המצוות הכלולות באפיית מצות אחר חצות


פותח הנושא
סתירת זקנים בנין
הודעות: 81
הצטרף: 20 דצמבר 2018, 20:42
נתן תודה: 26 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

המצוות הכלולות באפיית מצות אחר חצות

שליחה על ידי סתירת זקנים בנין » 19 אפריל 2019, 01:54

ידוע מעלת אכילת מצות בליל הסדר ממצות שנאפו אחר חצות היום כיון שגם את הפסח שחטו אחר חצות, ונתעוררו לי בזה כמה עניינים לברורי:
א. אשמח אם מאן דהו יביא כאן את המקורות והטעמים למצוה זו.
ב. אם זה זכר להקרבת הקרבן, העניין לכאורה הוא רק לאפות ולא לאכול.
ג. האם מקיימים בזה שאופים בשעה הזו מצוה של זכר ליציאת מצרים נוספת (חוץ מהאפיה עצמה) וא"כ האם דווקא כשנתכוון לכך או"ד מספיק מה שיודע ששעה זו מיוחדת ונעלית אף שאינו יודע הטעם.
ד. האם יש דעות המחמירות שלא לאכול מצות אלו כיון שנאפות אחרי שהחמץ אסור בהנאה (למרות שכל חמץ שנתחמץ אפי לפני כמה חודשים אינו מתבטל עד לשעה זו כיון שהיתר בהיתר לא בטיל, ואין כאן טעם לחומרא, אבל אמרתי שמא באספמיא ישנה שיטה כזו)
ה. מי שיוכל להביא כאן עוד עניינים הקשורים במצוות הקשורות באפיית מצות, ובעניינים הנוגעים לההיא שעתא, מוזמן, (כיון שהנושא נוצר סמוך ונראה, אשמח אם תמשיכו לדון בו גם בחוה"מ).


בן של רב
הודעות: 1503
הצטרף: 06 דצמבר 2018, 01:56
נתן תודה: 676 פעמים
קיבל תודה: 375 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: המצוות הכלולות באפיית מצות אחר חצות

שליחה על ידי בן של רב » 19 אפריל 2019, 02:22

אני תורם טעם ראשוני...
אם האפיקומן מצליח להאיר בנו מעין האכילה של קרבן פסח
(כד' הרמח"ל. למיטב זכרוני זה בדרך ה')
א"כ מסתבר שהאפיה הזו מאירה באלו שנוהגים כן - מעין ההקרבה.


הכהן
הודעות: 1536
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 389 פעמים
קיבל תודה: 482 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: המצוות הכלולות באפיית מצות אחר חצות

שליחה על ידי הכהן » 19 אפריל 2019, 02:26

סימן תנח - מצוה ללוש המצה בערב פסח
וּבוֹ סָעִיף אֶחָד
א נוֹהֲגִים שֶׁלֹּא לָלוּשׁ מַצַּת מִצְוָה בְּעֶרֶב פֶּסַח עַד אַחַר (א) שֵׁשׁ שָׁעוֹת, שֶׁהוּא זְמַן הַקְרָבַת קָרְבַּן פֶּסַח. וּבְי''ד שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת לָשִׁין בְּעֶרֶב שַׁבָּת אַחַר שֵׁשׁ שָׁעוֹת.

באר היטב : (א) שש שעות. ומחצה. כ''ד הב''ח וט''ז וח''י דלא כמ''א. כתב הב''ח דאין יוצאין במצה שנאפה קודם שלשים יום אפילו עשויה לשם פסח ורוב הפוסקים חולקים עליו ע' ח''י. והמדקדקים נהגו לאפות הכל ק''פ שאם יתערב עמו משהו חמץ יתבטל וכן נהג מהרש''ל. וכתב המ''א ופשוט דכשנאפה ק''פ ונתערב בלישה מותר אח''כ לבשל המצות בפסח דאל''כ אף לאוכלו בעין אסורים דלא כע''ש בסימן תנ''ג. ומהרי''ל כתב שיש אופין בתוך המועד כדי לאכול מצות חדשים בכל יום וט''ז כתב דלא נכון לעשות כן ע''ש טעמו וכ''כ האחרונים וכתב המטה משה והאופה בליל יום טוב אסור לאפות מצות ספיקות וה''ה דאסור לאפות בליל ראשון על ליל שני מיהו אם אפה מבעוד יום בליל ראשון יכול לומר אוכל היום פת חמה ויכול לאפות אחרים בליל ראשון ואותו שאפה מבעוד יום יצניעם לליל שני עמ''ש סי' תקל''ז ס''ז ואם נילושה עיסה סמוך לחשיכה ולא הספיק לאפותה עד שחשיכה מותר לאפותה ביום טוב כדי שלא תחמיץ. עמ''א:


משנה ברורה:
(א) נוהגים וכו' - משמע דאינו אלא מנהג והמנהג נסמך משום דאיתקש אכילת מצה לקרבן פסח דכתיב וזבחת פסח לה' אלהיך וגו' שבעת ימים תאכל עליו מצות וגו' ואמרינן כמו ששחיטת הפסח היה אחר שש כן עשיית מצות של מצוה אחר שש שעות אבל מעצם הדין הוכיחו הפוסקים דאין לחוש לזה דעיקר היקש נאמר לענין אכילת מצה בלילה הראשונה שיהא זהיר לאכול קודם חצות כמו הפסח שהוא נאכל עד חצות וכמבואר לקמן בסימן תע''ז אבל לא לענין עשיית המצה וע''כ בדיעבד אם אפה המצה קודם שש ואפילו חודש או שני חדשים קודם פסח ועשאן לשם מצה כשר:


(ב) מצת מצוה - היינו הצריך לו לצאת ידי חובתו בשני לילות הראשונים אבל שאר המצות אין נוהגין ליזהר בזה:


(ג) עד אחר וכו' - ועיין לקמן בסימן ת''ס ס''ג מה שצריך ליזהר הלש בזמן איסור חמץ. והנה רוב ישראל אין נוהגין ליזהר אפילו במצת מצוה ללוש בע''פ כ''א איזה מהם וחפשתי באחרונים ומצאתי בבגדי ישע טעם להליץ בעד המנהג מפני שיש כמה דעות שאפילו בע''פ במשהו כאשר מבואר לעיל בסי' תנ''ב וזה קשה ליזהר שלא ימצאו אף משהו חמץ בהחטים שלא יהיו מצומחים וע''כ אופין מקודם כדי שיתבטל החמץ. ובמאמר מרדכי מצאתי שכתב וז''ל האידנא מקילין הרבה בדבר מפני הדוחק זולת קצת שנזהרין בזה ללוש ולאפות אחר שש המצות שיוצאין בהם בשני הלילות וכן ראוי לעשות:


(ד) שש שעות - הנה הח''י מצדד כהב''ח דאחר שש ומחצה דוקא אמנם במ''א ובא''ר מצדד כהשו''ע דאחר שש וכן פסק בבית מאיר וכ''מ בביאור הגר''א. ודע דמצד הדין מותר לאפות מצה בפסח אך המדקדקים נוהגים לאפות הכל קודם פסח שאם יתערב משהו חמץ בתוכם יתבטל משא''כ בפסח איסורו במשהו. ופשוט דכשנאפה קודם פסח אפילו היה בו משהו חמץ בהקמח כבר נתערב ונתבטל ומותר אח''כ לבשל המצות בפסח דאין חימוץ אחר אפיה ויש אנשי מעשה שמחמירין על עצמן ואין שורין ואין מבשלין מצות בפסח מחשש שמא נשאר מעט קמח בתוך המצות מבפנים שלא נילוש יפה וע''י השריה יתחמץ. ועיין בשע''ת סימן ת''ס דמצד הדין אין לחוש לזה דאחזוקי איסורא לא מחזקינן ובפרט בימינו שנוהגין לעשות רקיקין דקים. ומ''מ מי שנוהג בחומרא זו אין מזניחין אותו וע''ש שהאריך בזה. כתבו הפוסקים האופה בליל יו''ט מצת מצוה לא יאפה אלא מה שצריך לאותו לילה ולא על ליל שני מיהו אם אפה מבע''י בליל א' יכול לומר אוכל היום פת חמה ויכול לאפות אחרים בליל ראשון ואותה שאפה מבע''י יצניעם לליל שני וכתבו האחרונים דלכתחלה אין כדאי לאפות ביו''ט שלא יבוא לידי קלקול בהפרשת חלה ביו''ט וכן במדידת קמח וברחיצת כלים ושלא יישנו התינוקות ושלא יבוא עי''ז לאכול אפיקומן אחר חצות:


(ה) לשין בע''ש - ר''ל דלא כהמחמירין לאפות בליל יו''ט וכנ''ל בסוף סק''ד:


תריג מצוות
הודעות: 343
הצטרף: 17 אפריל 2019, 00:39
נתן תודה: 55 פעמים
קיבל תודה: 120 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: המצוות הכלולות באפיית מצות אחר חצות

שליחה על ידי תריג מצוות » 19 אפריל 2019, 14:05

מצורף סיכום מקורות וטעמי מצות אפית המצות אחר חצות (אשמח לקבל הערות והארות).
מנהג אפיה אחר חצות.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח