פרשת בא - זמן מכות ארבה וחושך

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק
סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
פשר פרשה
מנהל תוכן
מאמרים: 0
הודעות: 36
הצטרף: 15 ינואר 2018, 23:16
קיבל תודה: 4 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פרשת בא - זמן מכות ארבה וחושך

שליחה על ידי פשר פרשה » 18 ינואר 2018, 20:47

זמן מכות ארבה וחושך
שאלה שנשלחה על ידי אחד מהת"ח חברי הפורום שליט"א:

בדברי הרמב"ן על הפסוק 'הנני מביא מחר ארבה בגבולך' (י, ד) מבואר כי מכות הארבה והחושך היה בחודש ניסן, באותו החודש בו נגאלו. וצריך עיון שהרי הרמב"ן עצמו בפירושו על הפסוק 'כה אמר ה' כחצות לילה אני יוצא בתוך מצרים' (יא, ד) כתב "כי הדיבור הזה והאמירה אל פרעה קודם ראש חודש ניסן היה", הרי ש"עוד נגע אחד אביא על פרעה" - מכת בכורות שהביא הקב"ה על פרעה, נאמר קודם ר"ח ניסן, וכיצד מתיישבים דברי הרמב"ן אלו עם אלו.


אלכס
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 334
הצטרף: 19 יולי 2016, 14:17
נתן תודה: 99 פעמים
קיבל תודה: 93 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בא - זמן מכות ארבה וחושך

שליחה על ידי אלכס » 18 ינואר 2018, 23:33

בכור זהב מקשה כן ומיישב כמובא בסמוך
וראה עוד בהערות על הרמב"ן בהוצאת מוסד הרב קוק
כור זהב.JPG
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


בן ישיבה
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 414
הצטרף: 15 פברואר 2016, 17:58
נתן תודה: 134 פעמים
קיבל תודה: 157 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בא - זמן מכות ארבה וחושך

שליחה על ידי בן ישיבה » 20 ינואר 2018, 22:46

אלכס כתב:בכור זהב מקשה כן ומיישב כמובא בסמוך
וראה עוד בהערות על הרמב"ן בהוצאת מוסד הרב קוק
כור זהב.JPG
כעין זה יעויין ברבינו בחיי, שביאר כן בד' הרמב"ן ואכן מבאר שם דמכת ארבה אכן היה באדר, ומבאר שם באריכות דמכת דם היה בחודש אב, וארבה היה באדר, (רבינו בחיי לא מתייחס לקושיא זו בד' הרמב"ן, אלא בלא קושיא זו הוא מבאר ד' הרמב"ן דעיקר כוונתו שזה היה בסמיכות) יעו"ש. אלא דברבינו בחיי גופא משמע דחשך כן היה בניסן, ויל"ע בדבריו,


משה נפתלי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 548
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 168 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בא - זמן מכות ארבה וחושך

שליחה על ידי משה נפתלי » 31 ינואר 2020, 12:41

פשר פרשה כתב:
18 ינואר 2018, 20:47
בדברי הרמב"ן מבואר כי מכות הארבה והחושך היה בחודש ניסן, באותו החודש בו נגאלו.
וכתב על כך בספר 'דברי יואל':
נמצא לפי חשבונו דשלש המכות היו בניסן: ארבה, חושך ומכת בכורות. ומכת ארבה נמשך עד ז' בניסן, ומכת חושך מפורש בקרא שהיתה ששה ימים, ואפשר דבשבת לא היתה מכת החשך משמשת, לפי הטעם שנזכר במדרש שיהיו ישראל מקברים מתיהם, דטעם זה לא שייך בשבת. ולפי זה נשלמה מכת חשך בערב פסח, ובלילה היתה מכת בכורות, נמצא דבעשור לחודש שהוא שבת הגדול היה בתוך ימי החושך.
ועל פי זה מובן מה שאמר משה לפרעה: 'כה אמר יי, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים', ולא פירש לו איזה לילה, כי הכוונה היתה ללילה הבא, שהוא ליל חמשה עשר.
 


קדמא ואזלא
מאמרים: 0
הודעות: 130
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 34 פעמים
קיבל תודה: 58 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בא - זמן מכות ארבה וחושך

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 31 ינואר 2020, 12:51

משה נפתלי כתב:
31 ינואר 2020, 12:41
פשר פרשה כתב:
18 ינואר 2018, 20:47
בדברי הרמב"ן מבואר כי מכות הארבה והחושך היה בחודש ניסן, באותו החודש בו נגאלו.
וכתב על כך בספר 'דברי יואל':
נמצא לפי חשבונו דשלש המכות היו בניסן: ארבה, חושך ומכת בכורות. ומכת ארבה נמשך עד ז' בניסן, ומכת חושך מפורש בקרא שהיתה ששה ימים, ואפשר דבשבת לא היתה מכת החשך משמשת, לפי הטעם שנזכר במדרש שיהיו ישראל מקברים מתיהם, דטעם זה לא שייך בשבת. ולפי זה נשלמה מכת חשך בערב פסח, ובלילה היתה מכת בכורות, נמצא דבעשור לחודש שהוא שבת הגדול היה בתוך ימי החושך.
ועל פי זה מובן מה שאמר משה לפרעה: 'כה אמר יי, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים', ולא פירש לו איזה לילה, כי הכוונה היתה ללילה הבא, שהוא ליל חמשה עשר.
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ד עמוד א
רב אשי אמר: בפלגא אורתא דתליסר נגהי ארבסר הוה קאי, והכי קאמר משה לישראל: אמר הקדוש ברוך הוא, למחר כחצות הלילה כי האידנא, אני יוצא בתוך מצרים. 

ועי' שכל טוב (בובר) שמות פרשת בא פרק יא:
ד) ויאמר משה כה אמר ה'. דבר זה אמרו משה בעודו לפני פרעה בשעה שאמר לו פרעה לך מעלי (שמות י כח), והענין מוקדם ומאוחר, כי לפי שעה נצנצה עליו רוח הקודש ונתנבא שם, ודומה לענין זה כה אמר ה' אלהי ישראל שימו איש חרבו על יריכו (שם לב כז), כה אמר ה' [כעת מחר] סאה סולת בשקל (מ"ב ז א), שלפי שעה נצנצה עליהם רוח הקדש ונתנבאו. ואף על פי דפליגי רבנן בהא מילתא ר' זירא ור' אשי, חד אמר משה באורתא דתליסר נגהי ארביסר הוי קאי, דהיינו כשהחשיך יום י"ג בניסן והוה ליליא דלמחר כדנגה הוי י"ד בניסן, דהיינו לילי י"ד בניסן ממש בפלגיה דליליא הוי קאי ואמר להו לישראל כה אמר ה' לילה אחר דהיינו ט"ו בניסן בשעה זו אני יוצא בתוך מצרים, וחד אמר וודאי הוה ידע פלגא דליליא אימת, והאי דאמר כחצות, קסבר דלמא טעו איצטגניני פרעה ויאמרו לו משה בדאי הוא ומלכו בדא דאמר מר למוד לשונך לומר איני יודע שמא תתבדה ותאחוז, לא סבירא לן אלא כמ"ד וודאי הוי ידע, משום דליכא למימר דבליליא הוה הקדוש ברוך הוא מידבר עם משה כשאר הנביאים, וליכא למימר דבחצות הלילה הוי קאי קומי פרעה ומתנבא, דהא בהדיא אשכחן דלפרעה הוה אמר וירדו כל עבדיך אלה אלי וגו' (שמות יא ח), אלא ביום הוה קאי, והוי ליה למימר בחצות כדאמר ליה קב"ה, אלא אמר כה אמר ה' כחצות הלילה, אמר שמא יטעו איצטגניני פרעה מתוך שיקומו בצעקתם וידמו שהוא אחר חצות או קודם חצות ויחשבוהו כמבדה: 


יואל נהרי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 665
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 206 פעמים
קיבל תודה: 264 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בא - זמן מכות ארבה וחושך

שליחה על ידי יואל נהרי » 31 ינואר 2020, 14:05

קדמא ואזלא כתב:
31 ינואר 2020, 12:51
משה נפתלי כתב:
31 ינואר 2020, 12:41
פשר פרשה כתב:
18 ינואר 2018, 20:47
בדברי הרמב"ן מבואר כי מכות הארבה והחושך היה בחודש ניסן, באותו החודש בו נגאלו.
וכתב על כך בספר 'דברי יואל':
נמצא לפי חשבונו דשלש המכות היו בניסן: ארבה, חושך ומכת בכורות. ומכת ארבה נמשך עד ז' בניסן, ומכת חושך מפורש בקרא שהיתה ששה ימים, ואפשר דבשבת לא היתה מכת החשך משמשת, לפי הטעם שנזכר במדרש שיהיו ישראל מקברים מתיהם, דטעם זה לא שייך בשבת. ולפי זה נשלמה מכת חשך בערב פסח, ובלילה היתה מכת בכורות, נמצא דבעשור לחודש שהוא שבת הגדול היה בתוך ימי החושך.
ועל פי זה מובן מה שאמר משה לפרעה: 'כה אמר יי, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים', ולא פירש לו איזה לילה, כי הכוונה היתה ללילה הבא, שהוא ליל חמשה עשר.
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ד עמוד א
רב אשי אמר: בפלגא אורתא דתליסר נגהי ארבסר הוה קאי, והכי קאמר משה לישראל: אמר הקדוש ברוך הוא, למחר כחצות הלילה כי האידנא, אני יוצא בתוך מצרים. 

ועי' שכל טוב (בובר) שמות פרשת בא פרק יא:
ד) ויאמר משה כה אמר ה'. דבר זה אמרו משה בעודו לפני פרעה בשעה שאמר לו פרעה לך מעלי (שמות י כח), והענין מוקדם ומאוחר, כי לפי שעה נצנצה עליו רוח הקודש ונתנבא שם, ודומה לענין זה כה אמר ה' אלהי ישראל שימו איש חרבו על יריכו (שם לב כז), כה אמר ה' [כעת מחר] סאה סולת בשקל (מ"ב ז א), שלפי שעה נצנצה עליהם רוח הקדש ונתנבאו. ואף על פי דפליגי רבנן בהא מילתא ר' זירא ור' אשי, חד אמר משה באורתא דתליסר נגהי ארביסר הוי קאי, דהיינו כשהחשיך יום י"ג בניסן והוה ליליא דלמחר כדנגה הוי י"ד בניסן, דהיינו לילי י"ד בניסן ממש בפלגיה דליליא הוי קאי ואמר להו לישראל כה אמר ה' לילה אחר דהיינו ט"ו בניסן בשעה זו אני יוצא בתוך מצרים, וחד אמר וודאי הוה ידע פלגא דליליא אימת, והאי דאמר כחצות, קסבר דלמא טעו איצטגניני פרעה ויאמרו לו משה בדאי הוא ומלכו בדא דאמר מר למוד לשונך לומר איני יודע שמא תתבדה ותאחוז, לא סבירא לן אלא כמ"ד וודאי הוי ידע, משום דליכא למימר דבליליא הוה הקדוש ברוך הוא מידבר עם משה כשאר הנביאים, וליכא למימר דבחצות הלילה הוי קאי קומי פרעה ומתנבא, דהא בהדיא אשכחן דלפרעה הוה אמר וירדו כל עבדיך אלה אלי וגו' (שמות יא ח), אלא ביום הוה קאי, והוי ליה למימר בחצות כדאמר ליה קב"ה, אלא אמר כה אמר ה' כחצות הלילה, אמר שמא יטעו איצטגניני פרעה מתוך שיקומו בצעקתם וידמו שהוא אחר חצות או קודם חצות ויחשבוהו כמבדה: 
לכאו' זו שאלה על הרמב"ן, שאומר בפשיטות שזה היה לפני ניסן, ובגמ' חזי' שהיה בער"פ ?

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • ידעתי כי טרם תיראון - מכת ברד ארבה
  על ידי נדיב לב » 01 פברואר 2020, 22:19 » ב שמות
  4 תגובות
  46 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי נדיב לב
  02 פברואר 2020, 20:26
 • פרשת בא - ג' מכות
  על ידי שלומי טויסיג » 30 ינואר 2020, 17:32 » ב תנ"ך ופרשת שבוע
  5 תגובות
  83 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יאיר
  31 ינואר 2020, 00:35
 • קושיא על זמן צאת השבת הכתוב בלוחות, שאת זמן זה יסד הרב טיקוצ'ינסקי זצ"ל
  על ידי אאא » 01 יולי 2019, 22:47 » ב בית המדרש
  12 תגובות
  1391 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי אאא
  04 יולי 2019, 17:34
 • מכות דף ב
  על ידי הלמדן » 16 יוני 2019, 21:01 » ב מכות
  0 תגובות
  110 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי הלמדן
  16 יוני 2019, 21:01
 • כי ינצו אנשים יחדיו - סופן לבוא לידי מכות
  על ידי במבי » 12 ספטמבר 2019, 21:09 » ב תנ"ך ופרשת שבוע
  1 תגובות
  51 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי ayedavid
  12 ספטמבר 2019, 21:25

חזור אל “בא”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים