פרשת ויגש - "ואת דינה בתו", "ללמדך איש מזריע תחילה יולדת נקבה", והרי הזרעת דינה היתה זכר ?

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
ים סוף
משתמש ותיק
הודעות: 319
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 141 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פרשת ויגש - "ואת דינה בתו", "ללמדך איש מזריע תחילה יולדת נקבה", והרי הזרעת דינה היתה זכר ?

שליחה על ידי ים סוף » 08 דצמבר 2018, 23:55

"אלה בני לאה." וגו' (פרק מו פסוק טו) וברד"ה ואת דינה בתו – "הזכרים תלה בלאה והנקבות תלה ביעקב, ללמדך אשה מזרעת תחלה יולדת זכר, איש מזריע תחלה יולדת נקבה" והנה יש להק' ממה דאיתא במדרש פרשת ויצא (והובא ברש"י שם) דדינה זכר היתה ונתהפכה לנקבה שאמרה יהי"ר שיהי'ה עובר זה נקבה שלא תפחות רחל מהשפחות וא"כ איך שייך למילף מינה דהזרעתה הזרעת זכר היתה. ויעו' בריב"א ובתורה תמימה שעע"ז.


שעת השקט
הודעות: 60
הצטרף: 21 נובמבר 2018, 20:02
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 25 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויגש - "ואת דינה בתו", "ללמדך איש מזריע תחילה יולדת נקבה", והרי הזרעת דינה היתה זכר ?

שליחה על ידי שעת השקט » 09 דצמבר 2018, 00:12

עי' בתרגום יב"ע שהעוברים התחלפו. ועד"ז יתכן לפרש דברי רש"י ד"נהפך לנקבה"

וביותר נראה שהרש"י בפרשת ויגש בא להסביר פשוטו של מקרא שתלה הבנות ביעקב והבנים בלאה, ודבר זה מובן על פי פשוטו של מקרא דפרשת ויצא שלאה ילדה בת מתחילת עיבורה כדרך כל הארץ והוא מפני שאיש מזריע תחילה וכו', ואין זה סותר כלל לדרש שדינה הייתה זכר מתחילה.


מה כתבו בריב"א ובתו"ת?


פותח הנושא
ים סוף
משתמש ותיק
הודעות: 319
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 141 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויגש - "ואת דינה בתו", "ללמדך איש מזריע תחילה יולדת נקבה", והרי הזרעת דינה היתה זכר ?

שליחה על ידי ים סוף » 09 דצמבר 2018, 00:20

ריב"א:
(טו) אלה בני לאה וגו' ואת דינה בתו. פרש"י תלה הכתוב הזכרים בלאה והנקבות ביעקב ללמדך אשה מזרעת תחלה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבה והטעם לפי שאמת הדבר כן הוא מזרע האיש יולד הזכר ומזרע האשה יולדת נקבה הילכך כשאשה מזרעת תחלה הזרע מתפשט על ידי תשמיש שעדין לא נגמר ומתבטל וזרע האיש הבא אחריו בגמר ביאה הוא עומד ונקלט וממנו נולד הולד זכר ועל כן היא יולדת זכר. וכן איש מזריע תחלה יולדת נקבה מאותו טעם כפ"ח. הקשה ר"ת מאורלייאנא"ס לדברי רש"י הא דרשינן הכי מאשה כי תזריע וילדה זכר וא"כ תרתי למה לי וע"י קשי' אדרבה איפכא מסתברא שהרי דינה היתה זכר ונהפכה לנקבה כדפי' רש"י בפרשת ויצא דגבי ותקרא שמה דינה וז"ל פרשו רבותי' שלאה עצמה אמרה אם זה זכר לא תהא רחל אחותי כאחת מן השפחות ונתפללה עליו ונהפך לנקבה עכ"ל. ותירץ הרר"א שבסוף פרק המפלת איכא מאן דדריש ליה מאלה בני לאה הילכך פי' אליבא דהאי תנא דדריש ליה מאלה בני לאה. ומה שפרש"י בפרשת ויצא שדנה בעצמה ואמרה אינו ר"ל שדינה היתה זכר בבנין ונהפך לנקבה על ידי תפלת לאה אלא עתידה היתה דינה להיות זכר ונהפך לנקבה ונתבטלה הגזרה שלאה היתה נביאה כדאמר בר"ה האמהות נביאות היו אבל ודאי שלא נבראת דינה זכר:

תורה תמימה:
ח) נראה פשוט דעיקר הענין הי' ידוע לחז"ל שכן הוא ע"פ הטבע, משום דהכל הולך אחר הכח האחרון, ולכן אם האיש מזריע תחלה נגמר כחו מקודם והיצירה הולכת אחר הכח האחרון שהוא זרע שלה ולכן יולדת נקבה, וכן להיפך, ורק ע"ד רמז וסימן סמכו זה על לשון פסוק זה, וראי' מכרחת שאין זה לימוד גמור, שהרי בברכות ס' א' מבואר שדינה היתה בעבורה זכר וע"י תפלת לאה נהפך לנקבה, כמבואר לפנינו בפ' ויצא בפסוק ואחר ילדה בת, ולפי"ז שוב אין ראי' לזה ממה שכתב הכתוב ואת דינה בתו אחרי דבעבורה היתה זכר, אלא ודאי דרק רמז בעלמא הוא לדבר הנודע בטבע וכמש"כ:


נבשר
משתמש ותיק
הודעות: 1184
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 189 פעמים
קיבל תודה: 238 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויגש - "ואת דינה בתו", "ללמדך איש מזריע תחילה יולדת נקבה", והרי הזרעת דינה היתה זכר ?

שליחה על ידי נבשר » 09 דצמבר 2018, 00:45

אולי איכא לומר שאמנם דינה בפ"ע היתה זכרק וא"כ לאה הזריעה קודם, עכ"פ הכתוב בא ללמדך שתלה הבנות ביעקב, שאיש מזריע תחלה יולדת נקבה. אפי' שאינו יכון כלפי לאה, עכ"פ הכתוב למדך ענין זה. ובכלל צ"ב מה הכתוב בא ללמדך בזה, ועוד דוקא אצל יעקב ולאה.


פותח הנושא
ים סוף
משתמש ותיק
הודעות: 319
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 141 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויגש - "ואת דינה בתו", "ללמדך איש מזריע תחילה יולדת נקבה", והרי הזרעת דינה היתה זכר ?

שליחה על ידי ים סוף » 09 דצמבר 2018, 14:37

אולי כיצד לקיים מצות פדיון הבן?


זלמן
הודעות: 18
הצטרף: 25 אפריל 2018, 13:43
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 6 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויגש - "ואת דינה בתו", "ללמדך איש מזריע תחילה יולדת נקבה", והרי הזרעת דינה היתה זכר ?

שליחה על ידי זלמן » 09 דצמבר 2018, 18:44

יעוין במהרש"א בנדה דף ל' כמדומני שכ' בשם ספר פענח רזי כי הגיע מלאך והחליף העוברים כך שהעיבור של יוסף היה אצל רחל וכמו שכתבו שכ"כ ביב"ע,
ויעוין עוד בפי' הטור השלם על התורה בפרשת ויחי כמדומה שהק' היאך היה מותר לשמעון לישא את דינה אחותו והרי אחותו מאמו אסורה אף לבני נח, ותי' שדינה התעברה אצל רחל וחשיבא כאחותו מאביו ולא מאמו,
המורם בדבריו שנקט דברי היב"ע להלכה!


פותח הנושא
ים סוף
משתמש ותיק
הודעות: 319
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 141 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויגש - "ואת דינה בתו", "ללמדך איש מזריע תחילה יולדת נקבה", והרי הזרעת דינה היתה זכר ?

שליחה על ידי ים סוף » 09 דצמבר 2018, 19:40

לשון המהרש"א: (נדה לא.) "ואת דינה בתו תלה הזכרים בנקבות ונקבות בזכרים כו'. יש להקשות דהא דינה זכר היה ונהפכה לנקבה כדאיתא פרק הרואה וא"כ עיקר יצירתה זכר היה ולאה הזריעה תחלה ונהפכה לנקבה ע"י תפלת האמהות והרא"ם תירצו בדחוקים ובשם ספר פענ"ח רז"י שמעתי לתרץ הא דנהפכה דינה לבת היינו שהזכר שבבטן לאה ניתן בבטן רחל והנקבה שבבטן רחל ניתן בבטן לאה דהשתא אתי שפיר עיקר יצירתה של דינה נקבה עכ"ד וכן מוכיחין דברי הפייטן ביוצר של ר"ה עובר להמיר בבטן אחות כו' סלוף דינה ביהוסף כו' ותו לא מידי:"


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1344
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 369 פעמים
קיבל תודה: 228 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויגש - "ואת דינה בתו", "ללמדך איש מזריע תחילה יולדת נקבה", והרי הזרעת דינה היתה זכר ?

שליחה על ידי דרומאי » 09 דצמבר 2018, 20:00

זלמן כתב:יעוין במהרש"א בנדה דף ל' כמדומני שכ' בשם ספר פענח רזי כי הגיע מלאך והחליף העוברים כך שהעיבור של יוסף היה אצל רחל וכמו שכתבו שכ"כ ביב"ע,
ויעוין עוד בפי' הטור השלם על התורה בפרשת ויחי כמדומה שהק' היאך היה מותר לשמעון לישא את דינה אחותו והרי אחותו מאמו אסורה אף לבני נח, ותי' שדינה התעברה אצל רחל וחשיבא כאחותו מאביו ולא מאמו,
המורם בדבריו שנקט דברי היב"ע להלכה!
זה לא מיקרי להלכה אלא אגדתא בעלמא לתרץ הקושיא על שמעון.


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1344
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 369 פעמים
קיבל תודה: 228 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויגש - "ואת דינה בתו", "ללמדך איש מזריע תחילה יולדת נקבה", והרי הזרעת דינה היתה זכר ?

שליחה על ידי דרומאי » 09 דצמבר 2018, 20:21

הנה ענין זה דאשה מזרעת תחילה יולדת זכר יש בו ב' עניינים, הא' הטבעי מצד כח האיש המתגבר ע''י שמזריע לאחר האשה, ועוד 'שכר פרי הבטן' שהוא שכר על שמשהה עצמו על הבטן או בועל ושונה וכו', וי''ל דענין הסגולי שייך גם בדינה אף שהיתה זכר ונתחלפה.


בנציון
משתמש ותיק
הודעות: 767
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 311 פעמים
קיבל תודה: 324 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויגש - "ואת דינה בתו", "ללמדך איש מזריע תחילה יולדת נקבה", והרי הזרעת דינה היתה זכר ?

שליחה על ידי בנציון » 09 דצמבר 2018, 21:05

יעוי' בעלון המצורף מאמרו של הרב חיים יצחק ויזל.
תקג - ויצא - לידת בת.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1344
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 369 פעמים
קיבל תודה: 228 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויגש - "ואת דינה בתו", "ללמדך איש מזריע תחילה יולדת נקבה", והרי הזרעת דינה היתה זכר ?

שליחה על ידי דרומאי » 09 דצמבר 2018, 21:24

בנציון כתב:יעוי' בעלון המצורף מאמרו של הרב חיים יצחק ויזל.
תקג - ויצא - לידת בת.pdf
אין לי איך להוריד, אשמח אם תעתיק את הטקסט. יעשר כח.


בנציון
משתמש ותיק
הודעות: 767
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 311 פעמים
קיבל תודה: 324 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויגש - "ואת דינה בתו", "ללמדך איש מזריע תחילה יולדת נקבה", והרי הזרעת דינה היתה זכר ?

שליחה על ידי בנציון » 09 דצמבר 2018, 21:58

אני מקוה שזה ייצא ברור. [img]
עומקא.png
[/img]
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: Google [Bot] | 1 אורח