דף 2 מתוך 3

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 27 מאי 2018, 22:15
על ידי הפקדתי שומרים
דד"מ לדעת החזו"א הוא באופן גורף גם דיני מיסים נכללים בו. תבדוק את הענין. החובה בתשלום מיסים אינו משום דדמ"ד אלא מטעמים אחרים.
כך שהגר"ח בזה, נטה קו מד' החזו"א. ואם כך לא יפלא מה שנקט הגרח"ק הנ"ל, וכמו שאמרנו בהערה הקודמת.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 27 מאי 2018, 22:44
על ידי ישי בן ישראל
הפקדתי שומרים כתב:דד"מ לדעת החזו"א הוא באופן גורף גם דיני מיסים נכללים בו. תבדוק את הענין. החובה בתשלום מיסים אינו משום דדמ"ד אלא מטעמים אחרים.
כך שהגר"ח בזה, נטה קו מד' החזו"א. ואם כך לא יפלא מה שנקט הגרח"ק הנ"ל, וכמו שאמרנו בהערה הקודמת.
לא הבנתי איך אפשר להפריד את דיני המסים מדד"מ, הלא בזה קמיירי בגמרא ובפוסקים, וכ"נ בשו"ע חו"מ שסט ו והמשתמט עובר על לא תגזול כמבו' ברמ,א שם.

החזו"א סבר שאין דד"מ בא"י, עי' בספר פאר הדור (ח"ג עמ' רצ"ו) במענה לשאלת ר"נ כהנא בנוגע למכירת בהמה מבכרת לגוי על מנת להיפטר מדיני בכור בהמה, האם מספיק לרשום את הבעל-חי בתעודות משרד החקלאות, שבהמה זו הינה בבעלות גוי פלוני מיום פלוני, שלחוקי המדינה יש תוקף קניני לרישום זה. והשיבו החזו"א בהאי לישנא: "כאן בארץ ישראל לא שייך המושג 'דינא דמלכותא', אין זה אלא כ'מוכס העומד מאליו'..." וכוונתו לדברי הגמרא בנדרים (כח.). ומשמע התם שנקט שטעם זה שייך לכל עניני דד"מ ולא רק לגבי מכס.

אכן חידוש הוא שאחיינו הגרח"ק סובר שיש דד"מ בא"י, וצ"ע, אבל שוב; אין זה קשור לנידון 'דיני תעבורה' ושאר דיני התנהגות - אם שייך בהם דד"מ, שאף אם ביכולת המלך לחייב ממון עכ"כ שחשוב ממון שלו, וממילא חייבים ליתן הממון דבלא"ה יעבור על 'לא תגזול', אבל יתכן שאינו יכול לחייב הנהגה, דמה המחייב בזה מלבד מה שהמלך הורה.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 27 מאי 2018, 22:48
על ידי ישי בן ישראל
ערכתי חיפוש באוצה"ח ('דינא - דמלכותא' 'קנייבסקי')
וזה מה שהעלתי בחכתי:
הגרחק.png
וצריך עיון.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 27 מאי 2018, 22:50
על ידי הפקדתי שומרים
ישי בן ישראל כתב:ערכתי חיפוש באוצה"ח ('דינא - דמלכותא' 'קנייבסקי')
וזה מה שהעלתי בחכתי:
הגרחק.png
וצריך עיון.
לענ"ד ראוי לשים לב ולחלק בין דברים שנכתבו למעשה. ובין דברים שיש בהם ענינים אחרים ודי למבין. כמו לדוגמא מה שהבאת בשמו באוצה"ח.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 27 מאי 2018, 22:57
על ידי הפקדתי שומרים
מה שכתבת לדייק בד' החזו"א. קשה להאריך בזה, אחרי שהדברים מובאים בכל מקום וידוע דעת החזו"א ול' אחיינו הגרנ"ק. כך שדיוק פה ושם לא מספיק "להפוך את הקערה על פיה".

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 27 מאי 2018, 23:11
על ידי סבא
בזכרוני שכל פעם ששואלים את הגרח"ק בעניינים אלו [שתלוי במחלוקת דודו וחמיו], הוא שולח להגאון ר' ניסים קרליץ שליט"א... והרמז ברור.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 27 מאי 2018, 23:14
על ידי הפקדתי שומרים
בדעת החזו"א בדין דמ"ד בעניני מסים. ראה ר' @ישי בן ישראל מה שכתב בפאר הדור" (ח"ג עמ' רצ"ו) שם הביא עדות האדמו"ר מספינקא ששמע מהחזו"א בזה"ל "כאן בא"י לא שייך המושג דינא דמלכותא, אין זה אלא כמוכס העומד מאליו". וכן הביא בשמו במנחת יצחק (ח"ט סו"ס ק"י) ובשו"ת פאת שדך סי' צ"א. ודין זה מנדרים כ"ח. קאי על מוכס שלא מינהו המלך, ואין לו זכות לגבות מיסים מטעם השלטון ודין המלכות אלא עמד מעצמו (ואפי' גובה בשביל המלך) והוא גזלן והתירו לנדור כעין שקר כדי לינצל ממנו. בספר "ממלכת כהנים וגוי קדוש" (עמ' 197) במאמר של ר' זלמן קורן וז"ל "ומקובלני מפי מו"ר הר' דב יפה שליט"א, אשר היה מבאי ביתו של החזו"א, כי היה עד למעשה שבו פסק החזו"א שהעיקר להלכה כדעת התוס' המובא בר"ן בנדרים, שמלכי ישראל אינם רשאים להטיל מכס וכיו"ב, וכן פסק כי מי שנטלו ממנו שלא כדין רשאי לעשות דין לעצמו, וכן הורה בענין זה כי בן רשאי לעשות דין במה שנטלו מיד אביו שלא כהלכה" עכ"ל.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 27 מאי 2018, 23:28
על ידי הפקדתי שומרים
הפקדתי שומרים כתב:בקצרה. מש"כ שאין כאן שום יצירה וכדו'. וטענתי מ"ש תואר פניו של אדם מיצירתו וכו'..
ראיתי בשבת בס' המפורסם עמק משפט, שמביא בזה פלוגתת ר' יוסף חיים זוננפלד, והרוגוצובער, וכמדומני גם השואל את הגר"ח בעל שו"ת שמלת יוסף.
עכ"פ דעת הרגוצבער ככה"נ לאסור שימוש בתמונה מצד הדין. מי שיש לו במאגרים את הס' הנ"ל כדאי לעלות.
כך שלטעון שאין כאן כלל נידו אמיתי בחו"מ ככה"נ זה טעות. וכהנ"ל.
ר' ישי ור' סבא כיון שנטלתם חלק פעיל ואיכותי באשכול זה. הייתי שמח להעזר בכם, אם תוכלו לעלות את ס' עמק המשפט הנ"ל, מתוך אוצר החכמה. שם מביא את ד' הגר"ח והרוגוצבער בענין הזכויות בצילום תמונה לתועלת הנידון כאן.
(אין לי אוצה"ח)

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 27 מאי 2018, 23:37
על ידי סבא
בשמחה
עמק המשפט_עמוד_1.jpg
עמק המשפט_עמוד_2.jpg
עמק המשפט_עמוד_3.jpg
עמק המשפט_עמוד_4.jpg

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 27 מאי 2018, 23:40
על ידי הפקדתי שומרים
ר'@סבא יישר כח גדול. סליחה על הטרחה, אבל הדברים שהביא שם יהיו לתועלת הנידון.
נ.ב תמהני איך ספר שכזה, שהוא אחד מדגלי המתירים בענין זכויות יוצרים לא מצוי בכלל המאגרים, איך אומר המשפט -נאה דורש נאה מקיים...

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 28 מאי 2018, 15:36
על ידי ישי בן ישראל
הפקדתי שומרים כתב:ר'@סבא יישר כח גדול. סליחה על הטרחה, אבל הדברים שהביא שם יהיו לתועלת הנידון.
נ.ב תמהני איך ספר שכזה, שהוא אחד מדגלי המתירים בענין זכויות יוצרים לא מצוי בכלל המאגרים, איך אומר המשפט -נאה דורש נאה מקיים...
ממש להיפך: הוא מהרבנים היחידים שמחזיקים בדעה שיש גזל גמור בהעתקת יצירות (-לדעתו כל גדולי דורנו אוחזים כך), ואף מלמד חומרא בדעתם של אלו שסברו שאין גזל, כך שלמעשה הוא כמעט ולא מתיר העתקת יצירה רוחנית.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 28 מאי 2018, 15:38
על ידי ישי בן ישראל
הפקדתי שומרים כתב:מה שכתבת לדייק בד' החזו"א. קשה להאריך בזה, אחרי שהדברים מובאים בכל מקום וידוע דעת החזו"א ול' אחיינו הגרנ"ק. כך שדיוק פה ושם לא מספיק "להפוך את הקערה על פיה".
לא ראיתי את מה ש'מובא בכל מקום'. האם ראית היכן שהוא שהחזו"א מחלק בין מכס לשאר דד"מ?
לגבי החילוק שאמרת בדעת הגרח"ק - אנא הואיל לבארו.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 28 מאי 2018, 15:40
על ידי הפקדתי שומרים
האמת שנתקלתי בכמה מחברים שציטטו בשמו לקולא. מה שאתה אומר בעצם שאנשים אוהבים לבחור את מה להציג. בכו"א יש"כ על העמדת הדברים לאמיתם.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 28 מאי 2018, 15:41
על ידי הפקדתי שומרים
ישי בן ישראל כתב:
הפקדתי שומרים כתב:מה שכתבת לדייק בד' החזו"א. קשה להאריך בזה, אחרי שהדברים מובאים בכל מקום וידוע דעת החזו"א ול' אחיינו הגרנ"ק. כך שדיוק פה ושם לא מספיק "להפוך את הקערה על פיה".
לא ראיתי את מה ש'מובא בכל מקום'. האם ראית היכן שהוא שהחזו"א מחלק בין מכס לשאר דד"מ?
לגבי החילוק שאמרת בדעת הגרח"ק - אנא הואיל לבארו.
ציינתי זו בהודעה כאן-
הפקדתי שומרים כתב:בדעת החזו"א בדין דמ"ד בעניני מסים. ראה ר' @ישי בן ישראל מה שכתב בפאר הדור" (ח"ג עמ' רצ"ו) שם הביא עדות האדמו"ר מספינקא ששמע מהחזו"א בזה"ל "כאן בא"י לא שייך המושג דינא דמלכותא, אין זה אלא כמוכס העומד מאליו". וכן הביא בשמו במנחת יצחק (ח"ט סו"ס ק"י) ובשו"ת פאת שדך סי' צ"א. ודין זה מנדרים כ"ח. קאי על מוכס שלא מינהו המלך, ואין לו זכות לגבות מיסים מטעם השלטון ודין המלכות אלא עמד מעצמו (ואפי' גובה בשביל המלך) והוא גזלן והתירו לנדור כעין שקר כדי לינצל ממנו. בספר "ממלכת כהנים וגוי קדוש" (עמ' 197) במאמר של ר' זלמן קורן וז"ל "ומקובלני מפי מו"ר הר' דב יפה שליט"א, אשר היה מבאי ביתו של החזו"א, כי היה עד למעשה שבו פסק החזו"א שהעיקר להלכה כדעת התוס' המובא בר"ן בנדרים, שמלכי ישראל אינם רשאים להטיל מכס וכיו"ב, וכן פסק כי מי שנטלו ממנו שלא כדין רשאי לעשות דין לעצמו, וכן הורה בענין זה כי בן רשאי לעשות דין במה שנטלו מיד אביו שלא כהלכה" עכ"ל.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 28 מאי 2018, 15:45
על ידי הפקדתי שומרים
מה שנשאר לדון באשכול, האם יש זכויות מסוימות וכח למצולם לעכב בידי המצלם בדיני חו"מ.
ראה מה שהביא ר' סבא את ד' הרוגוצובער והגריח"ז שנחלקו בזה קצת. וכדאי לדון בדבריהם. נושא של דד"מ הוא ארוך מני ים וכבר דנו בו כך לענ"ד.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 28 מאי 2018, 15:45
על ידי ישי בן ישראל
הפקדתי שומרים כתב:
ישי בן ישראל כתב:
הפקדתי שומרים כתב:מה שכתבת לדייק בד' החזו"א. קשה להאריך בזה, אחרי שהדברים מובאים בכל מקום וידוע דעת החזו"א ול' אחיינו הגרנ"ק. כך שדיוק פה ושם לא מספיק "להפוך את הקערה על פיה".
לא ראיתי את מה ש'מובא בכל מקום'. האם ראית היכן שהוא שהחזו"א מחלק בין מכס לשאר דד"מ?
לגבי החילוק שאמרת בדעת הגרח"ק - אנא הואיל לבארו.
ציינתי זו בהודעה כאן-
הפקדתי שומרים כתב:בדעת החזו"א בדין דמ"ד בעניני מסים. ראה ר' @ישי בן ישראל מה שכתב בפאר הדור" (ח"ג עמ' רצ"ו) שם הביא עדות האדמו"ר מספינקא ששמע מהחזו"א בזה"ל "כאן בא"י לא שייך המושג דינא דמלכותא, אין זה אלא כמוכס העומד מאליו". וכן הביא בשמו במנחת יצחק (ח"ט סו"ס ק"י) ובשו"ת פאת שדך סי' צ"א. ודין זה מנדרים כ"ח. קאי על מוכס שלא מינהו המלך, ואין לו זכות לגבות מיסים מטעם השלטון ודין המלכות אלא עמד מעצמו (ואפי' גובה בשביל המלך) והוא גזלן והתירו לנדור כעין שקר כדי לינצל ממנו. בספר "ממלכת כהנים וגוי קדוש" (עמ' 197) במאמר של ר' זלמן קורן וז"ל "ומקובלני מפי מו"ר הר' דב יפה שליט"א, אשר היה מבאי ביתו של החזו"א, כי היה עד למעשה שבו פסק החזו"א שהעיקר להלכה כדעת התוס' המובא בר"ן בנדרים, שמלכי ישראל אינם רשאים להטיל מכס וכיו"ב, וכן פסק כי מי שנטלו ממנו שלא כדין רשאי לעשות דין לעצמו, וכן הורה בענין זה כי בן רשאי לעשות דין במה שנטלו מיד אביו שלא כהלכה" עכ"ל.
נו, ומה כתוב שם? האם מבואר חילוק בין מסים לשאר דינים?!

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 28 מאי 2018, 15:53
על ידי הפקדתי שומרים
ישי בן ישראל כתב: נו, ומה כתוב שם? האם מבואר חילוק בין מסים לשאר דינים?!
הנידון האחרון היה במש"כ שמסים וארנוניות זה דוגמא קלאסית לדד"מ.
ישי בן ישראל כתב: מה זה קשור לנידון? מסים וארנוניות הם הדוגמא הקלאסית של דד"מ, שאין נחשב לגזל וזה נחשב לממון למי שזה מגיע, וממילא המדווח ע"כ, כמדווח על מי שמחזיק כספי אחרים בידו שלא כדין. ובזה פשוט שכח המלך לקבוע מדין שקיבלו הבאים לגור אצלו (התחייבות) וכדו'.
הנידון כאן אם יש מחייב של דד"מ בפני עצמו (ונ"מ לדיני התנהגות) או רק לקבוע את דינם של כספים.
וזה גם התשובה להערתך הקודמת.
וע"ז כתבנו שד' החזו"א אינם כך.
הפקדתי שומרים כתב:דד"מ לדעת החזו"א הוא באופן גורף גם דיני מיסים נכללים בו. תבדוק את הענין. החובה בתשלום מיסים אינו משום דדמ"ד אלא מטעמים אחרים.
כך שהגר"ח בזה, נטה קו מד' החזו"א. ואם כך לא יפלא מה שנקט הגרח"ק הנ"ל, וכמו שאמרנו בהערה הקודמת.
ישי בן ישראל כתב:
הפקדתי שומרים כתב:דד"מ לדעת החזו"א הוא באופן גורף גם דיני מיסים נכללים בו. תבדוק את הענין. החובה בתשלום מיסים אינו משום דדמ"ד אלא מטעמים אחרים.
כך שהגר"ח בזה, נטה קו מד' החזו"א. ואם כך לא יפלא מה שנקט הגרח"ק הנ"ל, וכמו שאמרנו בהערה הקודמת.
ישי בן ישראל כתב:
הפקדתי שומרים כתב:דד"מ לדעת החזו"א הוא באופן גורף גם דיני מיסים נכללים בו. תבדוק את הענין. החובה בתשלום מיסים אינו משום דדמ"ד אלא מטעמים אחרים.
כך שהגר"ח בזה, נטה קו מד' החזו"א. ואם כך לא יפלא מה שנקט הגרח"ק הנ"ל, וכמו שאמרנו בהערה הקודמת.
וע"ז טענת בזה"ל-
לא הבנתי איך אפשר להפריד את דיני המסים מדד"מ, הלא בזה קמיירי בגמרא ובפוסקים, וכ"נ בשו"ע חו"מ שסט ו והמשתמט עובר על לא תגזול כמבו' ברמ,א שם.
.[/b]
וע"ז כתבנו שהחזו"א לא הפריד בין מכס ובין שאר דברים, משלל מקורות.
הפקדתי שומרים כתב:בדעת החזו"א בדין דמ"ד בעניני מסים. ראה ר' @ישי בן ישראל מה שכתב בפאר הדור" (ח"ג עמ' רצ"ו) שם הביא עדות האדמו"ר מספינקא ששמע מהחזו"א בזה"ל "כאן בא"י לא שייך המושג דינא דמלכותא, אין זה אלא כמוכס העומד מאליו". וכן הביא בשמו במנחת יצחק (ח"ט סו"ס ק"י) ובשו"ת פאת שדך סי' צ"א. ודין זה מנדרים כ"ח. קאי על מוכס שלא מינהו המלך, ואין לו זכות לגבות מיסים מטעם השלטון ודין המלכות אלא עמד מעצמו (ואפי' גובה בשביל המלך) והוא גזלן והתירו לנדור כעין שקר כדי לינצל ממנו. בספר "ממלכת כהנים וגוי קדוש" (עמ' 197) במאמר של ר' זלמן קורן וז"ל "ומקובלני מפי מו"ר הר' דב יפה שליט"א, אשר היה מבאי ביתו של החזו"א, כי היה עד למעשה שבו פסק החזו"א שהעיקר להלכה כדעת התוס' המובא בר"ן בנדרים, שמלכי ישראל אינם רשאים להטיל מכס וכיו"ב, וכן פסק כי מי שנטלו ממנו שלא כדין רשאי לעשות דין לעצמו, וכן הורה בענין זה כי בן רשאי לעשות דין במה שנטלו מיד אביו שלא כהלכה" עכ"ל.
נ.ב בד' הגר"ח לא כתבתי ראיתי, אלא ידוע. כי כך זכור לי. ובפרט שדעת הגר"ח נוטה מד' החזו"א בענין דד"מ. וכך גם הרב וואזנר ועוד דנים בחוקי התנועה בין השאר משום דד"מ דינא, גם אם מסיקים מטעמים אחרים.
נ.ב ראוי ללבן את נושא האשכול.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 28 מאי 2018, 18:22
על ידי סלע
נידון מענין מאד אני זוכר שראיתי פעם באחד מהספרים כתב שהמעכב מלצלם תמונה הוא גם דין בחושן משפט. אינני זוכר כרגע שם הספר.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 28 מאי 2018, 19:25
על ידי הפקדתי שומרים
סלע כתב:נידון מענין מאד אני זוכר שראיתי פעם באחד מהספרים כתב שהמעכב מלצלם תמונה הוא גם דין בחושן משפט. אינני זוכר כרגע שם הספר.
בספר עמק המשפט הנ"ל, מובא בשם הרוגוצבע'ר משהו כעין זה. אם ידוע לך שם הספר אשמח אם תעלה את הדברים לתועלת הענין.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 29 מאי 2018, 02:09
על ידי סלע
אני לא זוכר. אבל ינסה לבדוק שוב.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 31 מאי 2018, 20:08
על ידי הפקדתי שומרים
הרוגוצובע'ר שהובא בעמק המשפט (העלה ר' @סבא) מביא ארבע ראיות מהש"ס ואחד מהתוספתא, ומדבריו עולה שיש בעלות מוסימת לאדם על תוארו, ויכול למחות ולמנוע אדם שיצלמו מצד הדין. וזה דבר חידוש. מאידך דעת הגר"ח זוננלפד שאין לאדם שום בעלות בענין הנז'.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 31 מאי 2018, 23:30
על ידי י.א.ל
הפקדתי שומרים כתב:מן הסתם הרבה מחו"ר הפורום נחשפו למכתב ששגרו שמונת האדמורי"ם לבית ויז'ניץ מונסי לאחרונה אל מערכות העיתונים והתפרסם בכמה מקומות וזה לשון המכתב-
לכבוד מערכות כתבי העת
הן ידוע שכ'"ק אאמו"ר זצללה"ה הכ"מ הקפיד מאוד שלא יעשו שום תמונות ממנו וגם צווה לכתוב למערכות כתבי העת שזה למורת רוחו ונגד רצונו, ושאינו מוחל בזה ובבא אם ידפיסו תמונות ממנו, ואשריכם שקיימתם רצון צדיק".
והיות שהננו רוצים להמשיך להתנהג בדרך האבות, על כן אנו מבקשים ודורשים שגם מאיתנו לא ידפיסו שום תמונות בשום אופן, וכמובן ימשיכו לשמור פקודת כ"ק אאמו"ר זצללה"ה הכ"מ שלא להדפיס תמונות ממנו.
ויהי רצון שנזכה לילך בדרכי אבותינו, ועי"ז נזכה שזכות אבות יגן עלינו, ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמו נהר
במקום החותם -שמונת ממשיכי הדרך
נודע עוד כי מונו אחראים מטעם החצרות לאכיפת הדרישה, וכי בכל אחת מהן הועמד אחראי עליו מוטל למנוע את צילום התמונות ופרסומן.
הנהגת אביהם להמנע מצילום ופרסום, מן הסתם היה לו בזה כמה סיבות חלקן ככה"נ נעוצות בד' הזוהר והיערות דבש (דף יט ב), או אי מתן לגיטמציה לכל סוג של עיתון.
השאלה העולה כאן, תהיה הסיבה אשר תהיה, האם יש כח למאן דהו בפרט אדם מפורסם, למנוע ולהתנגד שלא יפרסמו את תמונתו בעיתון וכדו' גם בהקשר חיובי.
מבחינת חוקי המדינה יש בזה דברים יחסית ברורים, כמו הפסק דין בנוגע לאותו בעל דוכן להנחת תפילין שצולם שלא ברשותו וכו'. אבל מבחינה תורנית, צריך לדעת אם יש איסור מוגדר שבכוחו ניתן למנוע ממאן דהו לצלם, אדם הנמצא ברשות הרבים. וביותר לצלם אדם מפורסם, כמו אדמו"ר רב וכו', שסובבים אותו מאות ואלפים, כך שאין בצילום משום פגיעה בפרטיות וכדו' בפרט שהבעלות על התמונה היא של 'הצלם'.

לסיכום-
א. מהו האיסור בחו"מ (אם יש כזה..) הכרוך בצילום והפצת תמונה של אדם מפורסם, בלי פגיעה בפרטיות.(לדוגמא כשמצלמים אדמו"ר בטיש, או רב בשיעור גם אם דעתו לא נוחה בזה, אחר שאין בזה פגיעה בפרטיות והבעלות על התמונה של הצלם, איך מצד הדין יכול לעכב מלצלם ולפרסם את התמונה)
ב. האם לבנים היורשים יש בעלות, או כח למנוע הפצת תמונת אביהם מן הדין.
נקצין. רב או אדמו"ר מפורסם, יש להם זכות לתלוש תמונה שתלויה בסוכה של מאן דהו.
ג. גם פגיעה בפרטיות ההגיון אומר שאסור ועדיין הלכה מפורשת (בחו"מ) רצוי לדעת.
ייתכן מקור האיסור מהגמ' בריש ב"ב, אולם שם מדובר על היזק ראיה של ממש וצריך לדעת.
השאלה לא נוגעת בדווקא למקרה הנז', אלא שאלה כללית, האם יש איסור לצלם ולהפיץ תמונה שלא פוגעת בפרטיות.
כמו כן ראוי לשים לב שיש חילוק בין צילום תמונה לפרסום תמונה.
אין הכי נמי יכול להיות שכל ההקפדה היא רק אם מצלמים ומפרסמים כמו שמבואר שבניו בקשו שלא יתפרסמו תמונות אם אדם עושה לעצמו לית לן בה,
ועוד נראה שאין באמת איסור מצד חו'מ אך מאחר ורצונו של אדם כבודו יש מקום דון

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 31 מאי 2018, 23:37
על ידי הפקדתי שומרים
ראה בס' עמק המשפט שהעלו כאן, מביא ד' הרוגוצובער שיש בידי המצולם כח בדיני חו"מ.
וב"ה אכתוב מה שיש לדון בד' הרוגוצובע'ר.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 31 מאי 2018, 23:45
על ידי ישי בן ישראל
אגב, סתם כך נראה להעיר שהאדמורי"ם לא התכוונו לאסור מצד חו"מ, אלא מצד שישמעו לאיסורם שיראים מהם.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 31 מאי 2018, 23:50
על ידי הפקדתי שומרים
ומקופיא יש לדון בראיות הרוגוצובע'ר הנ"ל שכתב שיש בכח המצולם לעכב אדם לצלמו, ולהנות מהתמונה שמופיע בה תואר פניו.
ודברינו מתיחסים לשאלה האם מותר לאדם להנות מתמונה שצילם בלא רשות, שמד' הרוגו' נראה דעתו לאסור. ולענ"ד יש לחלק בין הראיות שהביא לגבי איסור הנאה בממון חבירו, לבין הנאה מתמונה של חבירו.

ראיה א.מהגמ' ב"מ קיז. (לא מופיע בעמק המשפט שהועלה מה ההוכחה) כנראה כוונתו לשי' ר"י גבי אדם שמסר צמרו לצבע, ובטעות צבע לו בצבע יקר, שצריך הלקוח לשלם את הפער בין הצבעים. לכאו' שם מדובר שנהנה ממון חבירו שנתחסר בכך. וראה מש"כ העמק המשפט.

ראיה ב. מהגמ' ב"מ ל. שאסור להתכבד בכסות חבירו אפילו בראיה.
לכאו' יש חילוק בין השתמשות בגוף דבר של חבירו, כמו כסות, לתמונה שאינה גוף הדבר, ואף ששם אסור לו להנות מראיית הכסות, משום שנהנה מגוף הדבר.

ראיה ג -ד. מתוספתא ב"מ ותוספתא מע"ש, שאסור לשולחני להשתמש במעות של הקדש גם אם כל כוונתו אך בשביל שיחשבו שיש לו הרבה מעות.
גם בזה לכאו' החילוק שמשתמש בגוף הדבר ממש.

ראיה ה. נדרים לג. שאסור למודר הנאה להשתמש בטבעת של חבירו שהדירו, אף אף שכל השימוש בה הוא רק "במראהו" שבשעה שעונדה נראה עשיר ומכובד.
והחילוק בזה, שמשתמש בגוף הטבעת.

מכל אלה המקומות, לכאו' אין הוכחה, לאסור השתמשות בתמונה שמצולם בה השני, משום שאין זה גופו של דבר אלא תארו.
ובנוגע אם מותר לצלם, בזה יש לדון.
אשמח אם אחד מחו"ר הפורום, יעיין בזה. אחר שהדברים נכתבו די מקופיא..

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 31 מאי 2018, 23:56
על ידי סלע
בראיה א. גם לר"מ שנותן לו דמי צמרו יש ראיה. מסתמא הבאת ד' ר"י משום שמדבריו יותר מוכח.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 01 יוני 2018, 01:30
על ידי הפקדתי שומרים
סלע כתב:בראיה א. גם לר"מ שנותן לו דמי צמרו יש ראיה. מסתמא הבאת ד' ר"י משום שמדבריו יותר מוכח.
ר' @סלע לענ"ד, מר"מ לכאורה א"א להוכיח, שכן מה שנותן לו דמי צמרו הוא לפמש"כ רש"י שם, דקניא בשינוי.
רש"י שם בזה"ל-
נותן לו דמי צמרו - צמר לבן כמו שמסר לו דקניה בשינוי ונתחייב מעות:

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 03 יוני 2018, 02:05
על ידי דוד ריזל (הפרסומאי)
בחג השבועות האחרון גם האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א הורה שלא לצלם אותו ושלא לפרסם תמונותיו.

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 03 יוני 2018, 02:09
על ידי סלע
ידוע לך גם מה הסיבה?

Re: מותר לצלם אדם ולפרסם תמונה שלא מידיעתו?

נשלח: 03 יוני 2018, 14:22
על ידי מ.ל.
לא עקבתי אחר המו"מ,
בדיוק נתקלתי בגזיר העיתון משנת תשע"ב, אולי יש בזה תועלת למישהו כאן: