מה זאת "תשובת רבים"?


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מה זאת "תשובת רבים"?

שליחה על ידי סבא » 13 ספטמבר 2018, 09:38

אנו אומרים בסליחות לצום גדליה
טכסת מקדם ימים אלו עשרה יחיד בם לשוב ולמצוא כפרה
והיינו שבשאר ימות השנה רק תשובת הרבים מתקבלת,
ומקור הדבר הוא מהגמ' בר"ה י"ז: דשם איתא בזה"ל
אמר רבי יוחנן גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם שנאמר השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו אמר ליה רב פפא לאביי ודלמא לפני גזר דין אמר ליה ורפא לו כתיב איזהו דבר שצריך רפואה הוי אומר זה גזר דין מיתיבי השב בינתים מוחלין לו לא שב בינתים אפילו הביא כל אילי נביות שבעולם אין מוחלין לו, לא קשיא הא ביחיד הא בצבור
ונראה מהדברים שלא מהני תשובה בשאר ימות השנה, רק ע"י רבים.
[ובאמת עניין תשובת רבים לכאו' שייך רק כשיש איזה חטא של הרבים, אבל אם נזדמן שעשרה שבו על חטא פרטי של כל אחד, במה מצטרפים, וצ"ע],
ולכאו' דבר זה סותר כל הברייתא דד' חילוקי כפרה, וכמו שנפסק ברמב"ם פרק א'
אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל ועצמו של יום הכפורים מכפר, יש עבירות שהן מתכפרים לשעתן ויש עבירות שאין מתכפרים אלא לאחר זמן, כיצד עבר אדם על מצות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה אינו זז משם עד שמוחלין לו , ובאלו נאמר שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם וגו', עבר על מצות לא תעשה שאין בה כרת ולא מיתת בית דין ועשה תשובה, תשובה תולה ויום הכפורים מכפר ובאלו נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם,
ולא הוזכר בשום מקום שיש תנאי של תשובת רבים או תשובה בעשי"ת דווקא,
וכן היא לכאו' המידה שמהטובות הגדולות שהטיב הי"ת לברואיו הוא שיוכל לחזור בתשובה, לא שנא אם אחרים עימו או לא, וכל ענין זה צריך באור ובירור.
חכמי הפורום שליט"א, אני מחכה לעזרתכם.

ערכים:


נתן10
מאמרים: 0
הודעות: 65
הצטרף: 15 מאי 2018, 15:21
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 18 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה זאת "תשובת רבים"?

שליחה על ידי נתן10 » 13 ספטמבר 2018, 10:01

אני אתייחס לתשובת רבים אך בהיבט אחר
המנחת חינוך בפרשת התשובה - נשא פוסק שתשובת רבים שרבים חוזרים בתשובה - יש לתשובה זו תוקף של תשובה מאהבה, וכולנו יודעים על גודל מעלת תשובה מאהבה, וכן גם מביא בחיד"א לא זוכר כרגע את מראה המקום, וכן מובא בישמח משה.


יהודי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 3290
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 468 פעמים
קיבל תודה: 669 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מה זאת "תשובת רבים"?

שליחה על ידי יהודי » 13 ספטמבר 2018, 15:21

איתא במרדכי (מסכת יומא פרק שבעת ימים רמז תשכג): מנהג לבקש מחילה עיו"כ כדאמרי' במדרש שובה ישראל יתברך שמו ויתברך זכרו שהוא מחבב את ישראל ותיקן להם י' ימי תשובה שאפילו יחיד העושה תשובה בהם מקבלים תשובתו כתשובת צבור לפיכך צריכין כל ישראל להחזיר בתשובה ולעשות שלום בין איש לרעהו ולמחול זה לזה בעיו"כ כדי שתתקבל תשובתן ותפלתן לפני הקדוש ברוך הוא בשלום ובחיבה.

מבואר בדבריו שבעשי"ת מתקבלת תשובת היחיד כתשובת הציבור.


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה זאת "תשובת רבים"?

שליחה על ידי סבא » 13 ספטמבר 2018, 17:37

יהודי כתב:איתא במרדכי (מסכת יומא פרק שבעת ימים רמז תשכג): מנהג לבקש מחילה עיו"כ כדאמרי' במדרש שובה ישראל יתברך שמו ויתברך זכרו שהוא מחבב את ישראל ותיקן להם י' ימי תשובה שאפילו יחיד העושה תשובה בהם מקבלים תשובתו כתשובת צבור לפיכך צריכין כל ישראל להחזיר בתשובה ולעשות שלום בין איש לרעהו ולמחול זה לזה בעיו"כ כדי שתתקבל תשובתן ותפלתן לפני הקדוש ברוך הוא בשלום ובחיבה.

מבואר בדבריו שבעשי"ת מתקבלת תשובת היחיד כתשובת הציבור.
דברי המרדכי לא זכיתי להבין כלל, לא מה קשה לו, ולא מה מתרץ וכדלהן-
שהרי נראה שבא לבאר מדוע נהגו לבקש מחילה בעיוכ"פ, ומה השאלה, הרי כיוון שעבירות שבין אדם לחברו אינם מתכפרים ללא מחילת הניזוק, ממילא פשיטא שאם רוצה כפרה שלמה על הכל ביוכ"פ עליו לבקש מחילה אז.
והתירוץ תמוה יותר לפום ריהטא, שאומר שכיוון שעשי"ת הוא זמן תשובה מעולה כתשובת ציבור, לכן יש למחול כדי שתתקבל תשובה בשלום וחיבה, ונראה שהעיקר הוא מה שמוחלין זה לזה, שאז הוא בשלום, ומתקבלת יותר תשובתו, ובפשטות מנהג בקשת המחילה הוא כדי שימחל למבקש המחילה, ולא כדי שהמוחל יהיה בשלום עם חבירו ויזכה לקבלת תשובתו.

כמו"כ לא הבנתי איך מתורצת תמיהתי ממה שכתוב להדיא שהעושה תשובה על עשין לא זז משם עד שמוחלין לו, וגם על דברים חמורים יותר צריך גם כפרת יוכ"פ או ייסורים ל"ע, אך בשום מקום לא כתוב שיש עניין שצריך גם שרבים יצטרפו עימו בתשובתו.
גם כבר הערתי שלא מובן מה זה תשובת ציבור אם אני עושה תשובה על שדברתי לשה"ר רח"ל, וחבירי על שלא דקדק בהלכות שבת כראוי ושלישי על דעות לא טובות, וכן הלאה, במה זה נחשב תשובת רבים, האם משום שבאותו זמן נעשו כל תשובות אלו? או כי במקרה כל אנשים אלו נזדמנו בזמן תשובתם למעמד אחד? ואם לא נמצא עכשיו עוד עשרה חוטאים שיהיו ביחד איתי וירצו לעשות תשובה, לא ניתנה לי מתנה זו של תשובה, אתמהה!
סוף דבר, כל הדברים האלו עדיין קשים לי כמקודם.


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה זאת "תשובת רבים"?

שליחה על ידי סבא » 13 ספטמבר 2018, 17:41

ואוסיף לשאול עוד-
הרי כתב הרמב"ם [תשובה א ג] וז"ל
בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה אין שם אלא תשובה, התשובה מכפרת על כל העבירות, אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום דבר מרשעו שנאמר רשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו,
והאם הייתה לו אז תשובת רבים או מיירי במי שיומו האחרון היה בעשי"ת?


דרומאי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1343
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 232 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה זאת "תשובת רבים"?

שליחה על ידי דרומאי » 13 ספטמבר 2018, 21:07

סבא כתב:
יהודי כתב:איתא במרדכי (מסכת יומא פרק שבעת ימים רמז תשכג): מנהג לבקש מחילה עיו"כ כדאמרי' במדרש שובה ישראל יתברך שמו ויתברך זכרו שהוא מחבב את ישראל ותיקן להם י' ימי תשובה שאפילו יחיד העושה תשובה בהם מקבלים תשובתו כתשובת צבור לפיכך צריכין כל ישראל להחזיר בתשובה ולעשות שלום בין איש לרעהו ולמחול זה לזה בעיו"כ כדי שתתקבל תשובתן ותפלתן לפני הקדוש ברוך הוא בשלום ובחיבה.

מבואר בדבריו שבעשי"ת מתקבלת תשובת היחיד כתשובת הציבור.
דברי המרדכי לא זכיתי להבין כלל, לא מה קשה לו, ולא מה מתרץ וכדלהן-
שהרי נראה שבא לבאר מדוע נהגו לבקש מחילה בעיוכ"פ, ומה השאלה, הרי כיוון שעבירות שבין אדם לחברו אינם מתכפרים ללא מחילת הניזוק, ממילא פשיטא שאם רוצה כפרה שלמה על הכל ביוכ"פ עליו לבקש מחילה אז.
והתירוץ תמוה יותר לפום ריהטא, שאומר שכיוון שעשי"ת הוא זמן תשובה מעולה כתשובת ציבור, לכן יש למחול כדי שתתקבל תשובה בשלום וחיבה, ונראה שהעיקר הוא מה שמוחלין זה לזה, שאז הוא בשלום, ומתקבלת יותר תשובתו, ובפשטות מנהג בקשת המחילה הוא כדי שימחל למבקש המחילה, ולא כדי שהמוחל יהיה בשלום עם חבירו ויזכה לקבלת תשובתו.

כמו"כ לא הבנתי איך מתורצת תמיהתי ממה שכתוב להדיא שהעושה תשובה על עשין לא זז משם עד שמוחלין לו, וגם על דברים חמורים יותר צריך גם כפרת יוכ"פ או ייסורים ל"ע, אך בשום מקום לא כתוב שיש עניין שצריך גם שרבים יצטרפו עימו בתשובתו.
גם כבר הערתי שלא מובן מה זה תשובת ציבור אם אני עושה תשובה על שדברתי לשה"ר רח"ל, וחבירי על שלא דקדק בהלכות שבת כראוי ושלישי על דעות לא טובות, וכן הלאה, במה זה נחשב תשובת רבים, האם משום שבאותו זמן נעשו כל תשובות אלו? או כי במקרה כל אנשים אלו נזדמנו בזמן תשובתם למעמד אחד? ואם לא נמצא עכשיו עוד עשרה חוטאים שיהיו ביחד איתי וירצו לעשות תשובה, לא ניתנה לי מתנה זו של תשובה, אתמהה!
סוף דבר, כל הדברים האלו עדיין קשים לי כמקודם.
בלי להכנס לכל עומק הענין, ברור שבעיוה''כ יש ענין בריצוי חוץ מהענין שעברות שבין אדם לחברו אין יוה''כ מכפר עד שירצה את חברו, והוא מצד כפרת היום שיהיו כל ישראל באהבה ובחיבה. כן איתא בטור הלכות יוה''כ, וגם בסליחות ביוה''כ אומרים 'יום שימת שלום בין חברים', וכן איתא בחיבור התשובה להמאירי.
פעם שמעתי לבאר בזה מה שטרח רב להמציא עצמו למי שהיה צריך לבקש ממנו מחילה, דמצד עברות שבין אדם לחברו הלא איהו לא חטא כלום, אלא מצד יום שימת שלום כנ''ל.
כתבתי בחפזה ועמך ר' @סבא הסליחה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “אלול, ימים נוראים”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח