דף 1 מתוך 1

פרשת וירא - וורטים

נשלח: 29 אוקטובר 2017, 13:22
על ידי אלימלך
לתועלת האשכול נא להקפיד:
1. לא להעלות וורטים על פרשה אחרת.
2. לא להעלות שאלות וקושיות בפרשה [אם אינן בגדר וורט] או על אחד מהוורטים.
3. לא להעלות שני וורטים משני ענינים בהודעה אחת.

פי"ח פסוק ח' "והוא עומד עליהם תחת העץ"

נשלח: 29 אוקטובר 2017, 13:25
על ידי אלימלך
פי' בהדר זקנים לבעלי התוס' "והוא עומד עליהם תחת העץ". שאברהם בתחילה אמר להם "והשענו תחת העץ" שיהיה להם צל. אמנם לגודל חפצו לקיים חסד בגופו עמד ועשה להם צל עם גופו [כי אברהם גדול היה בענקים] וזה הכונה והוא עומד עליהם- "תחת העץ" במקום העץ שאמר להם בתחילה.

פי"ח. למה אברהם לא עבר לגור בסדום?

נשלח: 29 אוקטובר 2017, 14:29
על ידי אלימלך
בפרשה מצאנו שאברהם אמר אולי יש עשרה צדיקים בתוך סדום, ועל פחות מעשרה לא שאל. ויש להקשות מדוע אברהם לא עבר לגור בסדום וכך היו נוספים צדיקים [אברהם, שרה, אליעזר ושאר תלמידי אברהם אבינו] ואם הוא טרח כ"כ להתפלל על אנשי סדום ואף לדבר קשות בעבורם, למה שלא יעבור לגור שם?
וי"ל.
1. נראה לומר שחלילה לגור עם רשעים, שהרי הוא עלול ללמוד ממעשיהם ועכ"פ בניו ותלמידיו.
2. י"ל שהוי חילול השם אם היה הולך לגור בסדום.
3. י"ל שכיון שאמר ללוט "הִפָּ֥רֶד נָ֖א מֵעָלָ֑י אִם־הַשְּׂמֹ֣אל וְאֵימִ֔נָה" לא יכל לעבור להתגורר שם.
4. נראה לומר שכל מה שה' נושא לכל המקום בעבור הצדיקים, היינו דוקא אם התגוררו שם לפני שנגזר עונש על המקום, אבל לא לאחר שכבר נגזר העונש.
5. בסדום לא היה יכול לעשות חסד ולקרב אנשים לה', ונמצא ההפסד יתר על הריוח.
6. לאחרונה בטיול במדבר יהודה מצאתי כתב ישן נושן שעל פיו בכלל לא מתחילה הקושיא. להלן ההעתק [מתורגם]
פרוטוקול.png
המסמך בא להמחיש תי' שודאי 'ועדת הקבלה' לא היתה נותנת לאברהם להתגורר בסדום

פי"ח פסוק יב' "ותצחק שרה בקרבה" וגו'

נשלח: 02 נובמבר 2017, 20:36
על ידי אלימלך
"(יב)וַתִּצְחַ֥ק שָׂרָ֖ה בְּקִרְבָּ֣הּ לֵאמֹ֑ר אַחֲרֵ֤י בְלֹתִי֙ הָֽיְתָה־לִּ֣י עֶדְנָ֔ה וַֽאדֹנִ֖י זָקֵֽן:(יג) וַיֹּ֥אמֶר ה' אֶל־אַבְרָהָ֑ם לָ֣מָּה זֶּה֩ צָחֲקָ֨ה שָׂרָ֜ה לֵאמֹ֗ר הַאַ֥ף אֻמְנָ֛ם אֵלֵ֖ד וַאֲנִ֥י זָקַֽנְתִּי"
הבעש"ט מבאר [בדרך רמז] עפ"י הזוה"ק שאברהם רומז לנשמה ושרה לגוף. והיצה"ר הנמצא בקרבו של אדם מצחק ומסיתו לחשוב "אחרי בלותי" בעפר "היית לי עדנה"? בתחית המתים, הלוא זה דבר בלתי אפשרי. ועוד שואל ואומר לגוף, הלא אתה גוף נגוף מוכרח לשמוע ליצר הרע מדין התורה שנאמר בה "והדרת פני זקן", וזהו אומרו "ואדוני זקן" היינו היצר הרע שהוא אדון להגוף הנקרא שרה "זקן" לעומת היצ"ט הנקרא ילד [כי היצה"ר נברא באדם בשעת לידתו והיצה"ט רק אח"כ]
הנה שאלות האלה שואל הגוף הנקרא שרה ומצחק, ובאה התשובה "ויאמר ה' אל אברהם"- זה הנשמה, "למה זה צחקה שרה"- בשתי שאלות אלו. "לאמר" רצה לומר אמור לה תירוץ שתי שאלות אלו, על הראשונה אמור "האף אמנם אלד", רצה לומר אם אני מוליד ובורא את האדם מטיפה מים בתחילת הוייתו במעי אמו, כל שכן שאוכל להחיות את האדם אחרי בלותו בעפר, שמכל מקום נשאר ממשות כדאיתא בדברי חז"ל (סנהדרין צ"א א) משני יוצרי חרס אחד מעפר ואחד ממים וכו', ועל השאלה השנית שהיצר הרע זקן מהיצ"ט באה התשובה "ואני"- כלומר ה' יתברך- "זקנתי" הוא עתיק יומין, והיצר טוב אומר דברי ה'.

Re: פי"ח פסוק ד' "יקח נא מעט מים" וכו'

נשלח: 12 נובמבר 2017, 16:02
על ידי אלימלך
"יֻקַּֽח־נָ֣א מְעַט־מַ֔יִם וְרַחֲצ֖וּ רַגְלֵיכֶ֑ם"
למה רק מעט?
1. כיון שהמים נועדו לרחוץ רגליהם, מדרך הנימוס לומר שצריך רק מעט מים, לומר שאין הרחיצה משום שרגליהם מלוכלכות אלא לשם התרעננות.
2. מפני שאת המים הביא שליח, לא רצה אברהם לעשות גמ"ח ע"י הטרחת שליח [רבי ישראל סלנטר]

פי"ח פכ"ד "צדיקים בתוך העיר"

נשלח: 25 אוקטובר 2018, 16:54
על ידי אלימלך
"אוּלַ֥י יֵ֛שׁ חֲמִשִּׁ֥ים צַדִּיקִ֖ם בְּת֣וֹךְ הָעִ֑יר"
למה אמר 'בתוך העיר' ולא בעיר?
יתכן לומר שעל דרך כלל אין לצדיק לגור במקום רשע ואם הוא גר שם אז הוא מביא על עצמו את העונש כי אוי לרשע ואוי לשכנו, אולם יש צדיקים שמגיעים למקום מסוים על מנת להשפיע וזהו 'בתוך העיר' שהם מנסים להשפיע על העיר ולהם מגיע להינצל.
[ויעוין ברש"ר שמפרש 'בתוך העיר' שמנסים להשפיע]