הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

לוה ברבית לצורך פקוח נפש האם מותר לפרוע


פותח הנושא
Practic
הודעות: 88
הצטרף: 03 יולי 2018, 21:18
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

לוה ברבית לצורך פקוח נפש האם מותר לפרוע

שליחה על ידי Practic » 08 נובמבר 2018, 11:57

[מתוך חיבור שאני כותב על הלכות רבית]

כתב השו"ע יו"ד סי' קס סכ"ב: מותר ללוות ברבית מפני פקוח נפש.

הנה במל"מ (פ"ד ה"א) ובט"ז (ס"ק כא) הקשו מאי קמ"ל בדין זה, מאחר שכל התורה נדחית מפני פקוח נפש. ובספר שע"ד (סק"ח) כתב שקמ"ל שאף שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו, והיה מקום לומר שאסור להחטיא את פלוני להציל נפש מישראל, דמאי חזית דדמא דידיה סומק טפי וכו', קמ"ל דשרי. אך גם זה פשיטא דשרי כמבואר ברמ"א (סי' קעז ס"א בדרכ"מ שם סק"ג). ובספר בית לחם יהודה (ס"ק כב) כתב שאף שיכול להתעכב מעט ולוות מן הגוי בהיתר מותר להלוות באיסור. ולכאורה הדברים דחוקים.

וניתן לומר, שמאחר שעל פי רוב צורך הצלת נפשות הוא לפי שעה ואינו מתמשך, ואילו שעת הפרעון הינה לזמן ארוך, בסתמא דמילתא כאשר לוה אדם לצורך הצלת נפשות, בשעת הפרעון כבר לא קיים צורך זה. ואפשר שרצה השו"ע לומר שרשאי הלוה לעמוד בהתחייבותו ואף לפרוע הרבית גם כשלא קיים צורך הצלת הנפשות שלוה עבורו. ונראה לבסס את ההיתר מב' סיבות: א] מאחר דקי"ל דשומא מילתא היא, הכל הולך אחר תחילת ההלואה. ומאחר שבשעת ההלואה הותר ללוות, שוב אין איסור לפרוע בסוף ההלואה. וכבר כתבנו בסעיף א (ביה"ל ד"ה #) שהלוה עובר על לא תשיך בשעת ההלואה. וגם באיסור לפני עור אינו עובר, אף שעובר המלוה הרשע בלאו דלא תקח בשעת הפרעון (ראה ב"מ עב ע"א גבי אם לוה מן הנכרי ונתגייר, וראה גם מל"מ פ"ד הי"ד ד"ה ויש), מאחר שבשעת ההלואה כבר עבר על לאו זה בהיתר, אינו עובר על לאו זה בכל אחד מן הלאוין שמכשיל את המלוה, דלא מצאנו שעובר הלוה על לפני עיור בכל אחד מן הלאוין דרבית של המלוה אלא פעם אחת בלבד. ונמצא אם כן, שאינו עובר כל איסור כשפורע הרבית. ב] אם לא יעמוד הלוה בהתחייבותו, להבא לא יסכים המלוה ליתן לו ברבית גם בשעת פקוח נפש, ויש בזה משום פקוח נפש לטווח הארוך. ראה בשו"ת מנחת אשר (ח"א סי' כו) שהאריך בביאור יסוד זה. אמנם מצאנו בשו"ת אמרי יושר (ח"א סי' קמט) שכתב להיפך, שקמ"ל שמותר ללוות ברבית אף שיודע שלא יעמוד בהתחייבותו ליתן רבית בסופו של דבר. אך לכאורה גם זה פשיטא, דמותר לשקר לצורך פקוח נפש, וצ"ע לדינא.

ערכים:


נבשר
הודעות: 2222
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 610 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הלוה ברבית לצורך פקוח נפש האם מותר לפרוע

שליחה על ידי נבשר » 08 נובמבר 2018, 14:39

שמעתי מישהו שאמר משהו דומה בצורה אחרת, שבשו"ע ובכל הפוסקים משמע שמותר ללוות בריבית ולהתחייב בריבית ואף מותר להחזיר ההלואה, וצ"ב הרי הותר לו להתחייב, אבל לפרוע אסור לו שכבר אינו עומד בפיקוח נפש, אלא שחזינן שכל שבהיתר נתחייב בהלואה ליתן לו ריבית, שהותר לו מפני פיקוח נפש, ליכא איסור להחזיר. ולכאו' אדרבא יהא חובה עליו שנשתעבד ליתן רבית, ולכאו' המלוה יוכל לתפוס מנכסיו. רק עדיין קשה קצת שלכאו' לא גרע מרבית מאוחרת שאסור מדרבנן, ויהא חידוש שלא חשיב תוספת מהחיוב שכן חייב מדינא. ולדעתי קשור קצת גם להותרה ודחויה.


יצחק
הודעות: 1290
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 440 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לוה ברבית לצורך פקוח נפש האם מותר לפרוע

שליחה על ידי יצחק » 29 מרץ 2019, 09:17

Practic כתב:
08 נובמבר 2018, 11:57
ונראה לבסס את ההיתר מב' סיבות: א] מאחר דקי"ל דשומא מילתא היא, הכל הולך אחר תחילת ההלואה. ומאחר שבשעת ההלואה הותר ללוות, שוב אין איסור לפרוע בסוף ההלואה. וכבר כתבנו בסעיף א (ביה"ל ד"ה #) שהלוה עובר על לא תשיך בשעת ההלואה. וגם באיסור לפני עור אינו עובר, אף שעובר המלוה הרשע בלאו דלא תקח בשעת הפרעון (ראה ב"מ עב ע"א גבי אם לוה מן הנכרי ונתגייר, וראה גם מל"מ פ"ד הי"ד ד"ה ויש), מאחר שבשעת ההלואה כבר עבר על לאו זה בהיתר, אינו עובר על לאו זה בכל אחד מן הלאוין שמכשיל את המלוה, דלא מצאנו שעובר הלוה על לפני עיור בכל אחד מן הלאוין דרבית של המלוה אלא פעם אחת בלבד. ונמצא אם כן, שאינו עובר כל איסור כשפורע הרבית.
יש פלוגתא בראשונים איך מונים את הלאוין, לפי רוב הראשונים (בסוגיא דחזרת ריבית) יש איסור נפרד על הגוביינא של הריבית, ולפ"ז חידוש גדול לומר שכיון ששומה מילתא זה מתיר את הגוביינא, הרמב"ם מונה רק את הלאו דלא תשימון (וכל הפסוקים הנוספים הם לפי הר"מ כפילות של אותה אזהרה שהוא לא מונה את זה במנין המצוות כידוע) נמצא לפי הר"מ שהגוביינא היא ביטוי מעשי של המצב של השימה. לפי זה אפשר לומר יותר בקלות את החידוש שכיון שבשעת השימה היה מותר שוב ממילא מותר גם בשעת הגוביינא. אבל אינו מוכרח כמובן.


יהודי של פעם
הודעות: 163
הצטרף: 13 מרץ 2019, 23:52
נתן תודה: 16 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לוה ברבית לצורך פקוח נפש האם מותר לפרוע

שליחה על ידי יהודי של פעם » 29 מרץ 2019, 11:16

ברמ"א שם [קס כב] מבואר שהיה מנהג ללוות ולהלוות לצורך קהל בריבית
מפני שהחשיבוהו לפיקוח נפש [או מצוה]
וברור שאם היה כזה מנהג ללוות ולהלוות אז היו גם מחזירים
אמנם מה שביארו כאן למעלה שיש בזה 'הותרה' זה לא מובן שהרי למלוה לא הותר, כמש"כ שם הפוסקים
וצריך להלוות בלי ריבית רק ברשעותו הוא מלוה בריבית, ואיך יתכן שזה הותרה??
גם מה דכתב הרב @practic שהלוה עובר על לא תשיך בשעת הלואה הוא תמוה שאיסור לא תשיך הוא לתת את הנשך.
והתי' היחיד שאני קצת מבין זה שאם לא יפרע בסוף לא יתנו לו מראש ולכן זה גם כלל ההיתר של הלוה אע"פ שזה מחודש.


יהושע
הודעות: 1796
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 164 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: לוה ברבית לצורך פקוח נפש האם מותר לפרוע

שליחה על ידי יהושע » 29 מאי 2019, 09:20

התירו סופו משום תחילתו

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “דיני ממונות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים