מה הפשט שנאת חינם?


פותח הנושא
מרן המשגיח
הודעות: 39
הצטרף: 26 פברואר 2022, 20:23
נתן תודה: 57 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי מרן המשגיח » 05 אוגוסט 2022, 14:00

מה הפשט שנאת חינם שנאה ללא סיבה או שנאה ללא תמורה?

אשמח לתשובות עם מקורות.
 


נחמן זוטא
הודעות: 207
הצטרף: 24 יולי 2022, 23:57
נתן תודה: 49 פעמים
קיבל תודה: 74 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי נחמן זוטא » 05 אוגוסט 2022, 14:07

רש”י מפרש שנאה אף שלא מצאה בו דבר שמחמתו מותר לשנאתו.


הצעיר שבחבורה
הודעות: 4959
הצטרף: 16 אפריל 2021, 09:22
מיקום: מתאבק בעפר רגליהם
נתן תודה: 5426 פעמים
קיבל תודה: 2762 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי הצעיר שבחבורה » 05 אוגוסט 2022, 14:19

מרן המשגיח כתב:
05 אוגוסט 2022, 14:00
מה הפשט שנאת חינם שנאה ללא סיבה או שנאה ללא תמורה?
נחמן זוטא כתב:
05 אוגוסט 2022, 14:07
רש”י מפרש שנאה אף שלא מצאה בו דבר שמחמתו מותר לשנאתו.
דהיינו כשנדוק בדבר.
לא 'שנאה ללא סיבה' ולא 'שנאה ללא תמורה' אלא 'שנאה ללא היתר'.


יוסף מיכל
הודעות: 314
הצטרף: 23 דצמבר 2021, 23:42
נתן תודה: 119 פעמים
קיבל תודה: 213 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי יוסף מיכל » 05 אוגוסט 2022, 15:02

כמדומני ששמעתי פעם בשם האדמו"ר האמצעי מחב"ד, שהשונא את השני מפני שאינו סובל את האופי שלו, זהו שנאת חינם בטהרתה.


אלף בית גימל
הודעות: 1614
הצטרף: 18 מרץ 2021, 00:42
נתן תודה: 38 פעמים
קיבל תודה: 263 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי אלף בית גימל » 05 אוגוסט 2022, 15:14

מרן המשגיח כתב:
05 אוגוסט 2022, 14:00
מה הפשט שנאת חינם שנאה ללא סיבה או שנאה ללא תמורה?

אשמח לתשובות עם מקורות.

ההיפך משנאה מותרת 
טל תורה מסכת פסחים דף קיג עמוד ב
 
אלא לאו דחזיא בי' דבר עבירה ומצוה לשנאותו דכתיב יראת ה' שנאת רע. ע' חינוך מ"ע רל"ח כתב דעוברי עבירה מצוה לשנאותם אחרי שנוכיח אותם על חטאתם כמ"פ ולא רצו לחזור בהם שנאמר הלא משנאיך ה' אשנא יעו"ש ובמנ"ח תמה עליו דשביק קרא דמשלי דמייתי הש"ס הכא והביא מקרא דתהלים דמשנאיך ה' אשנא והאי קרא מיירי בכופרים בעיקרי הדת כמ"ש רמב"ן עה"ת בפ' ואתחנן יעו"ש וכן מבואר להדיא בשבת קי"ז ועליהם אמר דוד תכלית שנאה שנאתים לאויבים הי' לי עיין שם דקאי על מינים וכופרים. והיא הראני ברמב"ם בפיה"מ סנהדרין חלק בעיקר הי"ג דמי שעבר עבירה מחמת התגברות התאוה מצוה לאהבו ולרחם עליו רק בכופר עיקר א' מן העקרים עליו נאמר הלא משנאיך ה' אשנא יעו"ש וסיום דבריו היא מהש"ס דשבת הנ"ל אבל ריש דבריו דמצוה לאוהבו ולרחמו היא לכאורה נגד הש"ס דפסחים פ"ה והרמב"ם ז"ל גופא פסק כן בפ"ו מה' רוצח דמותר לשנאותו בעובר עבירה ואפשר דבעבר עבירה לתאותו ה"ד בהתרה בו ולא חזר בו כמ"ש רמב"ם שם ובש"ע חו"מ ס' רע"ב סעי' י"א. ובפיה"מ מיירי בלא הוכיחו לכך צריך לאוהבו אבל בכופרים עליו נאמר הלא משנאיך ה' אשנא אף בלי תוכחה דהם אינם בכלל אחיך וא"צ להוכיחם וכמ"ש במנ"ח מצוה רל"ט. גם יש לומר ליישב דברי הרמב"ם בפיה"מ וסתירת הש"ס משבת לכאן דשם משמע דוקא בכופרים דשם היינו תכלית שנאה כדכתיב תכלית שנאה וזה דוקא בכופרים. אבל הכא בראה בו דבר ערוה שמותר לשנאותו אינו שנאה בתכלית דהרי צריך לרחמו עכ"פ לפרוק ולטעון עמו ושו"ר בס' תניא לרש"ז זצ"ל פ' ל"ב שכתב כן דצריך לשנוא מצד הרע שבו אבל צריך לאהוב אותו מצד הטוב שבו ולרחמו אבל בכופרים נאמר תכלית שנאה שנאתים עיין שם.

 


פותח הנושא
מרן המשגיח
הודעות: 39
הצטרף: 26 פברואר 2022, 20:23
נתן תודה: 57 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי מרן המשגיח » 05 אוגוסט 2022, 15:19

אלף בית גימל כתב:
05 אוגוסט 2022, 15:14
מרן המשגיח כתב:
05 אוגוסט 2022, 14:00
מה הפשט שנאת חינם שנאה ללא סיבה או שנאה ללא תמורה?

אשמח לתשובות עם מקורות.
ההיפך משנאה מותרת 
טל תורה מסכת פסחים דף קיג עמוד ב
 
אלא לאו דחזיא בי' דבר עבירה ומצוה לשנאותו דכתיב יראת ה' שנאת רע. ע' חינוך מ"ע רל"ח כתב דעוברי עבירה מצוה לשנאותם אחרי שנוכיח אותם על חטאתם כמ"פ ולא רצו לחזור בהם שנאמר הלא משנאיך ה' אשנא יעו"ש ובמנ"ח תמה עליו דשביק קרא דמשלי דמייתי הש"ס הכא והביא מקרא דתהלים דמשנאיך ה' אשנא והאי קרא מיירי בכופרים בעיקרי הדת כמ"ש רמב"ן עה"ת בפ' ואתחנן יעו"ש וכן מבואר להדיא בשבת קי"ז ועליהם אמר דוד תכלית שנאה שנאתים לאויבים הי' לי עיין שם דקאי על מינים וכופרים. והיא הראני ברמב"ם בפיה"מ סנהדרין חלק בעיקר הי"ג דמי שעבר עבירה מחמת התגברות התאוה מצוה לאהבו ולרחם עליו רק בכופר עיקר א' מן העקרים עליו נאמר הלא משנאיך ה' אשנא יעו"ש וסיום דבריו היא מהש"ס דשבת הנ"ל אבל ריש דבריו דמצוה לאוהבו ולרחמו היא לכאורה נגד הש"ס דפסחים פ"ה והרמב"ם ז"ל גופא פסק כן בפ"ו מה' רוצח דמותר לשנאותו בעובר עבירה ואפשר דבעבר עבירה לתאותו ה"ד בהתרה בו ולא חזר בו כמ"ש רמב"ם שם ובש"ע חו"מ ס' רע"ב סעי' י"א. ובפיה"מ מיירי בלא הוכיחו לכך צריך לאוהבו אבל בכופרים עליו נאמר הלא משנאיך ה' אשנא אף בלי תוכחה דהם אינם בכלל אחיך וא"צ להוכיחם וכמ"ש במנ"ח מצוה רל"ט. גם יש לומר ליישב דברי הרמב"ם בפיה"מ וסתירת הש"ס משבת לכאן דשם משמע דוקא בכופרים דשם היינו תכלית שנאה כדכתיב תכלית שנאה וזה דוקא בכופרים. אבל הכא בראה בו דבר ערוה שמותר לשנאותו אינו שנאה בתכלית דהרי צריך לרחמו עכ"פ לפרוק ולטעון עמו ושו"ר בס' תניא לרש"ז זצ"ל פ' ל"ב שכתב כן דצריך לשנוא מצד הרע שבו אבל צריך לאהוב אותו מצד הטוב שבו ולרחמו אבל בכופרים נאמר תכלית שנאה שנאתים עיין שם.

אם הבנתי נכון.
אז לסיכום, שנאת חינם זה לשנוא את שאינם כופרים.
 


אלף בית גימל
הודעות: 1614
הצטרף: 18 מרץ 2021, 00:42
נתן תודה: 38 פעמים
קיבל תודה: 263 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי אלף בית גימל » 05 אוגוסט 2022, 16:00

מרן המשגיח כתב:
05 אוגוסט 2022, 15:19
אלף בית גימל כתב:
05 אוגוסט 2022, 15:14
מרן המשגיח כתב:
05 אוגוסט 2022, 14:00
מה הפשט שנאת חינם שנאה ללא סיבה או שנאה ללא תמורה?

אשמח לתשובות עם מקורות.
ההיפך משנאה מותרת 
טל תורה מסכת פסחים דף קיג עמוד ב
 
אלא לאו דחזיא בי' דבר עבירה ומצוה לשנאותו דכתיב יראת ה' שנאת רע. ע' חינוך מ"ע רל"ח כתב דעוברי עבירה מצוה לשנאותם אחרי שנוכיח אותם על חטאתם כמ"פ ולא רצו לחזור בהם שנאמר הלא משנאיך ה' אשנא יעו"ש ובמנ"ח תמה עליו דשביק קרא דמשלי דמייתי הש"ס הכא והביא מקרא דתהלים דמשנאיך ה' אשנא והאי קרא מיירי בכופרים בעיקרי הדת כמ"ש רמב"ן עה"ת בפ' ואתחנן יעו"ש וכן מבואר להדיא בשבת קי"ז ועליהם אמר דוד תכלית שנאה שנאתים לאויבים הי' לי עיין שם דקאי על מינים וכופרים. והיא הראני ברמב"ם בפיה"מ סנהדרין חלק בעיקר הי"ג דמי שעבר עבירה מחמת התגברות התאוה מצוה לאהבו ולרחם עליו רק בכופר עיקר א' מן העקרים עליו נאמר הלא משנאיך ה' אשנא יעו"ש וסיום דבריו היא מהש"ס דשבת הנ"ל אבל ריש דבריו דמצוה לאוהבו ולרחמו היא לכאורה נגד הש"ס דפסחים פ"ה והרמב"ם ז"ל גופא פסק כן בפ"ו מה' רוצח דמותר לשנאותו בעובר עבירה ואפשר דבעבר עבירה לתאותו ה"ד בהתרה בו ולא חזר בו כמ"ש רמב"ם שם ובש"ע חו"מ ס' רע"ב סעי' י"א. ובפיה"מ מיירי בלא הוכיחו לכך צריך לאוהבו אבל בכופרים עליו נאמר הלא משנאיך ה' אשנא אף בלי תוכחה דהם אינם בכלל אחיך וא"צ להוכיחם וכמ"ש במנ"ח מצוה רל"ט. גם יש לומר ליישב דברי הרמב"ם בפיה"מ וסתירת הש"ס משבת לכאן דשם משמע דוקא בכופרים דשם היינו תכלית שנאה כדכתיב תכלית שנאה וזה דוקא בכופרים. אבל הכא בראה בו דבר ערוה שמותר לשנאותו אינו שנאה בתכלית דהרי צריך לרחמו עכ"פ לפרוק ולטעון עמו ושו"ר בס' תניא לרש"ז זצ"ל פ' ל"ב שכתב כן דצריך לשנוא מצד הרע שבו אבל צריך לאהוב אותו מצד הטוב שבו ולרחמו אבל בכופרים נאמר תכלית שנאה שנאתים עיין שם.
אם הבנתי נכון.
אז לסיכום, שנאת חינם זה לשנוא את שאינם כופרים.

או חצי חינם לשנוא מי שראית בו דבר ערווה . 
 


כמעיין המתגבר
הודעות: 5316
הצטרף: 25 נובמבר 2020, 22:40
נתן תודה: 3782 פעמים
קיבל תודה: 2036 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי כמעיין המתגבר » 05 אוגוסט 2022, 17:37

מרן המשגיח כתב:
05 אוגוסט 2022, 14:00
מה הפשט שנאת חינם שנאה ללא סיבה או שנאה ללא תמורה?

אשמח לתשובות עם מקורות.

מה זה ללא תמורה?
 


תלמיד-חכמים
הודעות: 29
הצטרף: 17 יוני 2020, 16:21
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי תלמיד-חכמים » 05 אוגוסט 2022, 17:51

רמב"ם הלכות דעות פרק ו 
(ו) כל השונא אחד מישראל בליבו - עובר בלא תעשה, שנאמר "לא תשנא את אחיך, בלבבך" (ויקרא יט, יז); ואין לוקין על לאו זה, לפי שאין בו מעשה. ולא הזהירה תורה, אלא על שנאה שבלב; אבל המכה את חברו, והמחרף את חברו - אף על פי שאינו רשאי, אינו עובר משום לא תשנא: (ז) כשיחטא איש לאיש - לא ישטמנו וישתוק, כמו שנאמר ברשעים "ולא דיבר אבשלום את אמנון, למרע ועד טוב - כי שנא אבשלום את אמנון" (שמואל ב יג, כב). אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו, למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני, שנאמר "הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא" (ויקרא יט, יז). ואם חזר וביקש ממנו למחול לו, צריך שימחול; ולא יהיה המוחל אכזרי, שנאמר "ויתפלל אברהם, אל האלוהים" (בראשית כ, יז):
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק יג
(יד) השונא שנאמר בתורה הוא מישראל, לא מאומות העולם, והיאך יהיה לישראל שונא מישראל והכתוב אומר (ויקרא יט, יז) לא תשנא את אחיך בלבבך, אמרו חכמים כגון שראהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר הרי זה מצוה לשנאו עד שיעשה תשובה ויחזור מרשעו, ואע"פ שעדיין לא עשה תשובה אם מצאו נבהל במשאו מצוה לפרוק ולטעון עמו ולא יניחנו נוטה למות שמא תשובה אם מצאו נבהל במשאו מצוה לפרוק ולטעון עמו ולא יניחנו נוטה למות שמא ישתהה בשביל ממונו ויבא לידי סכנה, והתורה הקפידה על נפשות ישראל בין רשעים בין צדיקים מאחר שהם נלוים אל ה' ומאמינים בעיקר הדת, שנאמר (יחזקאל לג, יא) אמור אליהם חי אני נאם ה' אלהים אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה:


נמצא ששנאה בגלל סיבה גשמית היא שנאת חינם, אפילו אם חטא לו חברו, שאז עליו להוכיחו ואסור לשנאו, ואם שנאו הרי זו שנאה לחינם, כי זו שנאה גשמית (וע"ד מ"ש (יבמות כג.): "וכי יש אהובה לפני המקום ושנואה לפני המקום" - כלומר שאהבת ושנאת האדם לאשתו מצד עניינים גשמיים אינה נחשבת שנאה ואהבה לפני הקב"ה).  והשנאה היחידה שאינה "חינם" היא שנאת הרשעים, כי יש לה סיבה רוחנית.


פלוני אלמוני
הודעות: 55
הצטרף: 25 מרץ 2020, 22:02
נתן תודה: 70 פעמים
קיבל תודה: 24 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי פלוני אלמוני » 06 אוגוסט 2022, 22:18

כשאתה מגיע למעיין נידח ופוגש שם חרדי
זה שנאת חינם


מחפש תואר
הודעות: 254
הצטרף: 22 דצמבר 2021, 12:49
נתן תודה: 45 פעמים
קיבל תודה: 62 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי מחפש תואר » 06 אוגוסט 2022, 23:32

יש אומרים בעולם בשם החזון איש. שההחלטה בנבט ראשון על אדם לטוב ולמוטב היא אהבה ושנאת חינם


פותח הנושא
מרן המשגיח
הודעות: 39
הצטרף: 26 פברואר 2022, 20:23
נתן תודה: 57 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי מרן המשגיח » 06 אוגוסט 2022, 23:53

כמעיין המתגבר כתב:
05 אוגוסט 2022, 17:37
מרן המשגיח כתב:
05 אוגוסט 2022, 14:00
מה הפשט שנאת חינם שנאה ללא סיבה או שנאה ללא תמורה?

אשמח לתשובות עם מקורות.
מה זה ללא תמורה?

ללא תועלת וריוח.
 


הערשלה
הודעות: 2104
הצטרף: 14 אוקטובר 2020, 15:23
נתן תודה: 915 פעמים
קיבל תודה: 968 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי הערשלה » 07 אוגוסט 2022, 00:13

מרן המשגיח כתב:
05 אוגוסט 2022, 15:19
אלף בית גימל כתב:
05 אוגוסט 2022, 15:14
מרן המשגיח כתב:
05 אוגוסט 2022, 14:00
מה הפשט שנאת חינם שנאה ללא סיבה או שנאה ללא תמורה?

אשמח לתשובות עם מקורות.
ההיפך משנאה מותרת 
טל תורה מסכת פסחים דף קיג עמוד ב
 
אלא לאו דחזיא בי' דבר עבירה ומצוה לשנאותו דכתיב יראת ה' שנאת רע. ע' חינוך מ"ע רל"ח כתב דעוברי עבירה מצוה לשנאותם אחרי שנוכיח אותם על חטאתם כמ"פ ולא רצו לחזור בהם שנאמר הלא משנאיך ה' אשנא יעו"ש ובמנ"ח תמה עליו דשביק קרא דמשלי דמייתי הש"ס הכא והביא מקרא דתהלים דמשנאיך ה' אשנא והאי קרא מיירי בכופרים בעיקרי הדת כמ"ש רמב"ן עה"ת בפ' ואתחנן יעו"ש וכן מבואר להדיא בשבת קי"ז ועליהם אמר דוד תכלית שנאה שנאתים לאויבים הי' לי עיין שם דקאי על מינים וכופרים. והיא הראני ברמב"ם בפיה"מ סנהדרין חלק בעיקר הי"ג דמי שעבר עבירה מחמת התגברות התאוה מצוה לאהבו ולרחם עליו רק בכופר עיקר א' מן העקרים עליו נאמר הלא משנאיך ה' אשנא יעו"ש וסיום דבריו היא מהש"ס דשבת הנ"ל אבל ריש דבריו דמצוה לאוהבו ולרחמו היא לכאורה נגד הש"ס דפסחים פ"ה והרמב"ם ז"ל גופא פסק כן בפ"ו מה' רוצח דמותר לשנאותו בעובר עבירה ואפשר דבעבר עבירה לתאותו ה"ד בהתרה בו ולא חזר בו כמ"ש רמב"ם שם ובש"ע חו"מ ס' רע"ב סעי' י"א. ובפיה"מ מיירי בלא הוכיחו לכך צריך לאוהבו אבל בכופרים עליו נאמר הלא משנאיך ה' אשנא אף בלי תוכחה דהם אינם בכלל אחיך וא"צ להוכיחם וכמ"ש במנ"ח מצוה רל"ט. גם יש לומר ליישב דברי הרמב"ם בפיה"מ וסתירת הש"ס משבת לכאן דשם משמע דוקא בכופרים דשם היינו תכלית שנאה כדכתיב תכלית שנאה וזה דוקא בכופרים. אבל הכא בראה בו דבר ערוה שמותר לשנאותו אינו שנאה בתכלית דהרי צריך לרחמו עכ"פ לפרוק ולטעון עמו ושו"ר בס' תניא לרש"ז זצ"ל פ' ל"ב שכתב כן דצריך לשנוא מצד הרע שבו אבל צריך לאהוב אותו מצד הטוב שבו ולרחמו אבל בכופרים נאמר תכלית שנאה שנאתים עיין שם.
אם הבנתי נכון.
אז לסיכום, שנאת חינם זה לשנוא את שאינם כופרים.

כדאי לראות את לשונו הזהב של הנצי"ב בהעמק דבר בראשית פתיחה וז"ל:
ופירשנו שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה. אך לא היו ישרים בהליכות עולמם. ע"כ מפני שנאת חנם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת ה' שהוא צדוקי ואפיקורס. ובא עי"ז לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית. 
 


הערשלה
הודעות: 2104
הצטרף: 14 אוקטובר 2020, 15:23
נתן תודה: 915 פעמים
קיבל תודה: 968 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי הערשלה » 07 אוגוסט 2022, 00:40

הצעיר שבחבורה כתב:
05 אוגוסט 2022, 14:19
מרן המשגיח כתב:
05 אוגוסט 2022, 14:00
מה הפשט שנאת חינם שנאה ללא סיבה או שנאה ללא תמורה?
נחמן זוטא כתב:
05 אוגוסט 2022, 14:07
רש”י מפרש שנאה אף שלא מצאה בו דבר שמחמתו מותר לשנאתו.
דהיינו כשנדוק בדבר.
לא 'שנאה ללא סיבה' ולא 'שנאה ללא תמורה' אלא 'שנאה ללא היתר'.
וראה מש"כ בקובץ שעורים בבא קמא אות קד וז"ל:
אלא שלא אסרה תורה רק שנאת חנם, היינו שלא בשביל דבר ערוה.
 


אור החכמה
הודעות: 1477
הצטרף: 08 מרץ 2021, 20:56
נתן תודה: 619 פעמים
קיבל תודה: 645 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי אור החכמה » 07 אוגוסט 2022, 12:44

viewtopic.php?f=36&t=21714

אור החכמה כתב:
25 יולי 2021, 02:57
אני חושב כבר הרבה זמן שבפשטות הפירוש של "שנאת חינם" הוא שהשנאה אינה מביאה שום רווח לשונא, ונמצא כי הוא שונא בחינם כי אין מקבל תמורת השנאה כלום...


אוהב שלום
הודעות: 402
הצטרף: 27 אוקטובר 2021, 09:05
נתן תודה: 813 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי אוהב שלום » 07 אוגוסט 2022, 13:42

מחפש תואר כתב:
06 אוגוסט 2022, 23:32
יש אומרים בעולם בשם החזון איש. שההחלטה בנבט ראשון על אדם לטוב ולמוטב היא אהבה ושנאת חינם
איך באמת עוקרים את זה מהלב?
 


מחפש תואר
הודעות: 254
הצטרף: 22 דצמבר 2021, 12:49
נתן תודה: 45 פעמים
קיבל תודה: 62 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי מחפש תואר » 07 אוגוסט 2022, 16:44

לדעתי השורש לדעת שכל יהודי הוא צלם אלוקים גם בפנימיותהוא חלק אלוקי ואז אתה מתחבר אליו לאט לאט בעבודה רבה


יושב אוהלים
הודעות: 15097
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 1524 פעמים
קיבל תודה: 4895 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי יושב אוהלים » 07 אוגוסט 2022, 16:47

הצעיר שבחבורה כתב:
05 אוגוסט 2022, 14:19
מרן המשגיח כתב:
05 אוגוסט 2022, 14:00
מה הפשט שנאת חינם שנאה ללא סיבה או שנאה ללא תמורה?
נחמן זוטא כתב:
05 אוגוסט 2022, 14:07
רש”י מפרש שנאה אף שלא מצאה בו דבר שמחמתו מותר לשנאתו.
דהיינו כשנדוק בדבר.
לא 'שנאה ללא סיבה' ולא 'שנאה ללא תמורה' אלא 'שנאה ללא היתר'.
מכיון שע"פ תורה אין זו סיבה שאמור לגרום לשנאה, א"כ זה כבר 'חינם', כי אין השנאה יכול להיות בתמורה לסיבה זו.


יעקב לב
הודעות: 597
הצטרף: 25 אוקטובר 2021, 01:15
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 362 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי יעקב לב » 07 אוגוסט 2022, 17:54

ראה כאן סעיפים ד ח-יא.


רואים שקוף
הודעות: 2185
הצטרף: 03 נובמבר 2021, 15:14
מיקום: הכל מהזיכרון, ללא מקורות, יתכנו טעויות, עמכם הסליחה
נתן תודה: 1664 פעמים
קיבל תודה: 965 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי רואים שקוף » 07 אוגוסט 2022, 18:28

בלת"ק,, כל שנאה שהיא ללא היתר הלכתי.


הערשלה
הודעות: 2104
הצטרף: 14 אוקטובר 2020, 15:23
נתן תודה: 915 פעמים
קיבל תודה: 968 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי הערשלה » 07 אוגוסט 2022, 18:31

מחפש תואר כתב:
07 אוגוסט 2022, 16:44
לדעתי השורש לדעת שכל יהודי הוא צלם אלוקים גם בפנימיותהוא חלק אלוקי ואז אתה מתחבר אליו לאט לאט בעבודה רבה
לדעתי הנוסח כך.

בכל אדם יש מכלול של הרבה פרטים חלקם חיוביים וחלקם שליליים.
אהבה או השנאה מסכמת את כל המכלול וטוענת שאף שיש לו תכונות נוספות יש מה שעיקר ויש מה שטפל אבל בסה"כ יש כאן אדם חיובי או שלילי.
 
באהרן כתוב שהיה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, בריה זה הכינוי הכי נמוך שיש לאדם.
אהרן הכהן תפס את הנקודה הבסיסית כחיובית ואת כל החלקים השליליים כטפלים.
ממילא יכל לגשת לאדם רשע ולקרבו לתורה.

לסיכום, בהתבוננות על כל אדם ניתן למצוא נקודה טובה ואפילו קטנה, כשמתבוננים וקולטים שנקודה זו היא העיקר באדם וכל השאר טפל, מעוררים כך את אהבת החינם, שתקרב את בנין ביהמ"ק בב"א.


משה בער
הודעות: 601
הצטרף: 04 מאי 2022, 16:27
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 144 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה הפשט שנאת חינם?

שליחה על ידי משה בער » 07 אוגוסט 2022, 18:38

שנאת חינם אולי היינו ללא סיבה מוצדקת

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים