הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

תקרובת עבודה זרה - דוגמאות? ומקור?

נושאים שונים

פותח הנושא
לישועתך קויתי השם
הודעות: 717
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:05
נתן תודה: 565 פעמים
קיבל תודה: 89 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

תקרובת עבודה זרה - דוגמאות? ומקור?

שליחה על ידי לישועתך קויתי השם » 09 יוני 2020, 10:52

אני מחפש דוגמאות בחז"ל וראשונים למושג "תקרובת ע"ז", ומה המקור לאיסור הנאה בזה?
(ראה ברכות נב, ב בסוה"ע גבי בשמים הבאים ממסבת גוים, שסתם מסבתם לע"ז, וכ' תוס' הרא"ש שם שהוא "תקרובת ע"ז", וברשב"א הגדירם "תשמישי ע"ז", וצריך עיון)

ערכים:


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 304 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תקרובת עבודה זרה - דוגמאות? ומקור?

שליחה על ידי עפר ואפר » 09 יוני 2020, 12:16

באחרונה עסקו בזה רבות אוסרי ומתירי הפא"נ מהודו. ע"ש ותרו"ץ.


משבט הכהונא
הודעות: 207
הצטרף: 06 ספטמבר 2019, 00:26
נתן תודה: 56 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תקרובת עבודה זרה - דוגמאות? ומקור?

שליחה על ידי משבט הכהונא » 09 יוני 2020, 12:18

בספר המצוות להרמב"ם מצוה קיא מבאר כל דיני המצוה
שלא לאכול ולשתות תקרובת עבודה זרה, שנאמר "השמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ וגו' וקרא לך ואכלת מזבחו" (שמות לד, יב-טו).
ואצטט חלק
כמו"כ בטושו"ע מסימן קמ ואילך ובגמ' עבודה זרה כט: עד. תמורה כח זבחים עא.
וז"ל הרמב"ם
משרשי המצוה להרחיק ולסלק כל עניין עבודה זרה וכל דבר המיוחס אליה מבין עינינו ומחשבותינו. וביסוד ריחוק העבודה זרה כתבנו למעלה (מצוה כו, מצוה פז) מה שידענו בו.
מדיני המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה (עבודה זרה נא:) שכל דבר שעשו ממנו תקרובת לעבודה זרה אסור, אפילו מים ומלח. כלומר, שאף על פי שמים ומלח הם דברים קלים ואפשר לומר בהם שאינם לתקרובת ולא הניחום לפני עבודה זרה לכונת כבוד כלל, אף על פי כן אסור. וכן אסרו זכרונם לברכה (דף כט:) לרוב ריחוק כל יין של גוי אף על פי שלא ידענו בו שנסכוהו לעבודה זרה, והוא נקרא להם 'סתם יינם'. אלא שחילקו זכרונם לברכה (דף עד.) בין הנסך הידוע לסתם יינם; שהידוע איסורו במשהו מן התורה, ולוקין עליו, מדכתיב "ולא ידבק בידך מאומה מן החרם" (דברים יג, יח), ובסתם יינם שאין איסורו אלא מדבריהם אין בחיוב שתייתו אלא מכת מרדות, ובשותה ממנו רביעית, אבל בפחות מרביעית אין בו מכת מרדות. ומכל מקום אסור הוא מדבריהם אפילו במשהו בהנאה. ובשאר דברים שבעולם חוץ מיין לא החמירו זכרונם לברכה לאסור כל הנמצא בידם בסתם מפני חשש תקרובת עבודה זרה או חשש עבודה זרה עצמה זולתי בדברים שבהם ניכר שהם עשאום לכך, כגון מה שאמרו זכרונם לברכה (דף מא.) בענין צלמים שסתם הצלמים לעבודה זרה יעשום, ולפיכך אסרו אותם. ואפילו המוצא אותם מושלכים אינו רשאי ליטלם כי אם בתנאים ידועים כמו שפירשו הם זכרונם לברכה (דף מא.). וכן נראה בודאי בכל דבר שהישראל חושב שנעשה בו תקרובת שאסור לו ללוקחו מהם.
ועוד עשו הרחקות רבות בענין היין לפי שהיה עיקר שמחת הזבח להם, ועוד שהתורה הזכירה איסורו בפירוש, כמו שכתוב בפרשת האזינו "ישתו יין נסיכם" (דברים לב, לח). ועל כן החמירו זכרונם לברכה בו ואמרו (דף נח.) להרחקת הענין שאפילו יין של ישראל מיד שיגע בו גוי יהא אסור אפילו בהנאה. ואל יקשה עליך איך יוכל הגוי לאסור יין של ישראל, והא קיימא לן (חולין מ:) אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, מפני שלא נאמר זה אלא כגון משתחוה לבהמת חברו שלא עשה מעשה בגוף הדבר, אבל כל זמן שיעשה מעשה בגוף הדבר ואפילו מעשה מועט כי האי דנגיעה -- יש לו כח לאסור דבר שאינו שלו מדרבנן שהחמירו בדבר, אבל לא מדאוריתא עד שיעשה מעשה גדול, כגון שחיטת בהמה שהוא מעשה גדול. וכן אם נסך היין לפני העבודה זרה ממש גם זה הוא מעשה גדול. אבל בנגיעה ביין שלא בפני עבודה זרה -- מעשה מועט הוא, ומכיון שהוא מועט ואין האיסור אלא מדרבנן התירו זכרונם לברכה (עבודה זרה נט:) ליטול תשלום מה שאסר מיד האוסר. ואף על פי שבגוף הדבר החמירו לאסרו בהנאה -- בתשלומין לא החמירו לפי שאין התשלומין אלא כעין תשלומי נזק ואינו נהנה מדבר האסור אלא שלוקח תשלומי נזקו מיד האוסר.

סמל אישי של משתמש

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1360
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 362 פעמים
קיבל תודה: 420 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תקרובת עבודה זרה - דוגמאות? ומקור?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 09 יוני 2020, 12:30

נראה דקישוטי סוכה הבאים ממסיבות של גויים, וכן הרבה מדבקות המצויות בצורת ''ההוא סבא'' יש בהם משום חשש תקרובת ע''ז, אלא שאומרים שהוא לזכר בעלמא.


דרומאי
הודעות: 2551
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 576 פעמים
קיבל תודה: 445 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תקרובת עבודה זרה - דוגמאות? ומקור?

שליחה על ידי דרומאי » 09 יוני 2020, 12:34

למה זה תשאל לשמי כתב:
09 יוני 2020, 12:30
נראה דקישוטי סוכה הבאים ממסיבות של גויים, וכן הרבה מדבקות המצויות בצורת ''ההוא סבא'' יש בהם משום חשש תקרובת ע''ז, אלא שאומרים שהוא לזכר בעלמא.
ההוא סבא מסאבא ודאי אינו ע"ז ולא תקרובת ע"ז שהרי אין עובדים אותו ולא מקריבין אותו לאלוהיהן. וגם קישוטי מסיבותיהן [באופן שתלו הקישוטין במסיבה ולא שייצרו אותו למען המסיבה] אינו אסור משום תקרובת, ואין בו אלא מיאוס בעלמא כדאיתא בריטב"א בהל' ברכות.

סמל אישי של משתמש

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1360
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 362 פעמים
קיבל תודה: 420 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תקרובת עבודה זרה - דוגמאות? ומקור?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 09 יוני 2020, 12:37

דרומאי כתב:
09 יוני 2020, 12:34
למה זה תשאל לשמי כתב:
09 יוני 2020, 12:30
נראה דקישוטי סוכה הבאים ממסיבות של גויים, וכן הרבה מדבקות המצויות בצורת ''ההוא סבא'' יש בהם משום חשש תקרובת ע''ז, אלא שאומרים שהוא לזכר בעלמא.
ההוא סבא מסאבא ודאי אינו ע"ז ולא תקרובת ע"ז שהרי אין עובדים אותו ולא מקריבין אותו לאלוהיהן. וגם קישוטי מסיבותיהן [באופן שתלו הקישוטין במסיבה ולא שייצרו אותו למען המסיבה] אינו אסור משום תקרובת, ואין בו אלא מיאוס בעלמא כדאיתא בריטב"א בהל' ברכות.

האם המיאוס לפ''ד מר הוא גם על קישוטי סוכה?


משבט הכהונא
הודעות: 207
הצטרף: 06 ספטמבר 2019, 00:26
נתן תודה: 56 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תקרובת עבודה זרה - דוגמאות? ומקור?

שליחה על ידי משבט הכהונא » 09 יוני 2020, 12:38

למה זה תשאל לשמי כתב:
09 יוני 2020, 12:30
נראה דקישוטי סוכה הבאים ממסיבות של גויים, וכן הרבה מדבקות המצויות בצורת ''ההוא סבא'' יש בהם משום חשש תקרובת ע''ז, אלא שאומרים שהוא לזכר בעלמא.אם כבר מדברים מזה יש לי שכן אמריקאי שהוא רגיש מאוד לזה והוא אומר לי תמיד שכל הקישוטי סוכה דהיינו המנורות וכדו' מייצרים אותם עבור הגויים לחגיהם גם הוא אומר שהרבא בגדים של נשים הם מבדים אלו עד שראה כמה פעמים בגדים שמלאים צלמים קאנים וצריך עיון הרי הם יודעים שהיום קונים את זה גם ישראל ולכאורה מייצרים אותו כהיום גם עבור ישראל בכל מקרה האיש ההוא אינו יכול לסבול זאת מאחר שהוא היה גר בסביבות הגוים

סמל אישי של משתמש

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1360
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 362 פעמים
קיבל תודה: 420 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תקרובת עבודה זרה - דוגמאות? ומקור?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 09 יוני 2020, 12:39

קישוטי סוכה.png

תשובת רבינו הגרי''ש זללה''ה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


דרומאי
הודעות: 2551
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 576 פעמים
קיבל תודה: 445 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תקרובת עבודה זרה - דוגמאות? ומקור?

שליחה על ידי דרומאי » 09 יוני 2020, 12:42

למה זה תשאל לשמי כתב:
09 יוני 2020, 12:37
דרומאי כתב:
09 יוני 2020, 12:34
למה זה תשאל לשמי כתב:
09 יוני 2020, 12:30
נראה דקישוטי סוכה הבאים ממסיבות של גויים, וכן הרבה מדבקות המצויות בצורת ''ההוא סבא'' יש בהם משום חשש תקרובת ע''ז, אלא שאומרים שהוא לזכר בעלמא.
ההוא סבא מסאבא ודאי אינו ע"ז ולא תקרובת ע"ז שהרי אין עובדים אותו ולא מקריבין אותו לאלוהיהן. וגם קישוטי מסיבותיהן [באופן שתלו הקישוטין במסיבה ולא שייצרו אותו למען המסיבה] אינו אסור משום תקרובת, ואין בו אלא מיאוס בעלמא כדאיתא בריטב"א בהל' ברכות.

האם המיאוס לפ''ד מר הוא גם על קישוטי סוכה?


אם הבנתי נכון אתה מתכוון להסתפק האם בנוי סוכה שייך ענין מיאוס כיון שאינו המצוה בעצמה.
זכורני שמצאתי כתוב להדיא שאין לנאות הסוכה בנוי של ע"ז אף באופן שלא נאסר משום נוי ע"ז- איני זוכר את המקור כרגע.
הספר 'וישמע משה' מדבר היכן שאין אפילו את החשש מיאוס כיון שלא נשתמשו בזה בפועל לע"ז, וע"ז טוען שאין זה יפה והיינו דאין כאן קיום של נוי דאדרבה הוא מכוער ולא יפה. אך היכא דאיכא משום מיאוס יש לאסור מן הדין וכדברי הריטב"א בהלכות ברכות.

 

סמל אישי של משתמש

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1360
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 362 פעמים
קיבל תודה: 420 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תקרובת עבודה זרה - דוגמאות? ומקור?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 09 יוני 2020, 12:46

דרומאי כתב:
09 יוני 2020, 12:42
למה זה תשאל לשמי כתב:
09 יוני 2020, 12:37
דרומאי כתב:
09 יוני 2020, 12:34
 וכדברי הריטב"א בהלכות ברכות.

איה מקומו? בחיפוש המילה 'מיאוס' לא מצאתי, והמילה ע''ז הניבה תוצאות כגון 'וכתב ע''ז'.
 


דרומאי
הודעות: 2551
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 576 פעמים
קיבל תודה: 445 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תקרובת עבודה זרה - דוגמאות? ומקור?

שליחה על ידי דרומאי » 09 יוני 2020, 12:50

למה זה תשאל לשמי כתב:
09 יוני 2020, 12:46
דרומאי כתב:
09 יוני 2020, 12:42
למה זה תשאל לשמי כתב:
09 יוני 2020, 12:37
 
איה מקומו? בחיפוש המילה 'מיאוס' לא מצאתי, והמילה ע''ז הניבה תוצאות כגון 'וכתב ע''ז'.


הריטב"א בהלכות ברכות (פ"ח הכ"ד): "אין מברכין על נר ועל בשמים שהן מתשמישי או נויי ע"ז, ולא על בשמים של מסיבת עכו"ם, מפני שסתם מסיבתן לע"ז, ואעפ"י שאינן אסורין בהנאה מן הסתם, כל שיש בו חשש משום ריח ע"ז אין מברכין עליו ואין עושים בו מצוה, לפיכך נרות של שעוה שהיו של ע"ז, אעפ"י שמן הדין מותרים בהנאה, אין עושין בהם שום מצוה, שלא ידמה כעין מצוה הבאה בעבירה", עכ"ל.
[יש אשכול על הריטב"א הזה כאן, ומשם העתקתיהו, לפי שאיני יודע לעשות לינק]רימון
הודעות: 120
הצטרף: 06 יולי 2018, 17:47
נתן תודה: 38 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תקרובת עבודה זרה - דוגמאות? ומקור?

שליחה על ידי רימון » 09 יוני 2020, 14:02

לישועתך קויתי השם כתב:
09 יוני 2020, 10:52
אני מחפש דוגמאות בחז"ל וראשונים למושג "תקרובת ע"ז", ומה המקור לאיסור הנאה בזה?
(ראה ברכות נב, ב בסוה"ע גבי בשמים הבאים ממסבת גוים, שסתם מסבתם לע"ז, וכ' תוס' הרא"ש שם שהוא "תקרובת ע"ז", וברשב"א הגדירם "תשמישי ע"ז", וצריך עיון)
הנני מצטט מקונטרס אחד בנושא תקרובת ע"ז.
מצינו בראשונים כמה דוגמאות נוספות של תקרובת ע"ז שנאסר רק על ידי מעשה עבודה של חיתוך וכדומה, בלי שום הקרבה:
 • ענבים שנבצר בשדה לשם הע"ז, ובבצירתן עבדה לע"ז (גמ' ע"ז נא.).
 • אבנים שנחצבו לצורך זריקתן למרקוליס (מאירי ע"ז נ.).
 • הדס שנחתך לשם ע"ז (רש"י יב: ע"פ מאירי מד:, רוקח).
 • מעות שבצרן לצורך מרקוליס (מאירי ע"ז מט:, ורבינו יונה ע"ז נא:).
 • מנעל שנחתך לשם ע"ז (שאילתות פח, מאירי וספר ההשלמה יבמות קג:).
 • שופר שנחתך לשם הע"ז (מאירי ר"ה כח.).
 • כיכר שהלישה נעשה כעבודה לע"ז (רשב"א ריטב"א ע"ז נא:).
 • כלים שנחתך לשם ע"ז (רמב"ן רשב"א ריטב"א בשם הראב"ד ע"ז נב.).
 • לולב שנחתך לשם ע"ז (ספר השלמה, מאירי, ראמ"ה, ספר המכתם סוכה לא:).

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: שייף עייל | 5 אורחים