15 עיונים בהלכות חנוכה


פותח הנושא
נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 1018
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 82 פעמים
קיבל תודה: 193 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 30 נובמבר 2018, 14:19

15 עיונים וחקירות בהלכות חנוכה

א. יל"ע האם ברכת הראיה (אדם שאין לו נ"ח) נתקנה במקום הדלקה וכפשט השו"ע (סי' תרע"ו ס"ג) או דהוי ברכה על הזמן ותיקנו שיברך בשעה שרואה נ"ח דהא אין מברך על עצם הנרות כמבו' בשו"ע שם. ונפק"מ לברך על נרות קטן או גזול דאם נימא דבמקום הדלקה אפשר דלא יצא יד"ח ולהצד ב' י"ל דיצא ויל"ע.

ב. יל"ע אם יוצא יד"ח ברכת ראיה בנ"ח שעבר חצי שעה מהדלקתו דבשו"ע סי' תרע"ב ס"ב נפסק דאחר חצי שעה יכול להשתמש בהם או לכבותם ועיין שם מ"ב ס"ק ו' כתב "אבל אם נותן בה שמן הרבה שידליק יותר אין בו שום מצוה" ולכאורה תלוי במה שחקרנו לעיל אולם י"ל דבכל כה"ג יצא דסגי במה שנר זה הדליקו בשביל נר חנוכה.

ג. יש לעיין מדוע עני מוכר כסותו עיין סי' תרע"א ס"א וכן אכסנאי צריך להשתתף בפרוטה עיין סי' תרע"ז ס"א נימא דיברך על הראיה ובשלמא לפוסקים ב"ח פר"ח דברכת ראיה נתקנה אף אם הדליק נ"ח הרי דחזינן דחלוקה הדלקה מראיה באיכות עשייתם אולם לשי' דכל שהדליק אין מברך על הראיה הרי חזינן דנתקן ברכת הראיה היכא דאין לו נ"ח ועיין מ"ב שם ס"ק ב' ודוק'.

ה. יל"ע לפמש"כ בשו"ע סי' תרע"ד ס"א "מדליקין נר חנכה מנר חנכה" מה הדין להדליק מנ"ח של גדול לנ"ח של קטן ועוד יל"ע לפמש"כ הרמ"א שם דיש להחמיר, מה הדין להדליק מנר קטן לנר גדול.

ו. יש לעיין לפי ד' הר"ן שבת כא. ד"ה קסבר וז"ל והאי אסור להשתמש לאורה כל תשמישין במשמע ואפילו תשמיש של מצוה וטעמא דמילתא דכיון דע"י נס שנעשה במנורה תקנוה עשאוה כמנורה שאין משתמשין בה כלל". והמהר"ל מפראג בס' נר מצוה כתב דיש חיוב להדליק בשמן זית, דבנרות שעוה לא יצא יד"ח דומיא דמנורה עיי"ש. אמאי לא מכבדים כהן בביהכנ"ס שידליק דומיא דמנורה שהדלקתה ע"י כהן (אח"ז מצאתי בכה"ח כתב שצריך לכבדו ועדיין יל"ע.)

ז. יש לעיין במש"כ המ"ב סי' תרעה ס"ק ט' בשם השע"ת דסומא אינו מברך על הדהנ"ח וצ"ב מאי שנא מברכת השחר דמברך "פוקח עורים" משום דרך העולם כמש"כ הפוסקים וא"כ ה"ה בנ"ח מברך על עצם פרסומי ניסא דעלמא ועוד דעצם ההדלקה מצוה ועי"ע מ"ב סי' רס"ג ס"ק י"ד ויל"ע. ובד' הבא"ח צריכים ביאור דלענין נר שבת כתב פרשת נח שנה ב' סעי' יב' דיכול לברך מאידך כתב פרשת וישב שנה א' סעי' ט"ו דסומא אינו מברך כשמדליק נרות חנוכה וצ"ע. ובפרט שי"ל דאיפכא מסתברא נר שבת ה"ה נתקן בשביל הסעודה כמבו' בד' תוס' שבת כ"ה: ד"ה הדלקת וז"ל נר בשבת חובה - פי' במקום סעודה דחובה היא שיסעוד במקום הנר משום עונג עכ"ל. וא"כ הסברא נותנת שלא יוצא יד"ח אולם נ"ח שנתקן משום פרסומי ניסא הדין נותן דיצא יד"ח דהרי מפרסם את הנס בהדלקתו וצע"ג. ושמא ס"ל דטעם תקנת נ"ש משום דין כבוד שבת כמש"כ הר"מ פ"ל מהל' שבת ושייך אצל סומא ועיי"ע בגמ' שבת כג: כה: לד. סיבה נוספת בחיוב הדה"נ שבת עיי"ש ואכמ"ל ועדיין צ"ע.

יא'. כתב המ"ב בשם החיי אדם (סי' תרע"א ס"ק ה') אם יש לו עשרה נרות בלבד ידליק בליל השני שתים ובליל שלישי לא ידליק שתים רק אחת והאבי עזרי הל' חנוכה פליג ע"ד וס"ל דביום השלישי ידליק שני נרות עיי"ש ויל"ע שידליק ביום השלישי שלוש נרות וביום השני ידליק אחד דהוי הוספה בנס טפי ועוד דאל"כ הרי הוא פוחת והולך וי"ל.

יג. כתבו הפוסקים (שו"ע סי' תרע"ז ס"ד ובמ"ב שם ס"ק י"ט) שיירי הפתילות של נרות חנוכה כיון דהוקצו למצוותם אסור להשתמש בהם ואף לא להשהותו לשנה הבאה לצורך נ"ח שמא ישתמש. ויל"ע א. היאך הדין אם מצניע אצל חבירו לשנה הבאה אם שרי די"ל דכל האיסור שישהה דווקא בביתו דליכא איסור חמור אבל חבירו אם ישתמש הוי איסור גזל בזה לא נחשוש שמא ישתמש חבירו (ושמא י"ל דהוי פחות משו"פ ויל"ד) ועוד יל"ע מ"ש מעצי סוכה עיין שו"ע סי' תרס"ז סעי' א' שמותר להשתמש בהם אחר החג ובשלמא נרות שבת דכל הדלקתם לצורך הסעודה כד' תוס' ריש במה מדליקין כה: א"כ לא הוקצה למצותו אחר הכיבוי אולם עצי סוכה עיקרה לצורך המצוה.

טו. יל"ע מש"כ דרך החיים דאונן שמתו מוטל לפניו ידליק נר חנוכה ע"י אחר והוא יברך, והשומע [האבל] יענה אמן עיי"ש ויש לתמוה ע"ד דהרי אונן פטור מהמצוות והיאך יכול לעשות שליח שידליק ויברך ושמא י"ל שהפטור של אונן זה בגלל שחייב להתעסק במתו המוטל לפניו וכאן ששלח שליח ממילא אינו מתבטל ממלאכת קדשו ויש לדחות דסו"ס מתפנה מעסקו לשמוע הברכה ויל"ע.


פותח הנושא
נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 1018
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 82 פעמים
קיבל תודה: 193 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 02 דצמבר 2018, 19:00

טז. יש לעיין אם יכול לברך ברכת הרואה קודם השקיעה. (כידוע אם טרוד יכול להדליק משעת פלג המנחה ובלבד שנותן שמן כשיעור שתכלה רגל כמפורש בשו"ע ריש סימן תרעב) וראה באות א שהבאנו לחקור בגדר ברכת הראיה ונראה לתלות בשני הצדדים.


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1344
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 369 פעמים
קיבל תודה: 228 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי דרומאי » 02 דצמבר 2018, 23:45

על ס''ק י''א, מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה.


פותח הנושא
נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 1018
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 82 פעמים
קיבל תודה: 193 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 03 דצמבר 2018, 18:22

דרומאי כתב:על ס''ק י''א, מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה.
השאלה יוצאת מנקודת הנחה שהיכן שהמצוה תתקים בשלימות ובהידור טפי יש לה עדיפות מאל תחמצינה. וכך גם מסתבר.


נבשר
משתמש ותיק
הודעות: 1182
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 189 פעמים
קיבל תודה: 237 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי נבשר » 04 דצמבר 2018, 00:54

על ס"ק יג' יעויין בתוס' בשבת דף מד'. ד"ה "שבנר ושבקערה" שכן הקשו וכמדומה כן הקשו שאר ראשונים, ועיין במה שתי' שם חביבותא דנס, השוה לדברי הרמב"ם "מצוה חביבה היא עד מאד" ולמאי נפק"מ כתבה הרמב"ם, אפשר משום זה שאיכא נפק"מ לדינא.
נפלא מאד כל הערות.


יעקב שלום
הודעות: 39
הצטרף: 29 נובמבר 2018, 14:58
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי יעקב שלום » 04 דצמבר 2018, 01:11

יא מסתבר לומר דלא ניכר המוסיף והולך אם ידליק אחד אחד ושלוש לכן עיקר יותר לעשות אחד ושתים ומקיים בכך יותר בהידור מוסיף והולך


פותח הנושא
נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 1018
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 82 פעמים
קיבל תודה: 193 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 04 דצמבר 2018, 22:26

לא הבנתי ביחס ליום שלישי יש כאן הידור מושלם שמדליק שלושה נרות וגם מורה שהיום הוא היום השלישי. מה שהיה אתמול שהדליק נר אחד אינו נוגע כעת.


יעקב שלום
הודעות: 39
הצטרף: 29 נובמבר 2018, 14:58
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי יעקב שלום » 04 דצמבר 2018, 22:31

נדיב לב כתב:לא הבנתי ביחס ליום שלישי יש כאן הידור מושלם שמדליק שלושה נרות וגם מורה שהיום הוא היום השלישי. מה שהיה אתמול שהדליק נר אחד אינו נוגע כעת.
הענין הוא 'מוסיף והולך' דהיינו ההוספה ההולכת וגדלה ולא כל כך שייך לציין פתאום יום שלישי כשלא ציינת מתי היה השני


פותח הנושא
נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 1018
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 82 פעמים
קיבל תודה: 193 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 04 דצמבר 2018, 22:35

יש בזה גם את הענין שלהורות על מספר הימים.


יעקב שלום
הודעות: 39
הצטרף: 29 נובמבר 2018, 14:58
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי יעקב שלום » 04 דצמבר 2018, 22:37

נדיב לב כתב:יש בזה גם את הענין שלהורות על מספר הימים.
גם אם נניח שיש בזה גם ענין הנל מ"מ מיושבת השאלה כי ביום השני יקיימו את עיקר ענין ההידור משאכ ביום השלישי


פותח הנושא
נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 1018
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 82 פעמים
קיבל תודה: 193 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 04 דצמבר 2018, 22:44

זה כבר תירוץ אחר. ועל זה גופא הערתי. הרי ביום השלישי שמוסיף עוד שני נרות יש הידור גדול מאשר היום השני ועל כן עדיף להמתין ליום השלישי מאשר ליום השני. אבל צריך לומר שביום השני זה הדור בשלימות לגבי אותו היום ובזה באמת אומרים אל תחמצנה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • 23 הערות בהלכות חנוכה
  על ידי נדיב לב » 30 נובמבר 2018, 01:35 » ב חנוכה
  22 תגובות
  513 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי דרומאי
  05 דצמבר 2018, 00:56
 • חנוכה, ימי הלל והודאה, החילוק בין חנוכה לשאר ימים טובים שיש לנו להודות
  על ידי רוצה לדעת » 26 נובמבר 2018, 14:20 » ב חנוכה
  2 תגובות
  147 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי פרלמן משה
  27 נובמבר 2018, 06:41
 • חנוכה, מה ענין טלית ותפילין אצל נר חנוכה.
  על ידי רוצה לדעת » 27 נובמבר 2018, 02:05 » ב חנוכה
  29 תגובות
  611 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי רוצה לדעת
  10 דצמבר 2018, 00:32
 • חנוכה, גמר החתימה ב"זאת חנוכה" [ודברי הגר"א בענין זה]
  על ידי רוצה לדעת » 02 דצמבר 2018, 01:29 » ב חנוכה
  16 תגובות
  631 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יודי 148
  14 דצמבר 2018, 00:01
 • חנוכה, זאת חנוכה. עניני היום [העתקה מ"דרשו"]
  על ידי רוצה לדעת » 10 דצמבר 2018, 12:06 » ב חנוכה
  0 תגובות
  128 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי רוצה לדעת
  10 דצמבר 2018, 12:06

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח