נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

כללי הפורום
  • פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לפתוח את הנושא בפורום של החומש/הפרשה, ולציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק עליו נסוב הדיון. במידה ומדובר בנושא כללי יש לפתחו כאן.
  • אשמח לעזרה בקטלוג נושאים ישנים לפי חומש/פרשה. הקִטלוג יתבצע בצורה פשוטה: דווחו על ההודעה הראשונה בנושא > בחרו ב"האשכול שייך לקטגוריה אחרת, נא ציין בשדה המידע את הקטגוריה הנכונה" > הזינו בשדה המידע את שם החומש/הפרשה, ואני כבר אדאג להעביר את הנושא לחומש/פרשה המבוקש/ת.
  • יש אפשרות כללית בפורום "לקפל" מדורים לקטגוריה אחת (ע"י לחיצה על המינוס בצד השמאלי בראש כל קטגוריה), בכדי לאפשר גלילה מהירה במידת הצורך. הקיפול/הפתיחה יישארו כך גם בכניסות הבאות לפורום עד ללחיצה הבאה.

פותח הנושא
יצחק
הודעות: 1266
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 432 פעמים
קיבל תודה: 390 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי יצחק » 29 נובמבר 2018, 22:36

לכאורה תמוה מאד בשלמא אם בדרך מקרה ההצלה של תמר היתה ע"י שתבייש את יהודה אז היינו יכולים לומר "נח לו לאדם וכו'" אבל כאשר יהודה הוא בעצם ה"רודף" של תמר, הוא זה שבא עליה והוא גם הבי"ד שגזר עליה עונש מוות לכאורה פשיטא שתמר היתה צריכה להציל את עצמה בבושת יהודה, ויתכן שהיה מותר לה גם להרוג את יהודה בשביל להציל את עצמה (נקודה זו לא ברורה לי).

ערכים:


נבשר
הודעות: 2196
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 596 פעמים
קיבל תודה: 558 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי נבשר » 29 נובמבר 2018, 23:18

אתה אומר חידוש שאיכא לו דין רודף, אע"ג שלפי דעתו של יהודה לא הוא בא על תמר, וא"כ יש דין רודף אפי' בטעות. מה שהזכרת שיש לו דין רודף "שבא עליה", זה לא קשור שלא בזה בא לרדוף אותה. ובכלל תמוה אם היתה אומרת שיהודה בא עליה למה היו הבי"ד מקבלים דבריה, מנלן שיהודה בא עליה, ולא איש אחר, ולכאו' עליה להביא ראיה. רק אפשר שאה"נ בכח מה שהיתה אומרת שיהודה בא עליה לא היתה יוצאת מן הדין, רק עכ"פ היתה גורמת לו ברבים שיוצרך מחמתה להודות, והוי בושת פנים.


רוצה לדעת
הודעות: 959
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 422 פעמים
קיבל תודה: 361 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי רוצה לדעת » 29 נובמבר 2018, 23:20

בתיבת גמא להפמ"ג חקירה ה' הק' למה לא היה ליהודה דין רודף ושוב יהא מותר לתמר לביישו כדי להצילה וכמו שמותר להרוג את הרודף, וא"כ ודאי מותר לבישו ולהלבין פניו, כדי שעי"ז יפסיק את רדיפתו. ובשו"ת בנין ציון סי' קע"ב כ' שכיון שלא היה יהודה בעצמו הורגה לא חשיב זה לרודף, עיי"ש. [וכבר נחלקו בזה קמאי אי רודף בגרמא חשיב רודף עי' בריב"ש רל"ה דס"ל שחשיב רודף, ובשו"ת גליא מסכתא יו"ד סי' ה' ס"ל דל"ח רודף, ועי' או"ש ריש הל' רוצח, ועי' אחיעזר סי' י"ט אות ג' ודברי יחזקאל סי' סי' כ"ו אות ג' ובאמרי משה סי' ל' בהג"ה, ואכמ"ל.].
וליכאו' יש לדון בעיקר הקושיה, כי וודאי שיהודה דנה לפי דין תורה ואין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות וא"כ ברור שאין לו דין רודף, דאטו מי נימא שדיין שטעה ופסק שלא כדין להמית אדם יהא לו דין רודף.


פותח הנושא
יצחק
הודעות: 1266
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 432 פעמים
קיבל תודה: 390 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי יצחק » 29 נובמבר 2018, 23:24

הבנתי, אתה טוען שכיון שבלא"ה אף אחד לא חייב להאמין לה והדבר נראה שהיא חייבת מיתה אין לה שום היתר לבייש אותו רק לנסות להציל את עצמה ע"י שתראה לו את העירבון.
תודה


נבשר
הודעות: 2196
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 596 פעמים
קיבל תודה: 558 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי נבשר » 29 נובמבר 2018, 23:32

אמנם אין דעתי נוחה במה שכתבתי קודם שבלא"ה היתה עומדת לשריפה, ורק בכוחה היה לביישו ומפני כן להודות, שא"כ מנלן שהיכא שיכול להציל עצמו מכבשן האש לא יודה, ועוד ברש"י סוטה י' ע"ב משמע קצת שהיתה יכולה לינצל מהשריפה, וצ"ב.


נבשר
הודעות: 2196
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 596 פעמים
קיבל תודה: 558 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי נבשר » 29 נובמבר 2018, 23:46

למעשה מצאתי במהר"ם שיף בחי' לב"מ נט: שמקשה הקושיא מנלן שנוח לו להפיל עצמו לכבשן האש אפי' היכא שאיכא לו הצלה, משא"כ בתמר שאף אם היתה טוענת שיהודה בא עליה היה מכחיש ולא היתה ניצלת, ונשאר בקושיא. ובחי' לכתובות מביא הקושיא, ומתרץ כי היה לו לומר בפניו ואין החי מכחיש את החי, והיתה יכולה לברר בעדים ע"י חירם, ועוד תי' שחותמו היה ניכר לכל, והוי ראיה גמורה. ולכאו' שמא גנבם, וכן מה שתי' צ"ב.
ובמהרש"א בסוטה כתב שזהו הפי' הכר נא הכר בוראך, שאף אם תכפור שהוא היודע ועד, א"כ מפורש בדבריו שלא היה לה אפשרות לינצל אם יכפור, א"כ קשה מנלן שיפיל עצמו לכבשן האש אפי' היכא שאם המולבן בפנים יכפור איכא לו הצלה.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי האחד בא לגור » 30 נובמבר 2018, 00:59

נבשר כתב:אתה אומר חידוש שאיכא לו דין רודף, אע"ג שלפי דעתו של יהודה לא הוא בא על תמר, וא"כ יש דין רודף אפי' בטעות. .
גם רודף בטעות מצילין אותו בנפשו, ואפילו עובר משיצא ראשו היו הורגים אותו, אי לאו משום משמיא קא רדפו ליה .
רודף נהרג, לא משום שהוא אשם ברדיפה ,אלא מכיון שבמציאות חייו של הרודף ,באים על חשבונו של הנרדף .


נבשר
הודעות: 2196
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 596 פעמים
קיבל תודה: 558 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי נבשר » 30 נובמבר 2018, 01:11

האחד בא לגור כתב:
נבשר כתב:אתה אומר חידוש שאיכא לו דין רודף, אע"ג שלפי דעתו של יהודה לא הוא בא על תמר, וא"כ יש דין רודף אפי' בטעות. .
גם רודף בטעות מצילין אותו בנפשו, ואפילו עובר משיצא ראשו היו הורגים אותו, אי לאו משום משמיא קא רדפו ליה .
רודף נהרג, לא משום שהוא אשם ברדיפה ,אלא מכיון שבמציאות חייו של הרודף ,באים על חשבונו של הנרדף .
שמא כשבי"ד דנים אותו ולפי טעותם חייב מיתה, אולי הוה כמשמיא קא רדפו ליה.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי האחד בא לגור » 30 נובמבר 2018, 01:14

התקשתי בשאלה זו לא מכבר ולדעתי התירוץ כך .
עיקר הדין שמותר להרוג רודף ,הוא משום שחייו באים על חשבון מישהו אחר, דהיינו שהרי אם ימות יחיה הנרדף ,(והרי ברור שאם יהיה מקרה שגם אם יהרג הרודף לא ינצל הנרדף אין שום היתר להרוג אותו ),ולכן כיון שהרודף יצר את הרדיפה ,חייב נדחים משום חיי הנרדף .
כשב"ד פוסקים על מישהו חיוב מיתה, אין ההגדרה שחייו של הדיין, באים על חשבונו של הנידון , שהרי מה שמחייב אותו מיתה זה הפסק, וגם אם היום הדיין ימות יהרגו אותו, אלא מאי, יש כאן פתרון חיצוני שע"י שהיא תבייש אותו הוא יחזור בו ,ולא יהרוג אותה ,א"כ הרי זה כמו שכמו שמישהו ירדוף אחר אדם אחר ,וע"י שיהרוג את בנו של הרודף הרודף לא יהרוג אותו, האם יהיה מותר לו להרוג את בנו .


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי האחד בא לגור » 30 נובמבר 2018, 01:20

נבשר כתב:
האחד בא לגור כתב:
נבשר כתב:אתה אומר חידוש שאיכא לו דין רודף, אע"ג שלפי דעתו של יהודה לא הוא בא על תמר, וא"כ יש דין רודף אפי' בטעות. .
גם רודף בטעות מצילין אותו בנפשו, ואפילו עובר משיצא ראשו היו הורגים אותו, אי לאו משום משמיא קא רדפו ליה .
רודף נהרג, לא משום שהוא אשם ברדיפה ,אלא מכיון שבמציאות חייו של הרודף ,באים על חשבונו של הנרדף .
שמא כשבי"ד דנים אותו ולפי טעותם חייב מיתה, אולי הוה כמשמיא קא רדפו ליה.
עיקר הדין של משמיא קא רדפו ליה, ביאר הרמב"ם שהוא משום שכך טבעו של עולם, ואין כאן צורת רדיפה שהןא רודף אותי.
אבל בב"ד למרות שהם עושים ע"פ דין ,סוף סוף הם אלו שבאים להרוג את הנידון, ובפרט שהוא יודע שזה טעות .
הגע עצמך, הרי שהיה ראובן בטעות סבור ששמעון רודף אחר לוי ורודף אחריו להרגו ,וכי אסור לשמעון להרגו?(עיקר דינא ,דמיתתו בידי כל אדם ,הוא משום כח עשיית דין וכנודע).


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי האחד בא לגור » 30 נובמבר 2018, 01:32

נבשר כתב:למעשה מצאתי במהר"ם שיף שמקשה הקושיא מנלן שנוח לו להפיל עצמו לכבשן האש אפי' היכא שאיכא לו הצלה, משא"כ בתמר שאף אם היתה טוענת שיהודה בא עליה היה מכחיש ולא היתה ניצלת, ונשאר בקושיא. ובחי' לכתובות מביא הקושיא, ומתרץ כי היה לו לומר בפניו ואין החי מכחיש את החי, והיתה יכולה לברר בעדים ע"י חירם, ועוד תי' שחותמו היה ניכר לכל, והוי ראיה גמורה. ולכאו' שמא גנבם, וכן מה שתי' צ"ב. ובמהרש"א בוטה כתב שזהו הפי' הכר נא הכר בוראך, שאף אם תכפור שהוא היודע ועד, א"כ מפורש בדבריו שלא היה לה אפשרות לינצל אם יכפור, א"כ קשה מנלן שיפיל עצמו לכבשן האש אפי' היכא שאם המולבן בפנים יכפור איכא לו הצלה.
מאד אני מסתפק בזה, מה הדין כשדיין יודע שהיתה טעות במציאות, והנידון אינו חייב מיתה ,שלכאורה אף דקיי"ל דבעינן עדות ,וב"ד שראו באחד שהרג את הנפש אינם יכולים להורגו מ"מ הדעת נוטה ,שהוא דווקא לגבי עדות חיוב ,אבל לפטור כל שיודע הדיין שהוא שקר הרי שבטל הדין, והגע עצמך הרי שבא הרוג ברגליו ,מי נימא שלא סגי במה שראה הדיין שהוא חי ,ונצטרך עדות של תרי שהוא חי .
ממילא כאן ,כיון שיהודה היה הדיין ונודע לו שהוא טעות, א"כ ממילא הפסק בטל .
אלא מאי, המהר"ם שיף שואל אחרת ממך אתה שאלת שגם אם יודה יהודה איך תיפטר ,וע"ז באו דברנו ,ואילו המהרמ"ש שואל ,שמי אמר שיודה, זה לא נראה לי קשה כיון שבפשטות הוא מחויב מדינא להודות ,כיון שיודע שההריגה בטעות וא"כ יש פה פיקוח נפש.

ומה שיש עוד להסתפק בהאי ענינא ,האם כיון שראוה מעוברת הוי עדות ראיה לענין זנות, האם שומרת יבם שראינו אותה מעוברת, ויודעים שהוא לא משום ביאת היבם ,האם אפשר להלקות אותה .

ואת"ל שאפשר ,כאן יש להקשות, למה יהודה לא היה צריך לחשוש שהוולד ממנו, בפרט שהוא ידע שבא על קדישה.


נבשר
הודעות: 2196
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 596 פעמים
קיבל תודה: 558 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי נבשר » 30 נובמבר 2018, 02:15

הנני מסכים שבמהר"ש כתוב שאם יודה יהודה בטל הפסק, ולדעתי יותר פשוט שליכא עדים שהיא באה על אחר, והוא בפנינו מודה שבא עליה, כיצד נהרוג אותה, ואפי' בלי שהדיין יודע שהדין לא אמת. נראה לי שלא ממש הבנת את המהר"ש שהוא מקשה שאולי אין נח להפיל עצמו היכא שאיכא לו הצלה ברורה, ולא היכא שתליא בהודאתו, ולזה תי' שהוא חייב להודות, לא יודע למה. ולגבי מה שכתבת שהיה חייב להודות משום פיקוח נפש, זה משום דינו של יהודה, אבל כלפיה שמא לא יעמוד בניסיון ויכחיש, א"כ על צד ההכחשה נח שתפיל עצמה לכבשן האש, אבל היכא שחייב להודות, הדרא הקושיא.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי האחד בא לגור » 30 נובמבר 2018, 02:21

נבשר כתב:הנני מסכים שבמהר"ש כתוב שאם יודה יהודה בטל הפסק, ולדעתי יותר פשוט שליכא עדים שהיא באה על אחר, והוא בפנינו מודה שבא עליה, כיצד נהרוג אותה, ואפי' בלי שהדיין יודע שהדין לא אמת. נראה לי שלא ממש הבנת את המהר"ש שהוא מקשה שאולי אין נח להפיל עצמו היכא שאיכא לו הצלה ברורה, ולא היכא שתליא בהודאתו, ולזה תי' שהוא חייב להודות, לא יודע למה.
לא מבין למה יהיה נאמן מאיזה דין, (עד כמה שלפני כן הורגים אותו ).
לא ראיתי המהרמ"ש בפנים, רק איך שהבאת אותו ,שמקשה איך היתה ניצלת, וא"כ אולי דווקא כאן שלא היתה ניצלת ,אבל בעלמא שיכול להינצל מותר שאינו כרציחה .וע"ז כתבתי שיצא מנקודת הנחה שאם יודה תיפטר רק סובר שלא היה מודה.
למה אתה סבור שלא הבנתי?


נבשר
הודעות: 2196
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 596 פעמים
קיבל תודה: 558 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי נבשר » 30 נובמבר 2018, 02:27

הבדלת בין שאלתי לשאלת המהר"ש, טוב לא חשוב העיקר שהובנו דבריך. אני שאלתי קודם איך היא נאמנת בבי"ד לומר שהוא בא עליה.
ועוד דבר לפי המהר"ש החותמת הוי ראיה, ולכך הוא נאמן שאיכא לו ראיה ע"ז.
ובכלל שהוא מודה ע"ז הוא בע"ד בדבר, איך יקבלו הודאתו.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי האחד בא לגור » 30 נובמבר 2018, 02:32

לא הבנתי מי אמר שהיא נאמנת,
אי משום החותמת, לא קשור לנאמנות שלו גם אם יכחיש .


נבשר
הודעות: 2196
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 596 פעמים
קיבל תודה: 558 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי נבשר » 30 נובמבר 2018, 02:35

עיין למעלה בסדר השתלשלות האשכול, שבפשטות משמע בגמ' שיש בכוחה לביישו ולינצל או ליפול לכבשן, וע"ז היתה קושיא כיצד היא תהיה נאמנת בבי"ד לומר שהוא בא עליה, וע"ז כבר היה תי'. והיה עוד תי' כמבואר למעלה.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי האחד בא לגור » 30 נובמבר 2018, 02:40

דווקא עקבתי
לא ראיתי שהעלו צד שתהיה נאמנת ,מעולם לא עלה עד דעת אדם ,רק השאלה היתה מה יעזור שתביישנו.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי האחד בא לגור » 30 נובמבר 2018, 02:44

נבשר כתב:הבדלת בין שאלתי לשאלת המהר"ש, טוב לא חשוב העיקר שהובנו דבריך. אני שאלתי קודם איך היא נאמנת בבי"ד לומר שהוא בא עליה.
ועוד דבר לפי המהר"ש החותמת הוי ראיה, ולכך הוא נאמן שאיכא לו ראיה ע"ז.
ובכלל שהוא מודה ע"ז הוא בע"ד בדבר, איך יקבלו הודאתו.
אין פה בע"ד מכיון שהוא הרי דיין בסיפור שלה ומצד דיין נאמן לא צריך להגיע אפילו לפלגינן


נבשר
הודעות: 2196
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 596 פעמים
קיבל תודה: 558 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי נבשר » 30 נובמבר 2018, 02:48

מפאת שמתקרב זמן ההבדלה בין תכלת ללבן עד אז אין אנו מבדילים, אז אני קצת עירבתי, שקשה לפני תירוצך איך יקבלו הודאתו שהוא בא עליה, והרי הוא בע"ד, ואף לקושיא זו תי' הועיל. עמך התשובה והסליחה.


קשישא
הודעות: 53
הצטרף: 03 יוני 2018, 00:00
נתן תודה: 13 פעמים
קיבל תודה: 22 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי קשישא » 01 דצמבר 2018, 23:49

על עיקר השאלה ראיתי שמציינים שבספר מצות הלבבות בפ"ד דין הלבנת פנים (ספר שיצא בערך לפני 120 שנה)
שנקט דלכך כתיב נוח לאדם ואי"ז חיוב
וביחס לתי' שנזכר שלא היה מועיל שהיתה אומרת ליהודה לכאורה עדיין לא גרע מיוצא ליהרג שאין לו בושת דגברא קטילא וא"כ ה"ה נמי רודף - שאין לו דמים שלא יהיה לו תשלום של בושת, אבל עדיין יתכן לומר שאיסור איכא לבייש.


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 24 יוני 2019, 15:55

נבשר כתב:
29 נובמבר 2018, 23:18
אתה אומר חידוש שאיכא לו דין רודף, אע"ג שלפי דעתו של יהודה לא הוא בא על תמר, וא"כ יש דין רודף אפי' בטעות. מה שהזכרת שיש לו דין רודף "שבא עליה", זה לא קשור שלא בזה בא לרדוף אותה. ובכלל תמוה אם היתה אומרת שיהודה בא עליה למה היו הבי"ד מקבלים דבריה, מנלן שיהודה בא עליה, ולא איש אחר, ולכאו' עליה להביא ראיה. רק אפשר שאה"נ בכח מה שהיתה אומרת שיהודה בא עליה לא היתה יוצאת מן הדין, רק עכ"פ היתה גורמת לו ברבים שיוצרך מחמתה להודות, והוי בושת פנים.
טעות, היא שלחה לו את הסימנים ולא טענה לו מפורשות אלא אם יודה אם יודה ואם לאו אשרף, מזה למדו חז"ל את דינם.
שוב ראיתי שבמהרם שיף המובא בהמשך מבואר כדבריכם, שגם אם היתה אומרת שזה מיהודה היה יכול להכחישה וצריך עיון בזה.
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “תנ"ך ופרשת שבוע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים