מילים משובשות בעברית החדשה

נושאים שונים

סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי סבא » 20 מאי 2018, 23:02

נתנאל_ר כתב:
הפקדתי שומרים כתב: וע"כ שומה עלינו לכפוף ראשינו, בפני מבין ענין.
חן, אך אל תגזים.ואכן אני עובד על זה די הרבה, ויש עמדי תכנית לעשות על זה עלון שיקרא בשם "מנצפך", וכל כולו על טהרת לשון הקודש והסודות הטמונים בה, ועקרם שרשם והויתם של סתרי תורה מונחים בה. וזה יהיה עלון המשך לעלון הקודם "יאמרו דעת" אשר עסק בעניני טהרות. ובעז"ה עוד חזון למועד.
בהצלחה, ה' ינחך בדרך אמת.

ערכים:


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 20 מאי 2018, 23:02

שיהיה בהצלחה.


זרייר-קטן
מאמרים: 0
הודעות: 120
הצטרף: 12 מאי 2018, 23:07
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 26 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי זרייר-קטן » 20 מאי 2018, 23:50

הכהן כתב:
יצחק כתב:
זרייר-קטן כתב:יש הערה כללית על מליצה שנטתה ומתוך כך הרבה מפרשים גם את הפשט כך (אני יודע שזה יכול לעורר פה דיון אבל זו האמת).
המדובר הוא במליצה "מעשה רב" הפירוש הידוע הוא שמעשה רב היינו מעשה שרב עשה כך.
אך לפי האמת הפירוש הוא מעשה שהוא רב דהיינו שהמעשה הוא גדול, וכיון שכך עשו מעשה ע"פ זה אנו פוסקים כך וכו'.יש לזה גם ראיה מהש"סבבא בתרא ועוד
תכתוב גם את הראיות
[quote="רש"י שבת כא א"]מעשה רב. הואיל ומעיד שכך היו של בית אביו עושין הלכה היא:
[quote="רש"י שבת קכו א"]מעשה רב. למילף מיניה דכיון דסמיך למיעבד עובדא לקולא ש''מ הלכתא היא:[/quote][/quote]
בבא בתרא קלד יש מחלוקת והגמרא אומרת מר סבר הלכה עדיפא ומר סבר מעשה רב. לפי לשון הש''ס בשאר מקומות היה לו לומר מעשה רב עדיף - מדנקט מעשה רב יוצא שה'רב' הוא מקביל ל'עדיפא' ודוק


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 24 מאי 2018, 14:16

זרייר-קטן כתב:
יצחק כתב:
זרייר-קטן כתב:יש הערה כללית על מליצה שנטתה ומתוך כך הרבה מפרשים גם את הפשט כך (אני יודע שזה יכול לעורר פה דיון אבל זו האמת).
המדובר הוא במליצה "מעשה רב" הפירוש הידוע הוא שמעשה רב היינו מעשה שרב עשה כך.
אך לפי האמת הפירוש הוא מעשה שהוא רב דהיינו שהמעשה הוא גדול, וכיון שכך עשו מעשה ע"פ זה אנו פוסקים כך וכו'.יש לזה גם ראיה מהש"סבבא בתרא ועוד
תכתוב גם את הראיות
בבא בתרא קלד יש מחלוקת והגמרא אומרת מר סבר הלכה עדיפא ומר סבר מעשה רב. לפי לשון הש''ס בשאר מקומות היה לו לומר מעשה רב עדיף - מדנקט מעשה רב יוצא שה'רב' הוא מקביל ל'עדיפא' ודוק
האמת @זרייר-קטן אין כאן נידון של ממש, הרי הדברים מפורשים כמו שהצעת, כך עולה מד' רש"י, ומהגמ' שבת שכבר ציינו, ומהגמ' ב"ק סח. ונדה סה: ג"כ נראה קצת, וכך מבואר בד' הראשונים כולם, הבה"ג והרי"ף והר"ן והרא"ש והרשב"א בכמה וכמה מקומות. תוספות שבת מט: ועוד מקומות וכך גם תפסו האחרונים, תוי"ט נו"ב פנ"מ,
ראה את הדוגמ' מני רבים-
רשב"ם בבא בתרא דף קל:
ומר סבר מעשה רב - כשמורין לעשות מעשה אז יש לסמוך ולעשותו אבל כשאומר הלכה כפלוני אין סומכין לעשות כן עד שיאמרו הלכה למעשה כדלקמן דאי אמר הלכה איכא למימר דדרך למודו אמר הכי אבל אם בא מעשה לידו הוה מדקדק יותר כדאמרי' בסמוך אין למדין הלכה מפי למוד אבל משהורה לעשות שוב אין לפשפש אחריו:
נמוקי יוסף ב"ב נח:
מעשה רב. דהיינו הורה שראה שעשו מעשה כמוהו.

אך ראה ד' התוספות ב"ב פג. בזה"ל -אפי' הכי מעשה רב - ואם תאמר ממעשה אין להוכיח כלום דשמא ביותר מח' נמי היו מתירים ומעשה שהיה כך היה וי"ל דסברא הוא דעל פי חכמים עשו וכל מה שהיו יכולין להתיר לו התירו:


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 24 מאי 2018, 18:20

נשיא בלשון נקבה אומרים נשיאה ועוד הרבה דוגמאות שמוסיפים בסיומת את האות ה.
מדוע אם כן לא אומרים רבה, ואומרים רבנית.
פעמים הסיומת בלשון נקבה היא "נית"
מה הכלל אם להשתמש בסיומת ה או בסיומת "נית".
והאם זה כלל דקדוקי שהתחדש או כך מצינו גם בתורה.
שאלה שנשאלתי, כרגע אין לי תשובה.


סלע
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 303
הצטרף: 28 מאי 2018, 17:55
נתן תודה: 364 פעמים
קיבל תודה: 117 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי סלע » 29 מאי 2018, 02:29

שם האשכול מילים משובשות בעברית החדשה.
המילה משובש היא גם כן בעברית חדשה מקורה לא בתורה ולא בתלמוד.
במדרש מופיע פעם אחת המילה משובש אבל מתפרשת על דרך שונה העתקתי את ד' המדרש בלשונו.
מדרש רבה ויקרא פרשה לה פסקה ה. ר' לוי בשם ר' חמא ברבי חנינא אמר חוקים שהם חקוקים על יצה"ר הה"ד (ישעיה י) הוי החוקקים חקקי און אמר ר' לוי משל למקום אדרימון שהוא משובש בגייסות מה עשה המלך הושיב בו קוסטרינוס בשביל לשמרו כך אמר הקדוש ברוך הוא תורה קרויה אבן ויצר הרע קרוי אבן תורה קרויה אבן שנא' (שמות כד) את לוחות האבן והתורה והמצוה יצה"ר קרוי אבן דכתיב (יחזקאל לו) והסירותי את לב האבן מבשרכם תורה אבן יצר הרע אבן האבן תשמור את האבן:
ועוד פעמים מוזכרת המילה משובש במדרש על אותו רעיון.


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי סבא » 29 מאי 2018, 09:26

סלע כתב:שם האשכול מילים משובשות בעברית החדשה.
המילה משובש היא גם כן בעברית חדשה מקורה לא בתורה ולא בתלמוד.
במדרש מופיע פעם אחת המילה משובש אבל מתפרשת על דרך שונה העתקתי את ד' המדרש בלשונו.
מדרש רבה ויקרא פרשה לה פסקה ה. ר' לוי בשם ר' חמא ברבי חנינא אמר חוקים שהם חקוקים על יצה"ר הה"ד (ישעיה י) הוי החוקקים חקקי און אמר ר' לוי משל למקום אדרימון שהוא משובש בגייסות מה עשה המלך הושיב בו קוסטרינוס בשביל לשמרו כך אמר הקדוש ברוך הוא תורה קרויה אבן ויצר הרע קרוי אבן תורה קרויה אבן שנא' (שמות כד) את לוחות האבן והתורה והמצוה יצה"ר קרוי אבן דכתיב (יחזקאל לו) והסירותי את לב האבן מבשרכם תורה אבן יצר הרע אבן האבן תשמור את האבן:
ועוד פעמים מוזכרת המילה משובש במדרש על אותו רעיון.
סותר לכאו'.


הכהן
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 923
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 266 פעמים
קיבל תודה: 283 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי הכהן » 29 מאי 2018, 09:29

הפקדתי שומרים כתב:נשיא בלשון נקבה אומרים נשיאה ועוד הרבה דוגמאות שמוסיפים בסיומת את האות ה.
מדוע אם כן לא אומרים רבה, ואומרים רבנית.
פעמים הסיומת בלשון נקבה היא "נית"
מה הכלל אם להשתמש בסיומת ה או בסיומת "נית".
והאם זה כלל דקדוקי שהתחדש או כך מצינו גם בתורה.
שאלה שנשאלתי, כרגע אין לי תשובה.
ומה עם גר- גיורת?


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי סבא » 29 מאי 2018, 09:43

הרפורמים אומרים רבה רפורמית.


חבלזון
מאמרים: 0
הודעות: 54
הצטרף: 10 מאי 2018, 10:50
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 26 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי חבלזון » 29 מאי 2018, 11:52

הפקדתי שומרים כתב: מדוע לא אומרים רבה, ואומרים רבנית.
פעמים הסיומת בלשון נקבה היא "נית"
הכהן כתב: ומה עם גר- גיורת?
לענ"ד רבנית זהו כינוי ל"אשת רב". כלומר אף אם היא הדמות בכל זאת הרבנות מתייחסת לבעל והיא אשתו.
אתם מוזמנים לפרש זאת, ובכל אופן ברור שלכן הרפורמים הזדעקו ודבר ראשון קראו למלומדות שלהם "רבות" ולא רבניות.

בקשר לגר גיורת, זה לא קשור לכאורה, זוהי הטיה כללית בכל הדברים, אפשר לומר גרה ואפשר גיורת, אפשר רופאה ואפשר רופאת, להבדיל אפשר גנבה ואפשר גנבת וכו',
(היה לאחרונה איזו חברת כנסת שזעקה באחד הדיונים ש"היא לא גנבה", והרבה מיהרו ללעוג לה על ה"שגיאה", ואז פורסם ששתי האפשרויות נכונות. אמנם אנחנו מדברים על לשון הקןדש, אבל במקרה הזה זה תואם). שתי האפשרויות נכונות, וכנראה כאשר אחת מהם נוחה יותר לביטוי היא התקבלה יותר


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 29 מאי 2018, 13:23

ר' @חבלזון לא הבנתי אם זה כינוי יש כלל שהתואר בל' נקבה מסתיים ב- נית.
מצינו תואר צדיק, לעומתו צדיקה וצדקנית.
הכהן כתב:
הפקדתי שומרים כתב:נשיא בלשון נקבה אומרים נשיאה ועוד הרבה דוגמאות שמוסיפים בסיומת את האות ה.
מדוע אם כן לא אומרים רבה, ואומרים רבנית.
פעמים הסיומת בלשון נקבה היא "נית"
מה הכלל אם להשתמש בסיומת ה או בסיומת "נית".
והאם זה כלל דקדוקי שהתחדש או כך מצינו גם בתורה.
שאלה שנשאלתי, כרגע אין לי תשובה.
ומה עם גר- גיורת?
ראוי לשאול כך-
גם לי יש שאלה מה עם גר גיורת?


סלע
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 303
הצטרף: 28 מאי 2018, 17:55
נתן תודה: 364 פעמים
קיבל תודה: 117 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי סלע » 29 מאי 2018, 14:19

סבא כתב:
סלע כתב:שם האשכול מילים משובשות בעברית החדשה.
המילה משובש היא גם כן בעברית חדשה מקורה לא בתורה ולא בתלמוד.
במדרש מופיע פעם אחת המילה משובש אבל מתפרשת על דרך שונה העתקתי את ד' המדרש בלשונו.
מדרש רבה ויקרא פרשה לה פסקה ה. ר' לוי בשם ר' חמא ברבי חנינא אמר חוקים שהם חקוקים על יצה"ר הה"ד (ישעיה י) הוי החוקקים חקקי און אמר ר' לוי משל למקום אדרימון שהוא משובש בגייסות מה עשה המלך הושיב בו קוסטרינוס בשביל לשמרו כך אמר הקדוש ברוך הוא תורה קרויה אבן ויצר הרע קרוי אבן תורה קרויה אבן שנא' (שמות כד) את לוחות האבן והתורה והמצוה יצה"ר קרוי אבן דכתיב (יחזקאל לו) והסירותי את לב האבן מבשרכם תורה אבן יצר הרע אבן האבן תשמור את האבן:
ועוד פעמים מוזכרת המילה משובש במדרש על אותו רעיון.
סותר לכאו'.
אותה מילה מופיעה באותו סיפור המובא בשלוש מדרשים שונים.


חבלזון
מאמרים: 0
הודעות: 54
הצטרף: 10 מאי 2018, 10:50
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 26 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי חבלזון » 29 מאי 2018, 14:44

הפקדתי שומרים כתב: לא הבנתי אם זה כינוי יש כלל שהתואר בל' נקבה מסתיים ב- נית.
מצינו תואר צדיק, לעומתו צדיקה וצדקנית.
השאלה שלך עזרה לי לחשוב, ייש"כ.
ונראה שיש לי יישוב, אשמח לתגובתך.
גם לאיש יש תואר עם נ'. יש רב, ויש "רבן"
רבן זהו תואר נסמך- הרב של. כלומר רבן גמליאל למשל היינו הרב של ישראל (היינו התואר הגבוה, כמו גדול הדור).
ומכאן נגיע לרבנית, שהיא הרבה של--
צדיקה - תואר לגבי האישה עצמה
צדקנית- צדיקה של....
אגב נראה לי שיש גם תואר לאיש שהוא "צדקן" והיינו משתייך (או עושה עצמו שייך) לצדיקים..

@הפקדתי שומרים אולי תעזור לי להשלים


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 29 מאי 2018, 14:58

ראשית יש"כ על דבריך. אני נהנה כל פעם מחדש מהניתוח הרציני של הדברים.
אם נניח לפרש את תואר רבנית במובן, 'הרבה' של..הרי שאין זה שולל כמו רב ורבן יש רבה ורבנית. אלא"כ אנו תולים שהאשה 'רבה' נסכמת בד"כ על בעלה הרב, בשונה מ'רב'. מן הסתם זו כוונתך.
צדקנית אינה דווקא של מישהו או משהו, היא אישה הנוהגת בדרכי "הצדק"..ואם ניחס לה את הצדק כך גם לגבי צדיק נקרא לו צדקן ולא צדיק..והתואר צדיק וצדקן או צדיקה וצדקנית, הוא תואר דומה בהטיה שונה. אלא"כ נניח שהם שני תוארים ז"א שיש תואר כמו צדיק או צדיקה שמתאר את מהות האדם, ויש תואר כמו צדקנית או צדקן, המתיחס במישרים למעשי האדם..כמו שנאמר דרכים צדקניות ולא דרכים צדיקות. אבל זה לא כ"כ ברור.


סלע
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 303
הצטרף: 28 מאי 2018, 17:55
נתן תודה: 364 פעמים
קיבל תודה: 117 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי סלע » 29 מאי 2018, 15:16

עוד הערה המתיחסת לאשכול כולו.
גם חז"ל ערבבו בלשונם בין הארמית ובין העברית, כך שיותר נכון לכתוב מילים מחודשות. הם לא משובשות, כיון שכיום משתמשים בה. הראיה שהשתמשו במילה שיבוש, שהמשמעות האמיתית שלה שונה מהשימוש שנעשה בה כיום.
אותם שמדברים נגד השפה המחודשת, מדברים רוב חייהם בשפה לועזית, ואת שפת הקודש מזניחים, לולי שמחוייבים להשתמש בנוסח התפילות וכדומה. ועל כן כל עוד שהשפה לא משמשמת אותם לשיחה שוטפת, הדבר הכי קל, לצאת כנגד כל מילה חדשה.


לומד טוב
מאמרים: 0
הודעות: 93
הצטרף: 08 מאי 2018, 23:03
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי לומד טוב » 01 יוני 2018, 13:55

עוד שיבוש:
פעם רגע זה היה שיעור זמן של דקה (ח"י רגעים) וכיום רגע פירושו מאית השניה


זרייר-קטן
מאמרים: 0
הודעות: 120
הצטרף: 12 מאי 2018, 23:07
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 26 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי זרייר-קטן » 03 יוני 2018, 21:56

לומד טוב כתב:עוד שיבוש:
פעם רגע זה היה שיעור זמן של דקה (ח"י רגעים) וכיום רגע פירושו מאית השניה
מחילה, אך אינו מוכרח כלל, כי בגמרא אמרו (ברכות ז' ע"א) וכמה זעמו? רגע, וכמה רגע? כמימרה! משמע שיש משמעות לרגע גם לרגע ממש מאית שניה.

לאידך יש לציין (אינני יודע אם ציינו כדבר הזה לעיל) למילה 'שעה' שבעבר הכוונה היא זמן קצר והיום נהיה ששים דקות - ויש בזה גם נפק"מ הלכתית לענין המתנה לאחר גבינה קודם אכילת בשר שבזוהר כתוב שעה ויש המחמירים שיהיה שעה שהיא ששים דקות אך לפי האמת זוהר כוונתו זמן מסויים ולא דוקא שעה ממש ודוק.


אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1472
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 673 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי אוריאל » 02 יולי 2018, 11:17

הביטוי "נר לאחד נר למאה", הוא ביטוי הלכתי המוזכר בגמרא לגבי נכרי שהדליק אור בשבת, שמותר לישראל להשתמש באור אחריו, כי הדלקת הנר לא נעשתה עבור הישראל אלא עבור הנכרי וכל המאה.
היום ביטוי זה משמש הרבה את הכוונה שמעשה טוב יכול להועיל לכמה אנשים, ולימוד תורה יכול לעלות לכמה ענינים.
אבל כמדומה שזה לא נכלל בנושא האשכול, כי זה אינו שיבוש בעברית החדשה, אלא שימוש במטבע לשון ע"ד הדרוש, כמו "כזה ראה וקדש" וכן הלאה.


אור זרוע
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 220 פעמים
קיבל תודה: 284 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי אור זרוע » 17 יולי 2018, 19:51

לומד טוב כתב:עוד שיבוש:
פעם רגע זה היה שיעור זמן של דקה (ח"י רגעים) וכיום רגע פירושו מאית השניה
(א) "רגע" במובן של דקה (מינוט) הוא לפי העברית החדשה או על כל פנים חידוש של הדורות האחרונים (מהיכן הביטוי "ח"י רגעים"?). בלשון התורה "רגע" הכוונה לזמן קצר ביותר.
(ב) חידוש הוא בשבילי שרגע הכוונה למאית השניה. חיפשתי ולע"ע לא מצאתי הגדרה זו במילונים כמו "אבן שושן", ועוד.


אלכס
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 334
הצטרף: 19 יולי 2016, 14:17
נתן תודה: 99 פעמים
קיבל תודה: 93 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי אלכס » 17 יולי 2018, 21:18

אור זרוע כתב:
לומד טוב כתב:עוד שיבוש:
פעם רגע זה היה שיעור זמן של דקה (ח"י רגעים) וכיום רגע פירושו מאית השניה
(א) "רגע" במובן של דקה (מינוט) הוא לפי העברית החדשה או על כל פנים חידוש של הדורות האחרונים (מהיכן הביטוי "ח"י רגעים"?). בלשון התורה "רגע" הכוונה לזמן קצר ביותר.
(ב) חידוש הוא בשבילי שרגע הכוונה למאית השניה. חיפשתי ולע"ע לא מצאתי הגדרה זו במילונים כמו "אבן שושן", ועוד.
רגע - כמימריה


כרם
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 373
הצטרף: 13 ספטמבר 2017, 15:52
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 117 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי כרם » 19 יולי 2018, 22:39

חבלזון כתב:
הפקדתי שומרים כתב: לא הבנתי אם זה כינוי יש כלל שהתואר בל' נקבה מסתיים ב- נית.
מצינו תואר צדיק, לעומתו צדיקה וצדקנית.
השאלה שלך עזרה לי לחשוב, ייש"כ.
ונראה שיש לי יישוב, אשמח לתגובתך.
גם לאיש יש תואר עם נ'. יש רב, ויש "רבן"
רבן זהו תואר נסמך- הרב של. כלומר רבן גמליאל למשל היינו הרב של ישראל (היינו התואר הגבוה, כמו גדול הדור).
ומכאן נגיע לרבנית, שהיא הרבה של--
צדיקה - תואר לגבי האישה עצמה
צדקנית- צדיקה של....
אגב נראה לי שיש גם תואר לאיש שהוא "צדקן" והיינו משתייך (או עושה עצמו שייך) לצדיקים..

@הפקדתי שומרים אולי תעזור לי להשלים
המקור הוא "רבי", ואי אפשר לומר בל' נקבה "רבית", וכמו שאומרים חיפני, אומרים רבנית.


ארצישראלי
מאמרים: 0
הודעות: 2
הצטרף: 30 אוגוסט 2017, 21:12
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי ארצישראלי » 25 יולי 2018, 12:05

ומה בדבר המילה "כן" המשמשת כהיום במקומו של ה"הן" החז"לית ככל שמצינו פירושו הוא "כך" האכן?


ראובן
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 221
הצטרף: 12 דצמבר 2017, 12:53
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי ראובן » 31 יולי 2018, 09:50

אני לא ראיתי את הכל. אבל יש לי כמה מילים שימושיות שלא ידוע לכל שאינם מלשון הקודש או שהם משובשות.
- בעייה -מלשון חז"ל בעיא = שאלה או בקשה. וכן בלשון המקרא "אם תבעיון בעיו". (ישעיה כ"א י"ב).
- כתום - אין מילה כזו, זה מלשון כתם=זהב (ישעיהו י"ג י"ב).
- כחול - מלשון כְחול=שם של צבע, שהוא בכלל שחור. (נידה יט.)
- אפור - אין מילה כזו, כנראה על שם אפר.
- מרכז - העולם טועים לחשוב שהיא מלשון הקודש. ןהאמת שהיא מלשון ערבי. הובא בפירוש המפפרש על הרמב"ם בהלכות יסודי התורה.
- תאריך - גם היא מילה בערבית.
- אופק - כנ"ל
- קוטב - כנ"ל


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי סבא » 31 יולי 2018, 11:05

ארצישראלי כתב:ומה בדבר המילה "כן" המשמשת כהיום במקומו של ה"הן" החז"לית ככל שמצינו פירושו הוא "כך" האכן?
"כן" הוא קיצור שהתקבל לביטוי "כן הוא" או "כן הדבר", והיינו כמו שאמרת כך הוא הדבר, ואין שום חיסרון בזה, ומשם נתפשט להשתמש בו במקום "הן".
וכבר בראשונים משתמשים בקיצור זה, ולמשל ראה פסקי ריא"ז ב"ק ג' י"ז-
ואם היה בעל הבית נמצא להם בשוק אפילו לפרקים, אף על פי שהלכו על פתח ביתו וקראו לו וענה להם כן כן, אין להם רשות להכנס לביתו שלא אמר להם אלא שבדעתו לצאת אליהם


ראובן
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 221
הצטרף: 12 דצמבר 2017, 12:53
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי ראובן » 31 יולי 2018, 11:21

ראיתי שהתלוננו על המילה "חשמל", א. החזו"א לא נמנע מלכתוב אותה. ב. לא ידעתי מנלן שהיא קדושה יותר מאור או אש. והרי כל מעשה המרכבה כתובה במשלים מדברים גשמיים, ואם כן אם כתוב "כעין החשמל מתוך האש" משמע שעל פי הפשט יש דבר כזה גם בגשמי. אלא שחז"ל דרשו את שם המילה כדי להסביר למה דווקא לזה הפסוק דימה.


אליהו בורטמאן
מאמרים: 0
הודעות: 26
הצטרף: 17 יולי 2018, 00:20
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי אליהו בורטמאן » 31 יולי 2018, 11:45

חמד ילד כתב:
שלום עולם כתב:חשבתי לפתוח כזה אשכול חשבתי שימחק

חשמל הוא מושגים גבוהים בתורה
והם גנבוהו לגחמותיהם..
למה יימחק
אגב חשמל לפי פירוש מסוים זה שם של צבע וכפי מה שזכור לי הסיבה שלקחו את זה למילה הידועה זה כי בתרגום השבעים תרגם את הצבע הזה 'אלקטרון' שזה ביוונית שם של אבן (ענבר) שהיא בצבע הזה, ואחרי מאות שנים גילו שמהאבן הזו אפשר להוציא חשמל סטטי ולכן קראו לו 'אלקטריק' ומשם הגיע הרעיון (גם זו מילה בעייתית... רעיון הכוונה מחשבה ולא רק דבר חדש) לקרוא לאלקטריק חשמל
אתה בטוח שזה המקור, אני חשבתי שהוא לקח את זה ממה שאמרו חז"ל שתלמיד אחת שיחק בחשמל (כלומר שניסה לעסוק בעודו צעיר בעניינים קבליים) ונשרף, אז הוא לקח את המילה חשמל למשהו שגורם לשריפה פיזית


ראובן
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 221
הצטרף: 12 דצמבר 2017, 12:53
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי ראובן » 31 יולי 2018, 13:52

עוד מילה:
צבע - בלשןם חזל החומר שבו צובעים (אגב מניין המילה חומר? מחומר ולבנים!). מה שאנחנו קוראים צבע הוא גוון בלשון הגמרא ועין בלשון המשנה. עיין למשל ברמב"ם הלכות יסודי התורה שכתב שאין לגלגלים עין שחור ולא אדום ולא שאר עינות ומה שאנו רואים אותם כעין התכלת הוא לפי רוב האויר.


הכהן
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 923
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 266 פעמים
קיבל תודה: 283 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי הכהן » 01 אוגוסט 2018, 21:00

ראובן כתב:עוד מילה:
צבע - בלשון חז"ל החומר שבו צובעים (אגב מניין המילה חומר? מחומר ולבנים!). מה שאנחנו קוראים צבע הוא גוון בלשון הגמרא ועין בלשון המשנה. עיין למשל ברמב"ם הלכות יסודי התורה שכתב שאין לגלגלים עין שחור ולא אדום ולא שאר עינות ומה שאנו רואים אותם כעין התכלת הוא לפי רוב האויר.
ומה עם "לצבוע לו אדום וצבעו שחור"?
גם בעברית המודרנית יש את שתי המשמעויות ל"צבע": החומר בו צובעים (Paint) "צבע שמן", והתוצאה (Color) "צבע ירוק".


הכהן
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 923
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 266 פעמים
קיבל תודה: 283 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי הכהן » 01 אוגוסט 2018, 21:02

ראובן כתב: - מרכז - העולם טועים לחשוב שהיא מלשון הקודש. ןהאמת שהיא מלשון ערבי. הובא בפירוש המפפרש על הרמב"ם בהלכות יסודי התורה.
- תאריך - גם היא מילה בערבית.
- אופק - כנ"ל
- קוטב - כנ"ל
מכאן שגם קדמונינו הבינו ששפה היא דבר שצריך להתחדש תמיד.
ומאין המילים כמות מהות ואיכות?


ראובן
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 221
הצטרף: 12 דצמבר 2017, 12:53
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מילים משובשות בעברית החדשה

שליחה על ידי ראובן » 01 אוגוסט 2018, 21:29

הכהן כתב: ומה עם "לצבוע לו אדום וצבעו שחור"?
גם בעברית המודרנית יש את שתי המשמעויות ל"צבע": החומר בו צובעים (Paint) "צבע שמן", והתוצאה (Color) "צבע ירוק".
מה אתה רוצה משם. הכוונה לצבוע את הצמר עם סממנים בעין אדום וצבעו בעין שחור על ידי קלקול הסממנים. color אינו צבע בלשון המשנה (לא מצאתי אולי יש ואני לא זוכר).

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים