דף 1 מתוך 1

אפשר לגמור את התורה?

נשלח: 22 יוני 2019, 22:51
על ידי חלק א׳ ממעל
הח"ח כמדו׳ בשם עולם כותב שאם אדם הראשון לא הי׳ חוטא הרי שהיה לומד כל הו׳ אלפי שנה שהי׳ חי דארוכה מארץ מדה ורחבה מיני ים.
ומאידך בהקדמת הפאת השולחן מספר ר"י משקלוב שלאחר שגמר הגר"א לפרש את שיר השירים הי׳ בשמחה גדולה וגילה לתלמידיו שחוץ מב׳ מקומות בזה"ק הרי שכל התורה ברורה אצלו מבלי ספיקות.
אז אפשר לגמור את התורה או לא?
(ולא להביא ראי׳ מדעת הגר"ז שמי שלמד כבר כל התורה חייב רק בקביעת עיתים, שגם אם יש כזה דין עדיין זה לא אומר שיש כזה מציאות) 

Re: אפשר לגמור את התורה?

נשלח: 22 יוני 2019, 23:35
על ידי נושא למחשבה
בנוגע להשגות של הגר"א בלימוד התורה, כמובן שרק מי שהגיע לדרגת הגר"א יוכל לבאר את דברי קודשו במה שמסר לתלמידו, ומי יודע מה הם בדיוק הב' דברים שעוד לא השיג, כמה זמן היה עליו להמשיך בכדי להשיגם.
עכ"פ בגמ' מנחות (צט:) אמרו: "שאל בן דמה בן אחותו של ר' ישמעאל את ר' ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חכמת יונית. קרא עליו המקרא הזה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית". הרי שהדבר אפשרי.
בנוגע לדידן, איני יודע, אך תמיד כדאי לנסות... "לאוקמא גירסא סייעתא שמיא".

Re: אפשר לגמור את התורה?

נשלח: 23 יוני 2019, 08:33
על ידי יעקב שלם
נושא למחשבה כתב:
22 יוני 2019, 23:35
בנוגע להשגות של הגר"א בלימוד התורה, כמובן שרק מי שהגיע לדרגת הגר"א יוכל לבאר את דברי קודשו במה שמסר לתלמידו, ומי יודע מה הם בדיוק הב' דברים שעוד לא השיג, כמה זמן היה עליו להמשיך בכדי להשיגם.
עכ"פ בגמ' מנחות (צט:) אמרו: "שאל בן דמה בן אחותו של ר' ישמעאל את ר' ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חכמת יונית. קרא עליו המקרא הזה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית". הרי שהדבר אפשרי.
בנוגע לדידן, איני יודע, אך תמיד כדאי לנסות... "לאוקמא גירסא סייעתא שמיא".

מעי"ז בשו"ע הרב הלכות ת"ת מחלק בין ידיעת ללימוד התורה

ודן שם אחרי שסיים את כל התורה יש לו מצוה לחזור יעוויש
בכל אופן ברור שלא כל ספר בארון ספרים (ולא כל אשכול בפורום...) חייבים ללמוד בשביל להיחשב שהוא למד את כל התורה