התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

נושאים שונים

שראלטשיק
הודעות: 1188
הצטרף: 13 ינואר 2021, 06:58
נתן תודה: 530 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי שראלטשיק » 14 ינואר 2022, 00:36

וגדולי דורינו הבינו והביעו שכבר זכה דורוינו לראות האיך שכבר חוזר התורה לארצינו הקדושה, ונתקיים בנו דברי חז"ל "עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל", לקיים מה שנאמר "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים", וכבר נתבאר דבר זה לעיל מהנתיבות שלום, ונעתיק עוד בזה.
"בעת שנערך מעמד הכתרה וקבלת פנים לכבוד הגרא"ז מלצר זצ"ל מנהל עץ חיים הרה"ג ר' יחיאל מיכל טוקצינסקי פתח את האספה התורנית החגיגית וידבר על ערכה של תורת ארץ ישראל ביחס לתורת חו"ל, בדברו על מאורע היום הדגיש כי כבר החלו להתקיים דברי חז"ל שאמרו עתידים בתי מדרשות שבחו"ל שיקבעו בארץ ישראל". (בדרך עץ חיים ח"א 175)
"בתחילת הבנין של ישיבת פוניבז' אחר התפילה בשמחת תורה, ואחר ההקפות אצל החזון איש, אמר החזון איש לאנשי בית הכנסת שבביתו, את דברי הש"ס במגילה (כ"ט.) 'עתידין בתי כנסיות שיקבעו בארץ ישראל', והנה, עתה הרב כהנמן עוקר ביהכ"נ וישיבה מחו"ל לארץ ישראל, צריך ללכת לחזק את הדבר, וכולם הלכו אתו יחד לישיבה, וזה היה בתחילה ממש שרבי שמואל בא עם קבוצת בחורים והיתה איזו חצר ששם היתה הישיבה ולשם הלכנו" ('כל משאלותיך' עמוד תרס"ג).
וידועים דברי החזו"א (ק"א ח"א אגרת קעה) "והנה מאות בשנים שהישיבות של בבל נודדים והולכים סוללים המסלה לשוב אל ארץ שגלו ממנה חרבו בבבל ובנו הנהרסות באדמת נכר בספרד בצרפת ובאשכנז חלפו שמותיהם אבל לא חלפה נפשם זאת התורה שגלתה עשר גלויות ושבנתה ביתה בארץ שנער ושגלתה מבבל לארצות המערב זאת התורה החוזרת עכשיו מערבות שממות המערביות אל ארץ הצבי ארץ הקדושה הניתנה לאבותינו לנחלת עולם אשר היתה למעון לה בבואה מסיני להופיע בקרני אורה בקרב ישראל. חביב לנו לקרוא את הישיבה'... השם הוה מזכיר לנו את אדיר מרצנו ואת משגב גבורתנו להחזיק בלוחות התורה בגלות המר והנמהר שעברנו בה ואשר השיבונוה אל מקומה אשר יצאה משם אל המנוחה והנחלה ביפעתה ובזוהר יפיה אשר כל ערפלי הגולה לא כהו אורה ולא פגו טעמה".
ז"ל הגרי"ש כהנמן מפוניבז' בהספד שנשא בלויית הגר"א קוטלר זצ"ל (בניו יורק ונתפרסם ב"דאס אידישע ווארט", הובא בספר תולדות החינוך התורתי) וז"ל "המתבונן בתהליך המופלא של המיפנה הרוחני הכביר שהתחולל באמריקה בכ"ה השנים האחרונות עד כדי הפיכתה מארץ ישימון רוחני איום למקום תורה פורח ומשגשג, אי אפשר שלא יעלו על לבו דבריו של רבי חיים הגדול מוואלוז'ין אשר הגיד מראש כי לפני ביאת המשיח תשלים תורתנו הקדושה את נדודיה בגולה על פני כדור הארץ כולו ותגיע גם לאמריקה[1] אפילו בעין בלתי מזויינת אפשר לראות בעליל כי זוהי תחנת הנדודים האחרונה לפני שיבת "כל" מעוזי התורה לארץ ישראל שהיא כבר כיום מרכז התורה הגדול בעולם כהבטחת חז"ל "עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל".
ומהגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל איתא "ואמר הח"ח זצ"ל שבסופו של דבר מרכז התורה יחזור שוב לארץ ישראל. הרב מפונוביז' זצ"ל אמר שדבר כזה קורה בדור שלנו, איך שמרכז התורה חוזר לארץ ישראל" ("גאון יעקב" גליון סו, תצוה תשע"ו).
עוד איתא מהג"ר יעקב אדלשטיין זצ"ל "אנו נמצאים כעת בתקופה שבה, כמו שאמר החפץ חיים, התורה חוזרת להיות חזקה בארץ ישראל. ודבר מעניין הוא שאם לפני השואה, כתב החזו״א שכמו בימי הגמרא היה המרכז בבבל ושם היו גדולי הישיבות, אז היושבים בבבל נמצאים קרובים לשכינה ע״י הגדולי תורה, אמר החזו״א שהיות שבימינו החפץ חיים חי בארץ פולין ושם נמצאות הישיבות הגדולות והחפץ חיים בעצמו, זה כמו השכינה ששרתה בבבל.
{אמנם} החפץ חיים בעצמו אמר, זה הולך להיחרב, כל המרכז הגדול שהיה שם במקומו של הח״ח יחרב, ויוקם בארץ ישראל, בימינו לימוד התורה מתחזק בכל ארצות העולם, אבל דבר מעניין הוא, למרות שיש כעת מרכז תורה כ״כ גדול באמריקה דבר שלא היה בכל הדורות, בכל זאת, כשבחורים רוצים לעלות בדרגה הם באים ללמוד בא״י, התורה מתחזקת בארץ ישראל". )שם גליון קד, נח תשע״ז(.
וז"ל הג"ר חיים ברים זצ"ל "בתקופנו אנו שהתורה הק' חוזרת לשכון כבוד בארץ הקודש, אין תורה כתורת א"י, רבבות אלפי ישראל עוסקים בחוקי חורב בעמל ויגיעה בקדושה בטהרה, קול התורה נשמע בארצינו, ומרחוק ומקרוב כולם באים נקבצים לך מארבע כנפות תבל, הבן יקיר לי אפרים ילד שעשועים עוסק ומשתעשע בשעשעיו של הקב"ה, בארץ חמדה טובה של הקב"ה" (מרבה חיים ח"א דף צ"ג).
האדמו"ר מסלונים בעל הנתיבות שלום זצ"ל אמר "ומאת ה' היתה זאת לחונן עמו כי אמנם התרחש לנו זה הנס הגדול ומרכזי התורה והחסידות עם הישיבות הקדושות קמו לתחיה מחדש פה בארץ ישראל {ואף שיש ב"ה מקומות תורה וישיבות הרבה בחו"ל אך המרכז החי בפועל וצומת הגידין של עולם התורה והחסידות הוא בארה"ק}".
וז"ל הג"ר שמואל וואזנר זצ"ל "בעוונותינו הרבים סבל עם ישראל מיום שחרב ביהמ"ק כמעט אלפיים שנה הרבה גלויות ורדיפות החל מגלות בבל ומשם לאפריקה וספרד ומשם לאיטליה צרפת וגרמניה להולנד לרוסיה ופולניה. ולאחר החורבן הנורא הכללי של יהדות אירופה, זכינו בעזרת חי החיים ב"ה שעיקר ביסוס התורה חזרה לארץ ישראל ולירושלים עיה"ק ונתקיים במדה מה הפסוק כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". (דרשה, הובא ביתד נאמן תש"ס וישלח מוסף ש"ק).
וז"ל הג"ר אריה ליב שטיינמאן זצ"ל "וב"ה היום בארץ ישראל אפשר להגיד שהתרבתה תורה ב"ה, וזה זכות, וכל המקומות האחרים יונקים מארץ ישראל, זה המקור של כל כלל ישראל" (שם).
וז"ל הג"ר לייב מינצברג זצ"ל "כתוב בגמרא שעתידים בתי כנסיות שבבבל להיקבע בארץ ישראל, פעם לא ידעו את פירושה של מימרא זו, חשבו שיקחו את האבנים של הישיבות ושל בתי המדרש ויבנו אותם פה... לא תארו לעצמם שתהיה שואה. היום אנחנו יודעים את פירוש המימרא, נחרבו כל בתי הכנסיות והישיבות שהיו בגלות. כל בתי הכנסיות שבבבל, הכל בא לכאן, פוניבז', גור, גרודנה, בעלזא, בריסק וכו' וכו'".
"בעקבות המשיח בסוף הגלות לפני ביאת המשיח, שהיא תקופתנו בלי ספק, אנו מוצאים דבר מוזר, עיקרו של עם ישראל מבחינת לומדי תורה ואנשי מעשה נמצא בארץ ישראל, אבל לעומת זאת מכמה בחינות גבר כח הסיטרא אחרא בא"י הרבה יותר מאשר בשאר ארצות כידוע" (מכתב מאליהו ח"ד עמ' קכט).
 

[1] ראו להעיר שיש נוסח בשם הג"ר חיים וואלוזין זצ"ל ש"אמריקה יהיה התחנה אחרונה של תורה", שמשתמע מזה שהמרכז התורה האחרונה קודם שבן דוד בא יהיה באמריקה. אך שמעתי בשם הג"ר אברהם יהושע סולוויציק שליט"א שלא זהו הנוסח הנכונה, אלא הנכון הוא ש"גם" באמריקה יהיה תורה קודם שיבא בן דוד, שגם לשם תעשה התורה נדודיו, וכך הם גם דברי הגרי"ש כהנמן זצ"ל הנ"ל. 

ערכים:


בנציון
הודעות: 1273
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 480 פעמים
קיבל תודה: 691 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי בנציון » 14 ינואר 2022, 00:37

לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:26
ראוי להביא שבתיקו"ז כתוב מפורש "דאינון ישראל דהוו עתידין למהוי בגלותא בין ערב רב".
מצד אחד רואים שכשנמצאים בין הערב רב עדיין נקרא גלות.
מאידך רואים שזה לא טעות או מעשה שטן, אלא היה מתוכנן כבר מימות חז"ל.

מי אמר שמדובר על התקופה הנוכחית?


שראלטשיק
הודעות: 1188
הצטרף: 13 ינואר 2021, 06:58
נתן תודה: 530 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי שראלטשיק » 14 ינואר 2022, 00:40

לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:34
שראלטשיק כתב:
14 ינואר 2022, 00:24
אי אפשר לי להעלות הכל אבל אעלה קצת סחורה לכבוד שבת וטועמיה חיים זכו
א) עליך אני קורא "אמור מעט ועשה הרבה" :)
מאידך מרוב עצים קצת קשה לראות היער.
ב) אם יש בין הדברים התייחסות לשאלה הספציפית אם יש היום נבואות שהתחילו להתגשם, כדאי להביא רק קטעים אלו בנפרד.


א) לא!
עשיתי רק מעט א"א להעלות הכל
ב) הוא מלא וגדוש בענין זה שנביאות התחילו להתגשם למי שקורא אותו א"א לנתח הנני אץ לדרכי ועמך הסליחה

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
סכינא חריפא
הודעות: 646
הצטרף: 31 דצמבר 2021, 00:46
נתן תודה: 1393 פעמים
קיבל תודה: 511 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי סכינא חריפא » 14 ינואר 2022, 00:41

לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:32
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 00:28
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:26
מאידך רואים שזה לא טעות או מעשה שטן, אלא היה מתוכנן כבר מימות חז"ל.
ידוע על מישהו שאחז שזה "טעות" ו"מעשה שטן"?
השאלה הייתה רק אם זאת גאולה, או פורענות.
לאנשי האתחלתא, זוהי גאולה, ולהזוה"ק, זוהי פורענות.
כך שהזוהר איננו "ממוצע", כי אם מקור לדברינו.

(גם השואה אינה לא טעות ולא מעשי שטן, ולא לצעוק עלי על שהשוותי, כי לא באתי להשוות.)
לא התכוונתי להכריע בין המתווכחים כאן.
אבל יש שאמרו שהוא מעשה שטן (סאטמר), ומהזוה"ק מוכח איפכא, ומבואר שם עוד:
ודוחקא דגלותא דערב רב לישראל ממהר לון פורקנא
הרי שזה מביא את הגאולה יותר מהר.


לא עיינתי בדבריו הקדושים כדקא יאות, אבל לא אתפלא אם לאחר העיון בדבריו, אווכח, שהוא כתב שזה מעשה שטן עם הכוונה הזאת בדיוק, כדי להדגיש שאין כאן אף סרך גאולה, וכולו פורענות.
ועוד, שאם אינני טועה, דרך רבותינו על כל פורענות, לכתוב ש"מעשה שטן הצליח" על אף שזה משמים וזה רצון ה', כי כך כותבים על פורענות.
(ואם חושבים יותר לעומק, מבינים שאין דבר כזה ביהדות שהשטן עושה משהו מדיליה, ואין טעויות כלל. רק שכך הדרך לכתוב על דבר שברכתו "דיין האמת", ולא "הטוב והמטיב". ולכאורה לזה כיוון ה"ויואל משה".)
 


לחשוב חשבונות
הודעות: 1008
הצטרף: 02 ינואר 2022, 01:10
נתן תודה: 365 פעמים
קיבל תודה: 777 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי לחשוב חשבונות » 14 ינואר 2022, 00:47

בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:37
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:26
ראוי להביא שבתיקו"ז כתוב מפורש "דאינון ישראל דהוו עתידין למהוי בגלותא בין ערב רב".
מצד אחד רואים שכשנמצאים בין הערב רב עדיין נקרא גלות.
מאידך רואים שזה לא טעות או מעשה שטן, אלא היה מתוכנן כבר מימות חז"ל.
מי אמר שמדובר על התקופה הנוכחית?
אלא?
 


בנציון
הודעות: 1273
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 480 פעמים
קיבל תודה: 691 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי בנציון » 14 ינואר 2022, 00:48

לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:47
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:37
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:26
ראוי להביא שבתיקו"ז כתוב מפורש "דאינון ישראל דהוו עתידין למהוי בגלותא בין ערב רב".
מצד אחד רואים שכשנמצאים בין הערב רב עדיין נקרא גלות.
מאידך רואים שזה לא טעות או מעשה שטן, אלא היה מתוכנן כבר מימות חז"ל.
מי אמר שמדובר על התקופה הנוכחית?
אלא?

על הזמן שבאמת היו ישראל בגלות.
 


לחשוב חשבונות
הודעות: 1008
הצטרף: 02 ינואר 2022, 01:10
נתן תודה: 365 פעמים
קיבל תודה: 777 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי לחשוב חשבונות » 14 ינואר 2022, 00:51

בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:48
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:47
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:37

מי אמר שמדובר על התקופה הנוכחית?
אלא?
על הזמן שבאמת היו ישראל בגלות.
מתי היו בגלות בין הערב רב?
 

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
סכינא חריפא
הודעות: 646
הצטרף: 31 דצמבר 2021, 00:46
נתן תודה: 1393 פעמים
קיבל תודה: 511 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי סכינא חריפא » 14 ינואר 2022, 00:53

בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:48
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:47
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:37

מי אמר שמדובר על התקופה הנוכחית?
אלא?
על הזמן שבאמת היו ישראל בגלות.

ומה זה עכשיו?
יאיר לפיד, אסתר חיות, ואביגדור ליברמן, רק מחופשים לערב רב?
 


בנציון
הודעות: 1273
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 480 פעמים
קיבל תודה: 691 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי בנציון » 14 ינואר 2022, 00:53

לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:51
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:48
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:47

אלא?
על הזמן שבאמת היו ישראל בגלות.
מתי היו בגלות בין הערב רב?


לפני השואה ולפני פניה הערב רב היו שולטים על הקהילות ועל היהודים הרבה יותר ממה שהם שולטים היום.
 


לחשוב חשבונות
הודעות: 1008
הצטרף: 02 ינואר 2022, 01:10
נתן תודה: 365 פעמים
קיבל תודה: 777 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי לחשוב חשבונות » 14 ינואר 2022, 00:55

בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:53
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:51
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:48

על הזמן שבאמת היו ישראל בגלות.
מתי היו בגלות בין הערב רב?
לפני השואה ולפני פניה הערב רב היו שולטים על הקהילות ועל היהודים הרבה יותר ממה שהם שולטים היום.

מעניין שלא שמעתי על כך.
אבל אם כך היה אולי לזה כוונת הזוה"ק.
 


בנציון
הודעות: 1273
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 480 פעמים
קיבל תודה: 691 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי בנציון » 14 ינואר 2022, 00:56

סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 00:53
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:48
לחשוב חשבונות כתב:
14 ינואר 2022, 00:47

אלא?
על הזמן שבאמת היו ישראל בגלות.
ומה זה עכשיו?
יאיר לפיד, אסתר חיות, ואביגדור ליברמן, רק מחופשים לערב רב?


לא זה מה שאמרתי, אלא שמה שהזוהר אומר את הלשון שיהיו בגלות בין הערב רב, זה בזמן הגלות, ועכשיו הענין לא נתקן לגמרי, עדיין נשאר הקלקול הזה, אבל הקלקול הזה מקורו הוא מהגלות, ועכשיו זה הולך ונתקן, ובזמננו השליטה של הערב רב יותר חלשה ממה שהיא היתה בזמן הגלות.
 

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
סכינא חריפא
הודעות: 646
הצטרף: 31 דצמבר 2021, 00:46
נתן תודה: 1393 פעמים
קיבל תודה: 511 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי סכינא חריפא » 14 ינואר 2022, 01:40

ממש לא!
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח לחטוף תינוקות למשפחות דתיות, ולמוכרם, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעביר את רוב ככל יהדות המזרח על דתם, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעלות לארץ בעורמה אנשים, ולגזול להם את כל אשר להם, ולחרוץ את גורלם כל חייהם לעבוד בפיניציה, ועבודות קשות אחרות, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעמיד בסכנה את עצם קיום עולם התורה, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא שלט ברמה כזו שהם "אדוני הארץ", ואחרי קום המדינה כן.
ועוד ועוד, כהנה וכהנה, כך שאינני מבין בכלל מה אתה שח.

זאת ועוד, שמלשון הזוה"ק נשמע יותר "למהוי בגלותא בין הערב רב", כמו היום, שהם אדוני המדינה, ואנו גולים ביניהם. ולכן אף אם הייתה המציאות שאתה מדבר עליה, (ובפרט אחרי שהיא לא הייתה) שהשתלטו על כל קהילות הגולה ושלטו עליהם בחוזק גדול יותר מהיום, זה פחות נשמע כוונת הזוהר, כי אז הערב רב הוא נכנס אלינו, ושם כתוב שאנו נגלה ביניהם. ודוק.


שראלטשיק
הודעות: 1188
הצטרף: 13 ינואר 2021, 06:58
נתן תודה: 530 פעמים
קיבל תודה: 391 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי שראלטשיק » 14 ינואר 2022, 04:09

סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 01:40
ממש לא!
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח לחטוף תינוקות למשפחות דתיות, ולמוכרם, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעביר את רוב ככל יהדות המזרח על דתם, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעלות לארץ בעורמה אנשים, ולגזול להם את כל אשר להם, ולחרוץ את גורלם כל חייהם לעבוד בפיניציה, ועבודות קשות אחרות, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעמיד בסכנה את עצם קיום עולם התורה, ואחרי קום המדינה כן.
לפני הקמת המדינה הערב רב לא שלט ברמה כזו שהם "אדוני הארץ", ואחרי קום המדינה כן.
ועוד ועוד, כהנה וכהנה, כך שאינני מבין בכלל מה אתה שח.

זאת ועוד, שמלשון הזוה"ק נשמע יותר "למהוי בגלותא בין הערב רב", כמו היום, שהם אדוני המדינה, ואנו גולים ביניהם. ולכן אף אם הייתה המציאות שאתה מדבר עליה, (ובפרט אחרי שהיא לא הייתה) שהשתלטו על כל קהילות הגולה ושלטו עליהם בחוזק גדול יותר מהיום, זה פחות נשמע כוונת הזוהר, כי אז הערב רב הוא נכנס אלינו, ושם כתוב שאנו נגלה ביניהם. ודוק.תגובה מוזר מאוד

א) למי שיודע המציאות של קודם המדינה יודע שהם העבירו על דת הרבה הרבה יותר קודם קם המדינה מאח"כ
ב) לדעתי הגם שהצליחו בכל השחתה שלהם עם המדינה, אך מרגע שהמדינה קם התחיל מפלה שלהם והגאולה מהם בא קמעא קמעא 

 


את בש
הודעות: 258
הצטרף: 27 אוגוסט 2021, 10:56
נתן תודה: 339 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי את בש » 14 ינואר 2022, 07:36

שראלטשיק כתב:
14 ינואר 2022, 04:09
למי שיודע המציאות של קודם המדינה יודע שהם העבירו על דת הרבה הרבה יותר קודם קם המדינה מאח"כ
ב) לדעתי הגם שהצליחו בכל השחתה שלהם עם המדינה, אך מרגע שהמדינה קם התחיל מפלה שלהם והגאולה מהם בא קמעא קמעא
זה טעות
אין ספק שהם העבירו על הדת הרבה לפני קום המדינה אך מרבית בני עדות המזרח הועברו על דתם לאחר קום המדינה כן מרבית בני תימן זה היה לאחר קום המדינה גם ילדי טהרן שכולם באו ממשפחות דתיות והיום כמעט כולם חילונים זה כל זה היה לאחר קום המדינה ובחסות מלאה של המדינה

לי אין בעיה עם ההגדרה אתחלתא דגאולה כל עוד היא מתיחסת למצב של קיבוץ גלויות ולא לגוף ששמו מדינת ישראל שעשתה שואה רוחנית


בנציון
הודעות: 1273
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 480 פעמים
קיבל תודה: 691 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי בנציון » 14 ינואר 2022, 09:50

את בש כתב:
14 ינואר 2022, 07:36
אך מרבית בני עדות המזרח
דבר ראשון ההנחה הזו לא כ"כ פשוטה, גם לפני המדינה היה את האליאנס וכי"ח שעשו שמות בקרב בני עדות המזרח.
דבר שני את מרבית האשכנזים העבירו על דתם לפני קום המדינה.


אלי פלדמן
הודעות: 815
הצטרף: 11 אוגוסט 2019, 23:38
נתן תודה: 330 פעמים
קיבל תודה: 630 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי אלי פלדמן » 14 ינואר 2022, 10:09

את בש כתב:
14 ינואר 2022, 07:36
ילדי טהרן שכולם באו ממשפחות דתיות והיום כמעט כולם חילונים זה כל זה היה לאחר קום המדינה ובחסות מלאה של המדינה

טעות, ילדי טהרן עלו לארץ בשנת 1943 מספר שנים לפני קום המדינה


אלי פלדמן
הודעות: 815
הצטרף: 11 אוגוסט 2019, 23:38
נתן תודה: 330 פעמים
קיבל תודה: 630 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי אלי פלדמן » 14 ינואר 2022, 10:28

כל פעם שמזכירים את העברת הדת שהייתה בחלק ממחנות העולים (והיא כמובן הייתה) ישר מקשרים זאת למדינה בכללותה, בלי העמקה וירידה לפרטים מה באמת היה שם.
להווי ידוע שמי שמנע את המשך הפעולות המכוערות שנעשו שם ע"י הפקידים הייתה המדינה בעצמה (במקרה זה 'הכנסת')

למי שמעוניין להחכים כדאי לקרוא את מסקנת וועדת פרומקין (בוועדה היה רוב לאלה שמזוהים עם טענות העולים והשמאל החילוני אז לא אהב ולא רצה לקבל את מסקנותיה): (מתוך המכלול)

הרכב הוועדה
הוועדה מנתה חמישה חברים: שופט וארבעה חברי כנסת.

בראש הוועדה עמד השופט בדימוס גד פרומקין, שכיהן כשופט בבית המשפט העליון של המנדט הבריטי, אך לא התמנה לבית המשפט העליון של ישראל.
יצחק בן צבי, באותה תקופה חבר כנסת מטעם מפא"י ומקורבו של בן-גוריון, ולימים נשיאה השני של מדינת ישראל.
אברהם אלמליח, מחנך ועיתונאי. באותה תקופה חבר כנסת מטעם סיעת הספרדים.
הרב אברהם חיים שאג (צוובנר), יושב ראש המועצה הדתית בירושלים. באותה תקופה חבר כנסת מטעם החזית הדתית המאוחדת (השתייך אידאולוגית לתנועת המזרחי).
הרב ד"ר קלמן כהנא, חוקר ומחנך. באותה תקופה חבר כנסת מטעם החזית הדתית המאוחדת (השתייך אידאולוגית לתנועת פועלי אגודת ישראל).

כתב המינוי של הוועדה
כתב המינוי של הוועדה כלל דרישה לבירור של שלושה סעיפים:

(א) לבדוק [את] כל ההאשמות על כפייה אנטי דתית במחנות העולים.
(ב) לברר אם הקטרוגים בעיתונות נכונים ומי אחראי להם.
(ג) לבחון את מקורות תעמולה בחוץ לארץ בקשר עם ההאשמות החמורות.
פעילות הוועדה
ב-25 בינואר נערכה ישיבתה הראשונה של הוועדה. בדיונה הראשון שמעה הוועדה את עדויותיהם של שרים בממשלה ואישי ציבור שונים מרחבי הארץ. מאוחר יותר ביקרה הוועדה בכמה מחנות עולים וראיינה מורים, תלמידים ועולים. ככלל נגבו העדויות כמעט ללא חקירה צולבת. העולים ואנשי המחנות העלו טענות על גירוש תלמידים שהחליטו ללמוד תורה, הפרעה למורים דתיים ולמורים בני העדה, ניסיון לשידול שלא להתפלל ולברך, איסור על גידול פאות, ועוד.

מסקנות הוועדה
נוסח מסקנותיה המלאות של הוועדה כפי שהוגשו לראש הממשלה בירושלים ב-9 במאי 1950.

1. הכפייה במחנות

ביחס לכפייה האנטי-דתית במחנות הגיעה הוועדה למסקנות האלה:
א. לא הייתה מצד הממשלה כל כוונה לכפייה אנטי-דתית.
ב. הייתה שגיאה פטלית למסור את חינוך ילדי המחנות בכלל, ויוצאי עדות המזרח בפרט, ובייחוד את יוצאי תימן, טריפוליטניה (לוב) ומרוקו לידי "המחלקה להנחלת הלשון ולקליטה תרבותית בקרב העולים". מפני סיבות אלה:
(1) הרכב המנגנון של הוועדה הנ"ל, הבנויה מלכתחילה על טיפול במבוגרים, לא היה מיועד לחינוך ילדים. כמה רכזי תרבות, מנהלי בתי ספר ומורים במחנות הם מחוסרי הכשרה פדגוגית או ניסיון חינוכי. והוועדה קובעת את העובדה המתמיהה שלא היה קיים כל מגע בין המחלקה לתרבות [שהופקדה על חינוך העולים] ובין אגף החינוך [שהופקד על הפיקוח על חינוכם של כלל ילדי ישראל], שבאותו משרד.
(2) הרכב המנגנון לא היה מותאם לצורכי אלמנט [עדה] אשר הוא דתי ביסודו ועברה על מצווה קלה כבחמורה עלולה להביאו לידי זעזועים נפשיים ופריקת עול. בנקודה זאת מציינת הוועדה את חוסר המגע בין המחלקה לתרבות [המחלקה להנחלת הלשון ולקליטה תרבותית] לבין המדור התורני שבמשרד החינוך והתרבות.
ג. הוא הדין גם בנימוסי חברה שאין בהם משום חילול דת אולם קיימת סכנה חמורה כי כשמטילים נימוסים כאלה לפתע עלולים הם לערער יסודות מוסר כלליים.
ד. מכאן - אי התאמת המנגנון הן ביחס לחינוך והן ביחס למנהגיהם ודרכי חייהם של העולים - השטחיות בטיפול בבעיות הדתיות של העולה והילד. המנגנון ראה כתפקיד ראשון סיגול הילד להווי הארץ-ישראלי כפי שהוא מצוי בקרב החברה שלו, ובחיי יום יום שלו. והטעות היסודית הייתה שמדד לו [את ההוי הארץ-ישראלי] במידה שמודד לעצמו או במידה שמודדים לעולים מארצות אירופאיות. על כן בחר [מנגנון החינוך האחיד] בדרך שנראתה לו קלה ופשוטה. יחד עם זה יש לציין כי עבודה כבדה רבצה גם על גבי העובדים בתנאים די קשים, והם גילו מסירות רבה לתפקידם הכללי.
ה. מההאשמות המסוימות [הספציפיות] קובעת הוועדה:
(1) גזיזת פאות - הייתה שיטה ולא מקרה ויש לציין בצער שהטעו את שר החינוך והתרבות בהודעה כי היו רק 12 מקרים ואלה מחמת הגזזת.
(2) גם הפרעת לימוד התורה הייתה שיטה. מחסור במורים דתיים אינו סיבה מספקת מאחר שבלאו הכי רוב העוסקים בהוראה במחנות היו מחוסרי הכשרה פדגוגית.
(3) לא דקדקו די בשמירת השבת ובתפילה ואף היו מקרים של הפרעת תפילה.
ו. כל זה לא בא כמלחמה מחושבת בדת, כמטרה לעצמה, אלא כהחשת פרוצס [תהליך] ההסתגלות הנשאפת. ולא הייתה הצדקה להאשים את שליחי הממשלה במחנות ב"אינקוויזיציה" וב"רצח תרבות עם".
ז. המאבק על החינוך במחנות לא היה נקי מנימוקים מפלגתיים. מצד אחד היה רצון להכשיר את העולה והנוער להסתדרות, ולא לחזק את המפלגות הדתיות. מאידך, ההתעוררות בחוגים הדתיים אמנם הייתה תמימה ולשם שמים כדי לחזק את הדת בקרב העולים, אבל גם כאן לא נעדר הרצון לחזק את המפלגות הדתיות ולהחליש את השפעת מפלגות אחרות על אותם העולים.
ח. הוועדה כבר קבעה כי שורש כל הרעה, בהזנחה הקשה של ענייני החינוך הדתי במחנות, נעוץ בעובדה שענייני החינוך במחנות היו נתונים לרשותה של המחלקה לתרבות.
על מי חלה האחריות?
ט. אין האחריות חלה על מנהל אגף החינוך ברוך בן יהודה, [שדאג לחינוכם של כלל ילדי ישראל], שדרש העברת החינוך לרשותו, והוא על כל מנגנוניו היו מוכנים לקבלו.
אין להאשים בזה במפורש את מר נחום לוין [מנהל המחלקה להנחלת הלשון ולקליטה תרבותית], הטוען שלא רצה להחזיק בחינוך, והוכיח כי בתקופות מסוימות הודיע לשר החינוך שאין הוא ומחלקתו יכולים לטפל בתפקיד זה, ודרש העברת החינוך לאגף החינוך.
קשה גם להטיל את האחריות על המנגנון האדמיניסטרטיבי של משרד החינוך והתרבות, באשר עוד היה בעצם ארגונו ובניינו, ללא מסורת וניסיון.
נשאר אפוא שר החינוך והתרבות עצמו זלמן שזר שהוא הנושא באחריות הכללית על כל ענייני משרדו. אולם אי אפשר להטיל את האחריות על מר שזר, שהרבה זמן בתקופת התפתחות העניינים היה חולה ונמנעה ממנו האפשרות של טיפול אישי ויסודי. על כן חוזרת האחריות למקורה הראשי - הממשלה כולה נושאת באחריות הקולקטיבית לכל ענייני המדינה, בכלל זה חינוך העולה.
י. אולם האחריות הישירה על פגיעות חמורות בחינוך דתי במחנות נופלת על מנהל המחלקה מר נחום לוין, אך גם פוטרת אותו הוועדה מהאשמות כלליות ובלתי מבוססות כגון "מעשי אינקוויזיציה", "רצח תרבות עם" - ואם גם אין הוועדה מוצאת אותו אחראי על עצם העובדה שענייני החינוך במחנות נמסרו לו ונמצאו ברשותו, אבל כל זמן שהעובדה קיימת, הוא הנושא באחריות על מעשיו ועל מעשי המנגנון הענף אשר תחת פיקודו ופיקוחו, הן כלפי הממשלה והן כלפי הציבור, מאחר שהוא אשר התווה את קווי הפעולה ומינה את המנגנון. העובדים במחלקה ובמחנות הם שותפיו באחריות זו, בייחוד במידה שהפריזו אפילו על הקו שהותווה להם או שהחמירו בביצועו. באופן מיוחד רוצה הוועדה לגנות את רכז התרבות במחנה עין שמר, מר אלדמע וגב' ציפורה זהבי, מדריכה במחנה הנוער בבית ליד.

2. הקטרוגים בעיתונות

י"א. התשובה על החלק הראשון שבסעיף השני "אם הקטרוגים בעיתונות נכונים" יש למצוא במסקנות שהגיעה אליהן הוועדה ביחס לשאלה העיקרית של ההאשמות בכפייה דתית במחנות כדלעיל [סעיף 1].
י"ב. האחריות על הפרסום בעיתונות המקומית חלה, בדרך הרגילה, על העיתונים וסופריהם [העיתונאים], ובמידה והעיתון הוא שופרה של מפלגה מסוימת גם על המפלגה.

3. מקורות התעמולה בחו"ל

י"ג. את מקור התעמולה בחוץ לארץ ביחס להאשמות בכפייה דתית במחנות, יש למצוא בחוגים דתיים במדינה ובעיתונאות הישראלית. האות ניתן בשאילתא בוועדת החינוך של הכנסת, ובאו דרישות [מצד הדתיים] לעזרה מוסרית מרבנים ומהמרכז העולמי של המזרחי. האחרון ביקש לשתף את העיתונות.
י"ד. אין לראות בכל הפניות האלה כל כוונה לפעול נגד מדינת ישראל. כמו כן לא ראתה הוועדה כוונה כזאת בארגון הגוש הדתי בניו יורק ובטלגרמה שנשלחה לחברי הממשלה.
ט"ו. אספת העם במנהטן לא אורגנה מכאן, גם אם יש ליחסה באופן בלתי ישיר לידיעות שהומצאו מכאן על המצב במחנות.
ט"ז. בצורתה לא הייתה האספה [שנערכה במנהטן] כשורה, אם כי בתוכן החלטותיה אין למצוא דופי.
י"ז. הוועדה סבורה כי מזכותה של יהדות הגולה לגלות עניין במה שמתרחש במדינה, בפרט לדברים הנוגעים לכלל ישראל, ובמידה שלא מגיע הדבר להתערבות בענייניה הפנימיים של המדינה, מותר לה לפנות אל ממשלת ישראל בהצעות ודרישות מתאימות.


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3423
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 2059 פעמים
קיבל תודה: 2375 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 14 ינואר 2022, 11:12

לחשוב חשבונות כתב:
13 ינואר 2022, 19:13
האומות בדורות האחרונים עכ"פ לא התערבו בענינים של שמירת הדת
על איזה אומות התכוין הקה"י? על הקומוניסטים?! על הנאצים?!

ואם נפשך לומר על הדור שלפני כן, אולי אפשר להניח כן קצת על דור אחד או שנים, מאז ה'אמנציפציה' (אשר גם בהם, רשעי ישראל, המכונים כאן ברוב רגש 'ערב רב', שלטו בציבור יראי ה' שלטון רודני ומציק), אך לפני כן, כל האומות כולם, בכל מקומות הגלות, התערבו ללא גבול בכל עניני הדת.

וכלשון חז"ל הקדושים "רַב הַמְנוּנָא מְצַלֵּי לַהּ. וְרַבִּי אָלֶכְּסַנְדְרִי בָּתַר דִּמְצַלֵּי אָמַר הָכִי: ״רִבּוֹן הָעוֹלָמִים, גָּלוּי וְיָדוּעַ לְפָנֶיךָ שֶׁרְצוֹנֵנוּ לַעֲשׂוֹת רְצוֹנֶךָ, וּמִי מְעַכֵּב, שְׂאוֹר שֶׁבָּעִיסָּה וְשִׁעְבּוּד מַלְכֻיוֹת. יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ שֶׁתַּצִּילֵנוּ מִיָּדָם, וְנָשׁוּב לַעֲשׂוֹת חוּקֵּי רְצוֹנְךָ בְּלֵבָב שָׁלֵם״ (ברכות י"ז.).


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3423
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 2059 פעמים
קיבל תודה: 2375 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 14 ינואר 2022, 11:23

נותן טעם לשבח כתב:
13 ינואר 2022, 23:52
אם מישהו יכול להסביר לי בקצרה מה מהנבואות התגשם רק היום שלא התגשם כבר בזמן בית שני

על איזו תקופה בדיוק מתכוין כבודו?

על התקופה ה'נפלאה' של שעבוד מלכות פרס?!

על התקופה הנפלאה של שעבוד מלכות יון?!

אולי כוונת כבודו רק על התקופה החשמונאית הראשונה, אשר כידוע לוותה באינספור מלחמות עקובות מדם ורציחות הדדיות ומתמשכות?!

או אולי על התקופה החשמונאית השניה, של מלכות ינאי והורדוס ודומיהם, אשר כידוע 'כבדו' מאוד את שומרי התורה, (ומרוב 'אהבה' לגדולי התורה הם דאגו להעבירם בהקדם לעולם שכולו טוב), ואך שלום ושלוה היתה בימיהם?!

או אולי על התקופה הנפלאה של מלחמת האחים הידועה (הורקנוס ואריסטובלוס) אשר הביאה לכאן את השלטון הרומאי ה'נפלא' וה'אדיב', אשר החריב בסופה של תקופה את בית קדשינו ותפארתינו?!

 


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3423
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 2059 פעמים
קיבל תודה: 2375 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 14 ינואר 2022, 11:29

בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:56
סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 00:53
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 00:48

על הזמן שבאמת היו ישראל בגלות.
ומה זה עכשיו?
יאיר לפיד, אסתר חיות, ואביגדור ליברמן, רק מחופשים לערב רב?
לא זה מה שאמרתי, אלא שמה שהזוהר אומר את הלשון שיהיו בגלות בין הערב רב, זה בזמן הגלות, ועכשיו הענין לא נתקן לגמרי, עדיין נשאר הקלקול הזה, אבל הקלקול הזה מקורו הוא מהגלות, ועכשיו זה הולך ונתקן, ובזמננו השליטה של הערב רב יותר חלשה ממה שהיא היתה בזמן הגלות.
שראלטשיק כתב:
14 ינואר 2022, 04:09
א) למי שיודע המציאות של קודם המדינה יודע שהם העבירו על דת הרבה הרבה יותר קודם קם המדינה מאח"כ
ב) לדעתי הגם שהצליחו בכל השחתה שלהם עם המדינה, אך מרגע שהמדינה קם התחיל מפלה שלהם והגאולה מהם בא קמעא קמעא
הרב @בנציון והרב @שראלטשיק.
 דברים נפלאים.
הסתכלות בהירה ומפתיעה.
עד עתה לא חשבתי על כיוון שכזה.
ברוכים תהיו לשמים.
 


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3423
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 2059 פעמים
קיבל תודה: 2375 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 14 ינואר 2022, 11:37

את בש כתב:
14 ינואר 2022, 07:36
לי אין בעיה עם ההגדרה אתחלתא דגאולה כל עוד היא מתיחסת למצב של קיבוץ גלויות ולא לגוף ששמו מדינת ישראל שעשתה שואה רוחנית.

דברים נכוחים.

זוהי גם דעתי העניה.

(לתשומת לב הרב @סכינא חריפא. האשכול ההוא הוסט בשלב כל שהוא על נושא ה'מדינה', וחבל, ואני לא נתכוונתי אלא לענין של היישוב התורני הפורח אשר בא מכוחו של קיבוץ הגלויות האלוקי).
 

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
סכינא חריפא
הודעות: 646
הצטרף: 31 דצמבר 2021, 00:46
נתן תודה: 1393 פעמים
קיבל תודה: 511 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי סכינא חריפא » 14 ינואר 2022, 11:59

המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 11:37
(לתשומת לב הרב @סכינא חריפא. האשכול ההוא הוסט בשלב כל שהוא על נושא ה'מדינה', וחבל, ואני לא נתכוונתי אלא לענין של היישוב התורני הפורח אשר בא מכוחו של קיבוץ הגלויות האלוקי).
אדרבה.
מוטב שתמשיך כאן ע"פ מחשבתך הטובה, הראשונה.


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3423
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 2059 פעמים
קיבל תודה: 2375 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 14 ינואר 2022, 12:05

סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 11:59
המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 11:37
(לתשומת לב הרב @סכינא חריפא. האשכול ההוא הוסט בשלב כל שהוא על נושא ה'מדינה', וחבל, ואני לא נתכוונתי אלא לענין של היישוב התורני הפורח אשר בא מכוחו של קיבוץ הגלויות האלוקי).
אדרבה.
מוטב שתמשיך כאן ע"פ מחשבתך הטובה, הראשונה.
אני מתכנן, בעז"ה, להמשיך גם שם לפי המחשבה ההיא, וכבר ערכתי הודעה על כך. (אני רק יעמיד בקצרה את דעתי איך להבהיר בכל זאת (למרות ה'עמימות' שכתבתי עליה) את המורכבות של ה'מדינה' ושל יחסינו אליה, ומיד אחזור אל הנושא העיקרי והחמור הלזה).
 


המצפה לישועת ה'
הודעות: 3423
הצטרף: 16 פברואר 2021, 15:10
נתן תודה: 2059 פעמים
קיבל תודה: 2375 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי המצפה לישועת ה' » 14 ינואר 2022, 12:09

סכינא חריפא כתב:
14 ינואר 2022, 01:40
א. לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח לחטוף תינוקות למשפחות דתיות, ולמוכרם, ואחרי קום המדינה כן.

ב. לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעביר את רוב ככל יהדות המזרח על דתם, ואחרי קום המדינה כן.

ג. לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעלות לארץ בעורמה אנשים, ולגזול להם את כל אשר להם, ולחרוץ את גורלם כל חייהם לעבוד בפיניציה, ועבודות קשות אחרות, ואחרי קום המדינה כן.

ד. לפני הקמת המדינה הערב רב לא הצליח להעמיד בסכנה את עצם קיום עולם התורה, ואחרי קום המדינה כן.

ה. לפני הקמת המדינה הערב רב לא שלט ברמה כזו שהם "אדוני הארץ", ואחרי קום המדינה כן.

א. הנקודה הזו לא קשורה ל'דת', היא 'פשע' ועושק 'אוניברסליים', אך כבר העירו לך לעיל שזה לא היה פשע ציבורי רשמי, אלא של פושעים יחידים.

ב. כבר העירו לך מהקלקול הגדול שפשה בקרב יהודים אלו כבר בארץ הנכר, ע"י ה'אליאנס 'ו'כי"ח', (וסביר להניח שלולא לעלו לארץ הקודש היו לגמרי מתקלקלים, צא וראה מה קרה לבני עדות המזרח שבאו לאחמ"כ לצרפת).

ג. עי' אות א'.

ד. איזו סכנה?! הרבה פטפוטים (שלהם ושלנו), כבר יותר משבעים שנה, ושום סכנה שהיא. בודאי לא על 'עצם קיומו של עולם התורה'. (הסכנות האמיתיות שלו הוא מתוכינו ולא מחוצה לנו).

ה. זו אכן בעיה, ושומה עלינו לתקנה ככל שתשיג ידינו. בעז"ה ית'.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
סכינא חריפא
הודעות: 646
הצטרף: 31 דצמבר 2021, 00:46
נתן תודה: 1393 פעמים
קיבל תודה: 511 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי סכינא חריפא » 14 ינואר 2022, 12:14

שראלטשיק כתב:
14 ינואר 2022, 04:09
תגובה מוזר מאוד

א) למי שיודע המציאות של קודם המדינה יודע שהם העבירו על דת הרבה הרבה יותר קודם קם המדינה מאח"כ
ב) לדעתי הגם שהצליחו בכל השחתה שלהם עם המדינה, אך מרגע שהמדינה קם התחיל מפלה שלהם והגאולה מהם בא קמעא קמעא
אני יודע שאנשי כי"ח (שמבחינתי הם ומקימי המדינה, קבוצה אחת הם) פעלו גם לפני קום המדינה.
ואין ספק שהם העבירו על הדת את רוב ככל יהדות המזרח לאחר קום המדינה, דבר שלא עלה בידם לפני קום המדינה.
עצם ההעלאה לארץ, שימשה ככלי בידם לשבור את ההתנגדות של העולים, כלאחר שעלו, והרגישו תלושים, קל היה להעבירם על דתם. (ומבחינה זו, אילו לא קמה מדינה, הייתה להם תשועה גדולה מזה. ולאחר שבעוה"ר קמה, הועברו על דתם)
ושנית, אני דיברתי על גלות!
מתי חטפו ילדים מהוריהם ומכרום לאנשים אחרים/ עשו עליהם ניסויים רפואיים ועוד כל מיני עניינים המפורסמים כילדי תימן פרס והבלקן, לאחר קום המדינה? או לפני? זאת גלות!
והטענה המוזרה שמאז אור הגאולה הולך ועולה קמעא קמעא, היא מוזרה ביותר!
(אולי זה קורה ולא רואים את זה.)
לעיני בשר, המצב הגשמי הולך ומשתפר (כבר לא חוטפים ילדים) אבל המצב הרוחני, הולך ורע! איך החי יכול להכחיש את החי?
אתה חי בפלנטה אחרת?
רע כאן מבחינה רוחנית!
אתה לא רואה את זה?
יהודים חרדים לחלוטין, שלפני שבעים שנה היית שומע מהם דברים ברורים, היום אתה שומע קולות של שמאל או ימין ציוניים לחלוטין. אנשים מבולבלים. יש שחושבים שטוב להפריד דת ממדינה, יש שחושבים שטוב לחלק את הכותל, יש שחושבים שטוב לפרק את הרבנות, ויש הרבה בלבול גם לצד השני. יש שחושבים ששלטון ימין בארה"ק זה חלופה למשיח ממש!
איך הגענו לכל זה?
לפני שבעים שנה היה ברור לכל יהודי חרדי, שכל הציונים כולם, בין ימין ובין שמאל אויבי היהדות המה, ושניהם גם יחד מביאים שואה וממיטים חורבן.
לטשטוש של דברים ברורים אלו בקרב הנוער של היום, אתה קורא ש"הגאולה הולכת ועולה קמעא קמעא"?
(אין לי בעיה עם מישהו שקיבל כך מרבותיו, שאור הגאולה יעלה קמעא קמעא, אך לא יראו את זה בעיני בשר. יש לי בעיה עם כאלו שרואים את התמונה כ"כ הפוך, שעצם ההידרדרות העצומה במדינה, שדברים שפעם היו ברורים ביחס לסטאטוס קוו היום בדרך להתבטל לחלוטין, נראה כגאולה בעיניהם, ומעצם ההידרדרות העצומה, הם מסיקים שאין זה אלא אור הגאולה ההולך ומפציע קמעא קמעא. ההופכים חושך לאור ומר למתוק.)

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
סכינא חריפא
הודעות: 646
הצטרף: 31 דצמבר 2021, 00:46
נתן תודה: 1393 פעמים
קיבל תודה: 511 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי סכינא חריפא » 14 ינואר 2022, 12:19

המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 12:09
א. הנקודה הזו לא קשורה ל'דת', היא 'פשע' ועושק 'אוניברסליים', אך כבר העירו לך לעיל שזה לא היה פשע ציבורי רשמי, אלא של פושעים יחידים.
עוד לא הספקתי להגיב על זה.
אבל לי ידוע אחרת.
זאת הייתה הוראה ברורה מגבוה, ודרך פעילותו הקבועה של ב.ג. וכנופיתו.
גם על רצח דע האאן (בלי לסטות לזה עכשיו!!!) פתחו ועדת חקירה, ושיחקו אותה כאילו לא הם רצחו.
אני לא מאמין למילה אחת שלהם.
כל הפשעים הללו נעשו מכח המדינה וע"י המדינה, (ולמפורסמות א"צ ראיה.) וכשבערה הארץ תחת רגליהם ופחדו שהיהודים העשוקים הולכים לזעוק את זעקתם בכל העולם, והדבר ימיט שואה עליהם, הכנסת "התערבה" ו"מנעה" או הפחיתה פשעים אלו.
אל תהיה מידי תמים....

ובהיות שכן הוא, הרי שזוהי גלות ב"מיטבה".....

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
סכינא חריפא
הודעות: 646
הצטרף: 31 דצמבר 2021, 00:46
נתן תודה: 1393 פעמים
קיבל תודה: 511 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי סכינא חריפא » 14 ינואר 2022, 12:21

המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 12:09
ב. כבר העירו לך מהקלקול הגדול שפשה בקרב יהודים אלו כבר בארץ הנכר, ע"י ה'אליאנס 'ו'כי"ח', (וסביר להניח שלולא לעלו לארץ הקודש היו לגמרי מתקלקלים, צא וראה מה קרה לבני עדות המזרח שבאו לאחמ"כ לצרפת).
עוד לא כתבתי לך שזאת אותה כנופיה?
הם אותם ערב רב!
מה לא ברור?

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
סכינא חריפא
הודעות: 646
הצטרף: 31 דצמבר 2021, 00:46
נתן תודה: 1393 פעמים
קיבל תודה: 511 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי סכינא חריפא » 14 ינואר 2022, 12:37

המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 12:09
ה. זו אכן בעיה, ושומה עלינו לתקנה ככל שתשיג ידינו. בעז"ה ית'.
זו לא "בעיה" אלא הגדרה למושג גלות, והוכחה שאנו בגלות ערב רב, וכדברי הזוה"ק.


את בש
הודעות: 258
הצטרף: 27 אוגוסט 2021, 10:56
נתן תודה: 339 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי את בש » 14 ינואר 2022, 13:57

המצפה לישועת ה' כתב:
14 ינואר 2022, 12:09
כבר העירו לך מהקלקול הגדול שפשה בקרב יהודים אלו כבר בארץ הנכר, ע"י ה'אליאנס 'ו'כי"ח', (וסביר להניח שלולא לעלו לארץ הקודש היו לגמרי מתקלקלים, צא וראה מה קרה לבני עדות המזרח שבאו לאחמ"כ לצרפת).
בנציון כתב:
14 ינואר 2022, 09:50
דבר ראשון ההנחה הזו לא כ"כ פשוטה, גם לפני המדינה היה את האליאנס וכי"ח שעשו שמות בקרב בני עדות המזרח.
דבר שני את מרבית האשכנזים העבירו על דתם לפני קום המדינה.
כמו ברוב הפעמים האמת נמצאת איפשהו באמצע העובדות שכתבתם נכונות אבל מרבית יוצאי עדות המזרח עלו לארץ כשומרי מצות ברמות שונות של הקפדה ובארץ המדינה נתנה לילדיהם חינוך חילוני כפרני המדינה ניצלה את תמימותם ולא נתנה להם אפשרות לחינוך דתי והדור השני כולם נהיו חילונים הדבר נכון גם לבני תימן אחרי שנפתחו מחנות העולים אם בשיכנועים או באיומים ילדיהם נשלחו לחינוך חילוני כפרני


את בש
הודעות: 258
הצטרף: 27 אוגוסט 2021, 10:56
נתן תודה: 339 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: התגשמות חזון הנביאים במשנת גדולי ישראל

שליחה על ידי את בש » 14 ינואר 2022, 14:01

סיפר לי רב שאשה זקנה באה אליו ובכתה שיש לה נכדים גויים הבן שלה נשא גויה רוסיה הרב שאל אותה למה שלחת את הבן שלך לחינוך חילוני היא בכתה ואמרה לו כבוד הרב לא ידענו

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”