הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

הדלקה מפני החשד בחנוכה


פותח הנושא
תלמיד צעיר
הודעות: 216
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

הדלקה מפני החשד בחנוכה

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 09 דצמבר 2018, 13:57

ידוע הדין שאדם שיש לו בביתו שני פתחים חייב להדליק בשניהם מפני החשד וקשה מדוע אדם שהדליק כבר וכבו נרותיו לא חייב להדליק שוב מפני החשד ידוע לי שעמד ע"כ הבית הלוי וכותב שבאמת אסור לו להוציא את החנוכיה משמע שהבין שיש פה משהוא מפני החשד רק שנפטר ע"י כך מה שתמוה שמעולם לא שמענו זאת ועוד האם יוכל אדם להדליק בפתח א׳ ובפתח השני ישים חנוכיה כבויה כיון שהוא רק מפני החשד.
ונראה לי לת׳ שבשני פתחים עניין החיוב הוא יותר שונה כיון שבשעת ההדלקה כאשר מדליק בביתו בפתח א׳ לא מפרסם הנס ועניין ההדלקה היה לפרסם א"כ כאשר יש לו בבית עוד פתח ולא הדליק בו ממילא חייב פני החשד להדליק אבל כאשר הוא הדליק כבר ואת הפירסום יצא ידי חובתו א"כ אין לו חובה להוציא מליבות האנשים שלאיבואו לחושדו.

ערכים:


נשש
הודעות: 9
הצטרף: 03 מאי 2018, 15:35
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: הדלקה מפני החשד בחנוכה

שליחה על ידי נשש » 09 דצמבר 2018, 14:26

שמעתי שכן תי' הגרח"פ שיינברג במשמרת חיים


נשש
הודעות: 9
הצטרף: 03 מאי 2018, 15:35
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: הדלקה מפני החשד בחנוכה

שליחה על ידי נשש » 09 דצמבר 2018, 14:34

בית הלוי חנוכה
והנה לכאורה קשה להך מ"ד דס"ל כבתה אין זקוק לה דמ"ש מהא דאמרינן (שם כג) חצר שיש לה שני פתחים צריכה שתי נרות משום חשדא דזימנין דחלפי בהאי ולא חלפי בהאי ואמרי כי היכי דבהאי פיתחא לא אדליק בההיא נמי לא אדליק וא"כ גם בכבה לגמרי יצטרך להדליק משום חשדא. ובודאי דאין מקום לומר דהך כבתה אין זקוק לה איירי רק בהיה הנר חשוך לחודא אבל עדיין ניכר שהיה דלוק מקודם, דודאי דכבתה כולל גם נכבה לגמרי ואפ"ה ס"ל לר"ח דאין זקוק. ולכאורה היה נראה דבאמת כ"ע מודים דצריך להדליקה משום חשדא ולא פליגא הכא רק בעיקר חיוב המצוה דר"ה ס"ל דמצד המצוה מחוייב לחזור להדליקה דס"ל דכן היה התקנה שיהיה דלוק כל משך הזמן כולו דוקא, ולדידיה גם בעוד הנר דלוק רק שהוא חשוך מוכרח לתקנו דאע"ג דאז ליכא חשדא דכל העובר רואהו ומכיר בו שהיה דלוק מכבר מ"מ מחוייב לתקנו משום עיקר המצוה וחיישינן שמא יפשע אז, ור"ח ס"ל דמשום עיקר המצוה אין זקוק לה וממילא כל זמן שהוא דלוק א"צ לתקנו דהא ליכא חשדא דמינכר דמקודם היה דלוק כהוגן אבל כשכבר כבה מודה דצריך להדליקה משום חשדא. והא דלא חייש רב חסדא דלמא יכבה לגמרי ויפשע בו, ויותר קשה לרב דס"ל דגם בשבת מדליק בהם וניחוש שמא יכבה לגמרי ויהיה מחוייב להדליקו משום חשדא והרי לא יהיה יכול להדליקו בשבת, גם זה ניחא כיון דלדידהו ליכא חיובא משום עיקר המצוה רק משום חשדא לחודא לא חיישינן בו שמא יפשע כיון דגם אם יפשע לא עביד איסורא דהרי אינו ודאי שיכבה והוא רק חששא בעלמא שמא יכבה וכמו דמבואר לקמן. ועוד יותר י"ל דגם בשמנים הפסולים ליכא למיחש שיכבה לגמרי ואפשר דגם הם אינם כבים לגמרי רק שנעשה אח"כ אורם חשוך וכקרוב לכבות. וכן כתב הרמב"ם בפירוש המשנה הטעם של פסולי שמנים שיהיה אור הנר חשוך וחלוש, הרי דלא כתב כלל החשש דיכבה לגמרי. ומש"ה מאן דס"ל כבתה אין זקוק לה משום המצוה כשנעשה חשוך א"צ לתקנו כלל. אמנם צ"ע דברי הפוסקים שסתמו דבריהם וכתבו דאין זקוק לה ולא כתבו דבכבה לגמרי יצטרך להדליקה משום חשדא:


ברל
הודעות: 499
הצטרף: 07 מאי 2018, 06:10
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הדלקה מפני החשד בחנוכה

שליחה על ידי ברל » 09 דצמבר 2018, 18:33

היה וורט ידוע של ר' נחמן טוקר ששאל למה שלא ישים פתק החנוכיה דולקת בצד השני. ותירץ שחישינן שמא גם שם שם פתק ואולי גם על המשקל הזה אפשר לומר שהחשד שלא הדליק עדיין קיים כמובן במליצה בעלמא


רוצה לדעת
הודעות: 964
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 422 פעמים
קיבל תודה: 363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הדלקה מפני החשד בחנוכה

שליחה על ידי רוצה לדעת » 09 דצמבר 2018, 18:44

שערי תשובה תרע"ג ז:
[ז] לחהמיר - בה"ט ועיין שבו"י ח"ג סי' מ"ח דאע"ג דאין זקוק לה מ"מ צריך להניח את הנותר מנ"ח של שעוה או שמן כל זמן עת ההדלקה דאם לא יעשה כן חיישינן לחשדא שלא הדליק כלל וראיה מדאמרינן חצר שיש לה ב' פתחים כו' משום חשדא וקשה מאי חשדא איכא שידונוהו לכף זכות ולומר דאדליק אל אשכתבה ואין זקוק לה כהסכמת הפוסקים אלא ודאי כשלא הניח הנותר באותו מקום איכא חשדא לומר שלא הדליק כלל ע"ש וע"ש שכתב ליישב קושית הב"י אהך דחצר מברכות וגם קושית הח"צ סי' צ"א אהא דפריך ומנא חימרא דחיישינן לחשדא דאמאי פריך הכא טפי מכל דוכתי וע"ז כתב דלחשדא שלא יעשה כלל לא חיישי' רק החשד כיון דאמרי' הרואה מברך כו' יחשדוהו שרוצה לצאת חובתו בראיות ולא הדליק בפתחו ולזה פריך מנא תימרא דאיכ אחשדא בכה"ג ומייתי מפאה דג"כ איכא חשדא שלא נתן מן הקמה שהוא עיקר המצוה כו' וע"ש ונ"מ לדינא דגם בכה"ג שיחשדוהו שאינו עושה מן המובחר ג"כ יש להשמר מזה משום והייתם נקיים כו':


רוצה לדעת
הודעות: 964
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 422 פעמים
קיבל תודה: 363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הדלקה מפני החשד בחנוכה

שליחה על ידי רוצה לדעת » 09 דצמבר 2018, 19:13

יש עוד תירוץ ונתעוררתי לזה מס' הררי קדם [הרב שורקין] שידוע שחיוב הדלקת נר חנוכה הוא "על הבית",
כאשר יש ב' פתחים עדין לא הושלם החיוב "על הבית",
דו"ק בזה


פותח הנושא
תלמיד צעיר
הודעות: 216
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הדלקה מפני החשד בחנוכה

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 09 דצמבר 2018, 19:15

זה לא עונה כיון שאנו מדברים מדוע יש חיוב על הבית מפני החשד שם ואילו כשכבתה לא


רוצה לדעת
הודעות: 964
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 422 פעמים
קיבל תודה: 363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הדלקה מפני החשד בחנוכה

שליחה על ידי רוצה לדעת » 09 דצמבר 2018, 19:19

תלמיד צעיר כתב:זה לא עונה כיון שאנו מדברים מדוע יש חיוב על הבית מפני החשד שם ואילו כשכבתה לא
בכבתה החיוב על הבית כבר הושלם,
בחשד החידוש הוא שהחשיבו כאילו יש לו ב' בתים, היינו שהחשיבו בית אחד שיש לו ב' פתחים כאילו יש לו ב' בתים
באופן שהחיוב על הבית לא הושלם,
עי' היטב


פותח הנושא
תלמיד צעיר
הודעות: 216
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הדלקה מפני החשד בחנוכה

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 09 דצמבר 2018, 19:24

מניין לך ביאור זה בחיוב על שני הפתחים


רוצה לדעת
הודעות: 964
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 422 פעמים
קיבל תודה: 363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הדלקה מפני החשד בחנוכה

שליחה על ידי רוצה לדעת » 10 דצמבר 2018, 00:15

תלמיד צעיר כתב:מניין לך ביאור זה בחיוב על שני הפתחים
כך הבנתי מס' הררי קדם של הרב שורקין


נבשר
הודעות: 2222
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 610 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: הדלקה מפני החשד בחנוכה

שליחה על ידי נבשר » 10 דצמבר 2018, 00:36

מה יהא למ"ד כבתה זקוק לה, האם בבית עם ב' פתחים שחייבוהו משום חשד, האם בכבתה הדין יהא זקוק לה, שלדברי רוצה לדעת יהא חייב שכמו איכא לו ב' בתים, א"כ חיובו אפי' בכבתה, שהרי איכא לו עוד בית, ושמא אפי' נאמר שהחיוב מפני החשד בפשטות, מ"מ יחשדוהו שלא הדליק אחר שכבה, אולי.


נבשר
הודעות: 2222
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 610 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: הדלקה מפני החשד בחנוכה

שליחה על ידי נבשר » 10 דצמבר 2018, 00:39

תלמיד צעיר כתב:ידוע הדין שאדם שיש לו בביתו שני פתחים חייב להדליק בשניהם מפני החשד וקשה מדוע אדם שהדליק כבר וכבו נרותיו לא חייב להדליק שוב מפני החשד ידוע לי שעמד ע"כ הבית הלוי וכותב שבאמת אסור לו להוציא את החנוכיה משמע שהבין שיש פה משהוא מפני החשד רק שנפטר ע"י כך מה שתמוה שמעולם לא שמענו זאת ועוד האם יוכל אדם להדליק בפתח א׳ ובפתח השני ישים חנוכיה כבויה כיון שהוא רק מפני החשד.
ונראה לי לת׳ שבשני פתחים עניין החיוב הוא יותר שונה כיון שבשעת ההדלקה כאשר מדליק בביתו בפתח א׳ לא מפרסם הנס ועניין ההדלקה היה לפרסם א"כ כאשר יש לו בבית עוד פתח ולא הדליק בו ממילא חייב פני החשד להדליק אבל כאשר הוא הדליק כבר ואת הפירסום יצא ידי חובתו א"כ אין לו חובה להוציא מליבות האנשים שלאיבואו לחושדו.
השאלה היא כפולה למה בכבתה לא זקוק לה הרי איכא חשד, וזה תי' יפה, אבל יש שאלה לכיוון השני למה בב' פתחים יש חשד, יאמרו שהדליק וכבתה ואין זקוק לה, ועיין שזה מקשה בשערי תשובה שהביאו אח"כ.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • ניחום אבילים בחנוכה
  על ידי ע.א.ו » 23 דצמבר 2019, 17:13 » ב ענינו של יום
  8 תגובות
  139 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי דרורי
  24 דצמבר 2019, 01:35
 • מה מודים על הנס בחנוכה
  על ידי תלמיד חבר » 27 דצמבר 2019, 01:11 » ב חנוכה
  6 תגובות
  119 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי אליעזר11
  27 דצמבר 2019, 08:03
 • מה הסיבה שמסתתרת מאחורי אמירת הלל בחנוכה? (ע"פ מגילת תענית)
  על ידי אח שלך » 31 דצמבר 2019, 17:15 » ב חנוכה
  4 תגובות
  606 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי אח שלך
  31 דצמבר 2019, 17:46
 • למה אין שם ה' בעל הניסים בחנוכה ופורים?
  על ידי במבי » 05 מרץ 2020, 16:17 » ב ברכות
  4 תגובות
  114 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי נבשר
  05 מרץ 2020, 21:46
 • שמחה בחנוכה - סתירה במשנ"ב
  על ידי יושב אוהלים » 29 דצמבר 2019, 10:43 » ב חנוכה
  0 תגובות
  21 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יושב אוהלים
  29 דצמבר 2019, 10:43

חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח