בענין משה רבינו היה שופט ברוח הקודש

נושאים שונים

פותח הנושא
שף ויתיב
הודעות: 88
הצטרף: 08 יוני 2017, 01:00
קיבל תודה: 30 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

בענין משה רבינו היה שופט ברוח הקודש

שליחה על ידי שף ויתיב » 15 מאי 2019, 11:09

בענין משה רבינו שופט על פי רוח הקודש

''וישב משה לשפוט את העם ויעמוד העם'' (שמות יח, יג)
במסכת שבועות (ל, ב) למדו חז''ל מכאן שבשעת גמר דין צריכים להיות הדיינים בישיבה ובעלי דינים בעמידה.
וצ''ב מהיכן למדנו שאצל משה היה גמר דין, וכתב הבכור שור (בשבועות שם)
''ונראה לפרש משום דבמשה לא היה כי אם גמר דין, שלא היו צריכים לישא וליתן לפניו הבעלי דינים, רק מיד בבואם היה יודע ברוח הקודש דברי ריבותם ואמר להם איש פלוני זכאי ואיש פלוני חייב בענין כך וכך...'' עיי''ש עוד בדבריו.
וצ''ב ובירור, דהלא 'לא בשמים היא' ואיך פוסק על פי רוח הקודש? ואין לומר שלא היה בתורת דין אלא פשרה בעלמא, דהלא ילפינן מינה לכל דיני תורה. וי''ל.

ערכים:


יאיר
הודעות: 1205
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 269 פעמים
קיבל תודה: 340 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין משה רבינו היה שופט ברוח הקודש

שליחה על ידי יאיר » 15 מאי 2019, 11:17

לא עיינתי בפנים אך שמא אין כוונתו שלא דן אותם כלל אח"כ (וכקושיתך הנכונה)

אלא שכבר בתחילה ידע מי זכאי ומי חייב והוי לגביו כגמר דין ולכן ישב.

או דלמא ''לא בשמים היא'' הוא לענין חידוש דינים והלכות וכיו"ב ולא נאמר לענין פסיקת דין והנלע"ד כתבתי.


יאיר
הודעות: 1205
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 269 פעמים
קיבל תודה: 340 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין משה רבינו היה שופט ברוח הקודש

שליחה על ידי יאיר » 15 מאי 2019, 13:12

לתועלת הציבור:

עי' ספר אמרי הצבי ד"ה והנה
ובכללות הענין כבר דובר מזה רבות באתרא הדין וציינו להקדמתו של הגאון הר"ר מרגליות לשו"ת מן השמים - מוה"ק עמ' 26 ואילך https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?155535
וכמדומני שאף עלה מה שכתב בספר בית אהרן ועי"ע שם באו' י'

https://forum.otzar.org/download/file.php?id=73250
https://forum.otzar.org/download/file.php?id=73249


שו"ת חתם סופר או"ח סימן רח.
ויש כאן מקום לשאול אכתי אם אמר אלי' כך הורה זקן פלוני בארץ ולא בשמים למה לא נאמין לאלי', וכה"ג אמרינן בעירובין מ"ג ע"א הני שב שמעתתא דאמרינהו בצפרא דשבתא קמי' דר' חסדא בסורא, בפניא דשבתא קמי' דרבא בפומבדיתא מאן אמרן, לאו אלי' אמרן ע"ש, וא"כ ה"נ אי ס"ד מאי דאמר רבה בשעת מיתה הילכתא כוותיה אמאי לא נאמין עדותו של אלי' או חלום צודק ברוח הקודש דהכי הוה בארעא ולא בשמים היא, זהו קל להבין, דהנה הא דלא בשמים היא ושאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה [שבת ק"ד ע"א] הוא יסוד ושורש כל התורה כולה, דאי לאו הכי אין כאן תורה כלל, דהרי כבר היה לעולמים בשבת קי"ו ע"ב דאמר ההוא מינא מיומא דגליתון מארעכון אתנטלו אורייתא דמשה ואתיהיב אורייתא אחריתי ע"ש, ואפשר יעשה אותות ומופתים ע"י תחבולות וכישוף, ונביא הישמעאלים עשה כן, ושבתי צבי תר"ו אמר שנתהפכו המצות ונעשו מעשיין לאוין ומלאוין עשיין, ואפילו אם לא נאמין כן בכללות התורה, מ"מ אין שום מצוה שתשאר במתכונתה, כל אחד יאמר חלמתי חלום שחלב זה אסור וזה מותר וזה יאמר כך וזה כך ותפוג תורה, על כן כללא כייל הקדוש ברוך הוא שאין הנביא רשאי לחדש שום מצוה מהישנות, יתבאר ויתפרש משמים כי אם על דעת חכמי ישראל, וזהו צורך גדול, וממילא אפילו יאמר אלי' בשם ת"ח בארץ ואין אנו יכולים לברר הדבר, כמו שהיה בהא דר"ח ורבא בעירובין הנ"ל שהיה אפשר לברר, אבל היכי דאי אפשר לברר כגון עובדא דרבה שכבר מת ואלי' יאמר בשמו ואין אנו יכולים לברר דבריו, אם כן אם נעשה מעשה עפ"י עדותו של אלי' תפוג תורה, כל אחד יאמר נגלה לי בחלום או אלי' אמר לי בשם פלוני ת"ח שאמר קודם מותו כך וכך, על כן אין לפסוק הלכה על זה וכיוצא בזה:

ומשו"ה אין זה נוהג אלא אחר מיתת משה רבינו ע"ה, אבל /אצל/ מרע"ה בעצמו לא היה שייך חשש זה, דהרי המגדף שרצה לנטוע אהלו בשבט דן ויצא מבית דינו של משה חייב דלמשפחותם לבית אבותם כתיב [תו"כ אמור פי"ד ומובא ברש"י שם כ"ד י'], וקשה מ"מ מי הגיד לנו שאיננו משבט דן, וכי מפני בעילה א' שבעל הנוגש המצרי את אמו נדון לבן איש מצרי, הלא קיי"ל רוב בעילות אחר הבעל אפילו פרוצה ביותר, כ"כ בה"ג בהל' מילה והובא בהרא"ש פ' יש נוחלין דף קכ"ז ע"ב ומביאו ב"ש סי' ד' ס"ק כ"ו:
וע"ע בית האוצר להגר"י ענגיל מערכת א כלל א אות ג (לפי הזכור לי שם יוצא מדבריו שלפסוק על פי רוח הקודש אינו רק מצד אין נביא יכול לחדש דבר מעתה, אלא שהוא נגד דין התורה ד'על פי שנים עדים יקום דבר', ולא על פי רוח הקודש. ולפ"ז יל"ע בדברי החת"ס ועיין).


טעם ודעת
הודעות: 232
הצטרף: 03 אפריל 2019, 15:29
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין משה רבינו היה שופט ברוח הקודש

שליחה על ידי טעם ודעת » 16 מאי 2019, 22:54

משה רבינו עליו השלום מהותו ועצמותו היה 'נשמת התורה' וכל השאלה מעיקרא ליתא והבן.


יוסף יצחק
הודעות: 549
הצטרף: 21 אוגוסט 2017, 02:00
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 187 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין משה רבינו היה שופט ברוח הקודש

שליחה על ידי יוסף יצחק » 16 מאי 2019, 22:56

התשובה פשוטה: תורה לא בשמים נאמר רק לגבי דינים ולא לגבי מציאות ולכן מובא הרבה בש"ס אם יבא אליהו וכו' ויהא מונח וכו' דרוח הקודש יכולה לגלות על בשר שהוא בשר גמל וממילא נאסור אותו כדין טריפה
וכאן ברוח הקודש רק ידע דברי ריבותם אבל פסק ע"פ עצמו.
 


נדיב לב
הודעות: 2920
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 186 פעמים
קיבל תודה: 862 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין משה רבינו היה שופט ברוח הקודש

שליחה על ידי נדיב לב » 16 מאי 2019, 22:59

שף ויתיב כתב:
15 מאי 2019, 11:09
בענין משה רבינו שופט על פי רוח הקודש

''וישב משה לשפוט את העם ויעמוד העם'' (שמות יח, יג)
במסכת שבועות (ל, ב) למדו חז''ל מכאן שבשעת גמר דין צריכים להיות הדיינים בישיבה ובעלי דינים בעמידה.
וצ''ב מהיכן למדנו שאצל משה היה גמר דין, וכתב הבכור שור (בשבועות שם)
''ונראה לפרש משום דבמשה לא היה כי אם גמר דין, שלא היו צריכים לישא וליתן לפניו הבעלי דינים, רק מיד בבואם היה יודע ברוח הקודש דברי ריבותם ואמר להם איש פלוני זכאי ואיש פלוני חייב בענין כך וכך...'' עיי''ש עוד בדבריו.
וצ''ב ובירור, דהלא 'לא בשמים היא' ואיך פוסק על פי רוח הקודש? ואין לומר שלא היה בתורת דין אלא פשרה בעלמא, דהלא ילפינן מינה לכל דיני תורה. וי''ל.
משה רבינו גילה את מציאות הענין ואין לזה קשר עם ענין לא בשמים היא

כבר כתב הרא"ש בגדר דין אמת לאמיתו ובדין מרומה
גם אם בגדרי הדין אדם זכאי הדין יכול לשלול על פי הרגשת לבו


 


פותח הנושא
שף ויתיב
הודעות: 88
הצטרף: 08 יוני 2017, 01:00
קיבל תודה: 30 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין משה רבינו היה שופט ברוח הקודש

שליחה על ידי שף ויתיב » 22 מאי 2019, 13:22

אם משה רבינו גילה את המציאות מה הראיה של הגמ'??


נדיב לב
הודעות: 2920
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 186 פעמים
קיבל תודה: 862 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בענין משה רבינו היה שופט ברוח הקודש

שליחה על ידי נדיב לב » 22 מאי 2019, 13:29

שף ויתיב כתב:
22 מאי 2019, 13:22
אם משה רבינו גילה את המציאות מה הראיה של הגמ'??

אם על פי הדין או על פי רוח הקודש בסופו זה המציאות

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח