תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?


דרומאי
הודעות: 2267
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 510 פעמים
קיבל תודה: 394 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי דרומאי » 28 ספטמבר 2018, 15:57

בני תורה כתב:והדפנות עצמם אינם נוי להסכך?
פשיטא שלא!


דרומאי
הודעות: 2267
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 510 פעמים
קיבל תודה: 394 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי דרומאי » 29 ספטמבר 2018, 22:30

יוסי יעבץ כתב:
דרומאי כתב:
תלמיד צעיר כתב:עיין מה שהביא המשנ"ב לעיין שם ותבין.
בתמצות שם הנושא הוא סתירת אוהל ואם אם הם רחוקים אינם מתבטלים גבי הבנין סוכה. ומשום מוקצה אומר גם שאינם נאסרים כיון שדעתעייהו עליהו מאתמול אם יצטרך להם.
אבל נוי אין עינינו כלל עצם הבנין. כך לענ"ד.
לא הבנתי איזו קושיא כוונתך לתרץ.
אני התכוונתי להקשות מדברי הרמ''א שכתב גבי נוי התלוי בדפנות שיש מקילין בו משום די''א שכלל אין קדושה בדפנות, ועי' מג''א שחולק וסובר שכל נוי אפילו אם תלוי בדפנות הוא נוי הסכך, ועכ''פ דעת הרמ''א שנוי התלוי בדפנות הוא נוי הדופן, ועם כל זה יש לו תורת נוי להשיטות דחל קדושה בדפנות, הרי דנוי דדופן לבד חל בו שם מוקצה.
פשוט מאד מי שראה את המ"ב שנקט כדברי הגר"א והמג"א מבין שאין קושיה על הגר"ח קניבסקי מד' הרמ"א.
דרך אגב לשיטתך הגרח"ק למד כדברי הגר"ח מבריסק...
ומה כל הפלפול הזה בדברי הרמ"א לתפוס את החבל משני צדדיו. הרי הרמ"א שם מסתמך על הראשונים שאין כלל קדושה בדופן. ואם באת לסמוך בזה על דברי הרמ"א אין כלל נידון אם מותר נוי סוכה מבחוץ או לא ודוק ותידוק.
אכן, התכוונתי שלהבנת הרמ''א אם נדון על קדושה בנוי דפנות אין חילוק בין בפנים בין מבחוץ, כמובן שלפי מש''כ הרמ''א דנהגו להקל בנוי דפנות כ''ש מבחוץ.


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 02 אוקטובר 2018, 23:04

דרומאי כתב:
יוסי יעבץ כתב:
בני תורה כתב:יש לחקור מה נחשב בכלל נוי סוכה, זהו ודאי מסתבר שאין צריך שהנוי יהא דווקא בתוך הסוכה עצמה, וכגון חדר שרק חציו משמש לסוכה ותולה במקום שאינו סוכה נוי סוכה על מנת שיהא נוי לסוכה גם כן נעשה בכלל נוי סוכה ונאסר.
אבל מכל מקום מסתבר שיש גבול לדבר, ועל כן יש להסתפק באופן שקישט את דפנות הסוכה מבחוץ ויש לומר שזה אינו בכלל הסוכה כלל, דהסוכה היא בתוך הדפנות ולא בצד החיצוני שלהם וצ"ע.
מסתבר להיפך. מהיכן הגעת לזה?
דין הקדושה החל על נוי הסוכה הוא רק בגלל קדושת הסוכה עצמה. במקרה שפה החלק המקורה אינו בכלל סוכה.
ראוי לציין שנוי סוכה אינו נאסר מדין קדושה אלא מדין מוקצה כמבואר סימן תרל''ח, ומ''מ סברתך נכונה.
אל תכתוב בבטחה על דבר שאינך יודע.
תוספות שבת כב. מפורש ד"ה סוכה תניא - משמע דטעמא דנויי סוכה משום ביזוי מצוה וקשה לר"י בפרק כירה (לקמן דף מה. ושם) משמע דטעמא משום מיגו דאיתקצי למצותה ותירץ דצריכי לתרווייהו דמשום דאיתקצי למצותה לא הוה אסרינן בחולו של מועד דלא שייך מוקצה אלא (בנפל) בשבת וביו"ט ומשום ביזוי מצוה לא הוה אסרינן להו היכא דנפלו אבל השתא דאמרי' דאיתקצי וביזוי מצוה אסרינן אפילו נפלו ואפילו בחוה"מ.
ותראה גם את המהרש"א שם.


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 02 אוקטובר 2018, 23:13

בני תורה כתב:אני חשבתי כל הזמן שפשוט שאין צריך שהנוי יהא בתוך הסוכה, אך כעת לאחר העיון, נראה לי שאכן אתם צודקים, וצריך שהנוי יהא בתוך הסוכה.
ומכל מקום דברי הפנ"י שהביא לענין החלל שמתחת דופן עקומה שם אכן מסתבר שזה בכלל מקום הסוכה שהרי הוא בתוך הדפנות. ויש להאריך בזה בגדרי דופן עקומה ואכ"מ.
תתפלא לשמוע אבל מצאתי בחוה"מ בשם שו"ת היכלי השן ? שכתב כדבריך.


פותח הנושא
בני תורה
הודעות: 246
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי בני תורה » 02 אוקטובר 2018, 23:23

מי זה היכלי השן? לא יודע אם לשמוח... ובאיזה נקודה זכיתי לכוון לדבריו?


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 02 אוקטובר 2018, 23:25

ראשית כל גם אני לא מכיר אבל גם לא מזלזל.
שנית בנקודה שגם מחוץ לסוכה.
שלישית אבל ודאי שזה לא הפשטות
ולא כמו שכתבת בהתחלה בלי להביא
ולו סמך אחד לפשטות דידך.


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 02 אוקטובר 2018, 23:25

בני תורה כתב:והדפנות עצמם אינם נוי להסכך?
אני מתפלא על בן תורה ששואל שאלה
שהתיחסו אליה כמו שציינתי המג"א הגר"א
המ"ב מביאם גם.


פותח הנושא
בני תורה
הודעות: 246
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי בני תורה » 02 אוקטובר 2018, 23:32

יוסי יעבץ כתב:ראשית כל גם אני לא מכיר אבל גם לא מזלזל.
שנית בנקודה שגם מחוץ לסוכה.
שלישית אבל ודאי שזה לא הפשטות
ולא כמו שכתבת בהתחלה בלי להביא
ולו סמך אחד לפשטות דידך.
טוב מה לעשות, אני כבר הספקתי לחזור בו כפי שכתבתי. אין שום גדר לומר שכל דבר המנאה את הסוכה אף אם אינו כלל בתוך הסוכה. וא"כ אין לדבר שיעור וגבול.


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 02 אוקטובר 2018, 23:33

בני תורה כתב:
יוסי יעבץ כתב:ראשית כל גם אני לא מכיר אבל גם לא מזלזל.
שנית בנקודה שגם מחוץ לסוכה.
שלישית אבל ודאי שזה לא הפשטות
ולא כמו שכתבת בהתחלה בלי להביא
ולו סמך אחד לפשטות דידך.
טוב מה לעשות, אני כבר הספקתי לחזור בו כפי שכתבתי. אין שום גדר לומר שכל דבר המנאה את הסוכה אף אם אינו כלל בתוך הסוכה. וא"כ אין לדבר שיעור וגבול.
להבא לפני שכותבים כדבר פשוט מומלץ להביא מקור.
מספיק אפילו אחד.


פותח הנושא
בני תורה
הודעות: 246
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי בני תורה » 02 אוקטובר 2018, 23:57

יוסי יעבץ כתב:
בני תורה כתב:והדפנות עצמם אינם נוי להסכך?
אני מתפלא על בן תורה ששואל שאלה
שהתיחסו אליה כמו שציינתי המג"א הגר"א
המ"ב מביאם גם.
נכון, אתם צודקים בכל מילה, מודה על האמת, זה באמת בושה לשאול שאלה ולא לדעת שהמג"א כבר שאל אותה. הלוואי שרק בזה אתבייש.
אבל מכל מקום עדיין איני מבין הענין לאשורו מה ההגיון לחלק בין הדפנות עצמם להנוי העומד עליהם.


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 02 אוקטובר 2018, 23:59

לא עיקר הערתי באה מה שתמהת לשאול אחרי שציינו בפניך שאלו דברי האחרונים.
ושגיאות מי יבין.


דרומאי
הודעות: 2267
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 510 פעמים
קיבל תודה: 394 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי דרומאי » 03 אוקטובר 2018, 00:06

יוסי יעבץ כתב:
דרומאי כתב:
יוסי יעבץ כתב: מסתבר להיפך. מהיכן הגעת לזה?
דין הקדושה החל על נוי הסוכה הוא רק בגלל קדושת הסוכה עצמה. במקרה שפה החלק המקורה אינו בכלל סוכה.
ראוי לציין שנוי סוכה אינו נאסר מדין קדושה אלא מדין מוקצה כמבואר סימן תרל''ח, ומ''מ סברתך נכונה.
אל תכתוב בבטחה על דבר שאינך יודע.
תוספות שבת כב. מפורש ד"ה סוכה תניא - משמע דטעמא דנויי סוכה משום ביזוי מצוה וקשה לר"י בפרק כירה (לקמן דף מה. ושם) משמע דטעמא משום מיגו דאיתקצי למצותה ותירץ דצריכי לתרווייהו דמשום דאיתקצי למצותה לא הוה אסרינן בחולו של מועד דלא שייך מוקצה אלא (בנפל) בשבת וביו"ט ומשום ביזוי מצוה לא הוה אסרינן להו היכא דנפלו אבל השתא דאמרי' דאיתקצי וביזוי מצוה אסרינן אפילו נפלו ואפילו בחוה"מ.
ותראה גם את המהרש"א שם.
ידעתי בני ידעתי מהתוס' הנזכר, ואכן לא דקדקתי בדברי. אך עיקר כוונתי היתה שאין האיסור משום קדושה, דקדושה שייך דוקא בעצי סוכה ולא בנוייה.


פותח הנושא
בני תורה
הודעות: 246
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי בני תורה » 03 אוקטובר 2018, 00:07

בני תורה כתב:מי זה היכלי השן? לא יודע אם לשמוח... ובאיזה נקודה זכיתי לכוון לדבריו?
היות ולא פירשת מי זה הוצרכתי לחפש בעצמי.
אני רואה שיש שו"ת היכלי שן [לא השן, בחיפוש כל אות יש בה נפק"מ..] מהרב שלום דובער וכו' האם לזה כוונתכם?


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 03 אוקטובר 2018, 00:11

בני תורה כתב:
בני תורה כתב:מי זה היכלי השן? לא יודע אם לשמוח... ובאיזה נקודה זכיתי לכוון לדבריו?
היות ולא פירשת מי זה הוצרכתי לחפש בעצמי.
אני רואה שיש שו"ת היכלי שן [לא השן, בחיפוש כל אות יש בה נפק"מ..] מהרב שלום דובער וכו' האם לזה כוונתכם?
כבר ציינתי שאינני מכיר את השו"ת כן ראיתי בספר בבית מדרשנו
המכונה בשם דברי יוסף של ידידי שהזכיר את הענין בשם אותו שו"ת.
אם תמצא את מקומו וטעמו גם אני אודה לך.


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 03 אוקטובר 2018, 17:01

בני תורה כתב:
בני תורה כתב:מי זה היכלי השן? לא יודע אם לשמוח... ובאיזה נקודה זכיתי לכוון לדבריו?
היות ולא פירשת מי זה הוצרכתי לחפש בעצמי.
אני רואה שיש שו"ת היכלי שן [לא השן, בחיפוש כל אות יש בה נפק"מ..] מהרב שלום דובער וכו' האם לזה כוונתכם?
מתוך חיפושך הבנתי שאתה רציני. ועל כן טרחתי להעתיק מתוך הספר שמביא את שו"ת היכלי שן. וזה לשונו כתב בשו"ת היכלי שן ח"ג סימן ב שיש לאסור אף נויי סוכה שהם במקום שהסוכה פסולה וכגון אם חלק מן הסוכה תחת גג וכדומה אז גם הקישוטים תחת גג זה אסורים בהנאה עכ"ל.


פותח הנושא
בני תורה
הודעות: 246
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי בני תורה » 03 אוקטובר 2018, 17:02

יוסי יעבץ כתב:
בני תורה כתב:
בני תורה כתב:מי זה היכלי השן? לא יודע אם לשמוח... ובאיזה נקודה זכיתי לכוון לדבריו?
היות ולא פירשת מי זה הוצרכתי לחפש בעצמי.
אני רואה שיש שו"ת היכלי שן [לא השן, בחיפוש כל אות יש בה נפק"מ..] מהרב שלום דובער וכו' האם לזה כוונתכם?
מתוך חיפושך הבנתי שאתה רציני. ועל כן טרחתי להעתיק מתוך הספר שמביא את שו"ת היכלי שן. וזה לשונו כתב בשו"ת היכלי שן ח"ג סימן ב שיש לאסור אף נויי סוכה שהם במקום שהסוכה פסולה וכגון אם חלק מן הסוכה תחת גג וכדומה אז גם הקישוטים תחת גג זה אסורים בהנאה עכ"ל.
מי הספר?


יוסי יעבץ
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 208 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 03 אוקטובר 2018, 17:04

הספר שהעתקתי מכונה בשם דברי יוסף של ת"ח בן דורינו שמעתיק את שו"ת היכלי שן.


פותח הנושא
בני תורה
הודעות: 246
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי בני תורה » 03 אוקטובר 2018, 17:16

היות ואני לא מצליח לחתוך את הקטע שבו הוא מדבר על זה אני מעלה את כל העמוד.
הנ"ל הוא בקטע הראשון.
יישר כח גדול, זה נראה חיבור של ת"ח גדול מאוד. עדיין לא עיינתי מספיק.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 731 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תלה נוי סוכה על דפנות הסוכה מבחוץ, אם נאסר מדין נוי סוכה?

שליחה על ידי סבא » 03 אוקטובר 2018, 17:22

הנה התשובה המלאה
היכלי שן_עמוד_1.jpg
היכלי שן_עמוד_2.jpg
היכלי שן_עמוד_3.jpg
היכלי שן_עמוד_4.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח