פרשת בהעלותך - גר שנתגייר כקטן שנולד - מקור הדין

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
בן ציון 4
הודעות: 19
הצטרף: 28 מאי 2018, 11:14
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פרשת בהעלותך - גר שנתגייר כקטן שנולד - מקור הדין

שליחה על ידי בן ציון 4 » 31 מאי 2018, 07:06

הנה ענין זה הוא נושא שיש להאריך בו טובא, ולא הבאתי כאן אלא מה שקשור לפרשתנו.
המהר"ל בגור אריה לחומש בראשית (פרק מו פסוק י) כתב להקשות בפרשתנו מפני מה היו בוכים על עסקי משפחותיהם דהא כיון שקבלו את התורה נעשו כגרים וגר שנתגייר כקטן שנולד, וז"ל “ואין להקשות דאם כן יהיו יוצאי מצרים מותרים בקרוביהם דהא קבלו עליהם את התורה ולא נולדו בחיוב ויהיו מותרים בקרוביהם, אין זה קשיא דהם הוכרחו לקבל דהא כפה עליהם הר כגיגית כדלקמן ולא אמרינן בזה דהוי כקטן שנולד, דודאי מי שנתגייר מעצמו כגון גוי כיון דלא היה צריך לגייר והוא מגייר עצמו הוי בריה אחרת לגמרי אבל ישראל שיצאו ממצרים כיון שהיו מחויבים לקבל את התורה והיו מוכרחים לזה אין זה כקטן שנולד כו'”. ומדבריו מבואר דביוצאי מצרים כיון שהתגיירו ע"י כפיה לא אמרינן כקטן שנולד. ומדבריו נראה דהא דהוי כקטן שנולד לא נפקא לן מקרא אלא מסברא, דכיון דמגייר עצמו מדעת נעשה בריה אחרת לגמרי.
וע"ע בחוות יאיר (סימן עט) שכתב דאע"ג דכקטן שנולד דמי מ"מ חייב להחזיר גזילה שגזל, וכתב בביאור דבריו “ויש להמתיק הענין בטוב טעם כי הענין שגר שנתגייר כקטן וכו' מפני שקבלת עול תורה ומצות מכפר על כל תועבת ה' אשר עשה [כי בגר שהיה גוי כופר בבורא עולם עסקינן] כמו תשובה מעליית' כאלו עשה אותו מעשה ביהדותו ועשה תשובה לכן לא יועיל לו גירותו בדבר שחייב עליו מיתת ב"ד כמו שלא יועיל ג"כ בישראל ע"י תשובה כו'”, עי"ש. מבואר מדבריו דמה שנחשב כקטן שנולד הוא מחמת שעושה תשובה על מעשיו הראשונים שמתחילה היה כופר בבורא עולם. ולדבריו נמי נראה דבמתן תורה כיון דהיה מתוך כפיה ואין הגרות באה מחמת תשובה אינו נחשב כקטן שנולד.
אבל החת"ס בחידושיו למסכת ע"ז (סד סע"א) כתב “ויגעתי הרבה ולא מצאתי מנ"ל לרבנן הא דכקטן שנולד ומותר באחותו ובתו ואמו והלא פ' גזל הגר אפשר דקאי אשתוקי ואסופי ישראל או עבד משוחרר דמעיקרא חמור והשתא אדם כדאי' בקידושי' ס"ב ע"ב ואפשר ה"ה למ"ד גוי אינו מטמא באהל א"כ מעיקרא אינו אדם ועכשיו פנים חדשות ודוחק ומכ"ש לרבנן דלית להו דרשא אתם קרוים אדם צע"ג”. מבואר מדבריו דפשיטא ליה דלא נפקא מסברא אלא מקרא ולכן טרח ולא מצא. וע"ע במשך חכמה פרשת ואתחנן (דברים פ"ה פסוק כז) שכתב על דברי החת"ס “ולדעתי פשוט דיצא להם דמסתמא היה ליוצאי מצרים נשים הרבה שהיו מאותן שאין בני נח מוזהרין עליהן ועמרם יוכיח שגדול הדור היה ונשא דודתו כו', ואיך אמר רחמנא אחר מתן תורה שובו לכם לאהליכם ואין אהלו אלא אשתו הלא אלו שנשאו קרובותיהם צריכים לפרוש מהם, ועל כרחך דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי”.
ובעיקר דברי האחרונים ע"ע בבעה"ט בביאור הפסוק “לא תטה משפט גר יתום” (דברים פרק כד פסוק יז), שכתב “ולא אמר גר ויתום לומר לך גר שנתגייר כקטן שנולד דמי”. ומדבריו מבואר דלא נפקא לן מסברא אלא מקרא, דכיון דכתיב גר יתום שמעינן דכל גר חשיב כיתום.

ערכים:


אור זרוע
משתמש ותיק
הודעות: 700
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 212 פעמים
קיבל תודה: 279 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בהעלותך - גר שנתגייר כקטן שנולד - מקור הדין

שליחה על ידי אור זרוע » 31 מאי 2018, 13:34

ייש"כ על הדברים. בענין הזה מצאתי נקודה מעניינת בהערות מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שבת פט, ב:
דל עשרין דלא ענשת עלייהו. ומבואר דעד היותו בן כ' אינו נענש בדיני שמים, ועי' בתשובות מהר"י באסן שחידש, דאף לגבי גר, כיון דקיי"ל גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, אינו נענש בדיני שמים אלא מזמן שיעבור עליו כ' שנה משעה שנתגייר, [ואף דלגבי דיני גדול, בודאי יש לו דיני גדול מיד, ואי"צ להמתין י"ג שנה משעה שנתגייר, היינו משום דהתם הוא תלוי במציאות, והרי גדול הוא, אבל לגבי שיעור בן כ', שאינו תלוי בגדלות, אלא הוא שיעור זמן שקבעה תורה, שפיר תלי משיעברו כ' שנה מגירותו].

והא דבני ישראל נענשו במדבר מיד, [וכדחזינן בעגל שהיו בשנה הראשונה לצאתם מארץ מצרים וכדו'], אף שעדיין לא עברו עליהם כ' שנה משעה שקבלו את התורה, היינו משום דלגבייהו לא היה הדין דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, וכדחזינן שהיו מתייחסים אחרי אבותיהם, והיה להם דיני אחים וכדו'.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2758
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 734 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בהעלותך - גר שנתגייר כקטן שנולד - מקור הדין

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 31 מאי 2018, 15:04

ר' @בן ציון 4 ישר כח על דבריך.
בענין הזה ר' ראובן קרלנשטיין בפרשה הקודמת יוצא מגדרו וכותב באריכות בענין הנז', ומייסד דבריו על פי המהר"ל הנז'. ראה שם ממש דברים נפלאים. בענין.


פותח הנושא
בן ציון 4
הודעות: 19
הצטרף: 28 מאי 2018, 11:14
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בהעלותך - גר שנתגייר כקטן שנולד - מקור הדין

שליחה על ידי בן ציון 4 » 31 מאי 2018, 21:00

הפקדתי שומרים כתב:ר' @בן ציון 4 ישר כח על דבריך.
בענין הזה ר' ראובן קרלנשטיין בפרשה הקודמת יוצא מגדרו וכותב באריכות בענין הנז', ומייסד דבריו על פי המהר"ל הנז'. ראה שם ממש דברים נפלאים. בענין.
אין לי את הספר הזה. ומ"מ כיון שהערת אכתוב מה שיש להעיר בדברי המהר"ל מיניה וביה.
הנה ידועים דברי המהר"ל בספרו תפארת ישראל (פרק לב) שכתב ליישב קושית תוס' במסכת שבת מפני מה הוצרך לכפות עליהם כגיגית דהא הקדימו נעשה לנשמע, והמהר"ל כתב לחדש בזה יסוד דאע"פ שקבלו מרצון מ"מ אין ראוי שתהיה קבלת התורה תלויה ברצון האדם דאם לא ירצה לא יקבלנה אלא דעיקר קבלתה תלוי בכפית הר כגיגית. עי"ש דבריו. ויסוד גדול הם בעבודת השי"ת.
ולכאורה דברי המהר"ל האלו סותרים לדבריו המובאים לעיל. דמדבריו בגור אריה נראה דעיקר קבלת התורה היתה מחמת הכפיה ולפיכך אינו נחשב כקטן שנולד ומדבריו בתפא"י נראה דעיקר הקבלה היתה אף ללא כפיה.
וצ"ל דאע"ג דרצו לקבל ללא כפיה מ"מ כיון דהוצרך לכפותם ממילא עיקר הקבלה תלויה בכפיה ואף כה"ג אין נעשה כקטן שנולד. וצ"ע בחילוק זה. ואכמ"ל.


ישי בן ישראל
הודעות: 160
הצטרף: 25 מרץ 2018, 18:18
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 60 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בהעלותך - גר שנתגייר כקטן שנולד - מקור הדין

שליחה על ידי ישי בן ישראל » 31 מאי 2018, 23:14

בן ציון 4 כתב:הנה ענין זה הוא נושא שיש להאריך בו טובא, ולא הבאתי כאן אלא מה שקשור לפרשתנו.
המהר"ל בגור אריה לחומש בראשית (פרק מו פסוק י) כתב להקשות בפרשתנו מפני מה היו בוכים על עסקי משפחותיהם דהא כיון שקבלו את התורה נעשו כגרים וגר שנתגייר כקטן שנולד, וז"ל “ואין להקשות דאם כן יהיו יוצאי מצרים מותרים בקרוביהם דהא קבלו עליהם את התורה ולא נולדו בחיוב ויהיו מותרים בקרוביהם, אין זה קשיא דהם הוכרחו לקבל דהא כפה עליהם הר כגיגית כדלקמן ולא אמרינן בזה דהוי כקטן שנולד, דודאי מי שנתגייר מעצמו כגון גוי כיון דלא היה צריך לגייר והוא מגייר עצמו הוי בריה אחרת לגמרי אבל ישראל שיצאו ממצרים כיון שהיו מחויבים לקבל את התורה והיו מוכרחים לזה אין זה כקטן שנולד כו'”. ומדבריו מבואר דביוצאי מצרים כיון שהתגיירו ע"י כפיה לא אמרינן כקטן שנולד. ומדבריו נראה דהא דהוי כקטן שנולד לא נפקא לן מקרא אלא מסברא, דכיון דמגייר עצמו מדעת נעשה בריה אחרת לגמרי.
כמדומה שי"ל הבנה אחרת בגו"א. מי שלא מחוייב בגירות ומגייר עצמו, הוא מכניס את עצמו למהלך חדש שלא הוכן לו מצד עצם בריאתו, ולכן חשוב כקטן שנולד. מי שנתחייב בגירות הרי שהגירות הוא מצד המהלך שאליה הוכן ונולד, ואין זה שינוי והיפוך במהותו (וממילא יתכן שגם לד' הגו"א הוא מקרא, רק שמבאר גדר הדין).
שו"ר שכעין דבריי אלו כתב הכלי חמדה לבאר בדברי הגו"א:
כלי חמדה.png
וכעי"ז כתב ג"כ גדול ההוגים בדרך המהר"ל, ר"י הוטנר (פחד יצחק שבועות כ):
"...וידובר בכאן פירוש לפירושו דהנה בכל מקום דבעינן רצון אין הכפייה מועילה אלא מתוך מה שאנו אומרים שהכפייה הולידה את גילויו של הרצון הפנימי שעד שעת הכפייה היה חתום ואטום ומקופל במעמקים והוא הדין והיא המדה גם בכפיית הר סיני דמצד היותם של הששים ריבוא מבני אברהם יצחק ויעקב אמרינן בהו שהכפייה לא היתה אלא גילוי רצון פנימי וגילוי זה הוא שעמד להם לקבל על עצמם כל פרשת הגירות ודעתו של מהר"ל היא דהך כללא דגר שנתגייר כקטן שנולד דמו לא נאמר אלא באופן שאין קבלת הגירות מתפרנסת מאיזה מאורע שאירע בעבר ועצם החלות של הגירות באה היא בתוקף הרגע שבו היא חלה בזה שפיר אקרינן דחידושה הוה כלידה אבל בגירות הסמוכה על שלחן העבר הרי סמיכות זו מפקיעתה מידי חידוש לידה..."
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
בן ציון 4
הודעות: 19
הצטרף: 28 מאי 2018, 11:14
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בהעלותך - גר שנתגייר כקטן שנולד - מקור הדין

שליחה על ידי בן ציון 4 » 01 יוני 2018, 08:36

תודה רבה על המקורות המחכימים.
לגופו של ענין אני כתבתי לפי מה שנראה בהבנת דברי המהר"ל ממש"כ הש"ש בהקדמה (ד"ה טרם יקראו והנה נחשף קלונם),
שעיקר הטעם הוא מחמת דהיתה הגרות באה ע"י כפיה. וכך היא ההבנה הפשוטה בדברי המהר"ל.
שבת שלום ומבורך.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2758
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 734 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בהעלותך - גר שנתגייר כקטן שנולד - מקור הדין

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 01 יוני 2018, 09:43

בן ציון 4 כתב:
הפקדתי שומרים כתב:ר' @בן ציון 4 ישר כח על דבריך.
בענין הזה ר' ראובן קרלנשטיין בפרשה הקודמת יוצא מגדרו וכותב באריכות בענין הנז', ומייסד דבריו על פי המהר"ל הנז'. ראה שם ממש דברים נפלאים. בענין.
אין לי את הספר הזה. ומ"מ כיון שהערת אכתוב מה שיש להעיר בדברי המהר"ל מיניה וביה.
הנה ידועים דברי המהר"ל בספרו תפארת ישראל (פרק לב) שכתב ליישב קושית תוס' במסכת שבת מפני מה הוצרך לכפות עליהם כגיגית דהא הקדימו נעשה לנשמע, והמהר"ל כתב לחדש בזה יסוד דאע"פ שקבלו מרצון מ"מ אין ראוי שתהיה קבלת התורה תלויה ברצון האדם דאם לא ירצה לא יקבלנה אלא דעיקר קבלתה תלוי בכפית הר כגיגית. עי"ש דבריו. ויסוד גדול הם בעבודת השי"ת.
ולכאורה דברי המהר"ל האלו סותרים לדבריו המובאים לעיל. דמדבריו בגור אריה נראה דעיקר קבלת התורה היתה מחמת הכפיה ולפיכך אינו נחשב כקטן שנולד ומדבריו בתפא"י נראה דעיקר הקבלה היתה אף ללא כפיה.
וצ"ל דאע"ג דרצו לקבל ללא כפיה מ"מ כיון דהוצרך לכפותם ממילא עיקר הקבלה תלויה בכפיה ואף כה"ג אין נעשה כקטן שנולד. וצ"ע בחילוק זה. ואכמ"ל.
הסתירה שהערת בד' המהר"ל, קודם שבאים לישבה, צריך לברר את גוף ד' המהר"ל בתפא"י הנז'. על יסוד הנז' של המהר"ל עולה השאלה, מה שייך לכפות על דבר שהאדם מקבל מרצונו. ועל כרחך הביאור בזה, שהן נכון שעמ"י בתחילה אמרו נעשה ונשמע, אולם היו שני דרכים להציג לעמ"י את התורה א. בדרך פשוטה ב. בדרך קשה שיכולה להרתיע. ומשום הטעם שהזכיר המהר"ל בתפא"י שאין ראוי ...תלויה ברצון האדם", הקב"ה הציג להם את התורה בדרך הקשה לגרום שירתעו וממילא יבוא בדרך כפיה, ואם כך שוב מתקימים ד' המהר"ל בתפא"י עם ד' בגור אריה. כ"ז מקופיא בלי לראות את התפא"י כולו ואם טעיתי העמדני על מקומי.


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 1716
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1159 פעמים
קיבל תודה: 218 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בהעלותך - גר שנתגייר כקטן שנולד - מקור הדין

שליחה על ידי מאן דהו » 03 יוני 2019, 00:28

בענין של גר שנתגייר כקטן שנולד דמי ראיתי בשם אחד מהאחרונים שכתב שגר שנתגייר עד גיל עשרים אינו נענש בידי אדם כמו ביהודי


בבבלי עז
הודעות: 77
הצטרף: 14 דצמבר 2018, 15:53
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת בהעלותך - גר שנתגייר כקטן שנולד - מקור הדין

שליחה על ידי בבבלי עז » 14 יוני 2019, 00:32

עיין מהר"י בסאן סימן ה' ובס' אוצר התורה עמ' קסג

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח