דין רשות הרבים בכבישים


פותח הנושא
עמנואל
משתמש ותיק
הודעות: 360
הצטרף: 11 אפריל 2019, 21:55
נתן תודה: 183 פעמים
קיבל תודה: 73 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

דין רשות הרבים בכבישים

שליחה על ידי עמנואל » 17 מרץ 2020, 19:33

מחפש חומר אם יש דין רשות הרבים בכבישים המיועדים למכוניות


ששמואל
הודעות: 154
הצטרף: 22 ינואר 2020, 13:17
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 38 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דין רשות הרבים בכבישים

שליחה על ידי ששמואל » 17 מרץ 2020, 20:34

יש לך שני צדדים בנושא או שאתה מחפש מקורות ?


פותח הנושא
עמנואל
משתמש ותיק
הודעות: 360
הצטרף: 11 אפריל 2019, 21:55
נתן תודה: 183 פעמים
קיבל תודה: 73 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דין רשות הרבים בכבישים

שליחה על ידי עמנואל » 17 מרץ 2020, 20:38

ששמואל כתב:
17 מרץ 2020, 20:34
יש לך שני צדדים בנושא או שאתה מחפש מקורות ?
הצדדים להבנתי הם משום שההליכה אינה בתוך רשות הרבים כי אם ע"י רשות אחרת - המכונית, ומאידך הם דרך הרבים. לכן אני גם מחפש מקורות 
 


ששמואל
הודעות: 154
הצטרף: 22 ינואר 2020, 13:17
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 38 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דין רשות הרבים בכבישים

שליחה על ידי ששמואל » 21 מרץ 2020, 23:26

מועתק מ"בר אילן"
לא עברתי על זה.
שו"ת משנה הלכות חלק ח סימן קכה
בענין אי יש בנוא יארק רה"ר דאורייתא
ה' מטו"מ תשל"ז בנ"י יצו"א.
מע"כ האי צורב וכו' וכו' הרוצה בעילום שמו הי"ו.
אחדשה"ט. יסלח לי אם לא תיארתיו כראוי כי לא ידעתיו אכנהו, ובדבר בקשתו להבינהו מש"כ בספרי משנה הלכות ח"ו סי' פ"ו פ"ז דבנוא יארק אין לנו רה"ר דאורייתא מחמת שבאמצע הרחוב אסור לעבור ברגל ע"פ חוק המדינה וגם מטעם סכנה ולכן אין מצוי שם עוברים ושבים ובצדדים שעוברים ושבים ליכא ט"ז אמה וגם ליכא ששים ריבוא בוקעים, ומה שעוברים בהמכוניות הם רה"י ולא מקרי עוברים ושבים כלל אלא הו"ל כיושב בביתו ותמה ע"ז דאטו על המכונית אנו דנין אנו דנין על הרשות הרבים שעוברים שם בנ"א ומה לי באיזה אופן עוברים במכונית או באופן אחר מ"מ הרשות אין לו מחיצות ורבים עוברים ושבים שם. תו כתב דבאמת יש רשות לעבור גם ברגל רק שהוא מחולק בזמן איזה רגעים יעברו בו המכוניות ובאיזה רגעים יעברו הולכי רגל ולא יגרע עכ"פ ממקום שחציו מיועד לגדולים וחציו מיועד לקטנים והכ"נ חצי הזמן הוא מיועד להולכי רגל וחצי זמן למכוניות.
אהובי ידידי נא יעשה אזנו כאפרכסת ואבינהו רה"ר הוא מקום שיש בו ט"ז אמה רוחב באורך מחנה ישראל ויש רשות לכל אדם לעבור בו ויוכל לעבור ביושר בלא עיכוב ולדעת רוב גדולים צריך להיות בו ששים רבוא בוקעים עיין תוס' עירובין דף ו' ד"ה כיצד ובמאירי ריש עירובין ד"ה והמשנה ראשונה ועיין שו"ת משכנות יעקב א"ח סי' ק"כ ובתשו' בית אפרים דחה כל דבריו ע"ש דברים כגחלי אש יוצאים מפי שני שרי התורה והנה פשוט דרה"ר כשמו כן הוא שיש רשות לרבים לעבור בו בלי עיכוב ולכן מקום שיש עיכוב מפי הממשלה שלא לעבור וכ"ש שיש עיכוב מחמת סכנה שלא לעבור בו רבים אין זה רה"ר אלא אדרבה אסור לרבים לעבור בו. ומה שחושב שבכאן נמי יש רשות להלך רק זמנים קבועים יש שמשתנים ע"י שינוי החשמל מאדום לירוק אין זה כלום, מתרי טעמי, חדא דבאמצע הרחוב לעולם אסור לעבור ברגל אפילו כשהזמן קבוע לעבור ברגל לא התירו לעבור אלא על יד הקרנות מרחוב לרחוב ולא להלך ולעמוד באמצע הרחוב וכיון דאינו יכול לעבור באמצע הרחוב ביושר בלי עיכוב בכל הרחוב כה"ג לא מקרי תו רה"ר אפילו אם היה מותר לעבור מצד זה לצד זה על יד הקרנות בכל שעה ולאו דוקא לזמנים ידועים וכ"ש שאין לו רשות אלא לזמנים ידועים. וכיון דמדינא אסור א"כ ליכא בזה רה"ר ופשוט דיש כח ביד מושל העיר לאסור ולהתיר הליכה והכל תלוי בו כמבואר באב"נ בתשובה ועיין גמ' ב"ב כ"ג ע"א אחולי אחיל ובתוס' שם ד"ה אחולי.
ועד הנה כתבתי לפי סברתו דרשות לעבור מזמן לזמן נמי הוה רה"ר אבל באמת כי זה שבוש דלא דמי כלל מקום שחציו מיועד לגדולים וחציו לקטנים לחצי זמן מיועד לבנ"א וחציו למכוניות, דבמקום שחציו מיועד לגדולים וחציו לקטנים כל הרשות הרבים מיועד הוא בכל עת לבקוע בו רבים ורבים בוקעים בו בכל שעה ומותרים לעבור בכל שעה אלא דמדרך המקום עוברים גדולים כאן וקטנים בצד השני אבל כולם עוברי רגל הם כה"ג הו"ל רה"ר אבל בנידון שבזמן שהאור אדום אסור לעבור ברה"ר א"כ בשעה שאסור לו לעבור הו"ל כעין מחיצה שבשעה זו נסגרה המחיצה ומפסקת שלא לעבור בכל ג' רגעים וכיוצא בו ואח"כ נפתח הפתח, ובאמת כי כבר שמעתי מכמה גדולים שמה"ט גופי' רצו לומר דלא הוי רה"ר בנוא יארק משום דבזמן שהחשמל מתהפך לאדום נאסרו הבנ"א לעבור הו"ל כמחיצה וליכא רה"ר דהו"ל כמו פתח שסוגר ופותח בכל שעה ודידן כ"ש הוא דהרי באמת לגמרי אסור לעבור.
ומה שרצה לומר דהעוברים במכוניות נמי עוברים ברה"ר מקרי אפילו שהם ברה"י פשוט דזה אינו דודאי מה שיושב ברה"י אינו מקרי בוקע ברה"ר וחז"ל בפי' אמרו בוקעין בו ברה"ר ולא ברה"י ואם ימלא אדם רה"ר כולו ברה"י אפילו יעבור הרה"י דרך הרה"ר אין זה בוקע ברה"ר אלא ברה"י וכנראה לא עיין במפתחות שם בספרי הנ"ל בסי' פ"ו שהבאתי מדברי רבינו הגדול הרמב"ן ז"ל שכתב בחי' לעירובין במהלך בספינה וז"ל ואין אני קורא בזה אל יצא איש ממקומו כיון שהלך ג' פרסאות ברגליו שהרי הילוך בספינה אינו קרוי הילוך כלל ותמה על עצמך הוא יושב ברה"י שלו שהספינה רה"י הוא וכו' ואתה חושש לו משום מהלך ג' פרסאות איהו מינח נייח וספינה הוא דקא מסגיא וחצר מהלכת הוא ולא אדם מהלך כלל עכ"ל ע"ש ועתה אם בספינה שאדם מהלך בה על פני כולה לא מקרי מהלך אלא חצר מהלכת הוא כ"ש מכונית דלא מקרי מהלך ברה"ר כלל אלא איהו מינח נייח והרה"י מסגי תחתיו וחצר מהלכת הוא וליכא כאן בוקעין בו ברה"ר כלל ולצאת הרי אינו רשאי. ועיין תוס' פ' הזורק (צ"ח) הקשה ר"ת דהאיך תחתיהן הוי רה"ר והא ליכא ס' רבוא בוקעין תחתיהן ואומר ר"י דמ"מ דרכן היה לצאת ולבא באותו דרך ע"ש מבואר דלר"ת אפילו תחת העגלות היה קשה ליה האיך הוא רה"ר ורק מטעם שדרכן היה לצאת הוי רה"ר א"כ לדידן דאסורין לצאת פשוט דלא הוי רה"ר ועיין מג"א א"ח סי' רס"ו דעגלה אם היא מקורה מלמטה תחת העגלה נמי הוה רה"י או מקום פטור ע"ש.
ומה שהקשה אתוס' עירובין י"ב דס"ל דמדאורייתא גם החכמים מודים דב' מחיצות הו"ל רה"י מגמ' שבת דף ו' ע"ב הנה באמת כי זה הוא קושית הגרע"א בגהש"ס שם עירובין י"ב והניח הדבר בצ"ע אמנם עיין מאירי פ"ק דשבת יש אסקופה וז"ל חכמי הדורות שלפנינו כתבו שכ"מ שיש שם שני כתלים ולחי רה"י הוא וכו' ומה שנחלקו עם ר' יהודה לזרוק דוקא בקורה שאינה אלא משום היכר ולדעת חכמים אינה רה"י אפילו לזרוק וכו' ע"ש הרי להדיא דברי המאירי דמפרש בשם חכמי הדורות כדעת התוס' ולא קשה ליה מגמ' שבת הנ"ל ודברי הגרע"א צ"ע ועיין ספרי משנה הלכות ח"ז סי' ס' באריכות מזה.


יהודי
משתמש ותיק
הודעות: 3555
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 491 פעמים
קיבל תודה: 732 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דין רשות הרבים בכבישים

שליחה על ידי יהודי » 21 מרץ 2020, 23:59

פשיטא לכל הפוסקים שכביש הוא רה"ר, הוא ודאי חלק מהילוך הרבים. כמדומה שדעת המשנה הלכות היא יחידאה ממש.
תשובת המשנה הלכות היא חלק קטן מויכוח גדול שהיה לו בשעתו עם הגר"מ פיינשטיין לגבי כמה עירובים בארה"ב. וכמדומה שאף הוציא ספר שלך בענין.


בעל אוצר
הודעות: 57
הצטרף: 21 מרץ 2020, 23:50
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דין רשות הרבים בכבישים

שליחה על ידי בעל אוצר » 22 מרץ 2020, 00:01

יש קונטרס בשם רשות הרבים של הרב סטפנסקי מפרדס כץ


ששמואל
הודעות: 154
הצטרף: 22 ינואר 2020, 13:17
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 38 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דין רשות הרבים בכבישים

שליחה על ידי ששמואל » 22 מרץ 2020, 00:51

כמו שהזכיר @יהודי שלהגר"מ פיינשטיין היה דיון שלם עם המשנה הלכות בנושא, מובא באגרות משה אורח חיים חלק ה סימן כח

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “שבת קודש”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: הצד השוה | 1 אורח