האם מותר לי לקנות עכשיו קטניות לאחרי פסח


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2389
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 339 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לי לקנות עכשיו קטניות לאחרי פסח

שליחה על ידי HaimL » 15 אפריל 2020, 21:09

בעל אוצר כתב:
14 אפריל 2020, 18:18
HaimL כתב:
14 אפריל 2020, 17:51
בדיוק הסברתי מדוע. כי בכלי מלאכה או אומנות הסיבה ברורה (לדעת המחמיר) אז אולי נגיד דלא פלוג והחמירו בסתם כלים. אבל בדבר מאכל, מהכ"ת להחמיר, ומוכח מהלשון שם שדיברו דווקא בכלים
תסתכל שו"ע סעיף ט' שאסור לקנות יין לצורך שתית כל השנה.
בדיוק, לצורך שתיית כל השנה, שהיא דבר גדול, שקונה בחביות וכו', אבל מי אסר לקנות מעט יין לצורך שתיית אחר המועד.
 


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2389
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 339 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לי לקנות עכשיו קטניות לאחרי פסח

שליחה על ידי HaimL » 15 אפריל 2020, 21:13

אלימיר כתב:
15 אפריל 2020, 20:50
HaimL כתב:
14 אפריל 2020, 14:35
אלימיר כתב:
14 אפריל 2020, 14:19
לפעמים אתה עושה מלאכות אחרות, חתימה על ספח האשראי, נסיעה ברכב או תיקוף הרב קו. וכל שלא לצורך המועד אסור, קשקוש במקום חתימה איננה מלאכה כלל [מסתמא גם לא מדרבנן].
אם תחסוך עי"ז נסיעה [דלק או תשלום לאגד] מסתמא הוי כדבר האבד.
גם חתימה במקום חתימה איננה מלאכה כלל בחוה"מלמה זה לא כמו כל כתיבה שאפילו נחשבת מעשה אומן?
עיין סימן תקמ"ה, בכתיבה המותרת והאסורה בחוה"מ
 


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 2729
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 181 פעמים
קיבל תודה: 745 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לי לקנות עכשיו קטניות לאחרי פסח

שליחה על ידי נדיב לב » 15 אפריל 2020, 21:56

עמנואל כתב:
14 אפריל 2020, 12:02
נשמת אדם חלק ב-ג (הלכות שבת ומועדים) כלל קיט
לג. שאלה: אם מותר לעשות יין שרף ממיני זרעים וקטניות כגון מרעצקע שקורין גריקע:
תשובה: לא מיבעיא אם לא בדקו להסיר כל הגרעינין של תבואה דאסור והוי חמץ אם יש להסתפק שמא אין בו ס' כנגד הגרעינין, אלא אפילו אם בדקו היטב שאין בו שום גרעין, אין להקל כלל ואפילו במקום מניעת שמחת יום טוב, כדמוכח מתרומת הדשן סי' (קי"ב) [קי"ג] שכתב ז"ל, ונראה דמותר להנות באותן תבואות (ר"ל מיני קטניות) בפסח כגון ע"י הדלקה משמן זרע פשתן ושומשמין וזרע קנבוס כו' דאיסור הנאה אינו אלא בלאו ע"ש. וא"כ מוכח להדיא דדוקא לענין הנאה או להשהותן לאחר פסח דאין בזה כרת רק בלאו על זה לא נהגו איסור בקטניות, אבל באכילה דבחמץ גמור ענוש כרת נהגו איסור אף בקטניות...

מבואר שלא אסרו החזקת קטניות
רמ"א מפורש סימן תנג ס"א - אלו דברים שיוצאים בהם ידי חובת מצה, בחטים ובשעורים ובכוסמין ובשבולת שועל ובשיפון, (והמנהג ליקח לכתחלה חטים), (מהרי"ל), אבל לא באורז ושאר מיני קטניות, וגם אינם באים לידי חימוץ ומותר לעשות מהם תבשיל: הגה - ויש אוסרים (טור והגהות מיימוני פ"ה ומרדכי פ' כל שעה). והמנהג באשכנז להחמיר, ואין לשנות. מיהו פשוט דאין אוסרים בדיעבד אם נפלו תוך התבשיל. וכן מותר להדליק בשמנים הנעשים מהם, ואינן אוסרים אם נפלו לתוך התבשיל. וכן מותר להשהות מיני קטניות בבית (ת"ה סי' קי"ג). וזרע אקליז"א (מהרי"ל) ואני"ס אליינד"ר אינן מיני קטניות, ומותר לאכלן בפסח, כן נ"ל:


יהודי
משתמש ותיק
הודעות: 3662
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 771 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לי לקנות עכשיו קטניות לאחרי פסח

שליחה על ידי יהודי » 15 אפריל 2020, 22:59

שימוש בקטניות בשבת לאחר שביעי של פסח, הוא מח' ראשונים בדין מוקצה מחמת יום שעבר. ולדעת הגריש"א אף שמעיקר הדין מותר, ראוי לבני תורה להחמיר בזה.


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2389
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 339 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לי לקנות עכשיו קטניות לאחרי פסח

שליחה על ידי HaimL » 15 אפריל 2020, 23:21

יהודי כתב:
15 אפריל 2020, 22:59
שימוש בקטניות בשבת לאחר שביעי של פסח, הוא מח' ראשונים בדין מוקצה מחמת יום שעבר. ולדעת הגריש"א אף שמעיקר הדין מותר, ראוי לבני תורה להחמיר בזה.
כוונתך מן הסתם לשבת הסמוכה לשביעי של פסח. ואם כן, אז האם החומרא שהבאת כאן היא חומרא ביסוד של מוקצה מחמת יום שעבר כשלעצמו, או חומרא בקטניות, שהרי הקטניות כשלעצמן לא הוקצו משימוש, ואין איסור בהן, מעבר למנהג האשכנזים שלא לאכלן. 
 


יהודי
משתמש ותיק
הודעות: 3662
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 771 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לי לקנות עכשיו קטניות לאחרי פסח

שליחה על ידי יהודי » 15 אפריל 2020, 23:24

לא הבנתי, אם אין איסור בהן ל"ש מוקצה כלל.


נבשר
משתמש ותיק
הודעות: 1986
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 452 פעמים
קיבל תודה: 490 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לי לקנות עכשיו קטניות לאחרי פסח

שליחה על ידי נבשר » 20 אפריל 2020, 15:46

HaimL כתב:
14 אפריל 2020, 11:02
אין בחול המועד שבותים ואיסורי מוקצה, למיטב ידיעתי.
ראיתי בדרשו מביאים שהחזו"א לא היה מטלטל שלא לצורך בחול המועד.


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 2729
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 181 פעמים
קיבל תודה: 745 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לי לקנות עכשיו קטניות לאחרי פסח

שליחה על ידי נדיב לב » 20 אפריל 2020, 15:52

נבשר כתב:
20 אפריל 2020, 15:46
HaimL כתב:
14 אפריל 2020, 11:02
אין בחול המועד שבותים ואיסורי מוקצה, למיטב ידיעתי.
ראיתי בדרשו מביאים שהחזו"א לא היה מטלטל שלא לצורך בחול המועד.

נכון. אבל טעם החזו"א נתפרש בספר הוראות והנהגות פרק יט של מרן הגר"ח [יצא השנה] וז"ל: נזהר [החזו"א] מהוצאה שלא לצורך בחוה"מ ואמר לי הטעם שלא נתברר איזה מלאכות אסור בחוה"מ". וציין עוד לדברי החזו"א באו"ח סימן קלה בהערות על מו"ק ד"ה רא"ש עיין שם.

ועוד מעיר שם מרן הגר"ח בסתירת דברי המ"ב. בסימן תרסב סק"ה משמע מד' שאין בחוה"מ איסור הוצאה ואילו בבה"ל סימן תקל"ו ס"ב ד"ה ומותר משמע דאיכא איסור הוצאה. ועיין עוד במאירי מו"ק יא: שכתב דאין איסור הוצאה בחוה"מ.

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 1245
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 680 פעמים
קיבל תודה: 412 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לי לקנות עכשיו קטניות לאחרי פסח

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 20 אפריל 2020, 18:23

יש איסור לטרוח ולהכין מחול המועד לאחר החג, אבל יתכן, שכשאתה כבר בחנות, אין איסור להוסיף על הקניה גם עבור אחרי החג.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח