לבקשת מספר משתמשים, מתגבשת קבוצה לפתיחת פורום (סגור) ל"מזכירי/מנהלי כולל/ים" לעזרה הדדית בכל נושאי ניהול כולל אברכים. ניתן להגיש בקשת הצטרפות על ידי הטופס הזה.
במידה ותתגבש קבוצה איכותית, נפתח את הפורום. בהצלחה!
נ.ב. אם ידוע לכם על פורום/משהו דומה קיים, אודה אם תעדכנו אותי בה"פ או במייל info@tora-forum.co.il

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. איך לומדים מזה שצריך לכתוב את כל התורה???

נושאים שונים

פותח הנושא
יהי חסדך עלינו
הודעות: 264
הצטרף: 05 יוני 2019, 13:57
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. איך לומדים מזה שצריך לכתוב את כל התורה???

שליחה על ידי יהי חסדך עלינו » 06 אוקטובר 2019, 13:12

הרבה זמו כבר מטרידה אותי הקושיה מנין שיש מצוה לכתוב את כל התורה,
והרי הפס' נאמר רק לגבי השירה כמש' ועתה וכו' את השירה הזאת. ורש"י כותב האזינו וכו'.
שו"ר שהק' כן הרמב"ם בפ"ז מהל ס"ת. 
ועיי"ש שכתב דהרי אין כותבים את התורה פרשיות פרשיות. וא"כ חיבים  לומר שכונת התורה שצריך לכתוב את כל התורה עיי"ש.
ולכאורה צע"ג מאי שנא מתפלין ומזוזות שמותר לכתוב פרשיות פרשיות ואמאי הכא שאני .????
שו"ר שכן הק' הנצי"ב ולא תירץ,
ובספר זהב משבא למו"ר הגרמ"ש בפרשת ויילך כתב לתרץ ואין אני מבין דבריו.


סיני ועוקר
הודעות: 83
הצטרף: 01 יולי 2018, 22:07
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 15 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. איך לומדים מזה שצריך לכתוב את כל התורה???

שליחה על ידי סיני ועוקר » 06 אוקטובר 2019, 13:59

מענין לענין.
נצטווינו להיות לכל איש מישראל ס"ת, אם כתבו בידו הרי זה משובח ונאהב מאד וכמו שאמרו ז"ל כתבו כלומר בידו מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני, ומי שא"א לו לכתבו בידו ישכור מי שיכתבנו לו וע"ז נאמר ועתה כתבו וגו' כלומר כתבו לכם תורה שיש בו שירה זאת (חינוך מצוה תרי"ג).
ובגמרא סנהדרין (כא:) איתא, אמר רבה אע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלו, וביאר המנחת חינוך דודאי הראיה מהא ד"כתבו" [ולא מ"לכם" דהא ירושה באתרוג ודאי יוצא ידי חובתו] א"כ יש חיוב מן התורה לכתוב בעצמו ס"ת. וכבר כתב כעי"ז במלחמות ה' (סוכה ד: מדה"ר) וכעי"ז ביאר בתורה תמימה שכוונת הגמ' שעיקר המצוה היא שיתרבו ספרים בעולם מפני שעי"ז יגדיל תורה, וכעין מה שכתבה הגמרא (ב"ב יד.) שרב אמי כתב ד' מאות ספרי תורה. ובאופן שקונה מאחר הספר הרי לא נתרבה ספרים בכך. [יעויין לקמן בדברי החינוך מה חסרון איכא בזה].
ומכאן יש לדון לימינו אנו, עינינו הרואות שלא לכאו"א יש ס"ת משלו, ובוודאי שלא כל אחד כותב ס"ת, ויש לדון אם גם בכתיבת ספר תורני אחר ולאו דווקא ס"ת יקיים המצוה, דסוף סוף מרבה ספרים ובכך גורם להאדרת התורה ולהפצתה.
הנה בשו"ע (יו"ד סי' ע"ר ס"ב) כתב "האידנא מצוה לכתוב חומשי תורה ומשנה וגמרא "ופירושיהן" ולא ימכרם אם לא ללמוד תורה ולישא אשה".
וכבר הקדימו הטור בשם אביו הרא"ש, שכיום עיקר המצווה לכתוב חומשי התורה ומשנה וכו'. וכתב שם הב"י דלא בא לפטור מכתיבת ס"ת, אלא החידוש הוא שיש גם מצוה בכתיבת ספרים. אולם בפרישה שם חלק וסבר שאין לנו ללמוד בס"ת בעצמו משום שהוא זלזול בכבוד הס"ת, ורק בדורות הראשונים שהיו מוכרחים ללמוד כך משום שהיה אסור להם לכתוב דפין דפין אלא כולם בגלילה אחת וכו' משא"כ בימינו שיש ספרים ומותר לכתוב גם חלקים מן התורה וכו', הלכך פסק שאין לנו קיום המצוה אלא ע"י כתיבת ספרים, וכן פסק בש"ך.
אולם הט"ז פסק כהב"י, בהטעימו בזה, שלא ייתכן ש"נבטל מ"ע של ועתה כתבו לכם בחילוף הדורות". וכשיטתו פסקו העטרת זקנים והמגיד משנה. [שיטת הגר"א גם היא כהט"ז אלא שיעויין בד"ה האידנא שביאר טעם המצוה שעיקרה בכדי שילמדו תורה וככתוב ועתה וכו' ולמדה וגו' וביאר שבזמנם היה אסור לכתוב אלא תורה שבכתב בשלימותה, והוסיף "דלדידהו" לא היתה נכתבת אלא באופן הזה, ומשמע מדבריו כסברת הפרישה. ואולי יש ליישב, דהנה בסעי' א' כ' הרמ"א שאם קנה ס"ת מהסופר ולא הגיה בה כלום הוי כחוטף מצוה מן השוק ואינו יוצא בה, אולם הגר"א שם פסק כרש"י שיוצא, ונראה ששיטת הגר"א היא שעיקר המצוה ללמוד ממה שכתב, ובאמת בימיהם היו כותבים ס"ת דווקא משום דליכא דרכא אחרינא, אבל כיום שאפשר גם בספרים אחרים יכול לכתוב ספרים אחרים וללמוד בהם, אבל ודאי דאכתי נשאר עיקר המצוה שהוא כתיבת ס"ת, רק שלא ילמד בה משום הזלזול, אלא ילמד בספרים שכתב או קנה, ובזה מקיים המצוה בשלימותה].
בשאגת אריה (סי' ל"ו) דחה דברי הפרישה, אולם הסכים עמו לדינא מטעמים אחרים. ובתמצות הביא הפ"ת דבריו (כאן ד"ה האידנא) שבזמן התנאים שהיו בקיאים בחסירות ויתרות [ס"ת שחסר בו או יתר בו אפי' אות אחת הרי הוא פסול] היה מ"ע לכתוב ס"ת דווקא. בזמן האמוראים שלא היו בקיאים [מטעם זה כתב החת"ס (או"ח סי' נ"ב) שאין מברכים על כתיבת ס"ת] אך אכתי למדו מס"ת, לא היה מ"ע אלא חיוב מדרבנן, דאל"כ תורה משתכחת. ובזמן הזה אפי' מצוה דרבנן ליכא [יעויין במנחת חינוך שביאר היאך בתפילין ליכא חששא, וכן היאך לא נתנו ליבם לזכור בימי האמוראים את החסירות ויתרות מה שידעו התנאים].
תבנא לדינא, נראה מדברי הפוסקים שאם יכתוב אדם ספר חידושים וכדו' יצא ידי חובת מצוה זו של כתיבת ס"ת, וכמו שכתב בספר החינוך, ששורש המצוה שיהיה זמין לכאו"א ספר שיוכל לקרוא וללמוד בו כל אימת שירצה, ולא יצטרך לילך לבית חברו ואעפ"י שהניחו לו אבותיו, "למען ירבו הספרים בינינו ונוכל להשאיל מהם לאשר לא תשיג ידו לקנות" וזהו דרך כל אנשי מעלה וכו' לכתוב ספרים כברכת ה' אשר נתן להם.
וא"כ לכאורה, נכללו בזה כל הדינים המבוארים בפוסקים גבי קניית ס"ת אי סגי בכך, ירושה או שכירות וכדו', כמו"כ אין למוכרם אלא בהיתרים המוזכרים. ובוודאי שאין לזנוח עיקר טעם המצוה שצריך ללמוד בספרים ולהעבירם לאחרים ולא להשאיר הספר דומם ברשותו.
ומצאתי שבשו"ת סמיכה לחיים (חיו"ד סי' ז') מובאת תשובת בעל החקרי לב שכתב שלא באו הראשונים לבטל מ"ע זו ולהחליפה בכתיבת ספרים, אלא חידשו לן שמקיים המצוה גם בכתיבת ש"ס ופוסקים, "ושזוהי מצוה יותר גדולה מלכתוב ס"ת ולהניח בביהכנ"ס לקרות בו ברבים"
כמו"כ כתב בספר רוח חיים (לגר"ח פלאג'י, סי' ע"ר) שנראה שגם מי שנותן מעות להדפיס ספר חדש מתורתם של ראשונים או אחרונים זהו בכלל הא דכתובות (נ.) וצדקתו עומדת לעד, זה הכותב ספרים ומשאילם לאחרים [הרוצה להחכים יעיין מש"כ בשו"ת יביע אומר (ח"ח יו"ד סי' ל"ו) שמצוה זו של נתינה מהונו לצורך כתיבת ספר גדול יותר ממצות כתיבת ס"ת או תרומתו].


אח שלך
הודעות: 525
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 13:59
נתן תודה: 236 פעמים
קיבל תודה: 107 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. איך לומדים מזה שצריך לכתוב את כל התורה???

שליחה על ידי אח שלך » 06 אוקטובר 2019, 14:38

הערה צדדית:
יוצא לפי הרא"ש והחינוך ושאר הראשונים והאחרונים הנ"ל - שכל ריבוי המאגרים התורניים בימינו [בעיקר הדיגיטליים אבל גם המודפסים] מביא את מצות "כתבו לכם" לשיא ענק של כל הזמנים!

ומעניין שרוב המאגרים התורניים הם דוקא מתוצרת הארץ ונערכו על ידי יושביה בניה בוניה.
אכן - גם זה ממחיש את מאמר חז"ל "אין תורה כתורת ארץ ישראל".

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: HaimL | 5 אורחים