דף 1 מתוך 1

משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 13 מאי 2019, 00:14
על ידי בן אהרון
שמעתי וכדמומני ראיתי את זה כתוב כי החפץ חיים בספרו משנ''ב לא הזכיר חידו''ת מגאוני דורו.

אם מישהו ג''כ שמע על דבר כזה נא לציין לי (עם מקור).

לא חיפשתי באופן שיטתי אך תוך לימודי מצאתי בס' שב שמזכיר שכוון לדברי הנצי''ב בהעמק שאלה.
לדברי עו''ז בהקדמתם למשנ''ב נדפס משנ''ב ח''ג בשנת תרנ''ב (מקורם מספר קיצור תולדות ח''ח לכאו') והנצי''ב נפטר בסוף תרנ''ג א''כ היה בן דורו.

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 13 מאי 2019, 00:30
על ידי בן של רב
הוא לא רצה להתחיל עם זה שמא לא יגמור...

חוץ מרבי מאיר שמחה מדוינסק, האו"ש.

[כי היה להם ויכוח על לימודי חול שהממשלה דרשה
ולכן הח"ח התאמץ לכבד כדי לאפוקי מכל הקטנויות...]

ודוק היטב שהוא מזכיר בשעה"צ בשמו וורט כלשהו על חצוצרות - בהקשר די קלוש לענין ההלכה...

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 13 מאי 2019, 00:38
על ידי אוריאל
בענין זה ראה במ"ב סי' קכ"ח, שיש בו הערה קצרה מתחת לשעה"צ שהביא שם דברי היעב"ץ במור וקציעה שברכת כהנים בזה"ז אינה אלא דרבנן, ותמה עליו ממדרשי חז"ל, וכתב שם "והעירני אחד מחכמי הזמן שהוא גם נגד בבלי כו' וגם נגד פשטא דקרא", ע"ש.
ובספר זכר למקדש תמה הגאון האדר"ת למה לא הזכיר זאת הח"ח משמו אחר שהוא זה שאמר לו ראיות אלו נגד היעב"ץ בהיותם בעיר מסויימת, עיין בו כי אינו תח"י.

לפי המפורסם [וצריך לבדוק בספר של בנו רבי לייב], לא רצה לכתוב שמות של גדולים מדורו מחשש שמא יהיו שיחלקו עליהם או לא יקבלו דבריהם, ולכן העדיף לגמור הכל כספר החתום.

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 13 מאי 2019, 00:46
על ידי חלק א׳ ממעל
יש כמדו׳ סיפור מהרב שך ויבאו היודעים ויספרו

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 13 מאי 2019, 00:50
על ידי אוריאל
כפי שכתב @@בן של רב, המקום היחיד בו מזכיר המשנ"ב גדול מגדולי דורו בשמו, הוא האור שמח, ונמצא בסי' תקפ"ה ס"ב, בביאור הלכה שם [ומה שהזכרתם מהנצי"ב, צריך לראות, אולי הביא דבריו רק כסמך. ועיין עוד בביאור הלכה רע"א שהזכיר את המנ"ח שנפטר בשנת תרל"ד, וצריך לברר בדיוק למה היתה הכוונה בשמועה זו].
כידוע הסיבה לזה היתה עקב חילופי דברים שהיו בין הח"ח לבין האו"ש באסיפת הרבנים שהיתה בפטרבורג, והיה זה כעין פיוס שהזכירו בשמו וקבעו לדורות עולם בספרו.
על מעשה זה ועל מה שיש להעיר על דיוקו, ראה בספר לך נאה להודות של הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א סי"ג אות ג', ותרווה נחת.

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 13 מאי 2019, 09:13
על ידי מתחזק
בן אהרון כתב:
13 מאי 2019, 00:14
שמעתי וכדמומני ראיתי את זה כתוב כי החפץ חיים בספרו משנ''ב לא הזכיר חידו''ת מגאוני דורו.

אם מישהו ג''כ שמע על דבר כזה נא לציין לי (עם מקור).

לא חיפשתי באופן שיטתי אך תוך לימודי מצאתי בס' שב שמזכיר שכוון לדברי הנצי''ב בהעמק שאלה.
לדברי עו''ז בהקדמתם למשנ''ב נדפס משנ''ב ח''ג בשנת תרנ''ב (מקורם מספר קיצור תולדות ח''ח לכאו') והנצי''ב נפטר בסוף תרנ''ג א''כ היה בן דורו.
לא הבנתי מה אתה רוצה שיזכיר?
הנה לדוגמא הגרח קנייבסקי חיבר שונה הלכות, האם הוא מזכיר שם מישהו מחכמי דורו?

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 13 מאי 2019, 11:03
על ידי חלק א׳ ממעל
מתחזק כתב:
13 מאי 2019, 09:13
בן אהרון כתב:
13 מאי 2019, 00:14
שמעתי וכדמומני ראיתי את זה כתוב כי החפץ חיים בספרו משנ''ב לא הזכיר חידו''ת מגאוני דורו.

אם מישהו ג''כ שמע על דבר כזה נא לציין לי (עם מקור).

לא חיפשתי באופן שיטתי אך תוך לימודי מצאתי בס' שב שמזכיר שכוון לדברי הנצי''ב בהעמק שאלה.
לדברי עו''ז בהקדמתם למשנ''ב נדפס משנ''ב ח''ג בשנת תרנ''ב (מקורם מספר קיצור תולדות ח''ח לכאו') והנצי''ב נפטר בסוף תרנ''ג א''כ היה בן דורו.
לא הבנתי מה אתה רוצה שיזכיר?
הנה לדוגמא הגרח קנייבסקי חיבר שונה הלכות, האם הוא מזכיר שם מישהו מחכמי דורו?
אוי, הרסת את הכל... היום עושים מכל דבר נושא וענין, (והאמת שכמדו׳ שלא רוב הספרים מביאים כ"כ הרבה מבני דורם... חוץ מברכת שמואל)

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 13 מאי 2019, 11:12
על ידי מתחזק
חלק א׳ ממעל כתב:
13 מאי 2019, 11:03
מתחזק כתב:
13 מאי 2019, 09:13
בן אהרון כתב:
13 מאי 2019, 00:14
שמעתי וכדמומני ראיתי את זה כתוב כי החפץ חיים בספרו משנ''ב לא הזכיר חידו''ת מגאוני דורו.

אם מישהו ג''כ שמע על דבר כזה נא לציין לי (עם מקור).

לא חיפשתי באופן שיטתי אך תוך לימודי מצאתי בס' שב שמזכיר שכוון לדברי הנצי''ב בהעמק שאלה.
לדברי עו''ז בהקדמתם למשנ''ב נדפס משנ''ב ח''ג בשנת תרנ''ב (מקורם מספר קיצור תולדות ח''ח לכאו') והנצי''ב נפטר בסוף תרנ''ג א''כ היה בן דורו.
לא הבנתי מה אתה רוצה שיזכיר?
הנה לדוגמא הגרח קנייבסקי חיבר שונה הלכות, האם הוא מזכיר שם מישהו מחכמי דורו?
אוי, הרסת את הכל... היום עושים מכל דבר נושא וענין, (והאמת שכמדו׳ שלא רוב הספרים מביאים כ"כ הרבה מבני דורם... חוץ מברכת שמואל)
אז למה הלבישו את זה על המשנה ברורה?

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 13 מאי 2019, 11:16
על ידי חלק א׳ ממעל
יש לך דוגמא יותר טובה?
מי יותר מהח"ח יכול להיות בעל לב טוב לחשוש שלא יקבלו דברי האחרים

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 13 מאי 2019, 13:14
על ידי בן אהרון
אוריאל כתב:
13 מאי 2019, 00:50
[ומה שהזכרתם מהנצי"ב, צריך לראות, אולי הביא דבריו רק כסמך
ז''ל הבאור הלכה
שמבואר שם לדעת אחרים ובקשה לא שייך לשפשף צדו על צדו ובשאלתות פרשת מצורע משמע בהדיא דהכסכוס הוא בקשה ע״י שפשוף והדחה היטב כמו שכתבנו ואין צריך צדו זה על זה דוקא [והנה בספר העמק שאלה הביא הגירסא בכת״י ושרי למחפייהו ושרי למדכינהו ונ״ל פשוט דפירוש של למדכינהו היינו לטהר אותם ע״י מים והוא לשון תרגום כידוע ומתחלה ג״כ הגירסא ואדיך מידך והוא ג״כ מלשון טהרה] וממילא ה״ה ברכין לכו״ע ג״כ זהו בכלל שפשוף. והנה הרבה מדברינו ממה שכתבנו בענין זה ובמאמר הקודם ד״ה אבל מצאתי בעז״ה בספר העמק שאלה וגם הוא הסכים דלהרבה ראשונים אסור כבוס אף בלי שפשוף:

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 13 מאי 2019, 13:21
על ידי מתחזק
חלק א׳ ממעל כתב:
13 מאי 2019, 11:16
יש לך דוגמא יותר טובה?
מי יותר מהח"ח יכול להיות בעל לב טוב לחשוש שלא יקבלו דברי האחרים
מה כוונתך?

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 13 מאי 2019, 13:28
על ידי איטשע מאיר לורנץ
קג

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 13 מאי 2019, 14:25
על ידי חלק א׳ ממעל
מתחזק כתב:
13 מאי 2019, 13:21
חלק א׳ ממעל כתב:
13 מאי 2019, 11:16
יש לך דוגמא יותר טובה?
מי יותר מהח"ח יכול להיות בעל לב טוב לחשוש שלא יקבלו דברי האחרים
מה כוונתך?
שאלת למה הלבישו דוקא עליו וע"ז עניתי שמי יותר טוב מהח"ח שהתפרסם בצידקותו לומר שחשש כ"כ לכבוד אחרים

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 13 מאי 2019, 14:30
על ידי בן אהרון
מתחזק כתב:
13 מאי 2019, 09:13
בן אהרון כתב:
13 מאי 2019, 00:14
שמעתי וכדמומני ראיתי את זה כתוב כי החפץ חיים בספרו משנ''ב לא הזכיר חידו''ת מגאוני דורו.

אם מישהו ג''כ שמע על דבר כזה נא לציין לי (עם מקור).

לא חיפשתי באופן שיטתי אך תוך לימודי מצאתי בס' שב שמזכיר שכוון לדברי הנצי''ב בהעמק שאלה.
לדברי עו''ז בהקדמתם למשנ''ב נדפס משנ''ב ח''ג בשנת תרנ''ב (מקורם מספר קיצור תולדות ח''ח לכאו') והנצי''ב נפטר בסוף תרנ''ג א''כ היה בן דורו.
לא הבנתי מה אתה רוצה שיזכיר?
הנה לדוגמא הגרח קנייבסקי חיבר שונה הלכות, האם הוא מזכיר שם מישהו מחכמי דורו?
אין לי כלום בעד או נגד הענין שלא יזכיר חכמי דורו, רק באתי לברר את אמיתת השמועה.

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 13 מאי 2019, 22:12
על ידי מכל מלמדי השכלתי
המשנה ברורה בביאור הלכה הביא קונטרס שלם מחתנו בעניין אמירת קדיש

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 13 מאי 2019, 22:40
על ידי בן אהרון
מכל מלמדי השכלתי כתב:
13 מאי 2019, 22:12
המשנה ברורה בביאור הלכה הביא קונטרס שלם מחתנו בעניין אמירת קדיש
איזה סימן?

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 13 מאי 2019, 23:33
על ידי מכל מלמדי השכלתי
בן אהרון כתב:
13 מאי 2019, 22:40
מכל מלמדי השכלתי כתב:
13 מאי 2019, 22:12
המשנה ברורה בביאור הלכה הביא קונטרס שלם מחתנו בעניין אמירת קדיש
איזה סימן?
קל"ב. כעת אינני מוצא היכן כתוב שם המחבר. אבדוק...

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 14 מאי 2019, 00:42
על ידי חלק א׳ ממעל
מכל מלמדי השכלתי כתב:
13 מאי 2019, 22:12
המשנה ברורה בביאור הלכה הביא קונטרס שלם מחתנו בעניין אמירת קדיש
ובהל׳ שבת יש בה"ל ארוך שכ׳ בסופו שנעזר בבנו

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 14 מאי 2019, 23:49
על ידי אחד התלמידים
השדי חמד מוזכר במשנה ברורה סי' תמ סק"ד, ושער הציון סי' רב סקכ"ג, וסי' תמח ס"ק מ מ"ו נ"ו ע"א ע"ב פ' פ"ה.

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 14 מאי 2019, 23:53
על ידי חלק א׳ ממעל
בסי׳ רע"ג הביא בביאור הלכה מקו׳ פתח דבר (וצ"ל פותח דברים מר׳ מרדכי פרידמן) והוא מסוף ספר אהל משה (קאצנלנבוגן) שנדפס בשנת תרמ"ט והמ"ב ח"ג נדפס בתרנ"א (וככה"נ דברי עוז והדר שהובאו לעיל טעות)
הט"ס במ"ב כנראה בגלל שלח"ח לא הי׳ הרבה ספרים אבל זכר מה שראה כשנדד בעיירות למכור ספריו

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 15 מאי 2019, 20:56
על ידי בן אהרון
אוריאל כתב:
13 מאי 2019, 00:50
ראה בספר לך נאה להודות של הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א סי"ג אות ג', ותרווה נחת
עיינתי שם ולא מצאתי... תוכל בבקשה לבדוק שוב את הציון.

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 15 מאי 2019, 21:23
על ידי אוריאל
בן אהרון כתב:
15 מאי 2019, 20:56
אוריאל כתב:
13 מאי 2019, 00:50
ראה בספר לך נאה להודות של הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א סי"ג אות ג', ותרווה נחת
עיינתי שם ולא מצאתי... תוכל בבקשה לבדוק שוב את הציון.
מצו"ב
חחח.PDF

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 16 מאי 2019, 14:33
על ידי בן אהרון
אחד התלמידים כתב:
14 מאי 2019, 23:49
השדי חמד מוזכר במשנה ברורה סי' תמ סק"ד, ושער הציון סי' רב סקכ"ג, וסי' תמח ס"ק מ מ"ו נ"ו ע"א ע"ב פ' פ"ה.
כנראה שעצם השמועה עדיין נכונה ויש לפרשה שאינו מביא חידו''ת תורה מגאוני דורו אך אינו נמנע מלהזכירם. לכן בנוגע לשד''ח נראה שבכל אלו המקומות אינו אלא מפנה לספר שד''ח שמונה את כל שיטות האחרונים במקום להאריך בספרו מ''ב. (דבר זה נכון לכל הציונים שהבאת מלבד ס''ק שלא עייתי כראוי לבדוק האם מתכוון להביא שיטת השד''ח עצמו).
 

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 16 מאי 2019, 19:54
על ידי גבריאל פולארד
אוריאל כתב:
13 מאי 2019, 00:50
כפי שכתב @@בן של רב, המקום היחיד בו מזכיר המשנ"ב גדול מגדולי דורו בשמו, הוא האור שמח
לא היחיד. המשנ"ב מזכיר גם תועפות ראם על יראים ונצי"ב בהעמק שאלה. אא"כ יש חילוק בין שמו לשם ספרו.
 

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 16 מאי 2019, 23:27
על ידי נדיב לב
בספרו חפץ חיים הלכות שמירת הלשון. הזכיר מגדולי דורו או משלפניו?

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 17 מאי 2019, 13:46
על ידי בן אהרון
גבריאל פולארד כתב:
16 מאי 2019, 19:54
המשנ"ב מזכיר גם תועפות ראם על יראים
תוכל לציין היכן...

Re: משנ''ב וחכמי דורו

נשלח: 20 מאי 2019, 15:47
על ידי אור זרוע
מתחזק כתב:
13 מאי 2019, 09:13

הנה לדוגמא הגרח קנייבסקי חיבר שונה הלכות, האם הוא מזכיר שם מישהו מחכמי דורו?

בקונטרס ימי החנוכה לרבי ישעיה שכטר מהדורת תשנ"א, בעמוד מא כתוב כך:
במ"ב תרע"א סק"ה כתב בשם הח"א והכתב סופר, דאם יש לו בליל ג' ב' נרות, ידליק רק א', ובשונה הלכות הוסיף ע"ז "ועי' בס' אבי עזרי ה' חנוכה שחולק ע"ז", ועי' בס' פנינים ואגרות משמר הלוי ח"א סי' ח ששאל את הגר"ח קנייבסקי שליט"א, הלא מביא בשונה הלכות רק מה "שהחזו"א" חולק על המ"ב, והשיב: שיש לו ראיות כהאבי עזרי.