האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

נושאים שונים

יוסף יוסף
משתמש ותיק
הודעות: 407
הצטרף: 23 יולי 2018, 02:05
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 149 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי יוסף יוסף » 01 פברואר 2019, 08:39

הכהן כתב:
יוסף יוסף כתב: וכן מצינו שאם אמרו לישראל 'עלה', הוא יכול לעלות לברך את עמו ישראל, אפי' שנאמר בתורה "דבר אל אהרן ובניו לאמר, כה תברכו"
מקור
עי' שבת קיח:
ואמר רבי יוסי: מימי לא עברתי על דברי חברי. יודע אני בעצמי שאיני כהן, אם אומרים לי חבירי עלה לדוכן - אני עולה


הכהן
משתמש ותיק
הודעות: 1093
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 347 פעמים
קיבל תודה: 350 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי הכהן » 01 פברואר 2019, 12:02

העתק מ'חברותא' שם:
א. כתבו התוספות, לא ידע ר"י מה איסור יש בזה העולה לדוכן אם לא משום ברכה לבטלה. והיינו, שלעלות לדוכן בלי לברך מותר לישראל, ורבי יוסי אמר שהיה מברך גם כן. והקשה הדרכי משה [או"ח קכח] הרי מפורש בגמרא כתובות [כד ב] שיש איסור עשה לישראל שלא יברך ככהן? ותירץ, שהאיסור הוא דוקא כשעולה לבד, והתוספות מדברים כשעולה עם עוד כהנים.
והרמ"א [קכח א] פסק שאין לזר לישא כפיו אפילו עם כהנים אחרים. והט"ז ומגן אברהם תמהו על חילוק הרמ"א למה האיסור הוא רק כשעולה לבד? ותירצו, שהתוספות סוברים שהאיסור לזר שנושא כפיו הוא משום ברכה לבטלה, וראה דבר אברהם [ח"א לא, ג] שמצא כך מפורש בספר האשכול שהוא איסור דרבנן משום ברכה לבטלה. וההפלאה בכתובות [שם] ביאר את חילוק הרמ"א, שאם יש כהן שמברך וישראל מברך עמו מבטל הישראל שעולה לדוכן את המצות עשה להתברך מהכהנים, כיון שבגמרא סוטה [לח א] מבואר שהמצוה לכהן לברך פנים כנגד פנים, וכשאין פניו כנגד הכהן אינו מתברך ומבטל עשה. אבל כשעולה לבד אינו מבטל עשה.
והמשך חכמה [במדבר ו, כג] כתב שבאמת כונת רבי יוסי שהיה עולה לדוכן בלא לברך, והאיסור הוא שאינו מתברך משום שאינו כנגד פני הכהנים, אלא שבגמרא סוטה [שם] מבואר שמי שהוא אנוס מתברך אפילו אם עומד מאחורי הכהן, וכיון שציוו עליו חביריו לעלות לדוכן נחשב כאנוס ומתברך. וראה נימוקי הגרי"ב כעין זה.
והדבר אברהם תירץ, שדעת התוספות כרבנו תם במנחות [מד א] שמצות ברכת כהנים מהתורה היא דוקא על ידי שני כהנים, ולכן האיסור עשה הוא דוקא כשמברך עם עוד כהן שעושה כמו בצורת המצוה בכהנים.
והעונג יום טוב [א, טו] תירץ, שדעת ר"י שהאיסור עשה הוא דוקא אם מתכון לברך ככהן ולשם מצוה, ורבי יוסי לא כוון לשם מצוה ואין איסור, וכמבואר בגמרא ראש השנה [כט א] שברכת כהנים שלא בזמנו צריכה כונת מברך ומתברך.
אולם המשנה ברורה [קכח, ג] כתב שזה תלוי, שאם מצוות צריכות כונה, כשמברך זר בלי כונה אינו עובר. אבל אם מצוות אין צריכות כונה עובר בעשה, וצריך שיכון בפירוש שלא לשם מצוה. ובביאור הלכה תמה, איך נוהגים לברך את הבנים ואת היוצא לדרך בנוסח ברכת כהנים והרי עובר בעשה? ותירץ כהב"ח, שדוקא אם נושא כפיו אסור, או שאחר תקנת חכמים שהכהנים יברכו דוקא בתפילה, המברך שלא בתפילה הוא כמכוין שלא לשם מצוה.

ב. התורה תמימה [במדבר ו, כג] מביא הקדמת רבנו ירוחם שגרס- יודע אני בעצמי שאיני "כדאי". ופירש שהכונה היא שיצוו אותו חביריו לעלות לדוכן לדרוש לרבים, ואף שאינו ראוי לא יסרב.


אלימלך
משתמש ותיק
הודעות: 1001
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 124 פעמים
קיבל תודה: 413 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי אלימלך » 01 פברואר 2019, 14:26

חכימא דיהודאי כתב:אם זה אכן שייך, ודאי שיתפלל על זה
אם זה היה שייך ורצוי מסתמא היינו מוצאים תפילות על זה.
חכימא דיהודאי כתב:אני מתמלא בקנאה, אשריו שיש לו כאלו שאיפות גבוהות
אכן מעלה גדולה היא שתשוקתו של האדם לזכות לעבוד את ה', אולם צריך להיזהר שלא לבוא ע"י הרצון לעשות מעשה שאינו ראוי.
(והנה להבדיל עדת קורח ועוזיהו רצו להיות כהנים ועברו על חטא חמור)


ברסלבר (ליטאי לשעבר)
משתמש ותיק
הודעות: 402
הצטרף: 04 יולי 2018, 21:22
נתן תודה: 103 פעמים
קיבל תודה: 118 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר) » 28 מאי 2019, 02:38

מה שרואים בחז"ל שבעתיד יהיו שינויים במצוות - אין הכוונה שהתורה תהיה מוחלפת. כי אותם שינויים נמצאים גם כעת בתורה.
דהיינו שזו אותה תורה אבל המציאות תשתנה ויהיה צריך לדרוש בתוך התורה (על פי י"ג מדות) מה הדין כעת.
אבל למרות שזה לא ידוע לנו - זה טמון כבר עכשיו בתורה שירדה מסיני.

ע"ז הדרך יתכן לומר שהחזיר לא יהיה אסור כי הבריאה תשתנה והוא יהיה בעל טבע שגם כעת הוא מותר על פי התורה.


יוסף יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 532
הצטרף: 21 אוגוסט 2017, 02:00
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 166 פעמים
קיבל תודה: 178 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי יוסף יצחק » 28 מאי 2019, 07:23

ברסלבר (ליטאי לשעבר) כתב:
28 מאי 2019, 02:38
ע"ז הדרך יתכן לומר שהחזיר לא יהיה אסור כי הבריאה תשתנה והוא יהיה בעל טבע שגם כעת הוא מותר על פי התורה.

כוונת לדברי האור החיים ויקרא יא, ז: והוא גרה לא יגר - פירש תנאי הוא הדבר לזמן שהוא לא יגר אבל לעתיד לבא יעלה גרה ויחזור להיות מותר, ולא שישאר בלא גרה ויותר כי התורה לא תשונה.

ולכא' ס"ל דסימני התורה הם סיבה ולא סימן, אבל הרמב"ם במורה ח"ג פמ"ח כתב דסימני הבהמות אינם סיבת האיסור וההיתר אלא רק סימן, ולפ"ז קשה לי איך יותר חזיר לעתד"ל.
​​​​​​


הנופל
משתמש ותיק
הודעות: 283
הצטרף: 23 אפריל 2019, 19:34
נתן תודה: 136 פעמים
קיבל תודה: 78 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי הנופל » 28 מאי 2019, 08:38

דורדיא כתב:
31 ינואר 2019, 00:33
לאחרונה נהיה לי חשק גדול להיות כהן וברצוני להתפלל על כך..
מאוד מסקרן אותי מה עומד מאחורי תשוקה זו?
מה שברור שרצון כזה שייך רק בימינו שנשתנו (או נתבלבלו) הדעות,
ושוב אין אנו תופסים ענין המעמדות וההיררכיה.
עצה טובה: לחסיד לקחת משל מכך שאינו שואף להיות אדמו''ר
לליטאי ממומלץ לקרוא את ספרי מ. קינן שם מתואר מצב החיים הישן (והנורמלי(?)) של מעמדות אי שוויון וכו'.


ברסלבר (ליטאי לשעבר)
משתמש ותיק
הודעות: 402
הצטרף: 04 יולי 2018, 21:22
נתן תודה: 103 פעמים
קיבל תודה: 118 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר) » 28 מאי 2019, 14:41

רציתי להוסיף בזה עוד דבר:
זה שיש כאלו בדרגא יותר גבוהה מאיתנו - לא נועד להרחיק אותנו אלא להיפך - לתת לנו את האפשרות להתקרב בלי להינזק.

תפקיד הכהן והלוי הוא לקרב את הישראל להקב"ה.

ואסביר.
במצב שיש השראת שכינה - זה התענוג הכי גדול. כל הטוב שבעולם ברוחניות וגשמיות פורח ומצליח ויש את התחושה הנפלאה של קשר ואהבה עם הקב"ה.
הבעיה - שבמצב כזה - שאין הסתרה, לחטוא במצב כזה זה פשע הרבה יותר גדול, וכל נדנוד חטא הכי קטן מביא עונש חמור ומיידי של מוות.
וזה היה ההנהגה של עם ישראל במדבר.

לכן הקב"ה מתרחק מאיתנו, אבל נותן לנו אפשרות בכל זאת להתקרב. על ידי שיש משכן, כהן גדול, כהנים ולויים. ע"י ועשו לי מקדש - אפשר שיהיה ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר אלא בתוכם.
ככה יהודי יכול בעצמו להקריב קרבן לה', ע"י שיש מישהו בדרגא גבוהה ממנו שיכול להיכנס ולהקריב אותו.

הכלל הזה נכון אפילו לגבי אומות העולם.
זה שיש עם נבחר - זה לטובתם בסופו של דבר, זה מאפשר להם לקבל שפע ולהתקיים.

ולמעשה עניין "צדיק הדור" הוא על אותה דרך. משה רבינו ושאר צדיקי הדורות אינם כמתווכים ביננו לבין השי"ת, (כמו זוג גרושים שלא רוצים לדבר וצריכים מגשר) להיפך: ע"י שהם מעלים את תפילותינו לקב"ה - הם מאפשרים לנו שיהיה לנו קשר ישיר עם הקב"ה בעצמו אע"פ שאיננו צדיקים.
ואולי גם זה עניין הזכרת האבות בתחילת שמו"ע.


הנופל
משתמש ותיק
הודעות: 283
הצטרף: 23 אפריל 2019, 19:34
נתן תודה: 136 פעמים
קיבל תודה: 78 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי הנופל » 28 מאי 2019, 15:58

ברסלבר (ליטאי לשעבר) כתב:
28 מאי 2019, 14:41
ואסביר.
במצב שיש השראת שכינה - זה התענוג הכי גדול. כל הטוב שבעולם ברוחניות וגשמיות פורח ומצליח ויש את התחושה הנפלאה של קשר ואהבה עם הקב"ה.
הבעיה - שבמצב כזה - שאין הסתרה, לחטוא במצב כזה זה פשע הרבה יותר גדול, וכל נדנוד חטא הכי קטן מביא עונש חמור ומיידי של מוות.
וזה היה ההנהגה של עם ישראל במדבר.

לכן הקב"ה מתרחק מאיתנו, אבל נותן לנו אפשרות בכל זאת להתקרב. על ידי שיש משכן, כהן גדול, כהנים ולויים. ע"י ועשו לי מקדש - אפשר שיהיה ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר אלא בתוכם.
ככה יהודי יכול בעצמו להקריב קרבן לה', ע"י שיש מישהו בדרגא גבוהה ממנו שיכול להיכנס ולהקריב אותו.
אולי מקור לדבריך,
מדעת הספורנו שהמשכן נצרך רק לאחר חטא העגל.
עי' סוף פרשת יתרו.


ברסלבר (ליטאי לשעבר)
משתמש ותיק
הודעות: 402
הצטרף: 04 יולי 2018, 21:22
נתן תודה: 103 פעמים
קיבל תודה: 118 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר) » 28 מאי 2019, 16:46

אכן כן.
ויש על זה הרבה בליקוטי הלכות, שהתשובה של הקב"ה לתפילות משה רבינו על עם ישראל לאחר חטא העגל - היו הציווי לבנות משכן.
כיוון שהאופן בו פעל משה באותם 40 יום - היה למצוא את הנקודה טובה ולברר הטוב מהרע- וע"כ זה מה שהוא פעל - שיהיה משכן ובו עבודות הקרבנות שגם עניינם בירור הטוב מן הרע.
וזה ע"פ מש"כ בליקוטי מוהר"ן תורה רפ"ב ("אזמרה") שהצדיק בונה משכן מהנקודות טובות, ומש"כ שמי שיודע למצוא הנקודה טובה שיש בכל אחד הוא ראוי להיות שליח ציבור.
http://rabenubook.com/%D7%9C%D7%99%D7%A ... %A4%D7%91/
ובליקוטי הלכות בהל' השכמת הבוקר אף כותב מוהרנ"ת שע"י שמחפשים ומבקשים עד שמוצאים בעצמם נקודות טובות עי"ז נעשים כל התיקונים שנעשו ע"י כהנים בעבודתם וכו' וכל התיקונים שנעשו ע"י קרבנות וקטורת.


טעם ודעת
משתמש ותיק
הודעות: 232
הצטרף: 03 אפריל 2019, 15:29
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 60 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי טעם ודעת » 28 מאי 2019, 22:13

אולי תפילה תועיל לו לבקש על הגיגול הבא שלו, שיזכה להיות כהן.

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
משתמש ותיק
הודעות: 1313
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 226 פעמים
קיבל תודה: 400 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 28 מאי 2019, 22:19

שאלה מעניינת.
למעשה במשנה מובא לגבי המתפלל שתלד אשתו זכר ( לאחר מ' יום) שזו תפילת שוא.
אלא שבאחד ממפרשי המשנה (מלאכת שלמה?) הביא שיש תנאים שחולקים שאפשר להתפלל כי אין מעצור לד' מלהושיע והד' שהוא כל יכול יכול לעשות הכל. אמנם יהיה זה בדרך נס. אך אפשר להתפלל על נס.

לכאו' לפי שיטה זו יש מקום לתפילתך להיות כהן


חדא
משתמש ותיק
הודעות: 332
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 101 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי חדא » 02 יוני 2019, 03:03

הנופל כתב:
28 מאי 2019, 08:38
דורדיא כתב:
31 ינואר 2019, 00:33
לאחרונה נהיה לי חשק גדול להיות כהן וברצוני להתפלל על כך..
מאוד מסקרן אותי מה עומד מאחורי תשוקה זו?
מה שברור שרצון כזה שייך רק בימינו שנשתנו (או נתבלבלו) הדעות,
ושוב אין אנו תופסים ענין המעמדות וההיררכיה.
עצה טובה: לחסיד לקחת משל מכך שאינו שואף להיות אדמו''ר
לליטאי ממומלץ לקרוא את ספרי מ. קינן שם מתואר מצב החיים הישן (והנורמלי(?)) של מעמדות אי שוויון וכו'.
בלי קשר לשאלת השטות שבפתיחה
למה חסיד אינו שואף להיות אדמור?
 


ברסלבר (ליטאי לשעבר)
משתמש ותיק
הודעות: 402
הצטרף: 04 יולי 2018, 21:22
נתן תודה: 103 פעמים
קיבל תודה: 118 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר) » 02 יוני 2019, 03:09

לכאורה ע"פ רוב להיות אדמו"ר זו שאיפה קטנונית של רצון לכבוד וגדולה. גם אם הדמיון אומר אחרת.
איזה נחת רוח יהיה לה' אם תהיה אתה האדמו"ר ולא מישהו אחר?

וזה נכון גם על הטעות הנפוצה בציבור הליטאי - לשאוף להיות גדול הדור.


חדא
משתמש ותיק
הודעות: 332
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 101 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי חדא » 02 יוני 2019, 03:11

האם החסידים אינם סבורים שהאדמור הגיע לדרגה גבוהה בעבודת ה'?
האם הם אינם חפצים להגיע לדרגה זו?
או שגם הם יודעים שאין בזה רק כבוד וגדולה גם אם הדמיון אומר אחרת


ברסלבר (ליטאי לשעבר)
משתמש ותיק
הודעות: 402
הצטרף: 04 יולי 2018, 21:22
נתן תודה: 103 פעמים
קיבל תודה: 118 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר) » 02 יוני 2019, 03:13

דרגא גבוהה בעבודת השם לא קשורה לכבוד ומעמד
למה צריך להיות אדמור? (או לחילופין "גדול הדור")


חדא
משתמש ותיק
הודעות: 332
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 101 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי חדא » 02 יוני 2019, 03:20

אם האדמור הוא לא בעל הדרגה הגבוהה בעבודת ה' (לשיטת החסידים - גם בלי קשר לתורה),
למה ללכת אליו ולשמוע את דבריו ולהדבק בו ולא ללכת לבעל הדרגה הגבוהה יותר?


ברסלבר (ליטאי לשעבר)
משתמש ותיק
הודעות: 402
הצטרף: 04 יולי 2018, 21:22
נתן תודה: 103 פעמים
קיבל תודה: 118 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר) » 02 יוני 2019, 03:30

אני חושב כדי לענות לך היטיב צריך פה חסיד רגיל, לא ברסלבר. (כי בברסלב אין העניין של העברת האדמו"רות מאב לבנו, ואת מוסד ה"חצר" וכו')
אבל נ"ל שכיון שגם ע"פ ההלכה - לאחר שנפטר רב, אם בנו ראוי הוא ממלא את מקומו גם אם יש גדולים ממנו, אז כן הוא גם באדמורות.
אני יודע שזה לא תשובה מספיק טובה, וכדי לענות על זה טוב צריך איזה חסיד בר אורין. ואני פחות הכתובת, כי בדיוק בעניין הזה ברסלב שונה משאר החסידויות.

בכל אופן כדאי שתקרא את זה, מאמר וקונטרס על עניין התקשרות לצדיקים, ע"פ דרך החסידות הכללית ולא דוקא ברסלב.
http://www.maane.info/pages/2861


חדא
משתמש ותיק
הודעות: 332
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 101 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי חדא » 02 יוני 2019, 03:39

אתה צודק שיש בזה הבדל בין החסידויות יש חסידויות שבהם האדמור הוא רק מנהיג ואצלם אתה צודק
אבל אני שואל על החסידויות שבהם האדמור הוא מדריך בעבודת ה' (לפחות בהגדרה)

אני לא מדבר על המושג הבעייתי של התקשרות לצדיק, שזה לא מענינינו כעת


ברסלבר (ליטאי לשעבר)
משתמש ותיק
הודעות: 402
הצטרף: 04 יולי 2018, 21:22
נתן תודה: 103 פעמים
קיבל תודה: 118 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר) » 02 יוני 2019, 03:54

אבל אי אפשר להפריד את זה מעניין ההתקשרות.
בכל החסידויות יש התקשרות, וזה עיקר תפקידו של הרבי.
זה אחד היסודות החשובים ביותר של תורת החסידות ודרך הבעש"ט.

אני מתאר לעצמי שזה עניין רוחני, שמשמיים יתנו את העצה הנכונה ע"י הרבי שלך.


ברסלבר (ליטאי לשעבר)
משתמש ותיק
הודעות: 402
הצטרף: 04 יולי 2018, 21:22
נתן תודה: 103 פעמים
קיבל תודה: 118 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר) » 02 יוני 2019, 04:34

ברצוני רק להוסיף שהעניין הזה (ה"חצר" החסידית, וכן העברת האדמו"רות מאב לבן) עליו אתה שואל - לא החל בימי הבעש"ט אלא כמה דורות אח"כ.
תחילת החסידות היתה בהפצה כללית לכל העולם ותלמידים עשו תלמידים. לא היתה חסידות "ליז'נסק" או "ברדיטשוב" אלא היה רבי, שהיה צדיק גדול ומתלמידי תלמידי הבעש"ט - שבמקרה היה גר בברדיטשוב, וכל אחד יכל להתקרב אליו ולהיות תלמיד שלו. (היום לא פשוט "להתקבל" לחצר חסידית ממוסדת, כמו גור סלונים וכד', ומלבד ברסלב וחב"ד - החסידים אינם עוסקים כלל בהפצת תורת רבותיהם החוצה. לעומת העבר, שכל מי שהתקרב לחסידות קירב עוד כמה וכולם עסקו בהפצת תורת הבעש"ט)
אולי יש פה איזה חסיד שבקי יותר בהסטוריה ויחכים אותנו בדיוק מתי זה התחיל, ולמה.


הנופל
משתמש ותיק
הודעות: 283
הצטרף: 23 אפריל 2019, 19:34
נתן תודה: 136 פעמים
קיבל תודה: 78 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי הנופל » 02 יוני 2019, 09:42

חדא כתב:
02 יוני 2019, 03:03
בלי קשר לשאלת השטות שבפתיחה
למה חסיד אינו שואף להיות אדמור?
אני התכוונתי לכך שחסיד שנולד לתוך המערכת,
חי בתוך תפיסה של היררכיה שמהותה שכל אחד יודע את מקומו בסדרי המעמדות, 
ובשבילו לחפש לצאת מהמקום שלו זה כמו לרצות להיות נקבה במקום זכר.
במילים אחרות חסיד אוחז שלא כל בני האדם נבראו שוים,
ואי אפשר וממילא גם לא מחפשים להיות מישהו אחר.


חדא
משתמש ותיק
הודעות: 332
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 101 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי חדא » 03 יוני 2019, 00:23

אתה מאמין שאדמו"ר (איזה אדמו"ר?) נברא אחרת ממך? (או שגם אתה אדמו"ר?)


הנופל
משתמש ותיק
הודעות: 283
הצטרף: 23 אפריל 2019, 19:34
נתן תודה: 136 פעמים
קיבל תודה: 78 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי הנופל » 03 יוני 2019, 12:31

חדא כתב:
03 יוני 2019, 00:23
אתה מאמין שאדמו"ר (איזה אדמו"ר?) נברא אחרת ממך? (או שגם אתה אדמו"ר?)
אני לא אדמו''ר ואפי' חסיד אינני,
וכליטאי מעודי תמהתי איך החסיד אינו חש פחיתות בכך שאינו אדמו''ר.
והתשובה היא כפי שכתבתי
שאדם שחי בתוך תפיסה של מעמדות והיררכיה
לא מנסה לצאת מהמקום שלו להיות משהו אחר.


בן של רב
משתמש ותיק
הודעות: 1504
הצטרף: 06 דצמבר 2018, 01:56
נתן תודה: 675 פעמים
קיבל תודה: 363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם ישראל יכול להתפלל שיהיה כהן או הוי תפילת שווא

שליחה על ידי בן של רב » 03 יוני 2019, 14:57

חדא כתב:
02 יוני 2019, 03:03
הנופל כתב:
28 מאי 2019, 08:38
דורדיא כתב:
31 ינואר 2019, 00:33
לאחרונה נהיה לי חשק גדול להיות כהן וברצוני להתפלל על כך..
מאוד מסקרן אותי מה עומד מאחורי תשוקה זו?
מה שברור שרצון כזה שייך רק בימינו שנשתנו (או נתבלבלו) הדעות,
ושוב אין אנו תופסים ענין המעמדות וההיררכיה.
עצה טובה: לחסיד לקחת משל מכך שאינו שואף להיות אדמו''ר
לליטאי ממומלץ לקרוא את ספרי מ. קינן שם מתואר מצב החיים הישן (והנורמלי(?)) של מעמדות אי שוויון וכו'.
בלי קשר לשאלת השטות שבפתיחה
למה חסיד אינו שואף להיות אדמור?

את שאלת ה'שטות' הזו שאל החפץ חיים, למה אני כהן ואתה לא?

ההמשך ידוע, ונמשיך אף אנו, כל מי שלא בוער לו מדינת הלכה ולא מתפלל שה' ימלוך ע"י משפטיו וחוקותיו הוא 'נייטרלי' ולא יהיה כהן. 

באמת כמו פעם... 
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים