דף 1 מתוך 1

למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

נשלח: 04 דצמבר 2018, 15:09
על ידי מלמד להועיל
מטעמי המנהגים

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

נשלח: 04 דצמבר 2018, 16:29
על ידי ענבשהל
כבר פקפקו רבותינו שדברים אלו אכן יצאו מפיו של רבינו החת"ס, גדול מליצי היושר על רבותינו הקדושים, ובמיוחד על רבינו הקדוש שעליו נאמר: "משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא" (סוטה מט:) ועיין בקובץ המצורף עמ' 14-15 וכן בפירוש האשל למגילת תענית דף נח.

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

נשלח: 04 דצמבר 2018, 16:31
על ידי יהודי
לא הביא מקור דברי החת"ס, ומצינו לחת"ס בעצמו תירוץ אחר על שאלה זו
חתם סופר מסכת גיטין דף עח. ד"ה כנסי:
...אע"כ רגילים היו ולא הוזכר במשנה ובריתא ה"נ הכא. ואל תתמה שהרי בשום מקום במשנה לא נזכר שיניח אדם תפילין ושבגד של ד' כנפו' חייב בציצי' אלא תפלה של ראש אינו מעכב של יד ותכלת אינו מעכב לבן ולא תנן חייב אדם להדליק נר חנוכה אלא גץ שיוצא ר' יהודה אומר בנר חנוכה פטור, ונר חנוכה גופא היכי הוזכר במשנה אלא רגילים הי' בכך ולא הזכיר ה"נ לשונו' הללו.

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

נשלח: 04 דצמבר 2018, 16:35
על ידי מ.א.ה.
יפה מאוד!!
מי שרוצה להרחיב, יכול לעיין בספר "מועדים לשמחה" [כסלו - טבת] שמאריך בזה.
בקצרה אציין -
1)על התירוץ של החת"ס הנ"ל הוא מביא שיש מכחישים את זה, וטוענים שלא אמרו מעולם. ומביא מקורות אחרים לתירוץ זה.
2)יש מיישבים שרבי הקדוש לא כתב במשניות דברים פשוטים וידועים כמו שלא כתב בצורה מסודרת את הלכות תפילין וציצית ועוד. [להוסיף, שהרי רביהקדוש היה הראשון שהתיר לכתוב את התורה שבעל פהמשום עת לעשות לה' הפרו תורתך ולכן כתב רק דברים שהיה בהם באמת צורך, כי לא היו ידועים].
3)ויש מיישבים כי היות והחג הזה מסמל את נצחוננו על מלכות רומי, ועדיין היינו תחת מלכותם בימי התנאים, כידוע, לא היה יכול רבי לכתוב את הלכות חנוכה בריש גלי ובפרסום שלא יאמרו הרומיים שמורד הוא במלכות. אלא רמזם ב-6 מקומות במשניות.
עיי"ש.

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

נשלח: 04 דצמבר 2018, 17:15
על ידי דרומאי
מלמד להועיל כתב:מטעמי המנהגים
דבריו תמוהין, דבסוף הוריות אמרינן להדיא דרבינו הקדוש לא עשה לכבוד בית אביו אלא לכבוד שמים, ואיך יתכן לומר שמיעט בכבוד שמים ולא כתב מסכת חנוכה משום כבוד בית אביו. ובודאי לא יצאו דברים אלו מפי החת''ס.
כן שמעתי מר' יוחנן סופר מערלוי שפקפק טובא בייחוס תירוץ זה להחת''ס.

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

נשלח: 04 דצמבר 2018, 17:17
על ידי אוריאל
מלשונו של הטעמי המנהגים נראה יותר שהוא מתכוון שמחמת שהיה זה רע בעיני רבי [דהוה מהפך בזכותיה דדוד] לכן ברוח הקודש זה נשמט מחיבורו, והיינו לא שהוא עושה כן בכוונה תחילה, אלא שכך הקרוהו מן השמים.

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

נשלח: 04 דצמבר 2018, 17:59
על ידי נבשר
עיין כמדומה בפחד יצחק חנוכה מאמר א', שהשוה לגמ' שנס חנוכה לא ניתן ליכתב, וליכא ע"ז מסכת בפ"ע.

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

נשלח: 04 דצמבר 2018, 18:24
על ידי דרומאי
אוריאל כתב:מלשונו של הטעמי המנהגים נראה יותר שהוא מתכוון שמחמת שהיה זה רע בעיני רבי [דהוה מהפך בזכותיה דדוד] לכן ברוח הקודש זה נשמט מחיבורו, והיינו לא שהוא עושה כן בכוונה תחילה, אלא שכך הקרוהו מן השמים.
כתוב בדבריו 'וזה הרע לרבינו הקדוש', וזה ודאי אינו.

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

נשלח: 05 דצמבר 2018, 02:14
על ידי אברעמעלע
שמעתי שרבינו הקדוש לא עשה מחמת כבוד עצמו אלא עפ"י הכתוב "לא יסור שבט מיהודה".

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

נשלח: 05 דצמבר 2018, 18:37
על ידי נדיב לב
אברעמעלע כתב:שמעתי שרבינו הקדוש לא עשה מחמת כבוד עצמו אלא עפ"י הכתוב "לא יסור שבט מיהודה".
קצת קשה לקשר בין כתיבת הלכות חנוכה במשנה ובין זה ששבט יהודה הוא המוכתר בכתר מלכות. וכי בגלל זה ישמיט הלכות הנוגעות למעשה.

Re: למה רבי לא כתב את מסכת חנוכה

נשלח: 05 דצמבר 2018, 21:37
על ידי עתניאל בן קנז
כל הקושיא מדוע אין מסכת במשניות, מבוססת על ההנחה שאכן היה הלכות מסודרות מן התנאים אודות הלכות חנוכה, והשאלה מדוע לא נסדרו בכדי מסכת או באיזה פרק מסודר.
אכן אם נתבונן בש"ס לא נמצא (או כמעט) דיונים מן התנאים אודות חג זה. למעט המחלוקת המפורסמת של בית שמאי ובית הלל, האם מוסיף והולך או פוחת והולך. ואף מחלוקת זו בפשטות לא הוכרעה בימי התנאים, (בשונה משאר פלוגתות דב"ש וב"ה) = וכפי שראינו בב' זקנים שהיו בצידון, וא' נהג כב"ש וחבירו כב"ה.

א"כ מה בעצם היה צריך להופיע במסכת זו???