דף 2 מתוך 2

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

נשלח: 26 מאי 2019, 23:11
על ידי מכל מלמדי השכלתי
מאן דהו כתב:
26 מאי 2019, 23:06
מכל מלמדי השכלתי כתב:
26 מאי 2019, 22:28
הרב יהושע ענבל.

ייחודי בסגנונו המקיף. הבהיר. הבוחן כל דבר בצורה מחקרית ועמוקה. ומבאר ומבהיר את דעת רבותינו מעתיקי השמועה.

באמת לא הבנתי מה הרב ענבל קשור לנושא האשכול. אם תוכל לשבר את אזני.
מה לא מובן?
מישהו הזכיר את שמו בלא תואר קודם לכן. כנראה מחוסר הכרותו את הרב ענבל ופעולו.
ואני תיקנתי זאת. ובמקום להסביר מי הוא הרב ענבל העתקתי מהמכלול.

אם הדבר נכון שהוא מהכותבים כאן זה ממש משמח.
אני עוקב אחרי המאמרים שלו זה זמן רב והוא מרתק. יסודי. ומאוד שפוי ומקורקע. מתאים בדיוק לדור שלנו.

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

נשלח: 26 מאי 2019, 23:19
על ידי מאן דהו
סליחה

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

נשלח: 28 מאי 2019, 19:20
על ידי בן אהרון
מכל מלמדי השכלתי כתב:
26 מאי 2019, 23:11
מישהו הזכיר את שמו בלא תואר קודם לכן.
לא התכוונתי לזלזל ח''ו...תיקנתי

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

נשלח: 28 מאי 2019, 22:11
על ידי איש פשוט מאד
בב"ח או"ח תחילת סי' שט"ז כ' בדעת הרמב"ם שהרמב"ם לא קיבל את התירוץ של הגמ' והניח את המשנה כפשטה, וכתב שמצינו בכמה מקומות כן ברי"ף וברמב"ם שכשהגמ' מעמידה אוקימתא את הברייתא מעדיפים לפרש כפשטה כאשר הוא שינויי דחיקי.

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

נשלח: 18 ספטמבר 2019, 14:55
על ידי בר נש
הראבד בהשגות על הרמבם הל ביכורים פרק ז עם אני לא טועה

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

נשלח: 19 ספטמבר 2019, 00:50
על ידי מאמין
"ראש חדש אב שחל להיות בשבת מפטירין חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי וגו'. ואין אנו עושין כן אלא מפטיר בירמיה שמעו דבר ה' ובשבת שלפני ט''ב חזון ישעיהו והטעם לפי שאנו נוהגין על פי הפסיקתא"
מן התוספות מגילה לא: וכן עוד שם

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

נשלח: 19 ספטמבר 2019, 17:17
על ידי מבקש אמת
רד"ק שמואל א כח,כד:

"וראינו מחלוקת בין הגאונים בדבר הזה וכלם נשתוו כי מעשה האוב הבל ותוהו ודברי כזב והתול אבל יש מהם אומרים כי לא דבר שמואל עם שאול וחס ושלום לא עלה שמואל מקברו ולא דבר אבל האשה עשתה הכל ברמאות כי מיד הכירה כי שאול הוא אך להראות לו כי מצד החכמה הכירה ומצאה דבר זה אמרה למה רמיתני ואתה שאול ודרך בעלת אוב להביא בן אדם שמדבר מתוך מחבואו בלשון נמוך וכאשר בא שאול לדרוש מאתה וראתה אותו נבהל וידעה כי למחר יהיה יוצא למלחמה וכל ישראל היו בפחד גדול וידעה מה שעשה שאול שהרג כהני ה' שמה בפי המגיד הדברים הנאמרים בפרשה ומה שאמר ויאמר שמואל אל שאול על מחשבת שאול כי היה חושב כי שמואל היה המדבר אליו ומה שאמר ולא עשית חרון אפו בעמלק ידוע היה דבר זה כי מאותה שעה אמר לו שמואל וימאסך מהיות מלך ומה שאמר לרעך לדוד ידוע היה זה בכל ישראל כי דוד נמשח למלך ומה שאמר מחר אתה ובניך עמי מדרך סברא אמר זה, זהו פי' רב שמואל בן חפני הגאון ז"ל. ואמר אף על פי שמשמעות דברי החכמים ז"ל בגמרא כי אמת היה שהחיתה האשה את שמואל לא יקובלו הדברים במקום שיש מכחישים להם מן השכל"

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

נשלח: 27 אוקטובר 2019, 10:41
על ידי בן אהרון
הפטרה שקראו בשמח''ת ' ויהי אחרי מות משה ' לעומת זאת לפי הגמ' במגילה (לא) יש להפטיר ויעמד שלמה. ומה שנוהגים הוא ע''פ רב האי גאון ע''ש בתוס'. וע'ע שם הגמ' כמה מנהגי קריאה שאין אנו נוהגים כמותם היום.

Re: גאונים או ראשונים חולקים על גמרא

נשלח: 27 אוקטובר 2019, 11:00
על ידי חזק וברוך
רמב"ם בהקדמה ליד החזקה

וכן אם למד אחד מהגאונים שדרך המשפט כך הוא ונתבאר לבית דין אחר שעמד אחריו שאין זה דרך המשפט הכתוב בגמרא, אין שומעין לראשון אלא למי שהדעת נוטה לדבריו בין ראשון בין אחרון:
ודברים הללו בדינים גזירות ותקנות ומנהגות שנתחדשו אחר חיבור הגמרא. אבל כל הדברים שבגמרא הבבלי חייבין כל ישראל ללכת בהם וכופין כל עיר ועיר וכל מדינה ומדינה לנהוג בכל המנהגות שנהגו חכמי הגמרא ולגזור גזירותם וללכת בתקנותם. הואיל וכל אותם הדברים שבגמרא הסכימו עליהם כל ישראל. ואותם החכמים שהתקינו או שגזרו או שהנהיגו או שדנו דין ולמדו שהמשפט כך הוא, הם כל חכמי ישראל או רובם והם ששמעו הקבלה בעקרי התורה כולה דור אחר דור עד משה רבינו עליו השלום.


שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא - אבן העזר סימן עט
דע תלמידי החביב ויהיו דברים הללו חקוקים על לוח לבך לזכרון הכלל הגדול, שאין לכל חכמים שאחר התלמוד רשות לומר דבר נגד התלמוד, והאומר דבר לסתור קוצו יו"ד מדברי התלמוד לא יחשב בכלל חכמי ישראל, ואמנם כשאנו מוצאים אחד מחכמי ישראל המוחזק בתורה וביראה בלי ספק שכתב בספר דבר הסותר לדברי התלמוד חייבים אנו למשכוני נפשין לתרץ דבריו שלא דבר רק לשעה או למשפחה פרטית ודברי תלמוד הם על הכלל.