בדיקת תפילין - האם צריך? א"כ מתי?

נושאים שונים

פותח הנושא
לישועתך קויתי השם
משתמש ותיק
הודעות: 548
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:05
נתן תודה: 433 פעמים
קיבל תודה: 54 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

בדיקת תפילין - האם צריך? א"כ מתי?

שליחה על ידי לישועתך קויתי השם » 04 מאי 2020, 10:47

לגבי בדיקת תפילין - האם צריך לבדוק? א"כ מתי? האם לפני החתונה? או כל תקופה מסויימת?
אשמח לקבל מקורות בעניין, ומה דעת גדולי הפוסקים בזה?


ראשון לציון
הודעות: 177
הצטרף: 23 אפריל 2019, 20:47
קיבל תודה: 37 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בדיקת תפילין - האם צריך? א"כ מתי?

שליחה על ידי ראשון לציון » 04 מאי 2020, 11:46

ההמלצה היא לבדוק פעם בשנה בערך. 


ראשון לציון
הודעות: 177
הצטרף: 23 אפריל 2019, 20:47
קיבל תודה: 37 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בדיקת תפילין - האם צריך? א"כ מתי?

שליחה על ידי ראשון לציון » 04 מאי 2020, 11:46

ההמלצה היא לבדוק פעם בשנה בערך. 


גל גל
משתמש ותיק
הודעות: 367
הצטרף: 14 יוני 2018, 08:40
קיבל תודה: 139 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בדיקת תפילין - האם צריך? א"כ מתי?

שליחה על ידי גל גל » 04 מאי 2020, 12:05

לישועתך קויתי השם כתב:
04 מאי 2020, 10:47
לגבי בדיקת תפילין - האם צריך לבדוק? א"כ מתי? האם לפני החתונה? או כל תקופה מסויימת?
אשמח לקבל מקורות בעניין, ומה דעת גדולי הפוסקים בזה?
 
במכילתא דרבי ישמעאל (פרשת בא), מובאת מחלוקת בשאלה זו בין שמאי להלל. לדעת שמאי אין חובה לבדוק את התפילין, והתפילין שלו שייכות לסביו ולמרות זאת לא נבדקו. לעומת זאת לדעת הלל מהפסוק 'מימים ימימה' נלמד שיש לבדוק את התפילין כל שנה (וכמו ערי חומה).    
 
להלכה נפסק ברמב''ם (תפילין יב, א) ובשולחן ערוך (לט, א), שכל עוד לא אירע מאורע שעלול לפגום בתפילין - אין חובה לבודקם. מדוע פסקו כדעת שמאי ולא כדעת הלל? קודם כל לדעת הרמב''ם, בירושלמי מובאת המחלוקת בגרסה הפוכה שלדעת שמאי חובה לבדוק ולדעת הלל אין, או שבמכילתא עצמה הגרסה הפוכה וכפי שגרס הרא''ש (תפילין סי' לא), לכן אין צריך לבדוק כל שנה, וכך עולה מלשון הרמב''ם:
 
''הכותב תפילין בכתב ידו או שלקחן מן המומחה או משאר אדם, ובדקן והחזירן לעורן, לעולם אינו צריך לבדקם פעם אחרת ואפילו לאחר כמה שנים, שכל זמן שחיפויין שלם הרי הן בחזקתן, ואין חוששין להן שמא נמחקה אות מתוכן או שניקבה, הלל הזקן היה אומר אלו משל אבי אמא.''
 
אפשרות שניה ליישב מופיעה בקצרה בדברי התוספות (מנחות מג ע''א ד''ה תפילין) שכתבו, שמכיוון שמהפסוק מימים ימימה לומד רבי יוסי ששבתות וימים טובים פטורים מתפילין, ממילא אין הלכה כדעת בית הלל שלמדים מפסוק זה שתפילין צריכים בדיקה. כמו כן בסברא יש להוסיף את דברי הרא''ש, שרק מזוזה הנמצאת על קיר לח (לפחות בזמנם) צריכה בדיקה, מה שאין כן תפילין.
 
החיוב בבדיקה
 
א. למרות שכפי שראינו מעיקר הדין אין חובה לבדוק, למרות זאת חלק מהפוסקים כתבו שבכל זאת טוב לבדוק במצבים מסויימים. הטור כתב בשם רב עמרם גאון, שאם יש תפילין שרגילים להניח אותם רק לעיתים רחוקות, יש לבודקם מחשש לעיפוש. לכיוון ההפוך כתב המגן אברהם (לט, יד), שראוי לבדוק דווקא תפילין שמשתמשים בהם, מחשש שמא בעקבות הזיעה התקלקלו.
 
כמו כן, באורחות חיים (תפילין כט) מובא בשם חכמי צרפת, שכדאי לבדוק כל שנה את התפילין גם אם אין חשש קלקול. בדומה בספר מטה אפרים כתב שמנהג טוב לבדוק כל שנה באלול, וכן כתב הרב עובדיה (יחוה דעת א, מט):
 
''מנהג חסידים ואנשי מעשה להחמיר ולבדוק התפילין מידי שנה בשנה בחודש אלול, שסימנו אני לדודי ודודי לי, וכמ"ש בספר מטה אפרים (תקפא, י), ובקיצור שולחן ערוך (קכח, ג), ובספר כרם שלמה, ועוד אחרונים, ובפרט בזמנינו שרבו סופרים ומגיהים שאינם מומחים כראוי בדיני תפילין ומזוזות.''
 
ב. אמנם, הגרש''ז אויערבך (הליכות שלמה, תפילה ד', לו) חלק וכתב, שמכיוון שהתפילין בזמנינו עשויות טוב, כאשר שאין חשש כלל שהם נפגמו - אין לפתוח את התפילין ללא צורך ממשי. ראייה לדבריו יש מדברי התוספות במנחות. הגמרא במסכת מנחות (מב ע''ב) כותבת, שבניגוד לתפילין שיש לקנות רק מהמומחה, ספרים ומזוזות, מכיוון שיש להם בדיקה נקנים מכל אדם. נחלקו הראשונים מדוע אי אפשר לבדוק תפילין, אבל מזוזות אפשר:
 
הרמב''ם (תפילין א, יא) ורש''י (ד''ה תפילין) פירשו, שבניגוד למזוזה עור התפילין זקוק לעיבוד לשמה. מכיוון שאי אפשר לבדוק לאחר מעשה אם עור התפילין עובד לשמה, יש לקנות רק ממומחה עליו אפשר לסמוך שהוא יודע שיש לעבד לשמה.
 
רבינו תם (תוספות ד''ה תפילין) חלק וסבר שאין לחשוש שמא יעבדו לא לשמה, מאחר שכל העוסקים בפעולת התפילין יודעים שיש לעבד לשמה. לשיטתו הסיבה שיש לקנות תפילין דווקא ממומחה היא, שבניגוד למזוזות שאפשר לפותחם לבדוק האם פספסו בחסרות ויתרות (אם כתבו מאוד או מאד), בפתיחת תפילין יש בזיון, לכן יש לקנותם רק מאדם שבקיא בכתיבה, וכן כתב הרשב''א.
 
אומר הגרש''ז אויערבך, כפי שעולה מדברי התוספות פתיחת התפילין מהווה ביזיון. לכן אם יש צורך ממשי, חשש תקלה וכדומה, וודאי שיש לפתוח את התפילין, ופתיחתם מהווה תיקון ולא ביזיון. אבל כאשר אין צורך ממשי, וכמו בתפילין בזמן הזה שעשויות היטב - אין לפותחם בכל אלול סתם, ואדרבה, לפעמים התקלות קורות דווקא לאחר הפתיחה.


פותח הנושא
לישועתך קויתי השם
משתמש ותיק
הודעות: 548
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:05
נתן תודה: 433 פעמים
קיבל תודה: 54 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בדיקת תפילין - האם צריך? א"כ מתי?

שליחה על ידי לישועתך קויתי השם » 04 מאי 2020, 12:38

ראשון לציון כתב:
04 מאי 2020, 11:46
ההמלצה היא לבדוק פעם בשנה בערך. 
המלצה של מי?


שאר לעמו
משתמש ותיק
הודעות: 3367
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 517 פעמים
קיבל תודה: 1008 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בדיקת תפילין - האם צריך? א"כ מתי?

שליחה על ידי שאר לעמו » 04 מאי 2020, 12:45

כפי שכבר כתבו, תפילין שלובשים אותם לעיתים תכופות, ואינם נמצאים כלל במקום שיש בו היזק לתפילין (לחות, שמש, חום), א"צ לבודקם.
וסיפר לי לפני קרוב ל-2 עשורים, ה'בתים מאכער' הישיש המפורסם ר' נפתלי כהן שליט"א, שהגה"צ רבי שריה דבילצקי ביקש ממנו לבדוק את התפילין שהוא עשה לו (כלומר, שהוא יוציא את הפרשיות), אחרי כ"ה שנים שהוא עשה לו אותם.

ואם כבר נכנסתי לאשכול זה, סיפר לי לפני למעלה מחצי יובל יהודי ת"ח שקדן מירושלים, שלפני נשואיו, אמר לו אביו כ"ק שליט"א שיבדוק את התפילין. הוא מסרם לבדיקה והתוצאה היתה שחורה משחור; כל הדיו בפרשיות היה מרוח, כמעיד שהתבשל בזמן כלשהוא.
הבודק ניסה להתחקות האם זה היה בחדר שהיתה בו שריפה או שהוא היה רגיל להסתובב עמם בשמש, ולא הצליחו למצא שום אפשרות סבירה.
הת"ח ההוא נזכר שכשהיה בכתה ח' של הת"ת אחרי הבר-מצוה נסעו לטיול קברי צדיקים באוטובוס, והתפילין היו יום שלם בתא המטען. וזו היתה הפעם היחידה שזוכר עצמו נוסע לטיול. הבודק אמר לו לך תניח תפילין כשרות אחרי 8 שנים!
צריך לזכור איפה שחם לנו בתוך הרכב, חם גם לתפילין. מי שרוצה להניח תפילין ברכב שיעטוף אותם בשכבה הגונה של בדים וכיו"ב וג'ריקן קרח.


אליהו52
משתמש ותיק
הודעות: 237
הצטרף: 10 פברואר 2019, 20:53
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 84 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בדיקת תפילין - האם צריך? א"כ מתי?

שליחה על ידי אליהו52 » 04 מאי 2020, 15:18

אדרבה
מומלץ לא לבדוק תפילין אא"כ יש חשש שנרטבו או "התבשלו".
כל פתיחה וגלגול מחדש של הפרשיות גורם לבעיות של מחיקה וכד' הנגרמים עקב קיפול חיכוך וכד'.
כך אמר לי בודק מפורסם כשבדקתי אצלו את התפילין מפני חשש מסוים שארע.

מאידך יש לדעת שפרשיות ישנות מאד (לפני עידן בדיקות מחשב) העוברות בירושה הרבה פעמים נמצאו שם פסולים שהתפספסו ע"י בדיקת גברא.


עבד לעבדי ה'
הודעות: 16
הצטרף: 13 נובמבר 2017, 20:53
נתן תודה: 70 פעמים
קיבל תודה: 13 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: בדיקת תפילין - האם צריך? א"כ מתי?

שליחה על ידי עבד לעבדי ה' » 04 מאי 2020, 17:32

בזכרוני, שיש לבדוק תפילין אחת לשבע שנים (פעם בשמיטה) שכחתי את המקור (או אחת לשלש וחצי שנים )

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: בער ולא אדע, מכל מלמדי השכלתי, צפוני | 5 אורחים