דף 1 מתוך 1

לשנוא ולתעב דברים אסורים

נשלח: 10 אוגוסט 2017, 15:57
על ידי אוריאל
בפרשת השבוע אנו קוראים "ולא תביא תועבה אל ביתך... שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא". בפשטות אני מבין שכוונת התורה במילים "תעב תתעבנו", שצריך למאוס בדבר הזה ומוטל עלינו להמאיס אותו בעינינו.
וצ"ב שהרי מאידך ידועים דברי המדרש אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אלא אפשי והתורה אסרה לי. הרי שאל לו לאדם למאוס בחזיר, אדרבה, עליו לומר שאני רוצה בו, אלא שהקב"ה אסר.
ואני מנסה להבין, מתי התורה מבקשת שנמאיס את האיסור בעינינו ומתי לא. האם זהו דוקא בעבודה זרה, מפאת חומרתה?
אשמח לתגובותיכם

Re: לשנוא ולתעב דברים אסורים

נשלח: 10 אוגוסט 2017, 18:05
על ידי אלימלך
י"ל ע"פ מה שהרמב"ם [פ"ו מח' פרקים] מעמיד שמה שכתוב "אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר" נאמר דוקא על מצוות חוקיות אבל במצוות שכליות יש לתעב את העבירה, א"כ י"ל שלכן בע"ז שהיא מצוה שכלית יש מצוה לתעב.

Re: לשנוא ולתעב דברים אסורים

נשלח: 13 אוגוסט 2017, 10:03
על ידי אור זרוע
ועוד יש לומר שהכוונה שהדברים האסורים יהיו מאוסים על האדם מצד האיסור שבהם, והיינו שלא שיאמר שהוא מואס בהם מצד עצמם, אלא רק מפני שהתורה אסרה אותם על כן הוא מואס בהם בתכלית.

Re: לשנוא ולתעב דברים אסורים

נשלח: 13 אוגוסט 2017, 10:28
על ידי אוריאל
אור זרוע כתב:ועוד יש לומר שהכוונה שהדברים האסורים יהיו מאוסים על האדם מצד האיסור שבהם, והיינו שלא שיאמר שהוא מואס בהם מצד עצמם, אלא רק מפני שהתורה אסרה אותם על כן הוא מואס בהם בתכלית.
כלומר, שמה שאמרו שלא יאמר אדם "אי אפשי בבשר חזיר" היינו שלא יאמר ש"אני סתם ככה לא אוהב את זה", אבל בהחלט ראוי לומר "אני לא אוהב את זה, ואפילו מתעב את זה, כי הקב"ה אסר את זה". הבנתי נכון?

Re: לשנוא ולתעב דברים אסורים

נשלח: 14 אוגוסט 2017, 20:42
על ידי אור זרוע
אוריאל כתב:
אור זרוע כתב:ועוד יש לומר שהכוונה שהדברים האסורים יהיו מאוסים על האדם מצד האיסור שבהם, והיינו שלא שיאמר שהוא מואס בהם מצד עצמם, אלא רק מפני שהתורה אסרה אותם על כן הוא מואס בהם בתכלית.
כלומר, שמה שאמרו שלא יאמר אדם "אי אפשי בבשר חזיר" היינו שלא יאמר ש"אני סתם ככה לא אוהב את זה", אבל בהחלט ראוי לומר "אני לא אוהב את זה, ואפילו מתעב את זה, כי הקב"ה אסר את זה". הבנתי נכון?
בהחלט.

Re: לשנוא ולתעב דברים אסורים

נשלח: 15 אוגוסט 2017, 18:25
על ידי בן ישיבה
לפי המבואר בכל המצוות בתורה מסביב לעבודה זרה,
הרי שבעבודה זרה יש ענין מיוחד של להתרחק בתכלית הריחוק ממה שקשור לעבודה זרה, ונאמרו בזה הרבה מצוות הקשורים לזה, הן לגבי עבודה זרה עצמו והן לגבי הגויים עובדי עבודה זרה, וכפי המבואר בספר החינוך הרי שגם הריגת ז' עממין הוא גם מיסוד הריחוק והתיעוב לעבודה זרה, וכן מה שנאמר לגבי מסית וכד',
וההסבר לזה נראה ע"פ המבואר בס' החינוך במצוה תנ"ו, לגבי איסור לשמוע ממתנבא בשם עבודה זרה, וכ' החינוך בשרשי המצוה לפי שהטעות וכו' חסה התורה עלינו לבל נאבד אפילו שעה אחת מכל ימינו בפקפוק המחשבה הרעה ההיא, יתכן כי זה הוא ההסבר לשנאת עבודה זרה,
אך מה שמתבאר בבירור כי בעבודה זרה יש דינים רבים בתורה להתרחק ולשנוא בתכלית,

[ כל זה נראה לי לאמיתה של תורה, על אף שהביאור שכתב הרב אוריאל בהחלט נראה מכוון לאמיתה של תורה, אך אעפ"כ לגבי עבודה זרה נראה שיש בזה מצוות מיוחדות ואזהרות מהתורה לתעב ולרחק