15 עיונים בהלכות חנוכה


פותח הנושא
נדיב לב
הודעות: 2743
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 182 פעמים
קיבל תודה: 781 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 30 נובמבר 2018, 14:19

15 עיונים וחקירות בהלכות חנוכה

א. יל"ע האם ברכת הראיה (אדם שאין לו נ"ח) נתקנה במקום הדלקה וכפשט השו"ע (סי' תרע"ו ס"ג) או דהוי ברכה על הזמן ותיקנו שיברך בשעה שרואה נ"ח דהא אין מברך על עצם הנרות כמבו' בשו"ע שם. ונפק"מ לברך על נרות קטן או גזול דאם נימא דבמקום הדלקה אפשר דלא יצא יד"ח ולהצד ב' י"ל דיצא ויל"ע.

ב. יל"ע אם יוצא יד"ח ברכת ראיה בנ"ח שעבר חצי שעה מהדלקתו דבשו"ע סי' תרע"ב ס"ב נפסק דאחר חצי שעה יכול להשתמש בהם או לכבותם ועיין שם מ"ב ס"ק ו' כתב "אבל אם נותן בה שמן הרבה שידליק יותר אין בו שום מצוה" ולכאורה תלוי במה שחקרנו לעיל אולם י"ל דבכל כה"ג יצא דסגי במה שנר זה הדליקו בשביל נר חנוכה.

ג. יש לעיין מדוע עני מוכר כסותו עיין סי' תרע"א ס"א וכן אכסנאי צריך להשתתף בפרוטה עיין סי' תרע"ז ס"א נימא דיברך על הראיה ובשלמא לפוסקים ב"ח פר"ח דברכת ראיה נתקנה אף אם הדליק נ"ח הרי דחזינן דחלוקה הדלקה מראיה באיכות עשייתם אולם לשי' דכל שהדליק אין מברך על הראיה הרי חזינן דנתקן ברכת הראיה היכא דאין לו נ"ח ועיין מ"ב שם ס"ק ב' ודוק'.

ה. יל"ע לפמש"כ בשו"ע סי' תרע"ד ס"א "מדליקין נר חנכה מנר חנכה" מה הדין להדליק מנ"ח של גדול לנ"ח של קטן ועוד יל"ע לפמש"כ הרמ"א שם דיש להחמיר, מה הדין להדליק מנר קטן לנר גדול.

ו. יש לעיין לפי ד' הר"ן שבת כא. ד"ה קסבר וז"ל והאי אסור להשתמש לאורה כל תשמישין במשמע ואפילו תשמיש של מצוה וטעמא דמילתא דכיון דע"י נס שנעשה במנורה תקנוה עשאוה כמנורה שאין משתמשין בה כלל". והמהר"ל מפראג בס' נר מצוה כתב דיש חיוב להדליק בשמן זית, דבנרות שעוה לא יצא יד"ח דומיא דמנורה עיי"ש. אמאי לא מכבדים כהן בביהכנ"ס שידליק דומיא דמנורה שהדלקתה ע"י כהן (אח"ז מצאתי בכה"ח כתב שצריך לכבדו ועדיין יל"ע.)

ז. יש לעיין במש"כ המ"ב סי' תרעה ס"ק ט' בשם השע"ת דסומא אינו מברך על הדהנ"ח וצ"ב מאי שנא מברכת השחר דמברך "פוקח עורים" משום דרך העולם כמש"כ הפוסקים וא"כ ה"ה בנ"ח מברך על עצם פרסומי ניסא דעלמא ועוד דעצם ההדלקה מצוה ועי"ע מ"ב סי' רס"ג ס"ק י"ד ויל"ע. ובד' הבא"ח צריכים ביאור דלענין נר שבת כתב פרשת נח שנה ב' סעי' יב' דיכול לברך מאידך כתב פרשת וישב שנה א' סעי' ט"ו דסומא אינו מברך כשמדליק נרות חנוכה וצ"ע. ובפרט שי"ל דאיפכא מסתברא נר שבת ה"ה נתקן בשביל הסעודה כמבו' בד' תוס' שבת כ"ה: ד"ה הדלקת וז"ל נר בשבת חובה - פי' במקום סעודה דחובה היא שיסעוד במקום הנר משום עונג עכ"ל. וא"כ הסברא נותנת שלא יוצא יד"ח אולם נ"ח שנתקן משום פרסומי ניסא הדין נותן דיצא יד"ח דהרי מפרסם את הנס בהדלקתו וצע"ג. ושמא ס"ל דטעם תקנת נ"ש משום דין כבוד שבת כמש"כ הר"מ פ"ל מהל' שבת ושייך אצל סומא ועיי"ע בגמ' שבת כג: כה: לד. סיבה נוספת בחיוב הדה"נ שבת עיי"ש ואכמ"ל ועדיין צ"ע.

יא'. כתב המ"ב בשם החיי אדם (סי' תרע"א ס"ק ה') אם יש לו עשרה נרות בלבד ידליק בליל השני שתים ובליל שלישי לא ידליק שתים רק אחת והאבי עזרי הל' חנוכה פליג ע"ד וס"ל דביום השלישי ידליק שני נרות עיי"ש ויל"ע שידליק ביום השלישי שלוש נרות וביום השני ידליק אחד דהוי הוספה בנס טפי ועוד דאל"כ הרי הוא פוחת והולך וי"ל.

יג. כתבו הפוסקים (שו"ע סי' תרע"ז ס"ד ובמ"ב שם ס"ק י"ט) שיירי הפתילות של נרות חנוכה כיון דהוקצו למצוותם אסור להשתמש בהם ואף לא להשהותו לשנה הבאה לצורך נ"ח שמא ישתמש. ויל"ע א. היאך הדין אם מצניע אצל חבירו לשנה הבאה אם שרי די"ל דכל האיסור שישהה דווקא בביתו דליכא איסור חמור אבל חבירו אם ישתמש הוי איסור גזל בזה לא נחשוש שמא ישתמש חבירו (ושמא י"ל דהוי פחות משו"פ ויל"ד) ועוד יל"ע מ"ש מעצי סוכה עיין שו"ע סי' תרס"ז סעי' א' שמותר להשתמש בהם אחר החג ובשלמא נרות שבת דכל הדלקתם לצורך הסעודה כד' תוס' ריש במה מדליקין כה: א"כ לא הוקצה למצותו אחר הכיבוי אולם עצי סוכה עיקרה לצורך המצוה.

טו. יל"ע מש"כ דרך החיים דאונן שמתו מוטל לפניו ידליק נר חנוכה ע"י אחר והוא יברך, והשומע [האבל] יענה אמן עיי"ש ויש לתמוה ע"ד דהרי אונן פטור מהמצוות והיאך יכול לעשות שליח שידליק ויברך ושמא י"ל שהפטור של אונן זה בגלל שחייב להתעסק במתו המוטל לפניו וכאן ששלח שליח ממילא אינו מתבטל ממלאכת קדשו ויש לדחות דסו"ס מתפנה מעסקו לשמוע הברכה ויל"ע.


פותח הנושא
נדיב לב
הודעות: 2743
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 182 פעמים
קיבל תודה: 781 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 02 דצמבר 2018, 19:00

טז. יש לעיין אם יכול לברך ברכת הרואה קודם השקיעה. (כידוע אם טרוד יכול להדליק משעת פלג המנחה ובלבד שנותן שמן כשיעור שתכלה רגל כמפורש בשו"ע ריש סימן תרעב) וראה באות א שהבאנו לחקור בגדר ברכת הראיה ונראה לתלות בשני הצדדים.


דרומאי
הודעות: 2555
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 576 פעמים
קיבל תודה: 447 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי דרומאי » 02 דצמבר 2018, 23:45

על ס''ק י''א, מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה.


פותח הנושא
נדיב לב
הודעות: 2743
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 182 פעמים
קיבל תודה: 781 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 03 דצמבר 2018, 18:22

דרומאי כתב:על ס''ק י''א, מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה.
השאלה יוצאת מנקודת הנחה שהיכן שהמצוה תתקים בשלימות ובהידור טפי יש לה עדיפות מאל תחמצינה. וכך גם מסתבר.


נבשר
הודעות: 2222
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 610 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי נבשר » 04 דצמבר 2018, 00:54

על ס"ק יג' יעויין בתוס' בשבת דף מד'. ד"ה "שבנר ושבקערה" שכן הקשו וכמדומה כן הקשו שאר ראשונים, ועיין במה שתי' שם חביבותא דנס, השוה לדברי הרמב"ם "מצוה חביבה היא עד מאד" ולמאי נפק"מ כתבה הרמב"ם, אפשר משום זה שאיכא נפק"מ לדינא.
נפלא מאד כל הערות.


יעקב שלום
הודעות: 39
הצטרף: 29 נובמבר 2018, 14:58
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי יעקב שלום » 04 דצמבר 2018, 01:11

יא מסתבר לומר דלא ניכר המוסיף והולך אם ידליק אחד אחד ושלוש לכן עיקר יותר לעשות אחד ושתים ומקיים בכך יותר בהידור מוסיף והולך


פותח הנושא
נדיב לב
הודעות: 2743
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 182 פעמים
קיבל תודה: 781 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 04 דצמבר 2018, 22:26

לא הבנתי ביחס ליום שלישי יש כאן הידור מושלם שמדליק שלושה נרות וגם מורה שהיום הוא היום השלישי. מה שהיה אתמול שהדליק נר אחד אינו נוגע כעת.


יעקב שלום
הודעות: 39
הצטרף: 29 נובמבר 2018, 14:58
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי יעקב שלום » 04 דצמבר 2018, 22:31

נדיב לב כתב:לא הבנתי ביחס ליום שלישי יש כאן הידור מושלם שמדליק שלושה נרות וגם מורה שהיום הוא היום השלישי. מה שהיה אתמול שהדליק נר אחד אינו נוגע כעת.
הענין הוא 'מוסיף והולך' דהיינו ההוספה ההולכת וגדלה ולא כל כך שייך לציין פתאום יום שלישי כשלא ציינת מתי היה השני


פותח הנושא
נדיב לב
הודעות: 2743
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 182 פעמים
קיבל תודה: 781 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 04 דצמבר 2018, 22:35

יש בזה גם את הענין שלהורות על מספר הימים.


יעקב שלום
הודעות: 39
הצטרף: 29 נובמבר 2018, 14:58
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי יעקב שלום » 04 דצמבר 2018, 22:37

נדיב לב כתב:יש בזה גם את הענין שלהורות על מספר הימים.
גם אם נניח שיש בזה גם ענין הנל מ"מ מיושבת השאלה כי ביום השני יקיימו את עיקר ענין ההידור משאכ ביום השלישי


פותח הנושא
נדיב לב
הודעות: 2743
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 182 פעמים
קיבל תודה: 781 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 04 דצמבר 2018, 22:44

זה כבר תירוץ אחר. ועל זה גופא הערתי. הרי ביום השלישי שמוסיף עוד שני נרות יש הידור גדול מאשר היום השני ועל כן עדיף להמתין ליום השלישי מאשר ליום השני. אבל צריך לומר שביום השני זה הדור בשלימות לגבי אותו היום ובזה באמת אומרים אל תחמצנה.


פותח הנושא
נדיב לב
הודעות: 2743
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 182 פעמים
קיבל תודה: 781 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 09 דצמבר 2019, 13:29

לטעם הר"ן [צוטט באות ו] מובן מה שמביאים בשם הגריש"א להדר בשמן זית כתית טיפה ראשונה


פותח הנושא
נדיב לב
הודעות: 2743
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 182 פעמים
קיבל תודה: 781 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 17 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 22 דצמבר 2019, 16:24

הערה 17
ביאור הלכה הביא פלוגתא במקרה שהדליק פחות מכשיעור. דעת הפרי חדש שצריך לכבות ולהדליק בברכה שוב. ודעת האחרונים וכך נוקט הביה"ל שמכבה ומדליק בלא ברכה. [ותלוי בשני תירוצי הגמ' בפרק במה מדליקין אם עד שתכלה רגל מן השוק הוי שיעור זמן בהדלקה או רק הזמן שמדליקים בו ולתי' הראשון משמע דליכא שיעור הדלקה] והנה במק"א כתב הביה"ל אדם שהדליק במקום שהרוח מצויה שצריך לכבות ולהדליק במקום אחר שדומה למדליק בפחות משיעור אבל לא נתפרש דעתו לגבי הברכה. ובדרשו הביאו ערוך השולחן שמבואר שצריך גם לברך.
וצ"ע מה הביאו ראיה מערוך השולחן שצריך לברך והלא הוא סובר כפר"ח [במקרה שהדליק פחות מכשיעור כך כתב שם הערו"ש במפורש] ומשום כך במדליק במקום שהרוח מצויה צריך לכבות ולהדליק שוב עם ברכה משא"כ המ"ב שדעתו במדליק פחות משיעור שאינו מברך [דחשש לתירוץ הראשון בגמ'] אם כן ה"ה במדליק שוב [לאחר שהדליק במקום שהרוח שולטת] לא יצטרך לברך. וצריך עיון גדול


וחשבתי ליישב שבמקרה שמדליק במקום שהרוח מצויה לא חשיב כלל הדלקה. אולם בביה"ל דימה למדליק פחות מכשיעור. ומלבד זאת הרי כל זמן שהרוח לא כבתה חשיב הדלקה, שלו יצויר שהדליק במקום שהרוח שולטת ולא נכבה חצי שעה שיצא ידי חובה ויש לדון


פותח הנושא
נדיב לב
הודעות: 2743
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 182 פעמים
קיבל תודה: 781 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 22 דצמבר 2019, 20:30

הערה 18
ידועה שאלת הבית יוסף (או"ח סימן תרעא) "וא"ת מאי שנא מהא דאמרינן בגמרא ברכות (ח: סא:) שאסור לעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללין ולא אמרן אלא דלית ליה פתחא אחרינא, אבל אית ליה פתחא אחריתא לית לן בה, דאמרינן בפתחא אחריתא עייל. והכא נמי נימא דאף על גב דחזו דלא אדליק בחד פתחא, לא אתו למחשדיה דאמרי באידך פתחא אדליק". ומתרץ הב"י שני תירוצים: "יש לומר דלעניין תפילה שאני, דכיון דאי לא מצלי הוה ליה פורק עול מלכות שמים מעליו, כל היכא דאיכא פתחא אחריתא לא אתו למחשדיה, משא"כ לענין חנוכה. ועוד יש לומר דהדלקת נ"ח כיון דיש בה הפסד ממון, אי איכא פתחא אחריתא, אתו למחשדיה, כי היכי דבהאי לא אדליק בהאי נמי לא אדליק, אבל בתפילה דלית בה הפסד ממון, כי איכא פתחא אחריתא לא אתו למחשדיה" עיין שם.

והנה יש לדון מדוע לא חששו לחשד במצות סוכה שיש בה הוצאת ממון וחשבתי לתרץ בכמה דרכים.
א. כידוע הגמרא בסוכה דורשת מכל האזרח בישראל שכל עם ישראל יוצא יד"ח בסוכה אחת זאת אומרת שמצות סוכה אף בפחות משווה פרוטה אדם יוצא
ב. י"ל פשוט יותר דווקא בנר חנוכה המוטלת על ביתו של אדם כשלא יראו אנשים בפתח ביתו נרות יבואו לחשדו מה שאין כן במצות סוכה שאפשר לקיימה גם במקום אחר יתלו שבנה סוכתו במקום אחר
ג. מצווה דאורייתא שאני [ולפ"ז צריך לומר שתפילה מדרבנן ולכן תירץ הב"י מטעם אחר]


פותח הנושא
נדיב לב
הודעות: 2743
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 182 פעמים
קיבל תודה: 781 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 24 דצמבר 2019, 16:20

שאלה מפורסמת באדם שיש לו רק כסות אחת בער"ש חנוכה, וגם במחיר כסותו לא יוכל לקנות אלא נר אחד בלבד, או נר שבת או נר חנוכה, דהשתא לצורך איזה מהם ימכור את כסותו, דאם נימא בשביל מצות נר חנוכה, הלא קיי"ל דנר חנוכה ונר שבת נר שבת קודם, ואם נימא כדי שיקנה בזה נר שבת, הלא נתבאר בדעת הרמב"ם דאין צריך למכור את כסותו לקיום מצות נר שבת.

וראיתי את דברי הגאון רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל [בנתיבות ההלכה תש"ע] שהציע שאלה זו בפני רבי משה פיינשטיין זצ"ל ובתחילה ענה לו דאינו רואה שום נפק"מ הנוגעת לדינא בשאלה זו, שהרי בזמניניו יש חשמל וא"כ מה שמדליקים נר שבת אינו מטעם שלום בית אלא רק מדין כבוד ועונג שבת בלבד, ומשום זה ודאי ליכא כלל לדינא דנ"ח ונ"ש נ"ש קודם, והוא השיב לר' משה פיינשטיין שיהיה נפק"מ בזה לבני א"י אשר נזהרים מלהשתמש בחשמל בשבת, וענה הגרמ"פ דאה"נ בכה"ג יש מקום להשאלה. ושוב חזר הגראב"פ על השאלה בהקדם הדקדוק הנ"ל בדברי הר"מ שאין חיוב למכור את כסותו לנר שבת אלא לנר חנוכה, והסכים עמו הגרמ"פ שכן מדוקדק בד' הר"מ. והוסיף דזה ודאי שהוא חייב למכור את כסותו ולקנות נ"ח, אך לאחר שקנה נ"ח חוזר וניעור הדין דנ"ח ונ"ש, נ"ש קודם וכן הכריע כדבר פשוט הגרי"ש אלישיב עיי"ש.

ובירחון בית אברהם (תרצ"ד סימן מ"ג) כתב עפ""ד אבני נזר (או"ח סימן תק"א) בטעם הרמב"ם [פ"ד מחנוכה הי"ב] בנר חנוכה מחויב למכור כסותו משא"כ בכל המצות, דבכל מצות חישב לעשות מצוה כו' מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה כקידושין (מ.), משא"כ נר חנוכה דלפרסומא ניסא, ומה לאחרים במחשבתו, עיין שם.


פותח הנושא
נדיב לב
הודעות: 2743
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 182 פעמים
קיבל תודה: 781 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 24 דצמבר 2019, 16:40

הבית יוסף סימן תר"ע בתירוציו על קושייתו המפורסמת דהנס לפי החשבון היה רק ז' ימים ומה טעם קבעו ח' ימים ותירץ בראשונה שלכתחילה חלקו את השמן שבפך לשמונה חלקים ועוד תירץ דהפך נתמלא כל יום עיי"ש (וכבר בתוס' הרא"ש שבת כא: מעיר קו' זו וישב בג' דרכים כג' תי' הב"י) ודרוש בירור היאך סמכו על הנס (ובעצם בהערה זו כבר עמד במאירי שם לאחר שמביא תירוצים אלו עיי"ש) וביותר היאך מותר ליהנות ממעשה ניסים עפ"י המבואר תענית כד.
ושמא י"ל דאסור ליהנות לצורך עוה"ז כדאי' שם אבל לצורך מצוה ודאי שמותר או י"ל דהתם מיירי בנס ליחיד דיורד מזכויותיו משא"כ לצורך רבים.

וראיתי בספר ראש שמחתי כתב לתרץ אחר שנעשה להם נס בודאי שרצון ה' שידליקו בשמן זה דלא יעשה נס להיפך מרצון ה'. ויש להשיב על דבריו חדא מד' הגמ' תענית הנ"ל. ועוד דהנה בגמ' ב"מ נט: מביאה המעשה דמח' של ר' אליעזר וחכמים דאמר ר"א אם הלכה כמותי בת קול תוכיח ואכן יצאה בת קול ואמרה שהלכה כמותו עמד ר' יהושוע על רגליו ואמר לא בשמים היא וכבר כתבת בתורתך אחרי רבים להטות וכו' והקב"ה אמר על זה נצחוני בני נצחוני ורבו התמיהות על מעשה זה אך מיושב הכל עפי"ד הגאונים שם שהבת קול היתה על מנת לנסות את חכמים אם יסטו מד' תורה בגלל מעשי ניסים וזהו שאמר הקב"ה נצחוני בני. ועפי"ז מעשה הנס אין בו כל הוכחה לקבוע ההלכה ואדרבא יכול להיות שנס זה הוא חלק מהניסיון האם יסטו מד' תורה כדו' נביא שקר "לא תאבה שמוע לו כי מנסה ה' אלוקיך" וגו' ועיין.


אבר כיונה
הודעות: 782
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 178 פעמים
קיבל תודה: 258 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 15 עיונים בהלכות חנוכה

שליחה על ידי אבר כיונה » 24 דצמבר 2019, 18:47

נדיב לב כתב:
24 דצמבר 2019, 16:20
שאלה מפורסמת באדם שיש לו רק כסות אחת בער"ש חנוכה, וגם במחיר כסותו לא יוכל לקנות אלא נר אחד בלבד, או נר שבת או נר חנוכה, דהשתא לצורך איזה מהם ימכור את כסותו

image.png
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים