוב הדברים שנכתו כאן באשכול.
שלא תאמר שאני דוחה אותך בקש אענה לך על הערות אלו בקצרה, ואח"כ תשוב ותקרא את מה שנכתב כאן, ועדיף יותר שתחפש כאן את הלינק לספר "יום ולילה של תורה" ושם תמצא כל מבוקשך, אם מבקש אמת אתה.
1. לא לערבב לשונות הראשונים, ר"ת אומר שתחילת שקיעה היא תחילת הכניסה ברקיע, וע"ז פירשתי שאורה כהה כמ"ש הרא"ש. הר"ן והשו"ע אומרים שבתחילת שקיעה החמה אינה נראית על הארץ, וע"ז פירשתי שאינה נראית לרוב הישובים בארץ מחמת הסתתרות אחרי הרים או עצמים שונים. עכשיו שזכיתי לספר הנ"ל ראיתי שהוא מפרש את זה באופן אחר קצת ודפח"ח, יעו"ש.
2.כבר כתבתי שקושיית הרשב"א על ר"ת היא שלפי ר"ת מבואר שכשהחמה נכנסת ברקיע היא עדיין נראית ואין כוכבים ובירושלמי מבואר שצה"כ הוא בתחילת זמן 'עובי הרקיע'. ובכ"א לא דוחה הרשב"א את ר"ת אלא פוסק כמותו בכמה מקומות, מפני שהקושיא היא רק על הרעיון של ר"ת שפי' שמה קורה ד' או ה' מילין קודם צה"כ (שזה פשוט לכולם שהוא בא"י 15-20 דק' אחרי השקיעה באופק) שלכן זה נקרא שקיעה זו השקיעה בתוך החלון שברקיע. אבל הקושיא היא לא על עצם העניין שיש כזה דבר תחילת שקיעה ד' מילין קודם צה"כ, כי יש לפרש הטעם שזה נקרא שקיעה באופן קצת אחר, עם ציור קצת שונה של הרקיע או עם הרעיון של הר"ן והשו"ע הנ"ל.

ושוב אני מודה מאוד להר' @ספרא אמר על הקישור לספר הנ"ל, שכמו שאני רואה הוא נפלא וכתוב בטוטו"ד. ואם אתה מבקש אמת נ"ל שתמצא שם הרבה נחת.


וחי בהם
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי וחי בהם » 19 מאי 2020, 19:48

יהושע כתב:
19 מאי 2020, 16:25
״איך יכול להיות שדעת רוב הראשונים (תוס', רא"ש, רמב"ן, רשב"א, ר"ן ועוד) היא כר"ת, וכן פסק בשו"ע. ובכל אופן בא"י וסביבותיה אתריה דמרן הקלו בדין שבת ויוה"כ החמורים והיו מוציאים שבת כ23 דק' אחרי השקיעה או קצת אחרי בשביל תוספת שבת, כעדותו של החיד"א ור"ח פלאג'י והבא"ח ועוד״

כי המהרם אלשקר היה גדול הדור בא״י והסביבה, וכתב שזה היא דעת רוב גדולי הראשונים והגאונים, ושדברי ר״ת תמוהים, ונתקבל דבריו אצל תלמידיו עכ״פ לחומרא, ובמשך הדורות נמשך המנהג גם לקולא, והיו מהגדולים שצעקו נגד המנהג להקל כמו מהרח אבולעפיה והמהריף ועוד ולית דאשגח ביה, חוץ ממיעוט בני תורה.

החיד"א (מחזיק ברכה סי' רסא בקו"א) כותב ומוכיח שגם בזמן מרן הב"י כבר נהגו כשיטת הגאונים, ויש עוד אחרונים שכתבו כך.


יהושע
משתמש ותיק
הודעות: 1625
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 135 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי יהושע » 19 מאי 2020, 23:07

וחי בהם כתב:
19 מאי 2020, 19:48
יהושע כתב:
19 מאי 2020, 16:25
״איך יכול להיות שדעת רוב הראשונים (תוס', רא"ש, רמב"ן, רשב"א, ר"ן ועוד) היא כר"ת, וכן פסק בשו"ע. ובכל אופן בא"י וסביבותיה אתריה דמרן הקלו בדין שבת ויוה"כ החמורים והיו מוציאים שבת כ23 דק' אחרי השקיעה או קצת אחרי בשביל תוספת שבת, כעדותו של החיד"א ור"ח פלאג'י והבא"ח ועוד״

כי המהרם אלשקר היה גדול הדור בא״י והסביבה, וכתב שזה היא דעת רוב גדולי הראשונים והגאונים, ושדברי ר״ת תמוהים, ונתקבל דבריו אצל תלמידיו עכ״פ לחומרא, ובמשך הדורות נמשך המנהג גם לקולא, והיו מהגדולים שצעקו נגד המנהג להקל כמו מהרח אבולעפיה והמהריף ועוד ולית דאשגח ביה, חוץ ממיעוט בני תורה.

החיד"א (מחזיק ברכה סי' רסא בקו"א) כותב ומוכיח שגם בזמן מרן הב"י כבר נהגו כשיטת הגאונים, ויש עוד אחרונים שכתבו כך.
החידא לא מוכיח רק מסתפק בדבר. 
למעשה לא מצינו מי שיפסוק כר"ת חוץ מהמהרם אלשקר, וכל גדולי דורו של הב"י, הרדבז, המהרש סירלאו, המביט, החרדים, השדה יהושע ועוד כתבו בפשיטות כר"ת, ואפילו הפר"ח שהיה כמה דורות אח"כ כתב שמה שנהגו כהגאונים זה רק לחומרא, ולא מצינו מנהג דלא כר"ת רק אחר דור הפר"ח. 
 


יהושע
משתמש ותיק
הודעות: 1625
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 135 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי יהושע » 19 מאי 2020, 23:20

מיכה כתב:
19 מאי 2020, 19:47
יהושע כתב:
19 מאי 2020, 13:28
מאריה דאברהם איך ניתן לפרש סתימת כל הראשונים, שקיעת החמה, אין נראית בארץ, אינה נראית ברקיע, ועוד לשונות כהנה על חלישת האור שהוא דבר שאינו מוגדר כלל וכלל. 

גם עדיין לא תרצתם הראיה מהרשב"א.
ר' יהושע, נא לקרוא הדברים במתינות ואז להשיב.
במחכ"ת, זה נראה שממש לא קראת את רוב הדברים שנכתו כאן באשכול.
שלא תאמר שאני דוחה אותך בקש אענה לך על הערות אלו בקצרה, ואח"כ תשוב ותקרא את מה שנכתב כאן, ועדיף יותר שתחפש כאן את הלינק לספר "יום ולילה של תורה" ושם תמצא כל מבוקשך, אם מבקש אמת אתה.
1. לא לערבב לשונות הראשונים, ר"ת אומר שתחילת שקיעה היא תחילת הכניסה ברקיע, וע"ז פירשתי שאורה כהה כמ"ש הרא"ש. הר"ן והשו"ע אומרים שבתחילת שקיעה החמה אינה נראית על הארץ, וע"ז פירשתי שאינה נראית לרוב הישובים בארץ מחמת הסתתרות אחרי הרים או עצמים שונים. עכשיו שזכיתי לספר הנ"ל ראיתי שהוא מפרש את זה באופן אחר קצת ודפח"ח, יעו"ש.
2.כבר כתבתי שקושיית הרשב"א על ר"ת היא שלפי ר"ת מבואר שכשהחמה נכנסת ברקיע היא עדיין נראית ואין כוכבים ובירושלמי מבואר שצה"כ הוא בתחילת זמן 'עובי הרקיע'. ובכ"א לא דוחה הרשב"א את ר"ת אלא פוסק כמותו בכמה מקומות, מפני שהקושיא היא רק על הרעיון של ר"ת שפי' שמה קורה ד' או ה' מילין קודם צה"כ (שזה פשוט לכולם שהוא בא"י 15-20 דק' אחרי השקיעה באופק) שלכן זה נקרא שקיעה זו השקיעה בתוך החלון שברקיע. אבל הקושיא היא לא על עצם העניין שיש כזה דבר תחילת שקיעה ד' מילין קודם צה"כ, כי יש לפרש הטעם שזה נקרא שקיעה באופן קצת אחר, עם ציור קצת שונה של הרקיע או עם הרעיון של הר"ן והשו"ע הנ"ל.

ושוב אני מודה מאוד להר' @ספרא אמר על הקישור לספר הנ"ל, שכמו שאני רואה הוא נפלא וכתוב בטוטו"ד. ואם אתה מבקש אמת נ"ל שתמצא שם הרבה נחת.
1. כל הדברים האלו הם דבר יחסי מאוד, גם מתי שאין נראה על הארץ מחמת ההרים או בניינים הוא דבר המשתנה מאוד ממקום למקום, לכן לא יתכן כלל שזה היה כוונת כל הראשונים ושכולם יסתמו הדברים, וגם איך יתכן שכל גדולי האחרונים טעו בכוונת הראשונים ולא עלה על דעת אחד מהם לפרש כן, וודאי שזה כ"כ פשוט שזה אפילו לא עלה על דעתם צד כזה. 

2. לא הבנתי מה שאתם רוצים להעמיס בכוונת הרשבא, הרשבא כותב בפירוש מה כוונתו בקושיתו, וז"ל אלמא משמע דבערבית משעה שהתחיל להשתקע בעובי הרקיע הוי לילה. וצריך לי עיון.
 


וחי בהם
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי וחי בהם » 19 מאי 2020, 23:45

יהושע כתב:
19 מאי 2020, 23:07
וחי בהם כתב:
19 מאי 2020, 19:48
יהושע כתב:
19 מאי 2020, 16:25
״איך יכול להיות שדעת רוב הראשונים (תוס', רא"ש, רמב"ן, רשב"א, ר"ן ועוד) היא כר"ת, וכן פסק בשו"ע. ובכל אופן בא"י וסביבותיה אתריה דמרן הקלו בדין שבת ויוה"כ החמורים והיו מוציאים שבת כ23 דק' אחרי השקיעה או קצת אחרי בשביל תוספת שבת, כעדותו של החיד"א ור"ח פלאג'י והבא"ח ועוד״

כי המהרם אלשקר היה גדול הדור בא״י והסביבה, וכתב שזה היא דעת רוב גדולי הראשונים והגאונים, ושדברי ר״ת תמוהים, ונתקבל דבריו אצל תלמידיו עכ״פ לחומרא, ובמשך הדורות נמשך המנהג גם לקולא, והיו מהגדולים שצעקו נגד המנהג להקל כמו מהרח אבולעפיה והמהריף ועוד ולית דאשגח ביה, חוץ ממיעוט בני תורה.

החיד"א (מחזיק ברכה סי' רסא בקו"א) כותב ומוכיח שגם בזמן מרן הב"י כבר נהגו כשיטת הגאונים, ויש עוד אחרונים שכתבו כך.
החידא לא מוכיח רק מסתפק בדבר. 
למעשה לא מצינו מי שיפסוק כר"ת חוץ מהמהרם אלשקר, וכל גדולי דורו של הב"י, הרדבז, המהרש סירלאו, המביט, החרדים, השדה יהושע ועוד כתבו בפשיטות כר"ת, ואפילו הפר"ח שהיה כמה דורות אח"כ כתב שמה שנהגו כהגאונים זה רק לחומרא, ולא מצינו מנהג דלא כר"ת רק אחר דור הפר"ח. 
 
החיד"א כתב זאת כדבר ברור - 'קושטא הוי'!
וכבר ניהלתי איתך ויכוח באשכול דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ, והיה הויכוח ממש על כל אותם הדברים שאתה כותב כאן שוב, וא"כ למה לי לכפול הדברים, הרי כל הרוצה יכול לעיין שם.


פותח הנושא
מיכה
הודעות: 94
הצטרף: 08 פברואר 2020, 23:42
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי מיכה » 20 מאי 2020, 12:49

יהושע כתב:
19 מאי 2020, 23:20
1. כל הדברים האלו הם דבר יחסי מאוד, גם מתי שאין נראה על הארץ מחמת ההרים או בניינים הוא דבר המשתנה מאוד ממקום למקום, לכן לא יתכן כלל שזה היה כוונת כל הראשונים ושכולם יסתמו הדברים, וגם איך יתכן שכל גדולי האחרונים טעו בכוונת הראשונים ולא עלה על דעת אחד מהם לפרש כן, וודאי שזה כ"כ פשוט שזה אפילו לא עלה על דעתם צד כזה. 

2. לא הבנתי מה שאתם רוצים להעמיס בכוונת הרשבא, הרשבא כותב בפירוש מה כוונתו בקושיתו, וז"ל אלמא משמע דבערבית משעה שהתחיל להשתקע בעובי הרקיע הוי לילה. וצריך לי עיון.
ר' יהושע היקר. ה'לא יתכן' שלך נובע מאותו 'לא הבנתי'. אתה פשוט רוצה לקורא ולתקוף, ולא רוצה לקרוא להתבונן ולהבין.
אז אם אתה רוצה שהויכוח לא יהיה עקר הבה נתווכח על יסוד דעתך, למה אתה חושב שבשביל להמשיך לחשוב כמו שמקובל היום אפשר להשאיר את גדולי הראשונים עם קושיות עצומות ולהתעלם מהמציאות ולומר שהיא תאוריה, ולא לנסות לבדוק אולי מקובלות זו אינה קבלה ישנה ואינה מוכרחת ואז יהיה אפשר ליישב את דברי הראשונים והשו"ע שיעלו בקנה אחד עם סוגיות הש"ס ועם המציאות.  


יהושע
משתמש ותיק
הודעות: 1625
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 135 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי יהושע » 20 מאי 2020, 12:56

מיכה כתב:
20 מאי 2020, 12:49
יהושע כתב:
19 מאי 2020, 23:20
1. כל הדברים האלו הם דבר יחסי מאוד, גם מתי שאין נראה על הארץ מחמת ההרים או בניינים הוא דבר המשתנה מאוד ממקום למקום, לכן לא יתכן כלל שזה היה כוונת כל הראשונים ושכולם יסתמו הדברים, וגם איך יתכן שכל גדולי האחרונים טעו בכוונת הראשונים ולא עלה על דעת אחד מהם לפרש כן, וודאי שזה כ"כ פשוט שזה אפילו לא עלה על דעתם צד כזה. 

2. לא הבנתי מה שאתם רוצים להעמיס בכוונת הרשבא, הרשבא כותב בפירוש מה כוונתו בקושיתו, וז"ל אלמא משמע דבערבית משעה שהתחיל להשתקע בעובי הרקיע הוי לילה. וצריך לי עיון.
ר' יהושע היקר. ה'לא יתכן' שלך נובע מאותו 'לא הבנתי'. אתה פשוט רוצה לקורא ולתקוף, ולא רוצה לקרוא להתבונן ולהבין.
אז אם אתה רוצה שהויכוח לא יהיה עקר הבה נתווכח על יסוד דעתך, למה אתה חושב שבשביל להמשיך לחשוב כמו שמקובל היום אפשר להשאיר את גדולי הראשונים עם קושיות עצומות ולהתעלם מהמציאות ולומר שהיא תאוריה, ולא לנסות לבדוק אולי מקובלות זו אינה קבלה ישנה ואינה מוכרחת ואז יהיה אפשר ליישב את דברי הראשונים והשו"ע שיעלו בקנה אחד עם סוגיות הש"ס ועם המציאות.  
הקושיות חלשות כמו שביארתי, והתירוצים מגוחכות. 

אבל זכותך לחלוק עלי, רק דבר אחד אני חושב שאתה מסכים, שדבר זה לא עלה על דעת אף אחד מהאחרונים ב400 שנים האחרונות, לא רוב הקושיות שלך ובוודאי לא התירוצים,  לא כך? 
 


יהושע
משתמש ותיק
הודעות: 1625
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 135 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי יהושע » 20 מאי 2020, 13:02

וחי בהם כתב:
19 מאי 2020, 23:45
יהושע כתב:
19 מאי 2020, 23:07
וחי בהם כתב:
19 מאי 2020, 19:48


החיד"א (מחזיק ברכה סי' רסא בקו"א) כותב ומוכיח שגם בזמן מרן הב"י כבר נהגו כשיטת הגאונים, ויש עוד אחרונים שכתבו כך.
החידא לא מוכיח רק מסתפק בדבר. 
למעשה לא מצינו מי שיפסוק כר"ת חוץ מהמהרם אלשקר, וכל גדולי דורו של הב"י, הרדבז, המהרש סירלאו, המביט, החרדים, השדה יהושע ועוד כתבו בפשיטות כר"ת, ואפילו הפר"ח שהיה כמה דורות אח"כ כתב שמה שנהגו כהגאונים זה רק לחומרא, ולא מצינו מנהג דלא כר"ת רק אחר דור הפר"ח. 

החיד"א כתב זאת כדבר ברור - 'קושטא הוי'!
וכבר ניהלתי איתך ויכוח באשכול דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ, והיה הויכוח ממש על כל אותם הדברים שאתה כותב כאן שוב, וא"כ למה לי לכפול הדברים, הרי כל הרוצה יכול לעיין שם.
נכון, כבר התווכחנו על זה וחבל לכפול את הדברים, רק זאת אוסיף שגם בשו"ת שבט הלוי כתב שהמנהג התחיל בדורות יותר מאוחרים מהבית יוסף. 

וגם כתב אחד מגדולי הספרדים מלפני כ300 שנה, איני זוכר שמו, שהבני תורה מקפידים לספור ספירת העומר רק אחרי 72 דקות, משמע שהמנהג להקל התחיל בעיקר מההמון ולא מהבני תורה. 
 


יהושע
משתמש ותיק
הודעות: 1625
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 135 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי יהושע » 20 מאי 2020, 13:06

מיכה כתב:
20 מאי 2020, 12:49
יהושע כתב:
19 מאי 2020, 23:20
1. כל הדברים האלו הם דבר יחסי מאוד, גם מתי שאין נראה על הארץ מחמת ההרים או בניינים הוא דבר המשתנה מאוד ממקום למקום, לכן לא יתכן כלל שזה היה כוונת כל הראשונים ושכולם יסתמו הדברים, וגם איך יתכן שכל גדולי האחרונים טעו בכוונת הראשונים ולא עלה על דעת אחד מהם לפרש כן, וודאי שזה כ"כ פשוט שזה אפילו לא עלה על דעתם צד כזה. 

2. לא הבנתי מה שאתם רוצים להעמיס בכוונת הרשבא, הרשבא כותב בפירוש מה כוונתו בקושיתו, וז"ל אלמא משמע דבערבית משעה שהתחיל להשתקע בעובי הרקיע הוי לילה. וצריך לי עיון.
ר' יהושע היקר. ה'לא יתכן' שלך נובע מאותו 'לא הבנתי'. אתה פשוט רוצה לקורא ולתקוף, ולא רוצה לקרוא להתבונן ולהבין.
אז אם אתה רוצה שהויכוח לא יהיה עקר הבה נתווכח על יסוד דעתך, למה אתה חושב שבשביל להמשיך לחשוב כמו שמקובל היום אפשר להשאיר את גדולי הראשונים עם קושיות עצומות ולהתעלם מהמציאות ולומר שהיא תאוריה, ולא לנסות לבדוק אולי מקובלות זו אינה קבלה ישנה ואינה מוכרחת ואז יהיה אפשר ליישב את דברי הראשונים והשו"ע שיעלו בקנה אחד עם סוגיות הש"ס ועם המציאות.  
נניח, אבל אולי תסביר יותר איך אתה מפרש את הרשבא הנ"ל . 
גם מקושית הראשונים על ר"ת מזה שצריך להדליק כשחמה בראש האילנות מוכח לא כדברך. 
גם ממה שהקשו הראשונים מה המחלוקת בזמן צאת הכוכבים הרי אפשר לראות ע"פ ד מיל, ולא תרצו שנחלקו מתי היא שקיעה ראשונה מוכח שזה דבר ברור. 
 


וחי בהם
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי וחי בהם » 20 מאי 2020, 22:00

יהושע כתב:
20 מאי 2020, 13:02
וחי בהם כתב:
19 מאי 2020, 23:45
יהושע כתב:
19 מאי 2020, 23:07

החידא לא מוכיח רק מסתפק בדבר. 
למעשה לא מצינו מי שיפסוק כר"ת חוץ מהמהרם אלשקר, וכל גדולי דורו של הב"י, הרדבז, המהרש סירלאו, המביט, החרדים, השדה יהושע ועוד כתבו בפשיטות כר"ת, ואפילו הפר"ח שהיה כמה דורות אח"כ כתב שמה שנהגו כהגאונים זה רק לחומרא, ולא מצינו מנהג דלא כר"ת רק אחר דור הפר"ח. 

החיד"א כתב זאת כדבר ברור - 'קושטא הוי'!
וכבר ניהלתי איתך ויכוח באשכול דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ, והיה הויכוח ממש על כל אותם הדברים שאתה כותב כאן שוב, וא"כ למה לי לכפול הדברים, הרי כל הרוצה יכול לעיין שם.
נכון, כבר התווכחנו על זה וחבל לכפול את הדברים, רק זאת אוסיף שגם בשו"ת שבט הלוי כתב שהמנהג התחיל בדורות יותר מאוחרים מהבית יוסף. 

וגם כתב אחד מגדולי הספרדים מלפני כ300 שנה, איני זוכר שמו, שהבני תורה מקפידים לספור ספירת העומר רק אחרי 72 דקות, משמע שהמנהג להקל התחיל בעיקר מההמון ולא מהבני תורה. 
 
אחרי שנסיים את הויכוח באשכול דעת השו"ע לגבי שקיעת החמה וצאה"כ, אוכל להמשיך להתייחס ל'הוספות' שלך כאן.


יהושע
משתמש ותיק
הודעות: 1625
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 135 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי יהושע » 21 מאי 2020, 08:58

האמת חבל להתווכח על גילוי פנים בתורה שלא כהלכה בוטה כזו לומר שכל הראשונים התכוונו בשקיעת החמה על שעה לפני השקיעה כשהחמה בגובה השמים לעין כל, וכל האחרונים טעו בכוונת הראשונים.


זכרונות
משתמש ותיק
הודעות: 212
הצטרף: 31 ינואר 2019, 14:42
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי זכרונות » 22 מאי 2020, 13:40

יהושע כתב:
21 מאי 2020, 08:58
האמת חבל להתווכח על גילוי פנים בתורה שלא כהלכה בוטה כזו לומר שכל הראשונים התכוונו בשקיעת החמה על שעה לפני השקיעה כשהחמה בגובה השמים לעין כל, וכל האחרונים טעו בכוונת הראשונים.
ב"ה שהגעת למסקנה זו
הנוהגים כדיעה הנקראת גאונים, חייבים למצוא איך לתרץ את עצמם, או שר"ת הוא נגד המציאות, או שרוב הראשונים חולקים על ר"ת, או לאחרונה מזמן הבני ציון, יאמרו שגם ר"ת דיבר על שקיעה קודמת, על אף שאין לזה הסבר נורמלי
הם גם יודעים להוסיף מקורות על מנהגי קדם מזמן הב"י שהיו הנוהגים כך, אבל נא לא לעצבן אותם בשאלה, ואיך נהגו לפני מהר"ם אלשקר האם יש איזה תיעוד על משך אלפי שנה שמישהו נהג אחרת מר"ת?, זה לא שייך לעניין 
 


וחי בהם
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי וחי בהם » 22 מאי 2020, 14:15

זכרונות כתב:
22 מאי 2020, 13:40
הנוהגים כדיעה הנקראת גאונים, חייבים למצוא איך לתרץ את עצמם, או שר"ת הוא נגד המציאות, או שרוב הראשונים חולקים על ר"ת, או לאחרונה מזמן הבני ציון, יאמרו שגם ר"ת דיבר על שקיעה קודמת, על אף שאין לזה הסבר נורמלי
הם גם יודעים להוסיף מקורות על מנהגי קדם מזמן הב"י שהיו הנוהגים כך, אבל נא לא לעצבן אותם בשאלה, ואיך נהגו לפני מהר"ם אלשקר האם יש איזה תיעוד על משך אלפי שנה שמישהו נהג אחרת מר"ת?, זה לא שייך לעניין
'דיעה הנקראת גאונים', 'חייבים למצוא איך לתרץ את עצמם', 'אבל נא לא לעצבן אותם בשאלה', 'האם יש איזה תיעוד על משך אלפי שנה שמישהו נהג אחרת מר"ת'
רבי 'זכרונות', מבלי להכנס לניסוח הרחובי שלך, רציתי להבין מהיכן לקחת את הגישה המוזרה שלך לסוגיא? איזה ת"ח מפורסם מחזיק בדעה כמוך?
לפי הידוע לי רוב כלל ישראל יש להם הסתכלות הפוכה ממך. לא מיבעיא אלו הנוהגים כשיטת הגאונים, ובתוכם יראים ושלימים גדולים וצדיקים, שעושים מלאכות במוצ"ש בזמן של 'דיעה הנקראת גאונים'. אלא גם אלו שנהגו בשנים שעברו כר"ת לא חושבים כמוך, וכהיום כולם מחמירים בתוקף כשיטת הגאונים שלא לעשות מלאכות בער"ש אחרי השקיעה.


זכרונות
משתמש ותיק
הודעות: 212
הצטרף: 31 ינואר 2019, 14:42
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי זכרונות » 22 מאי 2020, 15:31

וחי בהם כתב:
22 מאי 2020, 14:15
זכרונות כתב:
22 מאי 2020, 13:40
הנוהגים כדיעה הנקראת גאונים, חייבים למצוא איך לתרץ את עצמם, או שר"ת הוא נגד המציאות, או שרוב הראשונים חולקים על ר"ת, או לאחרונה מזמן הבני ציון, יאמרו שגם ר"ת דיבר על שקיעה קודמת, על אף שאין לזה הסבר נורמלי
הם גם יודעים להוסיף מקורות על מנהגי קדם מזמן הב"י שהיו הנוהגים כך, אבל נא לא לעצבן אותם בשאלה, ואיך נהגו לפני מהר"ם אלשקר האם יש איזה תיעוד על משך אלפי שנה שמישהו נהג אחרת מר"ת?, זה לא שייך לעניין
'דיעה הנקראת גאונים', 'חייבים למצוא איך לתרץ את עצמם', 'אבל נא לא לעצבן אותם בשאלה', 'האם יש איזה תיעוד על משך אלפי שנה שמישהו נהג אחרת מר"ת'
רבי 'זכרונות', מבלי להכנס לניסוח הרחובי שלך, רציתי להבין מהיכן לקחת את הגישה המוזרה שלך לסוגיא? איזה ת"ח מפורסם מחזיק בדעה כמוך?
לפי הידוע לי רוב כלל ישראל יש להם הסתכלות הפוכה ממך. לא מיבעיא אלו הנוהגים כשיטת הגאונים, ובתוכם יראים ושלימים גדולים וצדיקים, שעושים מלאכות במוצ"ש בזמן של 'דיעה הנקראת גאונים'. אלא גם אלו שנהגו בשנים שעברו כר"ת לא חושבים כמוך, וכהיום כולם מחמירים בתוקף כשיטת הגאונים שלא לעשות מלאכות בער"ש אחרי השקיעה.
יבורכו מהשמים כל אלה המקפידים להכניס שבת מלפני השקיעה, ואכן כדבריך שהיום כולם מכניסים שבת לפני השקיעה, וב"ה שאין מוחה בידם, ואין מי שצועק מה זה להקדים כ"כ, ואפי' שיש להם בעיה עם הדלקת הנר לפני פלה"מ, אבל עדיף להם לסמוך על הלבוש ,או על הב"ח, ומקדימים, וכל האשכולות שראיתי בנושא זה אף אחד לא העלה בדעתו לדרוש לאחר הדלקת נירות בע"ש, רק כולם דברו על חילול שבת בסוף היום, אבל למה אלה שמוציאים שבת לפני זמן ר"ת חייבים להפגין נגד האוחזים בשיטת ר"ת, ויוכיחו כל האשכולות בנושא זה 
 


וחי בהם
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי וחי בהם » 22 מאי 2020, 15:49

זכרונות כתב:
22 מאי 2020, 15:31
וחי בהם כתב:
22 מאי 2020, 14:15
זכרונות כתב:
22 מאי 2020, 13:40
הנוהגים כדיעה הנקראת גאונים, חייבים למצוא איך לתרץ את עצמם, או שר"ת הוא נגד המציאות, או שרוב הראשונים חולקים על ר"ת, או לאחרונה מזמן הבני ציון, יאמרו שגם ר"ת דיבר על שקיעה קודמת, על אף שאין לזה הסבר נורמלי
הם גם יודעים להוסיף מקורות על מנהגי קדם מזמן הב"י שהיו הנוהגים כך, אבל נא לא לעצבן אותם בשאלה, ואיך נהגו לפני מהר"ם אלשקר האם יש איזה תיעוד על משך אלפי שנה שמישהו נהג אחרת מר"ת?, זה לא שייך לעניין
'דיעה הנקראת גאונים', 'חייבים למצוא איך לתרץ את עצמם', 'אבל נא לא לעצבן אותם בשאלה', 'האם יש איזה תיעוד על משך אלפי שנה שמישהו נהג אחרת מר"ת'
רבי 'זכרונות', מבלי להכנס לניסוח הרחובי שלך, רציתי להבין מהיכן לקחת את הגישה המוזרה שלך לסוגיא? איזה ת"ח מפורסם מחזיק בדעה כמוך?
לפי הידוע לי רוב כלל ישראל יש להם הסתכלות הפוכה ממך. לא מיבעיא אלו הנוהגים כשיטת הגאונים, ובתוכם יראים ושלימים גדולים וצדיקים, שעושים מלאכות במוצ"ש בזמן של 'דיעה הנקראת גאונים'. אלא גם אלו שנהגו בשנים שעברו כר"ת לא חושבים כמוך, וכהיום כולם מחמירים בתוקף כשיטת הגאונים שלא לעשות מלאכות בער"ש אחרי השקיעה.
יבורכו מהשמים כל אלה המקפידים להכניס שבת מלפני השקיעה, ואכן כדבריך שהיום כולם מכניסים שבת לפני השקיעה, וב"ה שאין מוחה בידם, ואין מי שצועק מה זה להקדים כ"כ, ואפי' שיש להם בעיה עם הדלקת הנר לפני פלה"מ, אבל עדיף להם לסמוך על הלבוש ,או על הב"ח, ומקדימים, וכל האשכולות שראיתי בנושא זה אף אחד לא העלה בדעתו לדרוש לאחר הדלקת נירות בע"ש, רק כולם דברו על חילול שבת בסוף היום, אבל למה אלה שמוציאים שבת לפני זמן ר"ת חייבים להפגין נגד האוחזים בשיטת ר"ת, ויוכיחו כל האשכולות בנושא זה 
 

יפה. אז לפחות הגענו להסכמה שאכן שיטת הגאונים תופסת מקום נכבד מאוד ועיקרי ביותר בכל כלל ישראל, וכולם מחמירים כמוה ומקבלים שבת לפני השקיעה, הגם שזה גורם להם קצת בעיה של חשש הקדמת הדלקת הנרות לפני פלג המנחה.
רק קשה לך למה אלה שמוציאים שבת לפני זמן ר"ת חייבים להפגין נגד האוחזים בשיטת ר"ת כפי שיוכיחו כל האשכולות בנושא זה. עכ"ד.
אולם לפי זכורני ע"פ רוב זה הפוך, כל האשכולות מתחילות עם האוחזים שיטת ר"ת במוצ"ש שהם באים להפגין נגד אלו שלא נוהגים כך. אבל עכ"פ גם אם מצאת מישהו שאוחז כהגאונים ומפגין כנגד המחמירים כר"ת, יש ג"כ כמה צדדים ליישב זאת:
א. פשוט יתכן שכך דרכו של אדם כידוע שכמים הפנים אל פנים כן לב האדם, ועל כן כיון שהאוחזים כר"ת מתקיפים אותו לכן הוא מתקיף חזרה.
ב. יתכן שבעיקר כוונתו להפגין נגד המקילים כר"ת לגבי מנחה [ראה לדוגמא דבר מתוק כאן מה אמר הגר"י קמינצקי להרב מסאטמאר].
ב. יתכן שסבר שהחומרא כר"ת עלולה בעתיד להביא לידי קולא כשיטתו, וכפי שכתב בספר ירושלים במועדיה (מהגר"א נבנצל, שבת ח"ב עמ' רא) בשם החזו"א.


זכרונות
משתמש ותיק
הודעות: 212
הצטרף: 31 ינואר 2019, 14:42
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי זכרונות » 24 מאי 2020, 21:30

אינו דומה המוחה נגד חילול שבת להמפגין נגד דעת כל הראשונים ובפרט שיש מצות תוס' שבת
כל הפילפולים שלך ושל הקונטרס עליו אתה מדבר ערכם אפסי, כל זמן שלא מצאת אי מי מהראשונים שמחה על חילול שבת למדליקים עד ג' מיל ורביע בע"ש, וכל ההנחות שיש דיעה בגאונים שביהש"מ מתחיל בשקיעת החמה ונגמר בג' רבעי מיל אחרי השקיעה, הם עורבי פרח, כ"ז שלא מצאת אחד שנהג כך לפני זמן מהר"ם אלשקר, ועשה מלאכה רח"ל במוצ"ש לפני ד' מיל


וחי בהם
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: דעת ר"ת בעניין השקיעה וחישוב שעות היום

שליחה על ידי וחי בהם » 24 מאי 2020, 22:15

זכרונות כתב:
24 מאי 2020, 21:30
אינו דומה המוחה נגד חילול שבת להמפגין נגד דעת כל הראשונים ובפרט שיש מצות תוס' שבת
כל הפילפולים שלך ושל הקונטרס עליו אתה מדבר ערכם אפסי, כל זמן שלא מצאת אי מי מהראשונים שמחה על חילול שבת למדליקים עד ג' מיל ורביע בע"ש, וכל ההנחות שיש דיעה בגאונים שביהש"מ מתחיל בשקיעת החמה ונגמר בג' רבעי מיל אחרי השקיעה, הם עורבי פרח, כ"ז שלא מצאת אחד שנהג כך לפני זמן מהר"ם אלשקר, ועשה מלאכה רח"ל במוצ"ש לפני ד' מיל
לא הצלחתי להבין מה הוספת בהודעה זו יותר מההודעות הקודמות, ועל הקודמות כבר הגבתי...

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: כדי | 2 אורחים