ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

כללי הפורום
 • פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לפתוח את הנושא בפורום של החומש/הפרשה, ולציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק עליו נסוב הדיון. במידה ומדובר בנושא כללי יש לפתחו כאן.
 • אשמח לעזרה בקטלוג נושאים ישנים לפי חומש/פרשה. הקִטלוג יתבצע בצורה פשוטה: דווחו על ההודעה הראשונה בנושא > בחרו ב"האשכול שייך לקטגוריה אחרת, נא ציין בשדה המידע את הקטגוריה הנכונה" > הזינו בשדה המידע את שם החומש/הפרשה, ואני כבר אדאג להעביר את הנושא לחומש/פרשה המבוקש/ת.
 • יש אפשרות כללית בפורום "לקפל" מדורים לקטגוריה אחת (ע"י לחיצה על המינוס בצד השמאלי בראש כל קטגוריה), בכדי לאפשר גלילה מהירה במידת הצורך. הקיפול/הפתיחה יישארו כך גם בכניסות הבאות לפורום עד ללחיצה הבאה.

פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 26 אפריל 2020, 01:42

שם. ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשח לנביא תחתיך. נראה לעניות דעתי, שמשיחה זו של אלישע בן שפט אינה מינוי ממלא מקום בעלמא לאליהו, אלא עצם המשיחה עצמה מהווה את התנגדותו של הקב"ה לדבריו של אליהו.       
והיינו – אליהו מגיע להר סיני ובעצם אומר לקב"ה שאין המשך, ראויה התורה לחזור כביכול למקום שניתנה בו, להר סיני, וזאת מכיוון ש'עזבו בריתך בני ישראל', ובעצם ראויה ברית סיני להיבטל רח"ל, 'את נביאיך הרגו בחרב' כך שגם אין סיכוי שבעתיד יחזרו ישראל בתשובה. ובכך שהקב"ה מורה לאליהו ללכת ולמשוח נביא חדש, הוא בעצם אומר לו שעדיין אפשר להעמיד נביא לה' בתוך ישראל, וממילא יש קיום לברית של הקב"ה בישראל. ונראה שכל העמדתו של אלישע היא נגד סברתו ומחשבתו של אליהו עצמו, וכביכול אליהו לא מאמין בהיתכנות של זה לולי דבר ה'. ואפשר שזוהי הסיבה שכאשר פוגש אליהו באלישע הוא כביכול גם מזמין אותו להיות תלמידו על ידי השלכת האדרת, וגם מתרחק ממנו באומרו 'לך שוב כי מה עשיתי לך'. וכשם שאלו פני הדברים בתחילת תלמידות אלישע, כך גם בסופה מבקש אליהו לילך למקום הסתלקותו בגפו מבלעדי אלישע, ושלש פעמים הוא מנסה להשמט ממנו, ואלישע לעומתו נשבע כנגדו שלש פעמים שלא יעזוב את אליהו, וכך הוי, שבשעת הפרדות אליהו מאלישע עדיין היו הולכים ומדברים ורק מרכבת האש הפרידה ביניהם.
ולפי זה יש לפרש מה שבשעת הסתלקות אליהו אמר לו שאם יראנו בשעת הסתלקותו יזכה בפי שנים ברוחו, ואם לאו לא. ואפשר לומר בזה שהשאלה כביכול שמרחפת כל הזמן במינויו של אלישע היא בדיוק השאלה הזו, האם יתכן שיהיה בישראל תלמיד מושלם לאליהו שיקבל ממנו את תורתו ונבואתו ויעבירם הלאה בקרב ישראל, וכאשר דבק אלישע באליהו וביקש ממנו לקבל פי שנים ברוחו, התנה זאת אליהו בכך שאלישע יראה במו עיניו בהסתלקותו, והמשמעות של זה היא שעם ישראל כביכול ליווה את אליהו לדרכו, ואליהו לא פרח ברוח ה' מבלי ידיעת אדם, וזאת מפני שיש תלמיד לאליהו בישראל וממילא ראוי הוא לקבל את רוח אליהו.
 
שם. שם. יש לידע כיצד חזר אליהו לארץ, והלא ברח מפחד איזבל, ומכאן ואילך אנו מוצאים אותו מסתובב בארץ כמה פעמים כביכול סר פחד איזבל, והדבר צריך ביאור.

ערכים:


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 26 אפריל 2020, 01:50

כב מ. וישכב אחאב עם אבותיו וימלוך אחזיהו בנו תחתיו. אחאב קרא את שם בניו על שם הוי-ה, כך אחזיהו וכן גם בנו יהורם. ואפשר שלאחר מעשה אליהו בהר הכרמל דבק אחאב יותר בהוי-ה. כך גם רואים שבנו יהורם הסיר את מצבת הבעל.
 
כב מא. ויהושפט בן אסא וכו'. פרשיה זו מסכמת את מלכותו של יהושפט, אלא שלכאורה תמוה מדוע היא מסיימת כביכול ואומרת 'ויתר דברי יהושפט' וכו' ואחרי כן היא ממשיכה לספר עוד אירועים במלכות יהושפט, ולכאורה היה לו לכתוב לכתוב את דברי הסיכום בסוף וכדרך רוב רובם של המלכים.           
גם במלכים שבהם לא הוצמד סיכום זה לסיום יש משפט אחד שאומר 'ומלחמה היתה בין כו' וכדו', אך לא אריכות שכזו. (באסא מזכיר הכתוב את חולי הרגליים, באבים את המלחמה בינו לירבעם, וכן ברחבעם).       
שוב מצאתי שעמד בזה רמ"ד ואלי, וביאר שרצה הכתוב בתחילה לבאר שהיה צדיק כדוד אביו, ושמת בצדקותו ורק לאחר מכן המשיך לבאר את נפילותיו בכדי לומר שלמעשה לא למד מרשעותו של בית אחאב.
 
כב מג. לא סר ממנו לעשות הישר בעיני ה'. לשון זו נאמרה על מלכי בית דוד הצדיקים, על דוד ועל חזקיהו ויאשיהו, והוא מלשון הכתוב בדברים 'ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל'.
 
כב מה. וישלם יהושפט עם מלך ישראל. ולא פירש הכתוב אם הוא לגנאי או לשבח. לאחר מכן בענין האוניות מבואר שהיה בזה גנאי, וכן מפורש בדברי הימים, וכן מפורש לעיל ולהלן לגבי ההליכה למלחמה עם בית אחאב שהגיע בזה יהושפט לכלל סכנה בעוון הכרכו עימם.     
ומכל מקום בפסוק זה השאיר זאת הכתוב סתום.    
ולכאורה, מצינו בחז"ל על מלכות בית אחאב 'חבור עצבים אפרים הנח לו' שכיוון שלא היו בהם דילטורין היו יורדין ונוצחין, ואם כן מבואר שלמרות רשעותם היה בזה מעלה גדולה של החיבור של כלל ישראל. ואולי יש לומר שעצם החיבור עצמו היה מן הראוי לעשות לחבר את עצי יהודה ויוסף, אלא שלא נזהר בזה יהושפט ועשה החיבור באופן שיותר משישפיע הוא על בית אחאב השפיע בית אחאב על בית דוד כמו שהתרחש בדור שלאחר מכן.


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 26 אפריל 2020, 01:50

כב מח. ומלך אין באדום נצב מלך. ולא נתבאר בכתוב מדוע בא זה דווקא יהושפט. ודברי רש"י בזה שמימי דוד עד עתה היה אדום כפוף לישראל. והדברים צ"ע שהרי כבר בימי שלמה מבואר שהדד האדומי היה שטן לשלמה, ואף אם נאמר שבימי שלמה עדיין היו כפופים לשלמה, הרי שבדברי הימים מבואר שיושבי הר שעיר באו להלחם ביהושפט ביחד עם עמון ומואב במטרה לכבוש את ארץ יהודה, וכיצד יתכן שכל זה קרה כאשר מלכות אדום עצמה משועבדת ליהושפט.           
אמנם יש לחלק בין יושבי הר שעיר לאדום, אך בפשטות הדברים היה נראה שהם הם הדברים שהרי מקומו של אדום הוא בהר שעיר כמפורש בהרבה מקומות, ולבד מזאת בדברי יהושפט לקב"ה שם מבואר, שבני הר שעיר הם מכלל אלו שהקב"ה אסר עליהם לבוא בקהל ישראל, ואם כן שוב מוכרח שהם האדומיים. ואולי חילק רש"י בין יושבי הר שעיר לשאר האדומיים. וצ"ע.         
והמלבי"ם נטה מדברי רש"י ופירש שרק יהושפט הוא שגבר עליהם וביטל את מלכותם. אלא שגם דברי המלבי"ם דחוקים מעט שהרי היה ראוי לכתוב זאת באופן שיגלה כי יהושפט הוא זה שגבר עליהם.
 
ויש להוסיף בענין זה, שבימי יהושפט חזרה מלכות ישראל לתפארתה במידת מה כבימי דוד, שהרי ישראל ויהודה השלימו ביניהם, ואף על אדום התגבר יהושפט, ושלשת המלכים הללו הלכו להלחם ולכבוש את מואב ובכך להשלים את מסכת הכיבושים של האיזור וכפי שנהג דוד שכבש את אדום ועמון ומואב.          
ואם כן, אריכות הסיפור להלן אודות שלשת המלכים אינה רק כגילוי מופתיו של אלישע, אלא הכתוב בא לספר כיצד רצו המלכים להחזיר את מלכות ישראל לתפארתה, אך כיוון שהדבר נעשה על ידי התחברות עם רשע לא אבה בזה הקב"ה, ולא נתן ליהושפט להשלים את חפצו, ואף שהצילם ממוות ואף נתן את נקמתם במואב, מכל מקום היה קצף גדול על ישראל ולא יכלו להשלים את כיבושה של מואב, ובזה בא הקץ על הנסיון להשיב את מלכות ישראל לתפארתה.        
ואם כן הדברים מתחברים להמשך הפרשה כאן על עשיית האוניות וכפי שיתבאר להלן ששליחת האוניות הינה פעולה עצומה שנעשתה אך ורק בימי שלמה, עיין להלן. (וכמובן, שיש גם שייכות לשלטון על אדום לגבי אפשרות הגישה לים סוף כמו שכתב המלבי"ם).


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 26 אפריל 2020, 01:51

כב מט. יהושפט עשה אניות תרשיש ללכת אופירה לזהב וגו'. הפעם הקודמת שבה שלחו אניות לאופיר היתה בימי שלמה המלך, וגם הוא שלח אניות בשיתוף עם מלך אחר, חירם מלך צור. (וגם כאן היתה שליחת האוניות ביחד עם מלך ישראל כמבואר בדה"י) ומשמע קצת ששליחת אוניות היתה מעשה שהצריך שיתוף פעולה עם מדינות נוספות, וכך גם משתמע מבקשתו של אחזיהו לשלוח אוניות ביחד. ונראה לומר, שכשם ששלמה שלח את האוניות בימי תפארתה של מלכות ישראל, כך גם האוניות של יהושפט יצאו לדרכן מכוחו של השלום שבין מלכות ישראל ויהודה שהביאו אותן לידי שליחת אוניות, ואם כן שבירת האוניות היא מכוונת ביותר כיוון שדווקא היא מבטאת את החיבור בין ישראל ליהודה באשר היא מעשה שנעשה דווקא על ידי שיתוף פעולה בין מלכויות (כפי המכונה בימינו 'בין לאומי')
 
שם. יהושפט עשה אניות תרשיש כו' ולא הלך כי נשברו אניות כו' אז אמר אחזיהו בן אחאב אל יהושפט ילכו עבדי עם עבדיך באניות ולא אבה יהושפט. תימה גדול בפסוק זה שאינו מזכיר את העובדה כי גם בפעם הראשונה הלך יהושפט עם אחזיה, ויתר על כן, הלא מבואר בדה"י שהעובדה שהאניות נשברו היתה בגלל שהלך עם אחזיהו, כך שלכאורה הכתוב כאן משתמע בדיוק להיפך שבפעם הראשונה לא הלך עם אחזיהו ורק בפעם השניה התעורר אחזיהו לבקשו לילך יחדיו. וצל"ת.
 
כב נד. ויעבוד את הבעל וישתחוה לו. וזהו חילוק בינו לבין אחיו יהורם שאחזיהו המשיך לעבוד את הבעל ואילו יהורם הסיר את מצבת הבעל ושנה רק בחטאות ירבעם. ולגבי אחאב עצמו לא נזכר שהמשיך לעבוד את הבעל לאחר ההתגלות בהר הכרמל ואכן אובדן מלכותו לא נגזר על עבודה זרה אלא על הריגתו של נבות, ומסתבר שאם היה ממשיך בעבודת הבעל היתה מלכותו מתבטלת בעוון זה. ואם כן, אפשר שאחזיה הרשיע וחזר לעבוד את הבעל ואילו יהורם הלך בדרכי אביו אחר שחזר בתשובה. ועוד יש להוסיף שאחאב הכניע עצמו לפני אליהו כמבואר לעיל.        
ואם כנים הדברים זוהי הסיבה שאחזיה מת מיד וכמו שמבואר לאחר מכן שגם בחוליו לא דרש באלוקים כי אם בבעל זבוב ואילו יהורם הוסיף למלוך עוד שתים עשרה שנה בזכות שהסיר את מצבת הבעל.
 
מלכים ב א א. ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב. יש לידע מפני מה עזרו הקב"ה לאחאב ואילו לאחר מותו סילק סייעתא זו והביא לפשיעתו של מואב בישראל דווקא בימי בנו אחזיה. ועיין מה שכתבנו לעיל מלכים א כב, נד.


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 26 אפריל 2020, 01:52

א ב. לכו דרשו בבעל זבוב אלוהי עקרון. צריך ביאור מפני מה לא דרש בבעל, ועיין בזה במלבי"ם. ויש להוסיף על דבריו שכיוון שראה שמדרדר מצבו במרד מואב ובנפילתו, היה סבור שאין השגחת הבעל עליו ולפיכך חיפש לו אלוהים חדשים. ובזאת היה עליו קצף מיוחד שאפילו בשעה שאין הבעל מועיל לו, מכל מקום לא שב אל יקוק. וכביכול אחזיה ענה על שאלת אליהו 'אם ה' הוא האלוקים כו' ואם הבעל כו', שאכן הבעל חלילה הוא האלוהים ולא ראה כלל צד לפנות אל הויה אלוקי ישראל, ובזה היה שונה מאביו, ועל כן נאמר עליו שהלך גם 'בדרך אימו' שהיא באמת לא היתה פוסחת על שני הסעיפים אלא רק על הבעל.      
ומכלל גנותו אתה למד שבחו של אביו ושל ישראל, שגם לפסוח על שני הסעיפים מעלה היא לפעמים.
 
א ג. ומלאך ה' דבר אל אליה התשבי קום עלה לקראת מלאכי מלך שומרון כו'. כל ימי עמרי ואחאב לא נתפרש שהקב"ה שלח אליהם נביא להזהירם ולהוכיחם על עבודת הבעל, ואילו כאן הקב"ה שולח את אליהו. ואפשר שאחזיה שלח מלאכים בדווקא לבעל זבוב ולא פנה כלל לאלוקי ישראל, ולפיכך יש בזה חומרה רבה על מעשיו של אביו.  
עוד אפשר, שלאחר שאחאב נכנע מלפני ה' בהתגלות הר הכרמל, שוב חזרה אל הבעל מהווה חומרה מיוחדת. (אך יש בזה דוחק שהרי מבואר שעוד לפני שנפל עבד את הבעל, ולכן מסתבר לי יותר כלשון ראשון).
 
שם. ומלאך ה'. בדרך כלל מכנה הכתוב את הדיבור עם אליהו 'ויהי דבר ה' אליו' (במעשה עוגת הרצפים גם כן יש מלאך, אך כמדומני שהוא שונה). ואפשר שנתכוון הכתוב להדגיש שהקב"ה שולח את מלאכיו אל מלך ישראל לעומת מלך ישראל ששולח את מלאכיו אל בעל זבוב.
 
שם. ודבר אליהם המבלי אין אלוקים בישראל אתם הולכים וגו'. יש לידע מדוע נשלח אליהו אל מלאכי המלך ולא אל המלך עצמו, והלא בהמשך כן הגיע אליהו אל המלך ואם כן מה טעם שלא יבוא אליו מיד. ובהמשך רואים שהיה בזה ענין מיוחד עם סיפור שלם של קבוצות חיילים שמגיעות לקחתו וכו'.    
ואפשר, שכיוון שהוא לא שלח אל הקב"ה כך גם הקב"ה לא רצה לשלוח אליו ולכבדו בכך, אלא כביכול נפגש עימו הנביא דרך מקרה על ידי שלוחיו באמצע הדרך.


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 26 אפריל 2020, 01:54

שם. קום עלה. נקט הכתוב לשון עלייה. ואיני יודע לפרש, אך הכתובים בפרשה זו משתמשים כל הזמן בלשונות עליה וירידה. אליהו עולה לקראת מלאכי המלך ומבשר להם כי המיטה אשר עלית לא תרד השליחים מבשרים כי איש עלה ובישר כי אחזיה לא ירד מהמיטה אליה עלה, אחזיה שואל אותם מה משפט האיש שעלה לקראתכם והוא שולח לו שר חמישים שעולה אל אליהו ודורש ממנו לרדת בדבר המלך, ואליהו בתגובה משיב שתרד אש מהשמים ואכן אש יורדת מן השמים, כך גם שר החמישים השני דורש מאליהו כה אמר המלך מהרה רדה ושוב אליהו מודיע שתרד אש, ואכן יורדת אש, השר השלישי עולה אל אליהו וכורע לפניו ומבקש שלא תרד אש, ואכן מלאך ה' מצוה את אליהו לרדת איתו ואליהו יורד איתו ומגיע אל המלך ואומר שהמיטה אליה עלית לא תרד ממנה.  
ואיני יודע לפרש סוד הדברים.
 
א ד. לכן כה אמר ה' כו' כי מות תמות וילך אליה. מילים אחרונות אלו 'וילך אליה' הן לכאורה לא נצרכות, והדבר מתמיה עוד יותר שהרי נראה להלן שכאשר המלאכים חזרו אל אליהו הוא עדיין היה על ההר, ואם כן יוצא שאליה הלך ולאחר מכן חזר, וצריך ביאור לשם מה.          
ואולי כוונת המילים אינה לאחר הדברים, אלא שאליה הלך ופעל את השליחות עליה נצטווה.
 
א י. תרד אש מן השמים ותאכל וגו'. ירידת האש בהרבה מקומות הינה גילוי שכינה, ונדב ואביהו שהאש אכלה אותם הוא בגלל שנכנסו למקום גילוי שכינה שלא כראוי, ואם כן לכאורה אפשר לומר גם כאן אין זו מיתה סתם אלא בגלל שהגיעו להר עליו ישב אליהו וכביכול נכנסו לתוך מחנה שכינה שלא באופן הראוי. וצ"ת. ועיין בספרי זוטא בהעלותך יא שם ציוות המדרש את כל המקומות בהם ירדה אש מן השמיים ובכללם אש זו.
 
א יא. ויען וידבר אליו וגו'. בשר החמישים השני לא מצויין כי הוא עולה אל ראש ההר ובשונה מהראשון והשלישי.


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 26 אפריל 2020, 01:54

ב א. ויהי בהעלות ה' את אליהו בסערה השמים. כן דרכו של אליהו שהרוח לוקחת אותו כמבואר בדברי עובדיה לאליהו 'ורוח ה' ישאך על אשר לא אדע', וכפי שהיה מהלך בחיי חיותו על ידי הרוח כך גם נלקח על ידי רוח.       
ויש לציין בהקשר זה שכל הופעתו הראשונה של אליהו לפני אחאב מלך ישראל לא נזכרה בנביא בצורה מסודרת כמו בדרך כלל. (למשל, איש האלוקים מיהודה, הכתוב מספר שהוא מגיע למקום הבמה. מלחמת ארבעת המלכים, הכתוב פותח 'ויהי בימי כו', ואינו כותב מיד 'אמרפל מלך שנער וכו'), ולכאורה היה לו לנביא לומר 'ואליהו התשבי היה נביא לה', ויאמר אליהו אל אחאב', ובמקום זאת אומר הכתוב 'ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב' מבלי להקדים דבר.
 
ב ב. ויאמר אליהו אל אלישע שב נא פה. אליהו מנסה להשאיר את אלישע לבדו, ויש לציין שכך גם פני הדברים בפעם הראשונה שנראה אליהו לאלישע 'ויאמר לו לך שוב כי מה עשיתי לך'.   
גם האדרת, נזרקת על ידי אליהו אל אלישע כאשר פגש בו, וכאשר אליהו עולה השמימה אדרתו נופלת מעליו אל אלישע.   
ולעצם הענין צריך ביאור מדוע אליהו אינו רוצה שאלישע ילך עימו.
 
שם. כי ה' שלחני עד בית אל. לכאורה לא ברור מדוע זו סיבה שאלישע לא יבוא איתו וכמו שהתלווה איתו עד היום לכל מקום אליו הלך.
 
שם. כי ה' שלחני עד בית אל. מבואר שדרכו של אליהו אל מעבר הירדן עברה על פי ציווי ה' בבית אל ולאחר מכן ביריחו ומשם הירדנה והלאה. ולכאורה זוהי הדרך ההפוכה של עם ישראל כאשר נכנס לארץ. גם קריעת הירדן הינה ההיפך מכניסת ישראל על ידי בקיעת הירדן ביד יהושע, ובזמן שישראל נכנסים לארץ ישראל אליהו יוצא ממנה. כביכול אליהו מהווה חזרה מקבלת הארץ בימי יהושע. (ועיין במה שכתבנו לעיל לגבי חיאל בית העלי שעבר על השבועה לבנות את יריחו).      
וכמובן יש לציין שעצם יציאתו של אליהו ואלישע היא מהגלגל, הלא הוא המקום שבו העמידו בני ישראל את המשכן בכניסתם לארץ  
 
ולעצם היציאה של אליהו מארץ ישראל, היה מקום לומר שחוזר אל מקומו בגלעד, אך לכאורה מכך שהכתוב לא מזכיר זאת כלל שהגיע אל הגלעד משמע שאין זה עיקר הענין, אלא כמו שכתבנו לעיל שעיקרו הוא היציאה מארץ ישראל שאליהו כביכול אין לו מנוחה בארץ ישראל, ורק תלמידו אלישע הוא זה שיכנס חזרה לארץ, ודווקא באותו אופן של גילוי שכינה בקריעת הירדן בשנית. (ובזה יש דמיון למשה ויהושע שמשה נשאר בעבר הירדן ורק תלמידו יהושע נכנס לארץ). 
 
ב ג. ויצאו בני הנביאים אשר בית אל אל אלישע וכו'. וכן להלן לגבי יריחו. ומשמע קצת שהיו בני נביאים בכל מקום, ולכאורה יש בזה סתירה לאמור אצל עובדיה שאיזבל הכריתה את הנביאים מישראל. ואפשר דשאני בני נביאים, או אפשר שעברו כבר כמה שנים מאז גזירה זו והפסיקו להמית את הנביאים. שוב ראיתי במלבי"ם שעמד בזה בעקיפין, עיי"ש.
 
ב ו. חי ה' וחי נפשך אם אעזבך וילכו שניהם. עמד בזה רמ"ד ואלי שרק בפעם השלישית אמר הכתוב 'וילכו שניהם'. ופירש בזה שהושוו שניהם בחשיבות. ועוד נראה לפרש בהדגשה זו, שבהליכה זו נדבק אלישע באופן מוחלט באליהו רבו, ועל כן פירש הכתוב שהלכו שניהם כביכול נתחברו זה לזה.
 
ב ז. וחמישים איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק. והוא כלשון הכתוב על עם ישראל בהר סיני 'וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק'.


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 26 אפריל 2020, 01:55

ב ח. ויקח אליהו את אדרתו ויגלום ויכה את המים. יש לידע לשם מה דרוש היה נס זה ומה הטעם בו. ועיין בקטע הבא
 
שם. ויכה את המים. יהושע בקע את הירדן על ידי ארון הברית, ואליהו עוזב את הארץ דווקא בגלל עזיבתו של אותו הארון ששוכן כעת בממלכת יהודה ואינו נדרש על ידי ישראל. והוא עצמו הופך להיות מקום הגילוי שכינה של הקב"ה בישראל, בהר הכרמל, וגם כעת הוא פועל את אותה הפעולה של ארון ה' אדון כל הארץ.
 
ב ט. ויהי כעברם ואליהו אמר וגו'. נראה שדווקא תוך כדי מעבר הירדן זכה אלישע להצעתו של אליהו לבקשה מיוחדת. ומשמע קצת שלולי שהיה הולך עימו לא היה מקבל את האפשרות לבקש דבר.
 
ב י. ויאמר הקשית לשאול אם תראה אותי לוקח מאיתך וגו'. אליהו אינו שולל את בקשתו של אלישע ומאידך אינו נענה לה אלא תולה את קיומה באירוע אחר. וכאן צריך להבין מה כל כך משמעותי בראית אליהו עולה השמימה שדווקא הוא ישפיע על קיום בקשתו של אלישע. (אפשר גם להתנסח בלשון חקירה ישיבתית ולשאול, האם ראיית ההסתלקות תוכיח שאלישע ראוי לקיום בקשתו, או שעצם ראיית ההסתלקות שהיא מחזה קודש, היא עצמה תשפיע עליו את רוחו של אליהו. וכמובן שאין סתירה בין שני הצדדים).          
ונראה ליתן קצת טעם בזה, שכפי שכתבנו לעיל דרכו של אליהו היא להתהלך בסערה כפי שחשש עובדיה שמא אליהו ייעלם עד שאחאב יגיע על ידי הרוח, ובעצם איש לא ידע בצאתו ובבואו, לפתע הוא בא ולפתע הולך, ולפיכך אומר אליהו שאם אלישע אכן יצליח להתחקות ולראות את עלייתו ברוח הרי שאות הדבר הוא שאלישע עמד על דעת רבו ולפיכך ראוי הוא לזכות לפי שנים ברוחו.
 
ב יא. ויהי המה הולכים הלוך ודבר. מבואר שלא היתה פרידה ביניהם אלא הסערה עצמה היא זו שהפרידה ביניהם.
 
שם. ויהי המה הולכים הלוך ודבר והנה רכב אש כו' ויפרידו בין שניהם. אציין שצורת הפרידה לא היתה 'מסודרת' כביכול, אלא אליהו כביכול נקרע מעל אלישע באמצע המשפט.
 
בכמה נקודות של פרשת הסתלקות אליהו עיין מה שכתבנו לעיל מלכים א יט, טז.
 
ב יג. וירם את אדרת אליהו אשר נפלה מעליו. מבואר שאדרת אליהו נפלה, ומשמע כביכול זה היה בצורה לא מתוכננת, שהרי אליהו לא פשט את אדרתו, אלא תוך כדי שהסערה לקחה אותו היא גם הפילה מעליו את האדרת.


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 26 אפריל 2020, 01:56

ב יז. ויפצרו בו עד בוש. צריך ביאור מדוע הפצירו בו למרות שמאן בשליחותם. ומשמע קצת שלא האמינו בו למרות שראו כי בקע את הירדן.
 
ב יח. והוא יושב ביריחו. כאשר חזר אלישע לארץ ישראל הלך ליריחו ומשם לבית אל בדרך ההפוכה מזו שהלך עם אליהו מבית אל ליריחו ומשם לעבר הירדן. ומבית אל לא חזר אלישע אל הגלגל אלא להר הכרמל ומשם לשומרון. ויש לידע לשם מה הלך אלישע להר הכרמל בזמן שאין זה כלל הדרך מבית אל לשומרון. ואפשר שרצה לילך למקום שהשרה עליו אליהו שכינה. וצ"ת.
 
שם. ויבקשו שלושת ימים ולא מצאו. דומה בזה אליהו למשה שמשה לא ידע איש את קבורתו וגם אליהו בקשוהו ולא מצאוהו לאחר הסתלקותו.
 
ב יט. ויאמרו אנשי העיר אל אלישע הנה נא מושב העיר טוב כאשר אדוני רואה והמים רעים וגו'. פעולתו הראשונה של אליהו נזכרה בסמיכות לחטא הקמת העיר יריחו, ודרשו בזה חז"ל שהיתה שייכות בין בניית העיר לבין עצירת השמים על ידי אליהו. והנה הפעולה הראשונה הנעשית בישראל על ידי אלישע, היא לתקן את אותה העיר ולהפוך את מימיה למים חיים.
 
ב כ. קחו לי צלוחית חדשה ושימו שם מלח. בחז"ל שהוא נס בתוך נס. ואולי אפשר לדרוש בענין זה, שהמלח גם משמש לאות ברית. ואלישע שמרפא את המים הוא כנגד אליהו שעצר את המים, ויש לרמוז בזה שאמנם אלישע מרפא את המים, כי ברית בין ה' לישראל, אך נדרש בזה גם מלח וזוהי עצירת הגשמים על ידי אליהו שלאחריה כאשר ברור לכל שהמים מגיעים מהקב"ה, ניתן לתת את המים בשפע גם אם עדיין יש חטאים בישראל. 
 


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 26 אפריל 2020, 01:57

ב כג. ויעל משם בית אל. עיין לעיל ב יח שהערנו שהוא באותה דרך שהלך עם אליהו. עיי"ש.
 
שם. ונערים קטנים יצאו מן העיר וגו'. ובחז"ל הפליגו ברשעותם של אותם נערים. אך יש להתפלא שבנביא לא פירש את עיקר גודל חטאם, ולכאורה נראה שזה כעין ליצנות של נערים ותו לא, ולולי דברי חז"ל היינו תמהים מאוד מפני מה הגיע להם עונש כה חמור שארבעים ושנים ילדים בוקעו על ידי הדובים. ואם כן יש להפליא כיצד זה שפרט כה משמעותי ועקרוני לא נכתב בדברי הנביא.           
ולכאורה משמע מכך שבאמת מעשה זה מצד עצמו הוא מעשה סתום שהיה אפשר לפרשו כליצנות בעלמא וכמעשה קונדס, אך מאידך אפשר היה להבינו כדרך נערים שעומדים להפוך להיות רשעים גמורים, ולכן בדברי הנביא לא נתפרש הדבר כי אכן לא ראו זאת במציאות אלא רק מהתגובה החריפה של אלישע ניתן ללמוד זאת.          
עוד יש לציין שאכן יש בחז"ל תליית חטא באלישע על שגירה דובים בתינוקות. סוטה מז.
 
ב כד. ויפן אחריו ויראם ויקללם בשם ה'. מילת 'ויראם' לכאורה מיותרת והיה לו לכתוב לומר 'ויפן אחריו ויקללם בשם ה', ולכאורה זהו מקור דברי חז"ל שראה שאין בהם לחלוחית של טובה.
 
ב כה. וילך משם אל הר הכרמל. עיין לעיל ב יח שתמהנו מפני מה הלך להר הכרמל, ובמה שכתבנו בזה שם.
 
שם. ומשם שב שומרון. לעיל נתבאר שהיה אליהו בין שומרון לבין עקרון ועלה לקראת מלאכי מלך ישראל. ואם כן מסתבר שהיה אלישע עימו וכעת חזר אלישע לאותו המקום שבשומרון.


יעקוב
הודעות: 118
הצטרף: 22 דצמבר 2019, 09:45
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 15 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי יעקוב » 26 אפריל 2020, 01:57

לימוד נביאים כתב:
26 אפריל 2020, 01:51
 
שם. יהושפט עשה אניות תרשיש כו' ולא הלך כי נשברו אניות כו' אז אמר אחזיהו בן אחאב אל יהושפט ילכו עבדי עם עבדיך באניות ולא אבה יהושפט. תימה גדול בפסוק זה שאינו מזכיר את העובדה כי גם בפעם הראשונה הלך יהושפט עם אחזיה, ויתר על כן, הלא מבואר בדה"י שהעובדה שהאניות נשברו היתה בגלל שהלך עם אחזיהו, כך שלכאורה הכתוב כאן משתמע בדיוק להיפך שבפעם הראשונה לא הלך עם אחזיהו ורק בפעם השניה התעורר אחזיהו לבקשו לילך יחדיו. וצל"ת.
 יש כמה הבדלים בין מלכים לדה"י בזה. הראשון והמשמעותי הוא ששם כתוב שעשה אוניות לסוע לתרשיש להביא זהב ולפי"ז לא ברור בכלל מה עשו האניות בעציון גבר ואילו כאן כתוב שהאניות היו עשויות מתרשיש ונסעו לאופיר שזה באפריקה.
בעניין התחברותו עם המלכים יש על זה פרק תהילים שמשום מה אף אחד מהמפרשים לא פירש כן וה' חנן אותי בזה - כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו ברוח קדים תשבר אניות תרשיש


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 26 אפריל 2020, 01:59

ג ב. ויסר את מצבת הבעל אשר עשה אביו. פעולה זו הינה משמעותית מאוד ובפרט שעדיין אימו הייתה קיימת ועם כל זאת הסיר את מצבת הבעל. אך כיוון שיצא גזר דינו של בית אחאב נגזר דינו למרות זאת בעוון החזיקו בחטאות ירבעם בן נבט.
 
ג ז. וילך וישלח אל יהושפט מלך יהודה כו' ויאמר אעלה. יש להפליא על תשובתו של יהושפט מדוע לא שאל בה' על מלחמה זו. ולעיל במלחמה נגד בני ארם דרש יהושפט לשאול בה' לפני היציאה למלחמה ואילו עתה אף לא שאל.
 
ג ט. ולא היה מים למחנה ולבהמה. אף שיש כאן סכנה לאדם וסכנה לבהמה, כרכם הכתוב יחדיו. וכן דרך המקרא בהרבה מקומות ששוקל את צער הבהמה ביחד עם צער האדם. וכך גם בתשובת אלישע הוא מתיחס בפרטות גם למים שיינתנו למקנה.
 
ג י. ויאמר מלך ישראל אהה כי קרא הויה וגו'. הזכיר על לשונו שם ה', ובשונה מאחיו אחזיה.
 
ג יא. ויאמר פה אלישע בן שפט וגו'. צריך ביאור מפני מה הגיע לשם אלישע בן שפט.
 
ג טו. ועתה קחו לי מנגן. וכעין זה מצאנו בשאול שעמד לפגוש חבל נביאים שיש לפניהם כלי נגינה והם מתנבאים. אלא שיש לידע מדוע דווקא כאן הוצרך הנביא לנגינה ובשונה מכל הנבואות שלא מוזכר ענין זה.
 
שם. ותהי עליו יד ה'. לשון זו של יד ה' לכאורה צריכה ביאור שהרי היה מתאים לומר 'רוח ה', ובדרך כלל 'יד ה' נכתב על מעשה שנעשה על ידי הקב"ה. וביחזקאל רגיל בלשון זו של 'יד ה', אך באותם מקומות אכן מדובר במעשה שנעשה על ידי ההוראה כמו ציווי הנביא לילך למקום מסויים או שיד ה' לקחה אותו או פתחה את פיו, אך כאן לא מוזכר כדבר הזה ואם כן צריך ביאור מדוע שימש הכתוב בלשון זו.
 
ג יח. ונקל זאת בעיני ה' ונתן את מואב בידכם. צריך ביאור מדוע נתן את מואב בידם, והלא בשביל להציל את ישראל מספיק היה ליתן להם את המים ומדוע עזרם הקב"ה גם לנצח את מואב. ובפרט יש להתקשות בזה על פי המבואר לכאורה להלן שמסע המלחמה לא הצליח להביא למטרתו העיקרית – הכנעת מואב תחת ידי ישראל, ואם כן לשם מה הנס שלא הביא לשום תועלת.
 
ג כ. ויהי בבוקר כעלות המנחה והנה מים באים מדרך אדום כו'. ציין את הכתוב את זמן הגעת המים בזמן עלות המנחה. וכמדומה שלא מצינו ציון זמן כזה על פי הקרבנות במקרא. וצריך ביאור מדוע נשתמש בזה הכתוב. (מצאנו כן באליהו, אך שם הוא מובן שהרי היה מדובר בקרבן)          
ובאופן כללי הכתוב לא מזכיר בדרך כלל את פירוט הזמן שבתוך היום ויש לידע מדוע כאן הזכיר. (ולגבי השאלה השניה יש לציין שזה מבאר מדוע היה נראה למואב שהמים הם דם).
 
ג כג. החרב נחרבו המלכים. פירשו בזה מלשון חרב. ונראה שרמז בזה הכתוב דבר נוסף והוא את דבר צמאונום של שלושת הצבאות והרי הם כאומרים שישראל ויהודה נחרבו והם צמאים למים, וממילא הם הניחו בטעות שיש מאבקים בין שלשת הצבאות על מעט המים שנותרו.


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 26 אפריל 2020, 02:02

ד א. ואשה אחת וגו'. מעשה זה מדבר על אשה שהיתה לה צרה ופנתה לאלישע בכדי שיצילנה. וכמדומה שהוא המקום הראשון במקרא שאנו מוצאים נס לאדם פרטי שלנביא אין זיקה ישירה אליו, וכדרך סיפורי הצדיקים שמגיע אליהם יהודי מישראל ומבקש ישועה והם פועלים עבורו נסים ונפלאות. ובאופן כללי מעשי אליהו ואלישע בולטים בכך שנעשים סביבם ניסים גלויים רבים, אך כאן הדבר חורג אף מהרגיל שאין מדובר על נס שנעשה במקומו של הנביא או עבור הנביא או כהכרת הטוב של הנביא, אלא זהו נס שנעשה על פי בקשת אדם שמבקש להיוושע, והנביא פועל בעבורו.
 
שם. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את ה'. ובמדרש תנחומא שזהו עובדיה. וכמדומה שטעם דרשה זו הוא בתואר 'ירא את ה' מאוד' שנזכר לעיל על עובדיהו (א יח, ג).
 
שם. והנושה בא לקחת את שני ילדי לו לעבדים. לכאורה אינו כדין התורה. ואפשר שלא נהגו כדין, או שהעדיפה שיקח אותם לעבדים לתקופה מאשר שיקח את ביתם ולא יהא להם מקום לדור, או שהיה בזה דינא דמלכותא באותו הזמן, או שכיוון שעל פי הדרש מדובר ביהורם המלך יכול היה לקחת אותם לעבדים בחוב אביהם כיוון שגם בלאו הכי רשאי לקחתם למלאכתו וכמשפט המלך.
 
ד ב. ויאמר אליה אלישע מה אעשה לך הגידי לי מה יש לך בבית. השאלה הראשונה 'מה אעשה לך' טעונה ביאור, ולכאורה היה מתאים 'ויאמר אליה אלישע הגידי לי מה יש לך בבית'.
 
שם. ותאמר אין לשפחתך כל בבית כי אם אסוך שמן. וממנו חלה הברכה ושפע השמן לרוב. והוא כדרך הנס שנתפרש באליהו אצל האשה הצרפית שצפחת השמן נבעה עד בוא הגשם.
 
ד ג. לכי שאלי לך כלים כו' ובאת וסגרת הדלת וגו'. יש כאן כמין גזירה שוה למה שהיה במצרים ששאלו כלים משכניהם ולאחר מכן נסגרו בבתיהם במכת בכורות ואז באה תשועתם ויצאו לחוץ ונשתחררו מעבדותם וכך גם כאן כאשר יצאה האשה נפדו בניה מעבדות. (למדתיו בפסח ומתוך כך נתעוררתי לזה). ויש להתבונן בזה.
 
ד ד. ובאת וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך. ובעוד נסים שפעל אלישע היה לעיני כל, מלבד מעשה זה והחייאת בן השונמית שהיתה בסגירת הדלת. ורש"י פירש כאן שזהו כבוד הנס, ואם כן יש לידע מה חילוק יש בין הנסים.
 
ד ה. ותלך מאיתו ותסגור הדלת. והשמיט הכתוב את שאילת הכלים וקצת משמע שלא שאלה כלים, וכן משמע מכך שעמידת השמן נבעה מכך שלא היו לה עוד כלים לקבל את הברכה, אך הברכה מצידה היתה ראויה להמשך עוד.
 
ד ז. ותבוא ותגד לאיש האלוקים. יש לידע לשם מה חזרה אל איש האלוקים, ועמדו בזה המפרשים. וברש"י שבאה ליטול עצה, ואם המדובר בעצה של אדם חכם בעלמא, קצת קשה לשם מה נכתבו הדברים.
 
ד ז. לכי מכרי את השמן ושלמי את נשיך ואת ובניך תחיי בנותר. גם זה קצת צריך ביאור לשם מה נצרך לומר לה בדיוק מה לעשות עם השמן ועם המותר והאם לשלם את החוב, ומה לעשות עם המותר.


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 26 אפריל 2020, 02:02

ד ח. ויהי היום ויעבור אלישע אל שונם כו' ויהי מידי עברו כו'. מבואר שאלישע היה הולך ממקום למקום, וכן נראה בעוד כמה מקומות. ודרך בזה בדרכו של שמואל הנביא שהיה מסבב בישראל להרביץ בהם תורה ומשפט.
 
שם. ושם אשה גדולה. במעשה זה ברך אלישע ונתן לאשה זרע ולאחר מכן גם החיה אותו. ומעשה האשה השונמית ביחד עם מעשה האלמנה והשמן, מקבילים לאליהו והאלמנה הצרפית.
האלמנה הצרפית האכילה את אליהו כדרך האשה השונמית,
אלישע החיה את בן השונמית כדרך שהחיה אליהו את בן הצרפית,    
אלישע נתן לאלמנה שפע של שמן שלא מפסיק כדרך שהביא אליהו לאלמנה הצרפית,  
שתי הנשים צועקות לפני אלישע כדרך האשה הצרפית, (השונמית והצרפית לא מוזכר בהן לשון צעקה, אך יש בדבריהן משום צעקה וטענה),
גם האשה השונמית שהיתה נשואה, מכל מקום בעלה נזכר באופן שולי למדי, כאשר את עיקר הכובד תופסת האשה שעושה את כל המעשים ואף לא מספרת לבעלה את מטרת יציאתה אל הנביא,    
האשה השונמית יודעת שהוא איש אלוקים קדוש שעובר אצלם תמיד וכדרך האשה הצרפית
 
ד יב-יג. קרא לשונמית הזאת ויקרא לה ותעמוד לפניו, ויאמר לו אמר נא אליה וגו'. מבואר שאף שקרא לשונמית והיתה לפניו מכל מקום לא דיבר עימה אלא על ידי סרסור. ויש לידע מדוע, ובפרט שלאחר מכן כאשר הבטיחה על ילד פנה אלישע ישירות אל האשה ואמר לה 'למועד הזה כו' את חובקת בן'. ועיין במצו"ד ומלבי"ם.
 
ד יג. היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא. ודרשו בזה שהיה ראש השנה, אך ודאין מקרא יוצא מיד פשוטו, ומתבאר שלאלישע היה מהלכים בבית המלוכה הישראלי. (וכך מסתבר הדבר מדלעיל שיצא עימם למלחמה).
 
ד יד. ויאמר ומה לעשות לה. משפט זה אינו דבק לדלעיל שהרי מבואר שהיה צריך לקרוא לה בשנית.
 
שם. ויאמר ומה לעשות לה. אלו דברי אלישע לגיחזי, ומבואר שלמרות שהיה אלישע נביא, מכל מקום נזקק לשאול את גיחזי כיצד לנהוג, ולא רק זאת אלא גיחזי הוא שנתן את העצה לאלישע.
 
שם. ויאמר גיחזי אבל בן אין לה ואישה זקן. מבואר שהאשה לא הרהיבה עוז לשאול בקשה כה גדולה שחורגת מדרכי הטבע, ואילו גיחזי לא חשש לכך.
 
ד טו. ויקרא לה ותעמוד בפתח. עמד בזה מצו"ד ומלבי"ם מפני מה כעת עמדה בפתח ולעיל עמדה לפניו.
 
ד טז. למועד הזה כעת חיה את חובקת בן. שתי נשים הובטחו באופן זה בלידת בן, שרה והאשה השונמית, בשתיהן מצוין כי 'אישה זקן', שתיהן לא האמינו בבשורה - שרה צחקה בליבה והאשה השונמית אמרה 'אל תכזב בשפחתך', ואכן שני הילדים הגיעו לשערי מוות כאשר יצחק נעקד על גבי המזבח והיה ראוי להשחט וגם בן השונמית מת, ושניהם חזרו לחיים. (ומפטירים בפרשיה זו בפרשת וארא). ועיין להלן דימויים נוספים בין הפרשיות.      
וכמדומה שהוא ענין עקרוני, שהנולד בנס הרי שבעצם מדרכי השתלשלויות העולם אין לו קיום כאן, שהרי מדרכי הטבע לא היה ראוי להיות, ולפיכך גם אין לו קיום וראוי הוא למות ולהיעלם מבלי השאיר זכר ושריד, ולכן צריך הוא מעבר ללידתו לנתינת חיים מיוחדת שחורגת מכל אדם. וצריך לי תלמוד בזה. ואפשר לפרש, שכיוון שנולדו בנס ושלא מדרכי העולם, נצרכים הם לינוק את חייהם ממקום גבוה מהרגיל, ולכן יצחק חייב להפוך להיות קרבן חי ובלי זה אין לו קיום, וכך גם בן השונמית חייב לקבל את המשך חייו מכוח הנבואה עצמה ומידיו של איש האלוקים ורק אז יש לו קיום בעולם הזה.           
ויש לציין עוד, ששמואל שנולד אף הוא בדרך נס, נשתנה מיצחק ובן השונמית שלא עמד למיתה, ואפשר שסיבת הדבר היא בכך שהוא הושאל לה' על ידי אימו, וממילא כל חייו מלכתחילה היו מקודשים לה'.


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 26 אפריל 2020, 02:04

ד יח. ויהי היום ויצא אל אביו אל הקוצרים. ויש לציין שבכל המעשה האם תופסת את עיקר המקום, וכל פעולותיה הם בהקשר לאיש האלוקים, וכאשר הנער יוצא עם אביו למלאכת השדה הוא נופל למשכב ומת. ועיין בהארה קודמת שם כתבנו שאפשר שהנולד בנס אינו יכול לחיות את חייו כאדם רגיל.
 
ד כב. וארוצה עד איש האלקים ואשובה. נראה שאפשר לדרוש בזה גזירה שוה לדברי אברהם שאמר 'ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה'. שניהם לא גילו לאחרים את מטרת הליכתם, אברהם הלך למקום שבו האלוקים והשונמית אל מקומו של איש האלוקים, אברהם הלך להשתחוות והשונמית החזיקה ברגלי איש האלוקים (ולכאורה היה זה על ידי נפילה והשתחוואה לפניו). ושניהם הסתירו מבני זוגם את מטרת ההליכה. אברהם הולך עם חמור והשונמית עם אתון, שניהם חובשים את הבהמה בעצמם, אברהם הולך עם שני נערים והשונמית עם נער אחד. דמיון נוסף יש על דרך הסתירה, שאברהם הלך במטרה לאבד את בנו והשונמית הלכה במטרה להשיבו לחיים.
 
ד כג. לא חודש ולא שבת. ומכאן למדו חז"ל שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל. ודבר זה שורשו דווקא במלכות ישראל כיוון שלא היה שם בית המקדש וממילא עיקר הקבלת פני שכינה היתה על ידי הנביאים, וכביכול הם מקום המקדש בישראל, והארכנו בזה קצת בהארות לשמואל על המזבח שבנה שמואל על יד ביתו.
 
ד כה. ותלך ותבוא אל איש האלקים אל הר הכרמל. עיקר מקומו של אלישע היה בשומרון כמו שנאמר 'ומשם שב שומרון'. ומבואר שהיה אלישע באותה שעה בכרמל, והכרמל זו אחת מהתחנות שבהן עבר אלישע בחזרתו מעבר הירדן בסילוק אליהו. והנראה מזה שפעמים רבות ישב בכרמל, והיה נוהג לסבב בערי ישראל וכפי שכתבנו לעיל.
 
ד כו. ואמר לה השלום לך. שאל בשלומה. ובאה"ע סי' כא נפסק שאין שואלין בשלום אשה. וכתב שם הט"ז שאם לא היתה אשתו בקו הבריאה רשאי לשאול בשלומה, ואם כן יש לומר שאף כאן כיוון שבאה אליו בסתם יום של חול, הבין אלישע שדבר אינו בסדר עימה ולפיכך רשאי לשאול בשלומה.
 
שם. ותאמר שלום. ולא אבתה לדבר עם אלישע על ידי סרסור, וכשם שהודיעה אלישע בעצמו על לידת בנה כך גם כעת רצתה לספר לו בעצמה את מיתת בנה. (ובמצו"ד כתב שלא רצתה לגלות גם לו, אך לכאורה הוא מוקשה שהרי כשספרה לאלישע שמע זאת גם גיחזי).
 
ד כז. ותבוא אל איש האלוקים כו' ותחזק ברגליו כו' הרפה לה כי נפשה מרה לה וה' העלים ממני ולא הגיד לי. יש דמיון בזה למעשה חנה ועלי שנהגה גם היא באופן שונה מהרגיל מרוב שיחה וכעסה, וגם אלישע כעלי לא ידע מדוע. אלא שאלישע הבין שיש לה טעם לזה, ואפשר שהוא מפני שהכירה כאשה גדולה. (דמיון זה כמובן עומד ביחד עם כל השייכות בין הפרשות של פקידת עקרות ושאילת בן).
 
ד כט. השאלתי בן מאת אדוני הלא אמרתי לא תשלה אותי. והוא בניגוד לאברהם וחנה ששאלו בן.
 
ד ל. חי ה' וחי נפשך אם אעזבך. נקטה השונמית בלשונו של אלישע עצמו בדברו אל אליהו. אלא שחילוק יש ביניהם, שאלישע לא עזב את אליהו והלך אחריו, ואילו השונמית דרשה בעצם שאלישע יבוא עימה אל הילד.
 
שם. ויקם וילך אחריה. ובגמ' פירשו 'אחר דבריה ועצתה'.
 
ד לא. וגחזי כו' וישם את המשענת על פני הנער ואין קול ואין קשב. ובחז"ל אמרו שגחזי לא שמע לדברי הנביא ודיבר בדרך. וקצת צריך תלמוד שכיוון שכך הם הדברים, אם כן מדוע השמיט הנביא פרט כה חשוב ולא פירש זאת, ומסתימת לשון הנביא עולה כביכול לא היתה תועלת בעצת הנביא.
 
ד לב. ויבוא אלישע הביתה והנה הנער מת. צריך ביאור מה החידוש ב'והנה הנער מת' ואפשר שציפה אלישע שהמשענת תפעל עד שתבוא אך כאשר הגיע ראה שהנער עדיין מת.


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 26 אפריל 2020, 02:05

ה א. והאיש היה גיבור חיל מצורע. לכאורה העובדה שהיה גיבור חיל ראויה היתה להכתב בחלקו הראשון של הפסוק ביחד עם כל שבחיו, ובשלב הזה בא לספר את עובדת צרעתו בכדי לפתוח בתיאור המעשה, ואם כן מה טעם לספר באותו משפט על כך שהיה גיבור חיל.
 
ה ב. וארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה. לכאורה אין יציאת הגדודים מענין הסיפור, ומספיק לומר ובביתו 'נערה קטנה מארץ ישראל לפני אשת נעמן'.
 
ה ג. ותאמר אל גבירתה אחלי אדוני לפני הנביא אשר בשומרון. יש לידע לשם מה חפצה בטובתו, עוד יש להבין כיצד היתה בטוחה שאז ירפא את נעמן מצרעתו ולא חששה שמא לא יסכים אלישע לרפאותו והיה לה הדבר למוקש.
 
ה ה. ויאמר מלך ארם לך בא ואשלחה ספר אל מלך ישראל. נעמן מבקש לילך ולהתרפאות על ידי הנביא בישראל. ויש לציין שהדבר מיוחד בארם ולא מצאנו כזאת בשאר אומות שרצו להיעזר בנביאי ישראל. ובהקשר זה יש לציין עוד נקודות דומות היחודיות לארם.            
הנסיון של ארם להלחם בישראל מתוך הבנה של 'אופי האלוהים' שלהם כביכול – 'אלוהי הרים אלוהיהם'.
הנסיון הארמי לתפוס את אלישע בכדי להפריעו מלעזור למלך ישראל בידיעות אודות צבא ארם. 
הציווי על אליהו והליכת אלישע למשוח את חזאל למלך ארם, דבר שלא מצאנו כזאת שנביא מישראל ילך למשוח מלך מאומות העולם. 
ועל כל אלו יש את הנסיון של בלעם הארמי לקלל את ישראל בשמו של מקום.              
(ואולי יש לצרף לכך גם את דרשת חז"ל על כך שמלך ארם דרש מאחאב ליתן לו את ספר התורה, ואם אין זה רק בכדי לבזות את אחאב הרי שיש כאן נסיון כביכול לתפוס בעלות ושייכות לאלוקי ישראל).         
ומכל אלו עולה, כי יש יחס מיוחד בין ארם לבין אלוקי ישראל. וצ"ת בזה.


חידוד
הודעות: 12
הצטרף: 22 אפריל 2020, 01:39
נתן תודה: 3 פעמים
סטטוס: מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי חידוד » 08 מאי 2020, 18:36

לימוד נביאים כתב:
26 אפריל 2020, 02:04
כאשר הנער יוצא עם אביו למלאכת השדה הוא נופל למשכב ומת. ועיין בהארה קודמת שם כתבנו שאפשר שהנולד בנס אינו יכול לחיות את חייו כאדם רגיל.
כמדומה על דרך הפשט שהיה ילד חלש ובפעם הראשונה שיצא לשדה ובחום השמש,מת מיד.
אמנם חז"ל דרשו שהבן הזה היה חבקוק הנביא (או עדו הנביא) וגם על בן הצרפית שהחיה אליהו דרשו שהיה יונה הנביא ואפשר שזה טעמם.


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 21 מאי 2020, 00:46

ו ח. ומלך ארם היה נלחם בישראל וגו'. לכאורה אין מדובר כאן על מלחמה של ממש, אלא על מארבים לשלול שלל ולבוז בז וכעין המבואר לעיל 'וארם יצאו גדודים וישבו וגו', ואם היתה זו מלחמה של ממש לא היה מועיל שלא לעבור במקום מסויים, אלא היו ארם יוצאים בחיל גדול וכבד וכדרכה של מלחמה.
 
ו ט.  וישלח כו' השמר מעבור המקום הזה. הנה מבואר כאן דלותם של ישראל באותה העת, שאף כאשר ידעו על מארב ארמי לא יכלו לתקפו בהפתעה אלא רק נשמרו מלעבור באותו המקום.
ולא עזרם ה' על ידי נביאו אלא בכך שיוכלו להשמר מביזה ושוד ולא יותר מכך.
(וברש"י פירש בפירוש שני שמדובר במארבים על גדודי ישראל הבאים לשלול בארם, אך לכאורה הוא צ"ע שהרי סיום הפרשיה הוא בתוצאה 'ולא יספו עוד גדודי ארם לבוא בגבול ישראל', ועל כרחך שעיקר הפרשה הוא על יציאת הארמים לשלול את ישראל, אלא שאגב כך הזהירו הנביא גם מפני מארבים ארמיים באדמת ארם).
 
 ו י. וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש האלוקים והזהירו ונשמר שם וגו'. מקריאת הפסוק הייתי סבור שיש לפרשו כך – וישלח מלך ישראל אל המקום (אשר אמר לו איש האלקים) והזהירו ונשמר שם, כאשר האזהרה נסמכת על מלך ישראל שמזהיר את יושבי אותו המקום. אך בדברי רש"י ושאר מפרשים מבואר לא כן אלא פירשו שמלך ישראל לא סמך על דברי הנביא ורצה לבחון אם דבריו אמת. ולא ידעתי מפני מה פירשו הכתוב לרעה במקום שאפשר לפרשו לטובה.
 


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 21 מאי 2020, 00:48

ו יא. ויסער לב מלך ארם כו' הלא תגידו לי מי משלנו אל מלך ישראל. לכאורה חשדו של מלך ארם היה מוצדק, שהרי נעמן ודאי הרגיש מחוייב לאלישע שהצילו מצרעתו, ולא רצה ליקח אפילו מעפרה של ארץ ישראל ללא רשותו, גם לעבודת אליליו של אדונו לא הרגיש מחוייב ועשאה רק כלפי חוץ והיה נאמן הרבה יותר לאלוקי ישראל, ואם כן הדבר בהחלט סביר לחשוד בו שמעביר את כל הידוע לו אל אלישע מיטיבו.
 
ו יג-יד. ואשלח ואקחהו כו' וישלח שמה סוסים ורכב וחיל כבד וגו'. מבואר שעל אף שהבין מלך ארם כי יש נביא בישראל, מכל מקום חשב שיוכל לקחתו אליו. וכפי הנראה היה סבור שיוכל לקחת איתו את אלישע, אם ביד חזקה על ידי הצבא ואם בהבטחות עושר וכדו'. ונראה שטעותו של מלך ארם נבעה מכך שעם כל העוצמה שראה בכך שיש נביא שיודע מה הוא מדבר בשקט, מכל מקום מלך ישראל אינו מצליח להלחם בו, ומכך הסיק שאכן כוחו של הנביא מוגבל הוא, ואין לו אלא את הכשרון של ידיעת סודות, וממילא אפשר ליקחנו בכוח.
 
ו יח. ויפקח ה' את עיני הנער וירא והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. ובכל זאת נזקק אלישע להכאת הארמים בסנוורים והבאתם לשומרון. וצריך ביאור מה טעם בכל התרמית הזו ומה ענין בה כאשר הנביא חוסה בלב מחנה רכבי אש.
 
ו יט. ויאמר אליהם אלישע לא זה הדרך וגו'. לכאורה צריך ביאור לשם מה כל הענין לקחת את הארמים לשומרון, ומדוע לא יספיק שרכבי האש יבערו את רכבי הברזל עד תומם, או שאלישע יסבבם עד שילכו בטעות חזרה לארם ורק אז יבינו כיצד הוליכום שולל, ומה טעם בכל ההליכה לשומרון.   
ואפשר לפרש, שהרי למלך ארם היו הנחות לא נכונות בנסיונו לקחת את הנביא, ראשית הוא חושב שבכך הוא יכול לסכל את פעולות הנביא, ושנית, משמע קצת בלשון הכתובים (וכך נקט המלבי"ם) שמלך ארם היה סבור שאלישע יעבור לשרת אותו.           
והסיבה לשתי טעויות אלו היא אחת, מלך ארם היה סבור שאלישע הוא כדרך הנביאים שנהגו אצל הגויים שיש להם איזו ראיה מסויימת שעדיפה על פני שאר בני אדם, אך לא הבין שמדובר בכוח ששואב ממקור כל הכוחות שבעולם. 
ולפיכך, אם רק היו חיילי ארם ניגפים לפני אלישע, היה מלך ארם מתחזק בטעותו לחשוב שכנראה שעל ידי כוח עדיף יותר ופיתוי גדול יותר יסכים אלישע לעבור להיות לצדם של הארמים. ולשם כך הביא אלישע את חיילי ארם לשומרון, למען יראו כי נביא הוא לישראל וכל כוחו מהם ועבורם, ואם כן פשוט שאין שום טעם ליקח את אלישע ולשכנעו לעמוד לצד הגויים, שהרי כל כוחו של אלישע אינו אלא כנביא שליח לעם ולא כקוסם ומכשף בעל כוחות עליונים.
 
ו כג. ולא יספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. ולכאורה קשה מהפסוק הבא. ועמדו בזה המפרשים, ולענ"ד יש לבאר שביאת גדודים אינה מלחמה של ממש אלא רק שוד, ועל כך נאמר שגדודי ארם הבינו שאין תוחלת במתקפות ביזה, ולפיכך חדלו מלבוא בארץ ישראל, אך ודאי שלא ויתרו על רעיון של מלחמה כללית, ובמלחמה שכזו אין חשש מכך שהאויב ידע מראש כיוון שממילא היא נעשית בפרסום רב.


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 21 מאי 2020, 00:48

ו כד. ויהי אחרי כן ויקבוץ בן הדד את כל מחנהו ויעל ויצר על שומרון. כמו שכתבנו בפסוק הקודם, מלחמה זו היא תוצאת ההבנה של מלך ארם כי אין אפשרות לפגוע בישראל בעזרת גדודים מזדמנים ולפיכך הוא יוצא למלחמה כוללת עם כל חילותיו ועולה על עיר הבירה של ישראל.
 
ו כה. ויהי רעב גדול בשומרון וכו'. לעיל אנו רואים את אלישע מגן על ישראל ומודיע למלך בכל פעם שיש גדוד ארמי, ואילו כאן אלישע לא פועל דבר מעצמו עד שהמלך מגיע אליו. וצריך ביאור מדוע.
 
ו כז. ויאמר אַל יושיעך הוי-ה מאין אושיעך. מבואר שהיה שם שמים שגור על לשונו של מלך ישראל.
 
ו כז,כח. מאין אושיעך המן הגורן או מן היקב, ויאמר לה המלך מה לך. מבואר שלמרות שנתייאש המלך מלעוזרה לא נתייאש מלשמוע את צרתה.
 
ו כח. ותאמר האשה הזאת אמרה אלי תני את בנך וכו'. נראה שמלבד עצם קללת הרעב, אכילת הבנים, והמריבה על בשרם, עמד מלך ישראל בפני משפט בלתי אפשרי שבו עליו להכריע או להריגת הבן השני ואכילתו או לכך שהאשה תמות ברעב למרות ששילמה עליו בחיי בנה. (וכדברי המלבי"ם ורלב"ג שעדיין לא מת הבן, וכמדומה שכן משמע מהלשון 'תני את בנך ונאכלנו', שהיה מחוסר נתינה, הלא היא המתתו, ויתר על כן שאם שניהם היו מתים אם כן מה טעם בהסכמים ביניהם, מדוע לא תאכל כל אחת את בנה לבדה ומה להן לערוך שולחן ולאכול יחדיו את בשר בניהן).   
ובילק"ש מבואר שהיה גם בן השניה שחוט ומבושל. וצ"ע.
 
ו כט. וירא העם והנה השק על בשרו מבית. מבואר שהיה מלך ישראל סובל בצרת עמו ומשתתף עימם. ואפשר שהשק מרמז גם לתפילתו של המלך.
 
ו לא. ויאמר כה יעשה לי אלוקים וכה יוסיף אם יעמוד ראש אלישע בן שפט עליו היום. צריך ביאור מפני מה המלך פונה בכעסו להסרת ראשו של אלישע, והלא אלישע לא גזר בדברו על הרעב כאליהו בשעתו, ואף סייע ביד המלך להתמודד מול גדודי הארמים. ואם חושב המלך שאלישע יכול להציל את ישראל, מדוע לא שלח אליו עד עתה, ומפני מה המתין מלבוא לפני אלישע ולבקש ממנו סיוע ועזרה, ובפרט שבסופו של דבר זה מה שעשה המלך גם כן וכפי שמשמע להלן שהמלך חזר בו מאמירת כעס זו ולא ניסה להרוג את אלישע אלא הגיע לפניו.


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 21 מאי 2020, 00:49

ו לב,לג. ואלישע יושב בביתו והזקנים יושבים איתו וישלח איש מלפניו בטרם יבוא המלאך אליו והוא אמר אל הזקנים הראיתם כי שלח בן המרצח הזה להסיר את ראשי ראו כבוא המלאך סגרו הדלת ולחצתם אותו בדלת הלא קול רגלי אדוניו אחריו, עודנו מדבר עימם והנה המלאך יורד אליו ויאמר הנה זאת הרעה מאת ה' מה אוחיל לה' עוד.          
שני פסוקים אלו קשים למאוד, מי אמר כל דבר, מי הגיע, ומתי, ויש בזה פירושים רבים במפרשים, אך כולם דחוקים מעט, והפסוק עובר בהכרח כמה פעמים מהנביא אל המלך בלי להדגיש על מי מדובר בכל פעם. וממילא יש להבין מדוע באמת הנביא כתב את הדברים בצורה שאינה ברורה מאליה.                   
על חלק
מהנקודות האמורות עמדנו בשורות הבאות.
 
ו לב. וישלח איש מלפניו. פירש רש"י להרגו. וכמדומה שאין הכוונה להמיתו באופן מידי אלא כמו שכתב המצודות שישמור עליו בביתו.  
ומכך שהמלך עצמו הגיע לאחר מכן, עולה שיש שתי אפשרויות, האחת לומר שהמלך לא התכוון מלכתחילה להורגו מיד אלא רצה בתחילה לבקש ממנו לפתור את בעיית הרעב. והשניה היא, שהמלך התחרט מיד לאחר מכן.
 
שם. שם. לעצם פירוש רש"י והמצודות שהוא שלוחו של המלך, הדבר צריך ביאור שאם כן היה לו לכתוב לסדר הדברים כך – 'כה יעשה לי אלוקים וכה יוסיף אם יעמוד ראש אלישע בן שפט עליו היום וישלח איש מלפניו, ואלישע יושב בביתו והזקנים יושבים איתו ובטרם יבוא המלאך וגו'. ומפני מה הניח הכתוב את הסיפור על שליחת האיש על ידי המלך כאשר הוא מפסיק בסיפור אודות אלישע.           
ונראה שלפיכך המלבי"ם נטה וביאר שזה הולך על אלישע, ופירושו דחוק, עיי"ש.
 
שם. בטרם יבוא המלאך אליו והוא אמר אל הזקנים. לכאורה תיבת 'והוא' מיותרת, והיה לו לכתוב לומר 'בטרם יבוא המלאך אליו אמר אל הזקנים וגו'. וזה לכאורה גם כן מוכיח ששליחת האיש היא על ידי המלך, ולפיכך נדרש הכתוב להבהיר שכעת ה'אומר' הוא אלישע ולא המלך, ואם כן זה מוסיף לקושיא לשם מה הכניס הכתוב באמצע הפסוק את שליחת האיש על ידי המלך.
 
שם. בן המרצח. אם המלך הוא יהורם הרי שהמרצח קאי על אחאב שאשתו המיתה את נבות ואת נביאי ה'. ואם מדובר במלך ממלכי בית יהוא (כפי שצידדנו להלן על פי דברי רש"י לעיל), הרי שכינוי זה הוא כלשונו של הושע 'ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא', שבית יהוא נתפס בעוון רציחה למרות שהיה זה על פי ה'. ואין כאן מקומו לבאר זאת.
 
שם. ראו כבוא המלאך סגרו הדלת ולחצתם אותו בדלת הלא כל רגלי אדוניו אחריו. הסיום 'הלא כל רגלי אדוניו אחריו', לכאורה לא מנמק דבר ביחס להוראה הקודמת ללחוץ את המלאך בדלת, ולא נתפרש לשם מה נאמר.
 
שם. הלא כל רגלי אדוני אחריו. צריך ביאור מדוע לא נזכר בכל הפרשה עצם ביאתו של המלך לפני אלישע, ולכאורה היא דבר הרבה יותר משמעותי מאשר ביאת המלאך, ולמרות זאת אין אנו יודעים עליה אלא מכוח ההוכחה שכיוון שהשליש נמצא למדנו שהמלך גם הוא הגיע.
 


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 21 מאי 2020, 00:50

ו לג. עודנו מדבר עימם והנה המלאך יורד אליו ויאמר הנה זאת הרעה מאת ה' מה אוחיל לה' עוד. לפי המפרשים שאלו דברי המלך, הרי שהכתוב אומר משפט בלי להודיע מיהו דוברו, ולפי המפרשים שהדובר הוא המלאך הרי שכלל לא נתפרש בכתוב שהמלך עומד לפני אלישע.
 
שם. הנה זאת הרעה מאת ה' מה אוחיל לה' עוד. נראה שיש בזה תשובה וחטא כאחד. מחד הוא מכיר בכך שהרעה הינה מאת ה', ומאידך הוא מגיע מכוחה למסקנא שאין מה להתפלל וה' לא יושיע אותם, ולכן השליש אינו מאמין בישועה ואף המלך עצמו כאשר הוא שומע בהמשך את הסיפור המיוחד על בריחת מלכי ארם הוא חושד ובטוח כי מדובר ברמייה ואינו מסכים להעלות את האפשרות שזהו הנס המיוחד עליו דיבר אלישע באותו היום.
 
שם. שם. מלך ישראל מזכיר כל הזמן את שם ה', ואם המלך הזה הוא יהורם וכפי סדר הכתיבה הרי שיש בזה דבר חידוש ששם שמיים שגור על לשונו כל כך, ועוד יש קושי בדבר שהארמים צרים על שומרון, ואילו יהורם מת ביד יהוא, תוך כדי המלחמה על רמות גלעד הרחוקה.   
וברש"י לעיל תחילת פרק ה' מפרש כי 'נסים שנעשו על ידי אלישע מסדר והולך', ולא נתפרש מפני מה נצרך לכך רש"י ומדוע לא נאמר שהכתוב מסדר האירועים כפי סדר התרחשותם, ומדוע לומר שהכתוב מסדר כעת את כל אירועי הנסים שנעשו בידי אלישע.           
ואפשר שרש"י בא לענות על קושיות אלו ולומר שכל הסיוע של הנביא מול הארמים החל דווקא לאחר עליית שושלת יהוא למלוכה, ואם כן כל המעשים האמורים כאן הם בגדר אין מוקדם ומאוחר אלא 'נסים שנעשו על ידי אלישע מסדר והולך', אף על פי שלפי סדר ההתרחשויות היה ראוי הסיפור להכתב לאחר עליית יהוא לשלטון.
 


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 21 מאי 2020, 00:51

ז א. סאה סולת בשקל וסאתיים שעורים בשקל. ועדיין זהו מחיר יקר כמבואר בגמ' שעל מחיר זה מותר לצאת לחוץ לארץ.[1] (יש לציין, שבפועל במקרה דנן זה לא התיר לצאת לחוץ לארץ כיוון שהוא בגדר מוצא ליקח, עיי"ש).
 
ז ב. ויען השליש אשר למלך נשען על ידו. באמת גם המלך לא האמין כל כך בדברי הנביא כמבואר להלן שהיה ברור לו כי חיל ארם ברחו בדרך רמייה בכדי לחזור ולהכותו, ונראה שלא לחינם מדגישה כתוב כי מדובר בשליש שהמלך נשען על ידו, אלא לומר שבדברים אלו ביטא השליש כביכול את כוונת אדונו.
 
שם. אשר למלך נשען על ידו. כמדומה שבא הכתוב להדגיש את עוצם השייכות והחיבור בין השליש למלך, ובכך להבהיר שחטאו של השליש הוא בעצם חטא של המלך במידת רבה. גם להלן בתיאור החטא בפעם השניה חוזר הכתוב ומדגיש עובדה זו.
 
ז ב. ויען השליש כו' ויאמר הנה ה' עושה ארובות בשמים היהיה הדבר הזה. מפליא הדבר שכאשר המלך נזעק למראה האשה שרוצה לאכול את בן חבירתה הוא מזדעק ואומר שהיום יוסר ראשו של אלישע, כביכול בידיו של אלישע לפתור את בעיית הרעב, ואילו כאשר הם מגיעים לפני אלישע, שלישו של המלך פשוט לא מאמין בפתרון אותו אלישע נותן לפניו. (וכמו שכתבנו, שלכאורה זה כולל גם את המלך במידת מה).
 
 

[1] בבא בתרא צא, א.


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 21 מאי 2020, 00:51

ז ג. וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער. מבואר שהמצורעים היו יושבים מחוץ לעיר, וכך גם מבואר להלן בפירוש שהיו בפתח השער מבחוץ, שהרי מבלעדי כן לא היו יכולים ליפול על מחנה ארם. ויש לידע מדוע ישבו מחוץ לעיר.      
והנה, האיסור על המצורע לישב בעיר הוא דווקא בערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון. וההר שומרון לכאורה לא היה בנוי לפני שעמרי קנה אותו, כך משמע גם בכתובים (שקנה הר ובנה אותו, ולא קנה עיר בנוייה), וגם בדברי חז"ל שאמרו 'מפני זכה עמרי למלוכה מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל', ולכאורה כוונת כרך הוא עיר המוקפת חומה שאותה הוסיף עמרי.  
ואם כן יש לומר באחת משתי דרכים, או שסברו שלא כמו שנפסקה הלכה, שגם ערים המוקפות חומה שלא מימות יהושע בן נון הן קדושות, או שאף שלא נקטו כן, נהגו בשומרון סלסול כביכול היא אחת מערי הממלכה הקדומות, ובכדי להחשיבה ולדמותה לירושלים, ועיין בתנא דבי אליהו רבה פרק ט שמבואר שמלכי ישראל עשו את שומרון למען תהיה להם כירושלים למלכי יהודה.           
ואפשר, שלא היה זה משום דברי התורה, אלא שלא רצו שיהיו בתוכם מצורעים, ואם כן אין כאן קושיא כלל. (חלק מהערות אלו שמעתים בשיעורו של הגר"צ רוטברג).
 
שם. מצורעים. גאולתם של ישראל באה על ידי כמה מצורעים ששכנו מחוץ לעיר. ולכאורה היה מכובד יותר לישראל שהיו מקבלים בנבואתו של אלישע את הידיעה על כך שהארמים ברחו ואפשר לצאת בעקבותיהם, אך הקב"ה העלים את הידיעה הזו מלפניהם והשאיר אותה למקרה וליד המצורעים.
 
שם. שם. בחז"ל אמרו שהם גיחזי ובניו. ואם כן יש בזה משום תיקון מסויים, שגיחזי פגע באפשרות של קידוש ה' בקרב ארם, ובכך להביא להפסקת המלחמות הארמיות בישראל, וכעת הוא השליח לגלות את נפילת ארם ולהביא לישועת ישראל. ולהלן אעמוד על נקודה נוספת בהקבלה זו.
 


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 21 מאי 2020, 00:52

ז ו. וה' השמיע את מחנה ארם קול רכב קול סוס וגו'. פסוק זה מבחינת סדר הזמן הינו מוקדם יותר, אך הכתוב סידר את הדברים לפי סדר היגלותם לעיני המצורעים, ורק כאשר גילו המצורעים את עובדת בריחת הארמים, ביאר הכתוב כיצד אירע הדבר.
 
ז ז. ויקומו וינוסו בנשף. הוא הוא הזמן שבו ננערו ארבעת המצורעים לבוא אל מחנה ארם. ללמדך שמיד כאשר ברחו, העיר הקב"ה את לב המצורעים לבוא ולגלות את דבר הנס.
 
ז ח-ט. וילכו ויטמינו כו' לא כן אנחנו עושים כו' וחיכינו עד אור הבוקר ומצאנו עון. מבואר שבתחילה עסקו בהטמנת אוצרות, ורק לאחר מכן השיתו ליבם לכך שבעיר יש אנשים הגוועים ברעב. וכמדומה שזוהי הסיבה שרש"י פירש 'ומצאנו עון, מתחייבים אנו למלכות', כי על פי התנהגותם הראשונה דן אותם רש"י לכף חובה שלולי מוראה של מלכות לא היו פונים אף עתה אל העיר.
 
ז יב. ויקם המלך לילה ויאמר אל עבדיו אגידה נא לכם את אשר עשו לנו ארם. עיין לעיל מה שהערנו, שלכאורה כאן נגלה לב המלך כדיבורי שלישו שאינו מאמין באלישע, אלא שהדבר גם מפליא כמו שציינו לעיל, מכיוון שהמלך עצמו מאשים את אלישע בכך שלא הביא ישועה לישראל.
 
ז טו. וילכו אחריהם עד הירדן. המרחק משומרון לירדן הוא כמה עשרות קילומטרים, ואת הדרך הזו הם עשו הלוך וחזור, שזה אומר שזה לקח להם כמה שעות ובכל זאת לא ההין המלך לצאת אל מחנה ארם בכדי לבזוז אותו קודם לשיבת השלוחים.
 


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 21 מאי 2020, 00:52

ז יז. והמלך הפקיד את השליש אשר נשען על ידו על השער. הפקדה זו לא נתפרש לשם מה נצרכה, ובפרט שקשה להניח ששליש חשוב המשמש כמשענת למלך, יועמד כשומר שער סתמי.

ז כ. ויהי לו כן וירמסו אותו העם בשער וימות. זהו סיום הפרשה, וסיימה בדבר רע. ובאמת כל ישועה זו היא בדרך של הסתר פנים וכמתוך הכרח, ולא ברצון ונפש חפיצה.
ראשית, כמו שהזכרנו המחיר המוזכר בכתוב לדגן אינו מחיר זול, אלא מחיר של בצורת, כך אם נניח שרמת המחירים לא השתנתה בהרבה במהלך אותם הדורות. (אם יש לאי מי מקור על כך אשמח לראות).
שנית, הישועה הגיעה על ידי מצורעים, ולא נתוודעו אליה ישראל בידי הנביא.
שלישית, לא היתה כאן התגברות על עצם הבעיה של חיל ארם, שכלל לא ניגף במערכה אלא רק השאיר שלל לפני הישראלים. מה שיביא בהמשך לכך שארם תמשיך להלחם מלחמות קשות בישראל עד ימיו של ירבעם בן יואש.
והרביעית זו העובדה המוזכרת בפסוק זה, מותו של השליש.


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 21 מאי 2020, 00:53

ח א. ואלישע דיבר אל האשה וגו'. אלישע מקדים כאן רפואה למכה, וכמדומה שטעם הדבר הוא בטענתה של האשה השונמית 'השאלתי בן מאת אדוני'?! שבגללה כביכול מוטלת על אלישע החובה לדאוג לקיום הבן, ולאחר מכן באופן עקיף הוא גורם לכך שהבן יוכל לנחול את נחלתו.
 
ח ב. ותלך היא וביתה. כאן לא הוזכר בעלה של השונמית (ובדומה לכך שבכל הסיפור לעיל בעלה הוא כעין טפל לה עצמה). ויש לידע האם כולל הכתוב את בעלה במילה 'ביתה'.     
ובכל מקרה יש כאן רמז במילה זו, שהאשה הלכה היא וביתה, ובעצם היא הפסידה בכך את ביתה אשר בישראל, וכמבואר בפסוק הבא 'ותצא לצעוק אל המלך אל ביתה ואל שדה'.
 
ח ג. ותצא לצעוק אל המלך אל ביתה ואל שדה. מבואר בתיבת 'ותצא' שתחילה הגיעה למקומה ורק לאחר שראתה שנגזלו ממנה ביתה ושדה הלכה לצעוק על כך לפני המלך. ויש להפליא מדוע אדם שנגזלה ממנו שדה בשונם היה צריך להרחיק לכת עד שומרון בכדי לקבול לפני המלך בעצמו, וכי לא היו דיינים ושופטים בישראל. וצל"ע.
 
ח ד. והמלך מדבר אל גיחזי כו' ספרה נא לי את כל הגדולות אשר עשה אלישע. לא מצאנו התעניינות דומה על ידי המלך באשר לדבריו ותורתו של אלישע. (אם כי אין בכך פגם כשלעצמו שהרי כאן בדיוק בכך תלוי הסיפור).
 
כל המעשה הזה יש בו משום תיקון לחטאו של גיחזי (ובדומה לסיפור הקודם כאשר המצורעים מביאים את בשורת הישועה לשומרון, ובחז"ל שהם גיחזי ובניו).
כאשר שלח אלישע את גיחזי להחיות את בן האשה לא הועיל דבר, ואילו כעת מועיל גיחזי בעצם סיפור הדברים להביא את האשה ובנה ולהושיבם על נחלתם כראוי להם.


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 21 מאי 2020, 00:53

ח ז. ויבוא אלישע דמשק. קצת מפליא שהכתוב לא מבהיר שטעם הליכתו של אלישע לדמשק הוא בכדי למשוח את חזאל, כאשר בזה עוסק כל הסיפור, ובפרט שזהו קיום נבואתו של אליהו בהר חורב. וצ"ע. וכמדומה שמקושי זה למדו חז"ל שהיה טעם נוסף להליכה לדמשק והיא בכדי להשיב את גיחזי בתשובה.[1]
 
ח ח. ויאמר המלך אל חזהאל. לכאורה מדרש שמו של חזאל הוא שראה את הא-ל. וכמו שהערנו לעיל שאלישע הוא האדם שנקרא בדרך קבע איש האלוקים, וחזאל ראהו. ולעיל (ב ה, ה) הערנו על כך שלארם יש קשר מיוחד עם אלוקי ישראל, ועולה שקשר זה מתחזק עוד יותר כאשר אחד מארם נבחר לראות את איש האלוקים, ולקבל את המלוכה. (וכמדומה שנכון לומר, שהצורה בה זכה חזאל למלוכה אינה נפרדת מעצם ראיית איש האלוקים, אלא כמו שמלך ארם אמור להמשח על ידי איש האלוקים, כך גם המלך המיועד צריך לראות את איש האלוקים ובכך לקבל ממנו את המלכות).           
ולהלן אציין מדרש נוסף שאפשר לדרוש בשמו של חזאל.
 
שם. ולך לקראת איש האלוקים ודרשת את ה' מאותו. לעיל עמדנו על דבר יחודי זה שאדם מאומות העולם דורש את שם ה'. עיין מה שהארכנו בזה לעיל ב ה, ה.
 
ח ט. וילך חזאל לקראתו ויקח מנחה בידו וכל טוב דמשק כו' ויבוא ויעמוד לפניו. חזאל הביא מנחה, וגם נעמד לפני הנביא, שזוהי לשון של הכנעה.
 
ח י. לך אמור לו חיה תחיה והראני ה' כי מות ימות. פסוק זה אומר דרשני מדוע אומר אלישע לחזאל לשקר לאדונו אודות השאלה האם יחיה.        
רש"י פירש 'חיה תחיה כלפי חזאל', כלומר אין כאן אמירה לבן הדד כלל, אך באמת ודאי שאין זה אלא דרש שהרי הכתוב אומר 'לך אמור'. רד"ק והמלבי"ם מסבירים שחיה תחיה הכוונה שלא ימות מן המחלה, וגם זה פלא שהרי בוודאי 'חיה תחיה' הכוונה היא שיחיה ובפרט שלא החלים ממחלתו אף שלא מת ממנה.      
המצודות מפרש באופן אחר שאמר לו זאת לנחמו, ואם כן הוא בדרך שאומרים לחולים ומנחמים אותם אף שאין להם תקווה. אך גם זה דבר מפליא שהרי יש בדבר משום חילול ה' שאומר לו דבר שעומד להתגלות כשקר.
 
ח יג. הראני ה' אותך מלך על ארם. כאן אפשר להבין את מדרש שמו של חזאל באופן הפוך. לא חזאל הוא שרואה את האלוקים, אלא חזהאל הוא זה שנחזה על ידי איש האלוקים. הראני ה' אותך. אלישע ראה את חזאל כמלך על ארם.
 

[1] סנהדרין קז, ב. יש להוסיף בהקשר זה, שחז"ל קושרים בעצם את משיחתו של חזאל לעובדת אי חזרתו של גיחזי, מכורח כך שמדובר באותה ההליכה. והסיבה שגיחזי אינו שב היא בגלל שהחטיא את הרבים בעגלי ירבעם כמבואר שם. ובעצם יש בכך רמז, שהסיבה שניתנו ישראל ביד ארם בסופו של דבר היא שונה מהסיבה המקורית, שהרי חזאל החל להכות את ישראל בימי יהוא שעזב את הבעל וכל חטאו היה בעבודת העגלים.


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 24 מאי 2020, 03:58

ח יג. כי מה עבדך הכלב כי יעשה הדבר הגדול הזה. למרות שחזאל יודע שאלישע הוא נביא ישראלי, והוא בעצמו הולך לשחרו במשא ארבעים גמל, מכל מקום הוא לא מנסה לומר שחלילה לא יעשה זאת, ואדרבא, הוא מכנה את המעשים האלו בכינוי 'הדבר הגדול'.
 
ח טז. ובשנת חמש כו' ויהושפט מלך יהודה מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה. והביאו המפרשים שיהורם מלך בחיי אביו. והדבר מפורש בדברי הימים שיהורם הומלך כבר על ידי יהושפט בחייו.
 
שם. יהורם בן יהושפט מלך יהודה. באופן כללי בכל מלכי יהודה הזכיר הכתוב את שם אמם ובמלכי בית ישראל לא הוזכרו אמותיהן (מלבד איזבל שקובעת קללה לעצמה).      
גם במלכי יהודה יש שני מלכים שלא נזכר שם אמם, הראשון בהם הוא יהורם והשני אחז. ובאופן פשוט ההסבר הוא שיהורם היה כמלכי ישראל ולפיכך לא הזכיר הכתוב את שמו. (לכאורה זו גם הסיבה שהוא מקבל מכתב מאליהו הנביא ולא מהנביאים שהיו ביהודה, כיוון שהוא נספח על מלכי ישראל.
ולגבי אחז גם כן מצינו בכתוב 'בן עשרים שנה אחז במלכו כו' וילך בדרך מלכי ישראל וגם מסכות עשה לבעלים' (דברי הימים ב כח, א-ב).    
אלא שיש להקשות על כלל זה משנים. מאחזיה וממנשה. אחזיה הלך בדרכי מלכי ישראל ובכל זאת הזכיר הכתוב את שם אמו, ויש ליישב זאת בכך שהיה צורך להזכיר את עתליה כיוון שכל המעשה של השמדת בית המלוכה נעשה על ידה.         
ולגבי מנשה יש לעיין מדוע לא נהג בו הכתוב משפט מלכי ישראל. ויש לדחוק שלא הוא שהכניס את עבודת הבעל ליהודה אלא אחז, ואכן על מנשה לא מצינו לשון זו שהלך בדרכי מלכי ישראל. וצ"ת בכל ענין זה מדוע הזכיר הכתוב את שמות האמהות דווקא במלכי בית דוד. וצ"ת.
 
ח יח. וילך בדרך מלכי ישראל. יש לציין מה שמוזכר בדברי הימים שהמית את כל אחיו לבל יערערו אחריו. ולא מצינו כזאת בשאר מלכים (למעט המלכים שקמו על חורבן בית המלוכה הקודם). ובאחזיה בנו לא מצאנו שהיה צריך להשמיד את אחיו מכיוון שכל בניו של יהורם מתו כמבואר בדברי הימים.
 
ח כד. ויקבר עם אבותיו בעיר דוד. צריך עיון שהרי בדברי הימים מבואר שלא נקבר בקברות המלכים, ואם כן מדוע אומר הכתוב שנקבר עם אבותיו. ואפשר שהסמיכוהו אליהם אך לא קברוהו בתוכם.
עוד צ"ע מדוע באמת נקבר שלא בקברות המלכים, והלא בנו לא היה טוב ממנו ומפני מה לא יקברנו בקברות המלכים. ועיי"ש בדברי הימים, שמשמע שאחזיה לא מלך מעצמו אלא היתה זו החלטת יושבי ירושלים להמליכו, ונראה שם שהיה קטן מכדי למלוך בעצמו, ואם כן אפשר לומר שהחלטת קבורתו לא היתה מסורה בידי אחזיה.  
ואולי אפשר לומר אם כן שכאשר גדל אחזיה העביר את אביו לקבורת אבותיו בקברי המלכים בכדי לכבדו. ואם כן הכתוב כאן מדבר על קבורתו הסופית שכן היתה בקבורת המלכים.
 
ח כז. וילך בדרך בית אחאב כו' כי חתן בית אחאב הוא. חטאיו נבעו מקורבתו לבית אחאב, וכך גם התגלגל דבר מותו על ידי קרבתו לבית אחאב.


פותח הנושא
לימוד נביאים
הודעות: 122
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 01:03
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 9 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ללומדי נביא מלכים - ציונים והארות (מתחדש)

שליחה על ידי לימוד נביאים » 24 מאי 2020, 03:59

ח כח. וילך את יורם בן אחאב למלחמה עם חזאל ברמות גלעד וגו'. פסוק זה הוא בעצם פתיחת מעשה המלכת יהוא והריגת בית אחאב ובכללו אחזיהו בן יהורם מלך יהודה. והיה אפשר לספר את המעשה באופן אחר, שיקדים את משיחתו של יהוא וכאשר יגיע יהוא ויפגוש את אחזיהו יסביר הכתוב כיצד הגיע לשם מלך יהודה. וכמדומה שבמכוון סדר כן הכתוב, לומר שמשיחת יהוא המתינה עד שיהיה אפשר לכלול בה את הריגת שני המלכים כאחד, באשר שניהם צאצאים לאחאב והולכים בדרכו.
 
שם. ויכו ארמים את יורם. וזוהי תחילת מפלתו שעל ידי כך שעזב את שדה המערכה יכלו לפתח את המרד נגדו ולהמליך את יהוא מה שהביא בסופו של דבר למותו. וגלגל הקב"ה שגם הריגתו של יורם תהיה תחילתה על ידי חיל ארם, ויש בזה משום המשך גמולו של אחאב על שלא הרג את מלכי ארם, ונגזר עליו 'והיתה נפשך תחת נפשו'.
 
ט א. ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים וגו'. בכדי למשוח את חזאל למלך הלך אלישע בעצמו עד דמשק, ואילו כאן שהיה צריך לילך עד ליזרעאל לא הלך בעצמו. ואפשר שהוא מפני הסכנה ומחמת שהיה זקן, וכך משמע קצת מאזהרתו של אלישע לבן הנביאים לומר זאת ליהוא בהחבא ולברוח מיד לאחר מכן.
 
שם. וקח פך השמן. יהוא הוא היחיד מכל מלכי ישראל שנמשח בשמן על ידי הנביא. ויש לעיין מדוע ירבעם בן נבט לא נמשח על ידי אחיה אלא רק קיבל נבואה על כך, ובמבט ראשון היה נראה לומר שיותר ראוי ירבעם שקיבל מלכותו בראשונה להמשח.    
וענינה של המשיחה הוא להפוך את האדם לקדוש לה', וזהו ענינו של שמן המשחה שעל ידו נתקדשו המשכן הכלים והכהנים, ועל ידו מתקדשים הכהנים הגדולים. ובהקמת המלוכה התחדש שהמלך נמשח לה'. (והארכנו בזה בספר שמואל, מדוע אין בזה משום 'אין נביא רשאי לחדש'). אך עיקר ענינה של המשיחה אינו בעבור המלכת המלך, אלא מכיוון שהמלך הוא מקודש לה'. וכיוון שכך יש לומר שהמלכתו של ירבעם באה רק בכדי להפקיע את מלכותו של בית דוד מעל עשרת השבטים, אך אין בה שליחות מיוחדת מעבר לעצם תפקיד המלוכה, ולא היה ירבעם מלך כשאול ודוד שפעלו להשכנת ה' בישראל (שאול במלחמת עמלק והכנת האוצרות למקדש, ודוד בקניית המקום והבקשה להקים את בית המקדש בפועל).          
ורק יהוא שהיתה שליחות של קדושה בעצם מלכותו, והיא להשמיד את השפעת הבעל מעל מלכות ישראל נמשח בשמן לקדשו לכך. (ואף שמבואר בגמ' שהיה זה אפרסמא דכיא, כמדומה שאין הכוונה שאין לזה דמיון כלל למשיחה, אלא שאין זו כמשיחת מלכי בית דוד שהם מלכי ירושלים ובוני המקדש).
 
ט ב. ובאת והקמותו מתוך אחיו. להלן מבואר שישב בתוך שרי החיל ולא היו אלו אחיו כפשוטו. וכמדומה שדימה הכתוב בלשונו זו למשיחתו של דוד שנמשח בקרב אחיו. וכאן נעשה בדומה, ולהיפך, שאכן היה שרוי יהוא בתוך אחיו הם שרי החיל, אך נצטווה הנביא לקחתו מתוכם ובכך לנשאו למלכות.
 
שם. ובאת שמה וראה שם כו' ובאת והקמותו. כפל הכתוב את ביאתו של הנער. ועיין מלבי"ם.
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • האם לעת"ל יתחדשו זמנים נוספים של עליה לרגל? הרי אין נביא רשאי לחדש!
  על ידי אח שלך » 01 ספטמבר 2019, 01:19 » ב תנ"ך ופרשת שבוע
  11 תגובות
  197 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי עוד-אחד
  25 ספטמבר 2019, 09:29
 • שבת סז. רבי שמעון אומר כל ישראל בני מלכים הן
  על ידי אישאחד » 12 מאי 2020, 02:17 » ב שבת
  1 תגובות
  85 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יושב אוהלים
  12 מאי 2020, 11:50
 • נביא חוזה צופה
  על ידי שלו' » 17 מאי 2020, 23:20 » ב בית המדרש
  4 תגובות
  80 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי שלו'
  18 מאי 2020, 15:21
 • האם גוי יכול להיות נביא
  על ידי גל גל » היום, 13:22 » ב הלכה ומנהג
  0 תגובות
  15 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי גל גל
  היום, 13:22
 • אסופת טיפים ללומדי התורה
  על ידי במבי » 10 נובמבר 2019, 21:04 » ב בית המדרש
  7 תגובות
  146 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי במבי
  28 נובמבר 2019, 21:41

חזור אל “תנ"ך ופרשת שבוע”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: המכיר את מקומו | 1 אורח