מ"ש עודר בנכסי הגר לרגלי הממלא?


פותח הנושא
ביאור הדבר
משתמש ותיק
הודעות: 246
הצטרף: 23 אפריל 2020, 10:55
נתן תודה: 32 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מ"ש עודר בנכסי הגר לרגלי הממלא?

שליחה על ידי ביאור הדבר » 03 מאי 2020, 20:35

עודר בנכסי הגר לא קנה (יבמות נב:)
ואילו המגביה מים מבור הרבים למלאות לחבירו כיון שהמגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו ממילא אליבא דר' ששת קנה הממלא אף שהתכוון לחבירו (ביצה לט:)?


מעל הסטנדרט
משתמש ותיק
הודעות: 579
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מ"ש עודר בנכסי הגר לרגלי הממלא?

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 03 מאי 2020, 21:16

ביד רמ"ה ב"ב נ"ג סי' רכ"ד כתב דהא דבעינן כוונה הוא רק כשלא יודע שאפשר לזכות בזה וכמו בנכסי הגר שלא יודע שהגר מת ויכול לזכות בזה אבל כשיודע שהנכסים הפקר אפי' שלא התכוין לקנות ג"כ קונה וכן בנכסי חברו היכא שיש אפשרות לקנות ועושה מעשה קנין ה"ז קונה גם ללא כוונה. ומבואר ביד רמ"ה דבאמת אין דין כוונה בקנין אלא בעינן רק ידיעה שאפשר לקנות בגוונא שיודע שאפשר לקנות אם עושה מעשה קנין ה"ז קונה אפי' ללא כוונה. וכן מבואר בפסקי אור זרוע פ"א אות כה', ויעויין בגמרא שבת (קכ.) "מהפקירא קזכו", ובשו"ע או"ח (סי' תקפו סעי' ג וביאוה"ל שם) ו
וכן פסק בשו"ת רעק"א ח"א סי' ל"ז. (אכן בהמשך דבריו כתב דבעינן עכ"פ שיהא עוסק לקנותו, ע"ש).


מעל הסטנדרט
משתמש ותיק
הודעות: 579
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מ"ש עודר בנכסי הגר לרגלי הממלא?

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 03 מאי 2020, 21:19

בחת"ס יבמות נב: כתב להדיא כי קנין קונה אף בלא כונה ובלב שלא יתכון שלא לקנות, וז"ל: "הנה כל הפוסקים פסקו הך דעודר בנכסי גר וכסבור שלו הן דלא קני, ודין זה אינו מבואר בשום מקום אלא בשמעתין דמה דאיתא במס' ב"ב נ"ד ובתוס' שם ד"ה אדעתא דציבי וכר, אינו ענין לכאן דהתם ידע שהם נכסי הפקר ולא נתכוון לקנותם, משו"ה לא קני, וקרוב אני לומר דוקא כשהיה מתכוון לדבר אחר כגון לצבי גם ידע שנכסי הפקר הן ונתכוון לצבי הא דלא קני, ובהכי הוה מתישבא שלהי ב"מ גבי שומרי ספיחים בשביעית דקאמר הבטה בהפקר קנה והתם הא ידע דהפקר הוא ולא מתכוון לקנות ואיך יקנה, ורמז עליו מגיה משנה למלך פ"ב מזכיה ומתנה עי"ש".


פותח הנושא
ביאור הדבר
משתמש ותיק
הודעות: 246
הצטרף: 23 אפריל 2020, 10:55
נתן תודה: 32 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מ"ש עודר בנכסי הגר לרגלי הממלא?

שליחה על ידי ביאור הדבר » 03 מאי 2020, 23:17

מעל הסטנדרט כתב:
03 מאי 2020, 21:16
מעל הסטנדרט כתב:
03 מאי 2020, 21:19
בחת"ס יבמות נב: כתב להדיא כי קנין קונה אף בלא כונה ובלב שלא יתכון שלא לקנות, וז"ל: "הנה כל הפוסקים פסקו הך דעודר בנכסי גר וכסבור שלו הן דלא קני, ודין זה אינו מבואר בשום מקום אלא בשמעתין דמה דאיתא במס' ב"ב נ"ד ובתוס' שם ד"ה אדעתא דציבי וכר, אינו ענין לכאן דהתם ידע שהם נכסי הפקר ולא נתכוון לקנותם, משו"ה לא קני, וקרוב אני לומר דוקא כשהיה מתכוון לדבר אחר כגון לצבי גם ידע שנכסי הפקר הן ונתכוון לצבי הא דלא קני, ובהכי הוה מתישבא שלהי ב"מ גבי שומרי ספיחים בשביעית דקאמר הבטה בהפקר קנה והתם הא ידע דהפקר הוא ולא מתכוון לקנות ואיך יקנה, ורמז עליו מגיה משנה למלך פ"ב מזכיה ומתנה עי"ש".
ביד רמ"ה ב"ב נ"ג סי' רכ"ד כתב דהא דבעינן כוונה הוא רק כשלא יודע שאפשר לזכות בזה וכמו בנכסי הגר שלא יודע שהגר מת ויכול לזכות בזה אבל כשיודע שהנכסים הפקר אפי' שלא התכוין לקנות ג"כ קונה וכן בנכסי חברו היכא שיש אפשרות לקנות ועושה מעשה קנין ה"ז קונה גם ללא כוונה. ומבואר ביד רמ"ה דבאמת אין דין כוונה בקנין אלא בעינן רק ידיעה שאפשר לקנות בגוונא שיודע שאפשר לקנות אם עושה מעשה קנין ה"ז קונה אפי' ללא כוונה. וכן מבואר בפסקי אור זרוע פ"א אות כה', ויעויין בגמרא שבת (קכ.) "מהפקירא קזכו", ובשו"ע או"ח (סי' תקפו סעי' ג וביאוה"ל שם) ו
וכן פסק בשו"ת רעק"א ח"א סי' ל"ז. (אכן בהמשך דבריו כתב דבעינן עכ"פ שיהא עוסק לקנותו, ע"ש).
יפה מאוד יישר כח
היאך יכול אדם לקנות דבר ללא כוונתו? הרי קובע שהחפץ יהיה לו מעתה והרי ברור שכדי לקבוע שיהיה לו צריך שהוא יקבע זאת וא"כ היאך מהני ללא ידיעתו.
ובקצרה נשאל א. מדוע קונה? ב. מדוע מחבירו לא מ"ש?
 


עוד א'
הודעות: 103
הצטרף: 26 מרץ 2018, 22:29
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מ"ש עודר בנכסי הגר לרגלי הממלא?

שליחה על ידי עוד א' » 04 מאי 2020, 00:14

אולי, מגביה לחברו זה איזה השתלטות על החפץ שהרי אם יבוא אחר ליקח, המגביה לא יתן לו. [וכמדומה שזה הכוונה במיגו דכי לנפשיה אלא דהכא איירינן למ"ד החולק]


מעל הסטנדרט
משתמש ותיק
הודעות: 579
הצטרף: 15 מרץ 2020, 16:57
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 106 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מ"ש עודר בנכסי הגר לרגלי הממלא?

שליחה על ידי מעל הסטנדרט » 04 מאי 2020, 14:12

העולם החרדי כתב:
03 מאי 2020, 23:17
היאך יכול אדם לקנות דבר ללא כוונתו? הרי קובע שהחפץ יהיה לו מעתה והרי ברור שכדי לקבוע שיהיה לו צריך שהוא יקבע זאת וא"כ היאך מהני ללא ידיעתו.
ובקצרה נשאל א. מדוע קונה? ב. מדוע מחבירו לא מ"ש?
בענין קנין ללא כונה כלל, ישנו חידוש שכתב בשו"ת נודע ביהודה קמא חו"מ סי' כח וז"ל וכאשר הוא מוכר באחד מדרכי הקנינים נגמר המכירה והקנין, ואין אנו משגיחין במה שהוא בדעתו". והינו שהעיקר הוא שידע שעושה מעשה קנין, וא בענין שיתכון לקנות ע"י, וכאמור בדברי המפרשים שהבאתי לעיל שהחסרון בעדור בנכסי הגר היה שאינו היה מודע כלל שעושה קנין, והילכן בסוגיא דביצה לט: קונה מאחר וסו"ס הבין שעושה מעשה קנין, ורק שכיון להקנות בו לאחר.
ויש בזה עוד מה להאריך, בדעת החזו"א בענין.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “דיני ממונות”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח