מבטלין תלמוד תורה לקריאת המגילה


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1448
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 667 פעמים
קיבל תודה: 475 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מבטלין תלמוד תורה לקריאת המגילה

שליחה על ידי אוריאל » 21 פברואר 2019, 00:23

ידועה השאלה שלכאורה מה ביטול יש כאן, אחר וקריאת המגילה אף היא תלמוד תורה.
ומתבדרא שמעתתא משמיה דהחזו"א, שאמר שכיון שקריאת המגילה מקיים בה דין מצות קריאת מגילה, לא שייך לצאת אז גם ידי מצות ת"ת.
ונשאלתי לבאר דברי החזו"א, למה לא שייך אז לצאת ידי ת"ת, וגם מה יעשה עם ההיא דנדרים פ"ק דאי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערבית, דמשמע שאף שיוצא ידי מצות ק"ש מ"מ מקיים ג"כ מצות ת"ת. גם נשאלתי אם לפי דעתו אפשר לקרוא בפורים את המגילה עוד קודם ברכת התורה, אחר ולא מקיימים בזה מצות ת"ת.

והנה יש לי הרהורי דברים בכל הנ"ל, אבל איני יודע היכן דברי החזו"א לראותן בפנים, ואשמח לדעת אמיתתן של דברים.

ערכים:


מבקש אמת
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2094
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 219 פעמים
קיבל תודה: 747 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מבטלין תלמוד תורה לקריאת המגילה

שליחה על ידי מבקש אמת » 21 פברואר 2019, 01:12

בירושלמי ריש ברכות מקשי על רשב"י היאך לא הפסיקו תלמודם לק"ש הלא הלמד שלא ע"מ לעשות נוח לו שלא נברא, ומשני "זה שינון וזה שינון ואין מבטל שינון מפני שינון". ומבואר בזה שיסוד מצות ק"ש הוא מדיני תלמוד תורה, אלא שהצריכה התורה לקרוא דווקא פרשיות מסויימות.
(ובאמת רבינו יונה בברכות כא,ב כתב ששמואל הסובר שק"ש דרבנן בודאי מודה שחיובו מדאורייתא אלא דס"ל דמה"ת יכול לומר איזו פרשה בתורה שירצה ומדרבנן תיקנו דוקא פרשת ק"ש, וכ"כ בשאג"א סי' א' והאריך בזה שם. אך בירושלמי הנ"ל מבואר דכו"ע מודו דיסוד מצות ק"ש הוא מדין ת"ת).

ולפי"ז ל"ק על החזו"א דשאני התם שת"ת היא יסוד המצוה משא"כ בקריאת המגילה.

אמנם בעצם יסודו תמוה שהרי מבואר בגמ' פסחים קב,ב דאין לומר ברהמ"ז וקידוש על אותו הכוס משום אין עושים מצוות חבילות חבילות אא"כ אין לו כוס אחרת, ולכאורה הלא אי אפשר לקיים ב' מצוות במעשה אחד, וכיון שביסודו הוא קידוש א"א לצאת בזה ידי כוס ברהמ"ז וד' כוסות? וכעי"ז מצינו בירושלמי בסוף תרומות שנסתפק האם מותר להדליק נר חנוכה משמן שריפה ופירשו אחרונים (כתב סופר או"ח כו ופרי יצחק ח"ב סכ"כ) שהספק משום אין עושין מצוות חבילות חבילות שאין לעשות ב' מצוות במעשה אחד, וכן נסתפק הירושלמי בשבת אם מותר לשתות ד' כוסות מיין שביעית מטעם הנ"ל, וכעי"ז דנו האחרונים לגבי קיום מתנות לאביונים ומשלוח מנות בחדא מחתא (עי' טורי אבן מגילה ז,א וכת"ס או"ח קלט), ומכל זה מבואר שבודאי אפשר לקיים ב' מצוות במעשה אחד וכל השאלה לכתחילה מדרבנן משום שנראה עליו כמשא כמבואר ברש"י ותוס' בסוטה ח,א.


חלק א׳ ממעל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1594
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 150 פעמים
קיבל תודה: 209 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מבטלין תלמוד תורה לקריאת המגילה

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » 21 פברואר 2019, 12:15

דברי החזו"א מובאים בהערות מרן הגרח"ק שליט"א לס׳ תשובות וכתבים (אולי זה אפי׳ מרומז גם בדברי החזו"א שם) וכמדו׳ כ׳ כן גם בספרו שיח השדה, וכמדו׳ מופיע כן בספרי הגר"מ גריינימן שליט"א.
ועיקר דבריו משום שאין ב׳ חיובים על דבר א׳, ולכך גם חלק על הח"ח וס"ל שאין המדבר לה"ר חייב גם משום דברים בטלים.


איש פשוט מאד
מאמרים: 0
הודעות: 82
הצטרף: 07 פברואר 2019, 19:35
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מבטלין תלמוד תורה לקריאת המגילה

שליחה על ידי איש פשוט מאד » 21 פברואר 2019, 17:11

מופיע בשיח השדה ברכות י"א, ב' ובתשובות וכתבים חזו"א סי'' ע"ה ובהערות הגרח"ק שם.
בזמנו שלחתי לשאול את הגרח"ק מהא דמנחות דקיים לא ימוש בק"ש שחרית וערבית ומהא דנדרים הנ"ל, והשואל שאל מהא דמנחות, וא"ל הגרח"ק דלא ימוש מקיימים אף שלא מקיים ת"ת ושכח לשאול מהא דנדרים...


המימד הנוסף של הענין
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 320
הצטרף: 21 פברואר 2019, 15:34
נתן תודה: 147 פעמים
קיבל תודה: 64 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מבטלין תלמוד תורה לקריאת המגילה

שליחה על ידי המימד הנוסף של הענין » 21 פברואר 2019, 21:21

חלק א׳ ממעל כתב:דברי החזו"א מובאים בהערות מרן הגרח"ק שליט"א לס׳ תשובות וכתבים (אולי זה אפי׳ מרומז גם בדברי החזו"א שם) וכמדו׳ כ׳ כן גם בספרו שיח השדה, וכמדו׳ מופיע כן בספרי הגר"מ גריינימן שליט"א.
ועיקר דבריו משום שאין ב׳ חיובים על דבר א׳, ולכך גם חלק על הח"ח וס"ל שאין המדבר לה"ר חייב גם משום דברים בטלים.
אינני יודע אם זה מובא בספרי הגר"מ גרינמן אבל שמעתי זאת ממנו עצמו.
ולגופו של דבר אחר בקשת המחילה:
החזו"א לא חלק על הח"ח אלא על המקור שלו = הגר"א.
ונ"מ שיש לחידוש של דין וחשבון משקל אחר לגמרי.
כי החזו"א עצמו רעד מלחלוק על הגר"א ולפי המובא במעשה איש עשה זאת לראשונה רק אחר גיל 40 והיה 'לא בן אדם' באותו יום.
וממילא יתכן מאוד שאת זה לא היה כותב בספר.
אגב: יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום שמונה לאוין.
קושיה קצת או לא קשור?


איש פשוט מאד
מאמרים: 0
הודעות: 82
הצטרף: 07 פברואר 2019, 19:35
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מבטלין תלמוד תורה לקריאת המגילה

שליחה על ידי איש פשוט מאד » 21 פברואר 2019, 21:48

המימד הנוסף של הענין כתב:
חלק א׳ ממעל כתב:דברי החזו"א מובאים בהערות מרן הגרח"ק שליט"א לס׳ תשובות וכתבים (אולי זה אפי׳ מרומז גם בדברי החזו"א שם) וכמדו׳ כ׳ כן גם בספרו שיח השדה, וכמדו׳ מופיע כן בספרי הגר"מ גריינימן שליט"א.
ועיקר דבריו משום שאין ב׳ חיובים על דבר א׳, ולכך גם חלק על הח"ח וס"ל שאין המדבר לה"ר חייב גם משום דברים בטלים.
אינני יודע אם זה מובא בספרי הגר"מ גרינמן אבל שמעתי זאת ממנו עצמו.
ולגופו של דבר אחר בקשת המחילה:
החזו"א לא חלק על הח"ח אלא על המקור שלו = הגר"א.
ונ"מ שיש לחידוש של דין וחשבון משקל אחר לגמרי.
כי החזו"א עצמו רעד מלחלוק על הגר"א ולפי המובא במעשה איש עשה זאת לראשונה רק אחר גיל 40 והיה 'לא בן אדם' באותו יום.
וממילא יתכן מאוד שאת זה לא היה כותב בספר.
אגב: יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום שמונה לאוין.
קושיה קצת או לא קשור?
לכאו' לא שייך חורש תלם אחד לכאן, כי החזו"א דבר באופן שהנושא הוא כשיש פרט אחד מתוך כלל, וכמו מגילה שהיא פרט מהתורה, אבל אם במקרה נפגשים ב' לאוין אין כלל שמצוות מבטלות זא"ז, ולא עבירות מבטלות, ורק באופן שבהכרח תמיד צריך להגיע לפרט מתוך כלל נאמר הענין.


המימד הנוסף של הענין
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 320
הצטרף: 21 פברואר 2019, 15:34
נתן תודה: 147 פעמים
קיבל תודה: 64 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מבטלין תלמוד תורה לקריאת המגילה

שליחה על ידי המימד הנוסף של הענין » 22 פברואר 2019, 00:49

האמת שמעודי לא הבנתי מה קשה, הגמ' מוסיפה מילה אחת פשוטה
מבטלין ת"ת - ובאין! וכו'. דהיינו: מבטלין - ללכת לשמוע מגילה.
ובפרט שיש דין ברוב עם.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “פורים”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח