פרשת וישלח - האם הכאב גדול יותר ביום השלישי למילה?

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
ים סוף
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 364
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 166 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פרשת וישלח - האם הכאב גדול יותר ביום השלישי למילה?

שליחה על ידי ים סוף » 19 נובמבר 2018, 15:16

וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיוֹתָם כֹּאֲבִים

נחלקו המפרשים מאיזה טעם נבחר דוקא היום השלישי.

דאיתא בגמ' שבת פו. "מנין שמרחיצין את המילה ביום השלישי שחל להיות בשבת שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים" ולכאו' משמע דיום השלישי למילה קשה למכה יותר מב' הימים הראשונים.

וכן כ' בשפתי חכמים לעיל ריש פרשת וירא על פי' רש"י שם "וירא אליו" אמר רמב"ח יום שלישי למילתו היה ובא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו" וכ' השפ"ח "כי אז נתגבר החולי כמו שכתוב ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים"

והביא קו' מהר"ם דחזי' בגמ' דאדרבה סכנת יום שלישי פחותה מסכנת שני ימים הראשונים דאיתא בגמ' (שבת קלד:) "מרחיצין את הקטן בין מלפני מילה בין לאחר המילה ביום הראשון כדרכו וביום השלישי שחל להיות בשבת מזלפין עליו ביד אבל לא בכלי רבי אלעזר בן עזריה אומר מרחיצין את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים". ומשמע דהכאב הולך ופוחת והחי' הוא שאפילו ביום השלישי עדיין מותר להרחיץ לראב"ע, אבל בב' ימים ראשונים לכו"ע שרי.
וחי' דשאני מילת קטן ממילת גדול ודייק כן מדברי התרגום אונקלוס "והוה ביומא תליתאה כד תקיפו עליהון כיביהון" דמשמע דביום השלישי כאב המילה חזק יותר.

וכ"כ באבן עזרא וברבינו בחיי
אמנם הרשב"ם כ' בהיותם כאבים - לפי דרך ארץ ומשמע דיום שלישי אין הכוונה שלישי למילה כלל אלא שלישי לבריאת העולם שקשה הוא. ולפי"ז אין ראיה כלל מדברי התרגום דשייך לפרש כוונתו "ביומא תליתאה כד תקיפו עליהון כיביהון" דאיירי ביום השלישי ממש, ולא בשלישי למילה.
וראיתי שהביאו (מוסף רש"י) מדברי רש"י עצמו (תענית כז:) שכ' "דאדם נברא ביום ששי, ובכל יום שלישי הוי חלוש, כדכתיב (שם /בראשית/ לד) ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים."
ומשמע כהרשב"ם ודלא כהשפתי חכמים בשי' רש"י.

והנה בחזקוני בי' ענין יום השלישי בדרך אחר ז"ל "ולמה ביום השלישי לפי שביום אחד לא יספיקו אנשי העיר להמול ואפי' בשנים ובשלישי גמרו להמול".

וב'דעת זקנים' הביא פי' נוסף "ועי"ל ביום השלישי לעינוי דינה בהיותם כואבים שהיה יום ראשון למילתם."

ובשם ספר הישר הובא (הכתב והקבלה) שאין הכוונה כואבים על המילה אלא כואבים ומתחרטים ובאו להרוג את בני יעקב ולכן ביום השלישי דווקא.

ולפי"ד אין ראיה כלל שהיום השלישי כואב יותר וכמו שרואים בימינו שהמציאות אינה כך


שאר לעמו
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2548
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 395 פעמים
קיבל תודה: 754 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וישלח - האם הכאב גדול יותר ביום השלישי למילה?

שליחה על ידי שאר לעמו » 19 נובמבר 2018, 16:04

הראשונים נחלקו האם מחללים שבת רק על שלישי למילה, או גם על שלישי אבל כ"ש ראשון ושני. [מסתבר שמאז ומעולם כאב יותר בתחילה מאשר אחרי כן, אבל הגוף נחלש יותר. ובזה תלויה מח' הראשונים הנ"ל].
ולכל הראשונים בשלישי למילה איכא סכנתא, ומחללים עליו שבת להחם מים לרוחצו.
והמציאות בימינו לא מעלה ולא מורידה, כמו שהיום לא ידוע שמים חמים מחזקים גוף התינוק ומבריאים אותו דמשו"ה האידנא אסור להחם מים לתינוק בשבת.


פותח הנושא
ים סוף
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 364
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 166 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וישלח - האם הכאב גדול יותר ביום השלישי למילה?

שליחה על ידי ים סוף » 20 נובמבר 2018, 00:41

יישר כח להרב המכונה 'שאר לעמו', וקיצר לענ"ד במקום הצריך להאריך ואע"כ אמלא אחריו
וזה החלי בעהי"ת:

איתא במתני' (שבת קלד:) "מרחיצין את הקטן בין לפני המילה ובין לאחר המילה ומזלפין עליו ביד אבל לא בכלי רבי אלעזר בן עזריה אומר מרחיצין את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים".

ונחלקו הראשונים אי אפי' שלישי וכ"ש ראשון ושני, או"ד שלישי דוקא התיר ר"א.
דכ' רש"י (ד"ה וקדם) "דודאי מתניתין חמין שהוחמו בשבת נמי שרי בימים הראשונים ולר' אלעזר אף בשלישי מפני שמניעת חמין סכנה היא לו". ולהדיא דיום השלישי פחותה סכנתו משני ימים ראשונים.

וכ"כ הרבינו יונתן "משמע דר' אליעזר בן עזריה [גליון: ורבנן] בחמין שהוחמו בשבת פליגי. אבל בראשון ושני ליכא מאן דפליג דודאי מסוכן הוא ומחמין לו חמין בשבת. ויש מי שחולק האומר דדוקא ביום השלישי אבל לא ביום השני למילתו שיותר חולה ביום השלישי מביום שני, ואין (לו) [אלו] אלא דברי נביאות."

אמנם הרי"ף כ' ז"ל "ואמרי רבוואתא שהלכה כראב"ע ביום ג' וכ"ש בראשון שמרחיצין אותו כדרכו בין לפני המילה בין לאחר המילה"

ובר"ן (על הרי"ף) כ' "מרחיצין את הקטן ביום שלישי שחל להיות בשבת. ואיכא מ"ד דלאו דוקא בשלישי אלא עד יום השלישי וכ"ש בשני קאמר וא"ת והא כתיב ביום ג' בהיותם כואבים אלמא טפי מסתכן בג' מבשני י"ל שאע"פ שסכנת יום שני גדולה משלישי אפ"ה ביום ג' היו חלושין ביותר ולא היו יכולין לברוח ולהלחם אבל ביום שני עדיין לא תשש כחם ויום ראשון יוכיח שלא נגעו בהן לפי שעדיין כחם עליהם אף על פי שהם מסוכנים יותר אבל אין הכי נמי דראב"ע לאו בשלישי דוקא קאמר אלא עד יום השלישי קאמר.
ולא נראה כן דעת הרמב"ם ז"ל לפי שכתב בפ"ב מהלכות מילה כל מקום שדרכו להרחיץ את הקטן מרחיצין אותו בשבת ביום המילה בין לפני מילה בין לאחר מילה או בג' שחל להיות בשבת נראה מלשונו דדוקא לאחר המילה ממש א"נ בשלישי וכך מטין דברי הרב אלפסי ז"ל.
והיינו דכתיב ויהי ביום השלישי וזו שאמרו דיום ראשון יוכיח אינה ראיה אצלי דאפשר שאע"פ שהיו מסוכנין ביום ראשון יותר היו מסוכנים ביום הג' ולפיכך המתינו בני יעקב ואל תתמה שטבען של הרבה חליים כך הוא להתחזק יותר בשלישי". עכ"ל.

וכעי"ז כ' הרמב"ן, והרשב"א והריטב"א.(שם)


פותח הנושא
ים סוף
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 364
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 166 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת וישלח - האם הכאב גדול יותר ביום השלישי למילה?

שליחה על ידי ים סוף » 20 נובמבר 2018, 21:38

מצאתי חתם סופר מענין :

"ואמרתי בחי' תורה שלי במאי דכתיב ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים ליישב קושי' הר"ן אמאי לא הרגום ביום הראשון דפשיטא שהם יותר מסוכנים וי"ל לפי מ"ש רמב"ן דיעקב ע"ה כעס על שמעון ולוי כי אולי הי' גירותם שלימה וי"ל המה נמי הי' מסופקים ע"כ בחנו אם הי' גירותם שלימה לא יאונה להם מכשול ע"י המילה ושלוחי מצוה אינם ניזוקין וזה א"א לברר ביום ראשון משום דשכיחא הזיקא והיכי דשכיחא הזיקא שאני כדאיתא פ"ק דפסחים אך ביום הג' דלא שכיחא הזיקא כולי האי אי הי' גירותם לשם שמים שומר מצוה לא ידע דבר רע ומדהי' כואבים ראו והבינו שאינם ראוין להצלה". עכ"ל.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “וישלח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים