פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק
סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
פשר פרשה
מנהל תוכן
מאמרים: 0
הודעות: 36
הצטרף: 15 ינואר 2018, 23:16
קיבל תודה: 4 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי פשר פרשה » 24 ינואר 2018, 12:33

גדרי חצי שיעור

שאלה שנשלחה ע"י אחד מהת"ח חברי הפורום שליט"א:

אל יצא איש ממקומו ביום השביעי (שמות טז, כט).
הראשונים נחלקו בזה לשלוש שיטות. י"א דמכאן למדים לאיסור תחומין דאורייתא, וגדר "מקומו" של אדם הוא אלפיים אמה, י"א ד"מקומו" מן התורה הוא רק בג' פרסאות, ושיעור אלפיים אמה הוא רק מדרבנן, וי"א דמן התורה ליכא איסור תחומין כלל, ומאי דכתיב הכא לא לאיסור תחומין אתא אלא לאיסור הוצאה מרשות לרשות [כמבואר כ"ז במנחת חינוך באורך].

והנה, קיימא לן נמי דיש איסור דאורייתא לטלטל יותר מד"א ברה"ר. ובהגהות יעב"ץ (שבת קנג) הקשה היאך מותר מן התורה לטלטל אף אמה אחת, והלא עובר בזה באיסור חצי שיעור, ותירץ דלא חזי לאצטרופי כיון דבשעה שעוצר הוי נחה לחפץ, ותו אינו יכול להצטרף המשך הליכתו עם מה שכבר הלך מקודם, וביומא אמרינן דדוקא היכא דחזי לאצטרופי אסור.

ומעתה יש להעיר לגבי איסור תחומין כנ"ל, אליבא דכל הנהי שיטות ראשונים שזכרנו, דמשמע דמן התורה מותר לילך עכ"פ עד אלפיים אמה או יותר, ולכאורה כיון דקיימא לן כרבי יוחנן דחצי שיעור אסור מן התורה, א"כ באמה אחת היה לו ליאסר, והכא שפיר הוי חזי לאיצטרופי. וצ"ב בכ"ז.

ערכים:


כרם
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 373
הצטרף: 13 ספטמבר 2017, 15:52
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 117 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי כרם » 24 ינואר 2018, 13:51

פשר פרשה כתב:
גדרי חצי שיעור
שאלה שנשלחה ע"י אחד מהת"ח חברי הפורום שליט"א:

אל יצא איש ממקומו ביום השביעי (שמות טז, כט).
הראשונים נחלקו בזה לשלוש שיטות. י"א דמכאן למדים לאיסור תחומין דאורייתא, וגדר "מקומו" של אדם הוא אלפיים אמה, י"א ד"מקומו" מן התורה הוא רק בג' פרסאות, ושיעור אלפיים אמה הוא רק מדרבנן, וי"א דמן התורה ליכא איסור תחומין כלל, ומאי דכתיב הכא לא לאיסור תחומין אתא אלא לאיסור הוצאה מרשות לרשות [כמבואר כ"ז במנחת חינוך באורך].

והנה, קיימא לן נמי דיש איסור דאורייתא לילך יותר מד"א ברה"ר. ובהגהות יעב"ץ (שבת קנג) הקשה היאך מותר מן התורה ללכת אף אמה אחת, והלא עובר בזה באיסור חצי שיעור, ותירץ דלא חזי לאצטרופי כיון דבשעה שעוצר תו אינו יכול להצטרף המשך הליכתו עם מה שכבר הלך מקודם, וביומא אמרינן דדוקא היכא דחזי לאצטרופי אסור.

ומעתה יש להעיר לגבי איסור תחומין כנ"ל, אליבא דכל הנהי שיטות ראשונים שזכרנו, דמשמע דמן התורה מותר לילך עכ"פ עד אלפיים אמה או יותר, ולכאורה כיון דקיימא לן כרבי יוחנן דחצי שיעור אסור מן התורה, א"כ באמה אחת היה לו ליאסר, והכא שפיר הוי חזי לאיצטרופי. וצ"ב בכ"ז.
לא הבנתי.
יש איסור דאורייתא לילך יותר מד"א ברה"ר?

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
פשר פרשה
מנהל תוכן
מאמרים: 0
הודעות: 36
הצטרף: 15 ינואר 2018, 23:16
קיבל תודה: 4 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי פשר פרשה » 24 ינואר 2018, 14:14

כרם כתב:לא הבנתי.
יש איסור דאורייתא לילך יותר מד"א ברה"ר?
בודאי שאין איסור. ערכתי ותיקנתי. תודה.


יצחק
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1043
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 333 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי יצחק » 24 ינואר 2018, 14:17

לכאורה כל הענין של ח"ש לא שייך כאן דכיון שהוא מקומו הרי זה דומה למי שהולך בתוך רה"י וה"נ מי שהולך בתוך תחום העיר הוא לא יוצא כלל ממקומו ואפילו לא חצי שיעור. אלא שהיעב"ץ הקשה שפיר דשאני ד"א ברשות הרבים שאפילו אם הוא הולך רק אמה אחת יש כאן קביעות מקום חדשה (והראיה שכעת אחרי שעשה הנחה במקום החדש מודדים לו ד"א מהמקום החדש), ואמנם הקביעות מקום הזו היא במרחק פחות מד"א מהמקום הקודם אבל במהות המקום יש בו קצת ענין של מקום חדש ולא גרע מחצי שיעור, וע"ז תירץ דלא חזי להצטרופי, אבל בכל האופנים הנ"ל אין בהם אפילו ח"ש.


גבריאל פולארד
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 406
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 666 פעמים
קיבל תודה: 214 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 24 ינואר 2018, 14:31

עי' דברי יחזקאל סי' י' (כמדומני, אולי י"ג)


אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1472
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 673 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי אוריאל » 24 ינואר 2018, 15:25

ידוע ששיטת החכם צבי דאיסור חצי שיעור לא נאמר אלא לגבי איסורי אכילה, כמו לאכול ביו"כ וכדו', ולא באיסורי שבת. ולפ"ז א"ש שתי הקושיות.


תלמיד ותיק
מאמרים: 0
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי תלמיד ותיק » 24 ינואר 2018, 15:55

לגבי מש"כ שחצי שיעור אינו אלא באיסור אכילה, עי' שבת עד. ורש"י ד"ה וכי מותר וביאור הלכה סי' שמ סעיף א ד"ה על, דמשמע דאסור להעביר חצי גרוגרת ד' אמות ברה"ר מה"ת מדין חצי שיעור, אך מ"מ אם העביר גרוגרת שלימה ב' אמות ברה"ר ליכא איסור כלל מה"ת, וכן יש איסור לבשל חצי גרוגרת מה"ת, ומ"מ אם יבשל גרוגרת שלימה פחות ממאכל בן דרוסאי לא הוי איסור מה"ת, והיינו טעמא דרק חצי שיעור אסור מן התורה אבל חצי מלאכה אין שם מלאכה עליה כלל, ואין בזה שום איסור מה"ת, עי' פמ"ג פתיחה להל' שבת, שפ"א שבת ב. עד., אבנ"ז או"ח סי' קפז, ותוצאות חיים סי' ח, ועי' שדי חמד כללים מערכת ח כלל ג ד ה באורך.


שומע כעונה
מאמרים: 0
הודעות: 127
הצטרף: 01 ספטמבר 2017, 10:28
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 75 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי שומע כעונה » 24 ינואר 2018, 20:29

תלמיד ותיק כתב:לגבי מש"כ שחצי שיעור אינו אלא באיסור אכילה, עי' שבת עד. ורש"י ד"ה וכי מותר וביאור הלכה סי' שמ סעיף א ד"ה על, דמשמע דאסור להעביר חצי גרוגרת ד' אמות ברה"ר מה"ת מדין חצי שיעור, אך מ"מ אם העביר גרוגרת שלימה ב' אמות ברה"ר ליכא איסור כלל מה"ת, וכן יש איסור לבשל חצי גרוגרת מה"ת, ומ"מ אם יבשל גרוגרת שלימה פחות ממאכל בן דרוסאי לא הוי איסור מה"ת, והיינו טעמא דרק חצי שיעור אסור מן התורה אבל חצי מלאכה אין שם מלאכה עליה כלל, ואין בזה שום איסור מה"ת, עי' פמ"ג פתיחה להל' שבת, שפ"א שבת ב. עד., אבנ"ז או"ח סי' קפז, ותוצאות חיים סי' ח, ועי' שדי חמד כללים מערכת ח כלל ג ד ה באורך.
דפח"ח - ומתלמיד יותר מכולם...
להוסיף על דבריו, דאין לומר דהמהלך פחות מאלפיים אמה עושה חצי מלאכה, דאינו עושה לא חצי מלאכה ולא כלום, דאין שום איסור להלך פחות מכך רק שאם יעבור אלפיים אמה שוב אינו יכול לילך אפי' אמה אחת שבכל מהלך ולו הקטן ביותר עובר באיסור, ובמהלך פחות מאלפיים אמה אינו עובר אפי' על חצי מלאכה.


אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1472
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 673 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי אוריאל » 25 ינואר 2018, 16:09

שמעתי פעם שישנה שיטה שבכל איסור שהשיעור שלו מפורש בתורה, לא שייך בו חצי שיעור.
ויש לחקור אם "ממקומו" נחשב כשיעור המפורש בתורה [ושאני מאיסור אכילה בכזית למשל, שהוא הל"מ, וועיין מל"מ פ"ז מהל' חו"מ], ולפ"ז אתי שפיר.


אור זרוע
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 220 פעמים
קיבל תודה: 284 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי אור זרוע » 25 ינואר 2018, 16:38

פשר פרשה כתב:ומעתה יש להעיר לגבי איסור תחומין כנ"ל, אליבא דכל הנהי שיטות ראשונים שזכרנו, דמשמע דמן התורה מותר לילך עכ"פ עד אלפיים אמה או יותר, ולכאורה כיון דקיימא לן כרבי יוחנן דחצי שיעור אסור מן התורה, א"כ באמה אחת היה לו ליאסר, והכא שפיר הוי חזי לאיצטרופי. וצ"ב בכ"ז.
כבר תירצו מקודם ואחזור בסגנון אחר: הגדר של איסור תחומין אינו שאסור ללכת בשבת שיעור של 2001 אמה, כפי שמשמע מלשון השאלה, אלא שאסור לצאת מחוץ לגבולות התחום. וממילא ברור שלהליכה בתוך התחום אין שום קשר והצטרפות עם איסור היציאה מחוץ לתחום.


אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1472
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 673 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי אוריאל » 25 ינואר 2018, 16:41

אור זרוע כתב:
פשר פרשה כתב:ומעתה יש להעיר לגבי איסור תחומין כנ"ל, אליבא דכל הנהי שיטות ראשונים שזכרנו, דמשמע דמן התורה מותר לילך עכ"פ עד אלפיים אמה או יותר, ולכאורה כיון דקיימא לן כרבי יוחנן דחצי שיעור אסור מן התורה, א"כ באמה אחת היה לו ליאסר, והכא שפיר הוי חזי לאיצטרופי. וצ"ב בכ"ז.
כבר תירצו מקודם ואחזור בסגנון אחר: הגדר של איסור תחומין אינו שאסור ללכת בשבת שיעור של 2001 אמה, כפי שמשמע מלשון השאלה, אלא שאסור לצאת מחוץ לגבולות התחום. וממילא ברור שלהליכה בתוך התחום אין שום קשר והצטרפות עם איסור היציאה מחוץ לתחום.
התירוץ אינו מובן. הרי גם טלטול של ד"א ברה"ר אינו "שיעור", אלא היינו כי תוך ד"א זהו מקומו של אדם, ואין הבדל בין ההיתר של טלטול בתוך ד"א לבין הליכה של יותר מאלפיים אמה, ולכן עד כמה שהיעב"ץ הקשה על טלטול ד"א, צריך להבין גם את הענין של תחומין.
ואמנם לולי דברי היעב"ץ היה ניתן לתרץ כמו שכתבתם, וזהו תירוץ מרווח, מכל מקום הקושיא לכאורה [כך אני הבנתי בכל אופן] היתה על שיטת היעב"ץ.


אור זרוע
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 220 פעמים
קיבל תודה: 284 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי אור זרוע » 26 ינואר 2018, 13:36

להלן מתוך אנציקלופדיה תלמודית ערך חצי שיעור (ההערות הועתקו חלקית).
מותר להעביר דבר ברשות הרבים פחות מארבע אמות, ואינו אסור מדין חצי שיעור, אם לפי ששיעורו מפורש כתורה, שכן למדים שיעור ארבע אמות מן הכתוב: שבו איש תחתיו, ואין חצי של שיעור המפורש בתורה אסור מן התורה, ואף חכמים לא אסרוהו (שו"ת חוות יאיר סי' טו), או לפי שהעברת חפץ פחות מארבע אמות חצי מלאכה היא ולא חצי שיעור (פמ"ג או"ח בסוף הפתיחה להל' שבת; בית מאיר שם. ועי' פמ"ג שם טעם נוסף לפי שהוא הל"מ). ויש שכתבו הטעם לדעת הסוברים ששיעור ארבע אמות האמור במעביר ברשות הרבים הוא שיעור רשות, והמעביר ארבע אמות כמוציא מרשות לרשות, בתוך ארבע אמות הרי זה כמעביר בביתו מזוית לזוית, שאין בה התחלת איסור כל עיקר (שו"ת ברית יעקב או"ח סי' ב; שו"ת בית יצחק או"ח סי' י, וכעי"ז כ' בבנין עולם או"ח סי' יט ס"ק כא. ועי' ריטב"א (רייכמן) שבת עד א שכ' שמעביר פחות פחות מד"א אינו אסור מה"ת, דבהא ליכא שום עקירת חפץ ממקומו, ועי' בהג' המו"ל שם ציון 378. וע"ע מוציא שי"א שבד"א ברה"ר כל הד"א הם חלקי האיסור. ועי' בבית מאיר או"ח סי' שמז ובגבורת ארי יומא עד א ובית יצחק שם טעם נוסף להתיר, שכיון שעקר ע"מ להעביר פחות מד"א, אינו חזל"א, וע"ע הנ"ל).

באיסור תחומין, להסוברים שאסור מן התורה לצאת חוץ לאלפיים אמה או חוץ לשלשה פרסאות, אין איסור לצאת ממקומו בתוך התחום משום חצי שיעור, אם לפי ששיעורו מפורש בתורה (שו"ת חוות יאיר שם, ועי' חת"ס שבת עד א.), או לפי שכל תוך התחום הוא כביתו ורשותו, והאיסור מתחיל כשיוצא מחוץ לרשותו (ברית יעקב שם), או לפי שאיסור חצי שיעור הוא משום שמא יטעה וישלים את השיעור, ואם יצא חוץ לתחום בטעות אין בו איסור מן התורה שאין זו מלאכת מחשבת (ספר יהושע פסקים וכתבים סי' לא, ומ' שם שהוא טעם לכל מלאכות שבת).


יצחק
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1043
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 333 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי יצחק » 26 ינואר 2018, 13:55

אוריאל כתב:
אור זרוע כתב:
פשר פרשה כתב:ומעתה יש להעיר לגבי איסור תחומין כנ"ל, אליבא דכל הנהי שיטות ראשונים שזכרנו, דמשמע דמן התורה מותר לילך עכ"פ עד אלפיים אמה או יותר, ולכאורה כיון דקיימא לן כרבי יוחנן דחצי שיעור אסור מן התורה, א"כ באמה אחת היה לו ליאסר, והכא שפיר הוי חזי לאיצטרופי. וצ"ב בכ"ז.
כבר תירצו מקודם ואחזור בסגנון אחר: הגדר של איסור תחומין אינו שאסור ללכת בשבת שיעור של 2001 אמה, כפי שמשמע מלשון השאלה, אלא שאסור לצאת מחוץ לגבולות התחום. וממילא ברור שלהליכה בתוך התחום אין שום קשר והצטרפות עם איסור היציאה מחוץ לתחום.
התירוץ אינו מובן. הרי גם טלטול של ד"א ברה"ר אינו "שיעור", אלא היינו כי תוך ד"א זהו מקומו של אדם, ואין הבדל בין ההיתר של טלטול בתוך ד"א לבין הליכה של יותר מאלפיים אמה, ולכן עד כמה שהיעב"ץ הקשה על טלטול ד"א, צריך להבין גם את הענין של תחומין.
לעיל התייחסתי לנקודה הזו וכתבתי שהיעב"ץ הקשה שפיר משום שאמנם ד"א הוא "מקומו" של אדם אבל כאשר הוא נח במרחק של אמה אחת הרי הוא קובע ד"א חדשים שמתוכם ג' אמות הם היו מקומו הישן ואמה אחת היא מקומו החדש, נמצא שהד"א החדשים שלו הם מקום "חדש - ישן", וזה דומה לחצי שיעור [אולי זה "חצי שיעור באיכות" (יותר מדויק לומר "חצי איסור" או איסור קלוש) שזה יותר חמור מחצי שיעור בכמות].
עצם ההנחה שד"א הוא לא שיעור אלא גדר מקום בעלמא ממש כמו יציאה מרה"י, זה בכלל לא ברור והרבה האריכו בזה בראיות שונות.

סמל אישי של משתמש

זענדל
מאמרים: 0
הודעות: 60
הצטרף: 19 ינואר 2018, 11:44
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 17 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי זענדל » 28 ינואר 2018, 10:19

גבריאל פולארד כתב:עי' דברי יחזקאל סי' י' (כמדומני, אולי י"ג)
ציון ברור:
"דברי יחזקאל" להג"ר יחזקאל ברשטין סימן ז' ענף א בהג"ה (מצו"ב צילום):
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש

זענדל
מאמרים: 0
הודעות: 60
הצטרף: 19 ינואר 2018, 11:44
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 17 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי זענדל » 28 ינואר 2018, 10:32

קושיא זו הקשה [כאמור בשו"ת חות יאיר סימן טו, וב]בשו"ת שאילת שלום (מהדו"ת סימן א) בשם ספר יהושע להגאון מהרי"ה באב"ד ממטארנפאל (פסקים וכתבי אות ל"א)
ובחידושי חת"ס שבת עד ע"א,
וכן בשו"ת בית שערים (או"ח סימן קל"ט) ומתרץ כמה תירוצים,
וכן בספר חיי אשר - מילר (סימן קפב),
ובשו"ת חכם צבי (ליקוטים סימן קלד) ובמהר"ץ חיות שבת עד העירו על החו"י, יעו"ש.


אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1472
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 673 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בשלח - גדרי חצי שיעור

שליחה על ידי אוריאל » 29 ינואר 2018, 18:16

לא אמנע מלהזכיר כאן דבר פלא ממש, והוא שהחכם צבי כידוע חידש של"א חצ"ש אלא באיסורי אכילה, וכל האחרונים תמהו עליו והוכיחו לא כן מרש"י שבת עד. שמבואר שם שגם באופה שייך איסור חצי שיעור.
אמנם, בהסכמתו של הגאון האדר"ת זצ"ל לס' פסקי הגר"א, כתב שלפי דעתו, אדרבה "מאריכות לשונו של רש"י שם נראה להיפך, שהוא כדברי החכם צבי", והוא דבר פלא ממש.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • בדין חצי ממזר חצי כשר
  על ידי במבי » 14 נובמבר 2019, 14:58 » ב בית המדרש
  7 תגובות
  78 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי מכל מלמדי השכלתי
  15 נובמבר 2019, 15:13
 • חצי שיעור באיכות
  על ידי מבקש אמת » 24 מאי 2019, 11:11 » ב בית המדרש
  12 תגובות
  372 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי האחד בא לגור
  25 מאי 2019, 23:31
 • נשבע שלא לאכול חצי שיעור
  על ידי אוריאל » 15 אוקטובר 2019, 13:31 » ב בית המדרש
  4 תגובות
  42 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי שמעיה
  15 אוקטובר 2019, 21:23
 • חצי שיעור במצוות עשה
  על ידי איש קטן » 13 פברואר 2020, 01:23 » ב בית המדרש
  3 תגובות
  58 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי אבר כיונה
  13 פברואר 2020, 11:14
 • שיעור חזו"א ורח"נ, יש שיעור חדש?!
  על ידי פרלמן משה » 21 נובמבר 2019, 14:54 » ב הלכה ומנהג
  11 תגובות
  146 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי סופר המלך
  21 נובמבר 2019, 20:19

חזור אל “בשלח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים