הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

במה לדיון בנושאים אקטואליים העולים על שולחן מלכים, במבט תורני
כללי הפורום
פורום אקטואליה נועד לתת מענה לנושאים העולים בפורום מעת לעת, ואינם נושאים תורניים מובהקים
מעתה אין לפתוח אשכולות בנושאי חינוך, גיור, ושאר נושאים מעין אלו, אלא כאן
הפורום פועל כרגע במתכונת הרצה, וכדאיות קיומו נבחנת. נא לשמור על רמתו הגבוהה של הפורום.

אסור בתכלית האיסור לפתוח אשכולות או לכתוב הודעות שיש בהם כדי לבוא לזלזול בגדולי תורה או בציבורים שונים
אשכולות שכאלו יימחקו, והפותח או המגיב יורחק מהפורום

סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 731 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי סבא » 21 אוגוסט 2018, 01:05

כלפי ליא כתב:, כבר הכריע החזו"א בספרו, לא בסיפורי פאר הדור, בספר חזון איש יו"ד ח"ב בסוף הסימן, שיש איסור גמור לשנוא בזמננו גם את הרשעים. וכך פסק הח"ח בסוף ספר אהבת חסד.
לא הח"ח הוא שפסק כן, אלא שבסוף ספרו הביא צוואת הרבי יהונתן מוואהלין שהוא חידש חידוש זה, מסתימת הח"ח בכל ספריו נראה שלא קיבל זאת להלכה.


כלפי ליא
הודעות: 1448
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 459 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי כלפי ליא » 21 אוגוסט 2018, 01:05

יוספזון כתב:
כלפי ליא כתב:
יוספזון כתב:כבדרך אגב, אני מפנה אותם לדברי התוס' בבבא מציעא על הסבר חמור שונאך, למה הוא שונאו
כוונתך לתוס' בפסחים.
ובכל מקרה, כבר הכריע החזו"א בספרו, לא בסיפורי פאר הדור, בספר חזון איש יו"ד ח"ב בסוף הסימן, שיש איסור גמור לשנוא בזמננו גם את הרשעים. וכך פסק הח"ח בסוף ספר אהבת חסד.
אכן כן, טעיתי במראה מקום. ותודה שתיקנת אותי.
אם כן, אתה טוען שדברי הח"ח בביאור הלכה סימן א' בטלים ומבוטלים?
בכל מקרה, יש נפק"מ בענין שנאת האיש עצמו באשר הוא איש, לבין שנאת מעשיו. אכן, בחסידות גרסו שיש בכל יהודי נקודה טובה ויש לאהוב את הנקודה הטובה שבו, אבל לשנאות את מעשיו המגונים.
לגופו של ענין ברור שיש נפק"מ בין מי שקם על ה' ועל משיחו, ומנסה להעביר את ישראל על דעתם ועל דתם, לבין מי שהוא רשע בפני עצמו.
ויש גם לחלק בין מחלל שבת בפרהסיה ואפיקורס ש'יצאו' מכלל ישראל, דהיינו שהם גויים לכל דבר, גם לגבי דברים אחרים כמו פתם פת עכו"ם ויינם יין נסך וכדו'
ז"ל הח"ח:
[
b]להשתדל בטובת חבירו ולרדוף אחר השלום, ולהזהר מלאו דלא תשנא. ואף ברשע גמור יש איסור לדעת מהר"מ מלובלין לשנאתו כל זמן שלא הוכיחו, ואין בדור הזה מי שיודע להוכיח, שמא אם היה לו מוכיח היה מקבל וטבעו הרע גרם לו, כמו שאמרו ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, וכל שכן שאסור לקללו, רק יבקש רחמים עליו שיעזרהו ד' על תשובה שלמה[/b]
וזה בדיוק דברי מרן הגר"י אדלשטיין זצוק"ל.

דברי הח"ח בביאוה"ל הם בפן המעשי שצריך ללחום בהם. בשום אופן אסור לשנוא את הבני אדם אישית.

כך פסק החזו"א:
ועוד יש בזה תנאי שלא יהי' אנוס, וכמו שכתב הרמב"ם פ"ג מהלכות ממרים, דבניהם ותלמידיהם חשובים כאנוסים וכתינוק שנשבה, ותינוק שנשבה מצווים אנו להחיותו ואף לחלל עליו השבת בשביל הצלתו. ובהגהות מיימוני פ"ו מהלכות דעות כתב, דאין רשאים לשנאתו אלא אחר שאינו מקבל תוכחה, ובסוף ספר אהבת חסד כתב בשם הגר"י מוולין דמצוה לאהוב את הרשעים מהאי טעמא, והביא כן מתשובת מהר"מ לובלין כי אצלנו הוא קודם תוכחה שאין אנו יודעים להוכיח, ודנים להם כאנוסים.. לענין שאר הלכות


כלפי ליא
הודעות: 1448
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 459 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי כלפי ליא » 21 אוגוסט 2018, 01:06

סבא כתב:
כלפי ליא כתב:, כבר הכריע החזו"א בספרו, לא בסיפורי פאר הדור, בספר חזון איש יו"ד ח"ב בסוף הסימן, שיש איסור גמור לשנוא בזמננו גם את הרשעים. וכך פסק הח"ח בסוף ספר אהבת חסד.
לא הח"ח הוא שפסק כן, אלא שבסוף ספרו הביא צוואת הרבי יהונתן מוואהלין שהוא חידש חידוש זה, מסתימת הח"ח בכל ספריו נראה שלא קיבל זאת להלכה.
הח"ח בעצמו מעתיק את הספר וכותב על גדולת וקדושת מחברו ושלמד בזה כל יום ושצריך לחזור ולשנן.
בכל מקרה החזו"א העתיק את זה להלכה, כלומר שהוא אחז שהח"ח העתיק זאת להלכה.


יוספזון
הודעות: 1414
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 213 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי יוספזון » 21 אוגוסט 2018, 01:07

ביאור הלכה סימן א ד"ה ולא
אבל אם הוא עומד במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על התורה ורוצים לעשות איזה תקנות בעניני העיר ועי"ז יעבירו את העם מרצון ה' ופתח בשלום ולא נשמעו דבריו בכגון זה לא דיבר הב"י מאומה 'ומצוה לשנאתם' ולהתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל מה שיוכל ודהמע"ה אמר הלא משנאיך ד' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים וגו':


איש
הודעות: 274
הצטרף: 17 יוני 2018, 14:49
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי איש » 21 אוגוסט 2018, 01:08

"רשאים לשנאותו אם אינו מקבל תוכחה"
האם הציונים בקום המדינה וגם חלק מהם היום מקבלים תוכחה?
לתשומת לב כלפי ליא


יוספזון
הודעות: 1414
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 213 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי יוספזון » 21 אוגוסט 2018, 01:08

יוספזון כתב:ביאור הלכה סימן א ד"ה ולא
אבל אם הוא עומד במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על התורה ורוצים לעשות איזה תקנות בעניני העיר ועי"ז יעבירו את העם מרצון ה' ופתח בשלום ולא נשמעו דבריו בכגון זה לא דיבר הב"י מאומה 'ומצוה לשנאתם' ולהתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל מה שיוכל ודהמע"ה אמר הלא משנאיך ד' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים וגו':
לתשומת לב הרב כלפי ליא


איש
הודעות: 274
הצטרף: 17 יוני 2018, 14:49
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי איש » 21 אוגוסט 2018, 01:09

יוספזון כתב:ביאור הלכה סימן א ד"ה ולא
אבל אם הוא עומד במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על התורה ורוצים לעשות איזה תקנות בעניני העיר ועי"ז יעבירו את העם מרצון ה' ופתח בשלום ולא נשמעו דבריו בכגון זה לא דיבר הב"י מאומה 'ומצוה לשנאתם' ולהתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל מה שיוכל ודהמע"ה אמר הלא משנאיך ד' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים וגו':
אם כך סתם יהודי חילוני שאינו בשלטון אין הדברים אמורים לא כך?


יוספזון
הודעות: 1414
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 213 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי יוספזון » 21 אוגוסט 2018, 01:10

איש כתב:
יוספזון כתב:ביאור הלכה סימן א ד"ה ולא
אבל אם הוא עומד במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על התורה ורוצים לעשות איזה תקנות בעניני העיר ועי"ז יעבירו את העם מרצון ה' ופתח בשלום ולא נשמעו דבריו בכגון זה לא דיבר הב"י מאומה 'ומצוה לשנאתם' ולהתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל מה שיוכל ודהמע"ה אמר הלא משנאיך ד' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים וגו':
אם כך סתם יהודי חילוני שאינו בשלטון אין הדברים אמורים לא כך?
כבר כתבתי, אין אנו שונאים אדם פרטי שעובר עבירות, ויש להוכיחו בדרכי נועם, ובמחלל שבת בפרהסיה וכדו' יש ענין של יצא מכלל ישראל. ויש לציין שיש הרבה מהפוסקים שסבורים שאם הוא יודע שיש מושג כזה יהודים חרדים ותורה, הוא כבר לא בכלל תינוק שנשבה, אבל לא אכנס בזה, הכותרת באשכול זה הכרת טובה למדינת ישראל... ולזה התייחסתי.


כלפי ליא
הודעות: 1448
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 459 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי כלפי ליא » 21 אוגוסט 2018, 01:11

יוספזון כתב:
יוספזון כתב:ביאור הלכה סימן א ד"ה ולא
אבל אם הוא עומד במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על התורה ורוצים לעשות איזה תקנות בעניני העיר ועי"ז יעבירו את העם מרצון ה' ופתח בשלום ולא נשמעו דבריו בכגון זה לא דיבר הב"י מאומה 'ומצוה לשנאתם' ולהתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל מה שיוכל ודהמע"ה אמר הלא משנאיך ד' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים וגו':
לתשומת לב הרב כלפי ליא
מכירים זאת בע"פ וכבר נטחן הדבר למעלה. לשנאתם ולהתקוטט עמם עם אלו שרוצים לעשות תקנות בענייני העיר, וגם זה רק אחרי שפתח בשלום ולא נשמעו דבריו.
בפועל יש לנו את פסק הח"ח באהבת חסד, ופסק החזו"א, ודברי הנצי"ב בהקדמת העמק דבר, ודברי הגה"ח ר"י לוינשטיין בספרו, ודברי אדמו"ר ר' ירוחם ממיר בספרו, על גודל האיסור הנורא לשנוא רשעים, והחיוב לשנוא רק את מעשיהם ורק ללחום בהם, אבל בשו"א לא לשנוא את האנשים ומצוה לאהוב כמו שפסק החזו"א הלכה למעשה.


יוספזון
הודעות: 1414
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 213 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי יוספזון » 21 אוגוסט 2018, 01:13

נראה לי שאין לך 'המתקוממים על התורה' יותר ממדינה זאת.


איש
הודעות: 274
הצטרף: 17 יוני 2018, 14:49
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי איש » 21 אוגוסט 2018, 01:14

כלפי ליא כתב:
סבא כתב:
כלפי ליא כתב:, כבר הכריע החזו"א בספרו, לא בסיפורי פאר הדור, בספר חזון איש יו"ד ח"ב בסוף הסימן, שיש איסור גמור לשנוא בזמננו גם את הרשעים. וכך פסק הח"ח בסוף ספר אהבת חסד.
לא הח"ח הוא שפסק כן, אלא שבסוף ספרו הביא צוואת הרבי יהונתן מוואהלין שהוא חידש חידוש זה, מסתימת הח"ח בכל ספריו נראה שלא קיבל זאת להלכה.
הח"ח בעצמו מעתיק את הספר וכותב על גדולת וקדושת מחברו ושלמד בזה כל יום ושצריך לחזור ולשנן.
בכל מקרה החזו"א העתיק את זה להלכה, כלומר שהוא אחז שהח"ח העתיק זאת להלכה.
מה נהיית חסיד? מתוך מה שנכתב בצוואהאתה משליך על נושא כה חשוב ומתעלם מכל השאר? משונה.


איש
הודעות: 274
הצטרף: 17 יוני 2018, 14:49
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי איש » 21 אוגוסט 2018, 01:16

שאר לעמו כתב:תמה אני למה לא הובנתי.
חיים פה מליונים שבאו לפה מחמת העלייה הציונית והעבירו אותם פה על דתם. זה התקווה והבשורה של 'אתחלתא דגאולה', או שזו 'עקבתא דמשיחא' של ייתי ולא אחמיניה, וטוב היה להם להישאר בארצות מוצאם ללא כי"ח...
בגלל הסיפא של דבריך שם.
והמליונים שחיים פה בעקבות ההתעוררות הציונית והעליות מכל ארצות ערב, והעליה מרוסיה ומאתיופיה שעודד השלטון, לא בדיוק העלו את הרמה הרוחנית פה..


כלפי ליא
הודעות: 1448
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 459 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי כלפי ליא » 21 אוגוסט 2018, 01:18

איש כתב:
כלפי ליא כתב: הח"ח בעצמו מעתיק את הספר וכותב על גדולת וקדושת מחברו ושלמד בזה כל יום ושצריך לחזור ולשנן.
בכל מקרה החזו"א העתיק את זה להלכה, כלומר שהוא אחז שהח"ח העתיק זאת להלכה.
מה נהיית חסיד? מתוך מה שנכתב בצוואהאתה משליך על נושא כה חשוב ומתעלם מכל השאר? משונה.
אני מתעלם?
זה צוואה? זה הוראה לדורות שהח"ח ראה לנכון לחקוק בספר בהפלגה נוראה. לא שום צוואה, אלא הלכה למעשה.
והחזו"א בספר מעתיק את זה, ופוסק הלכה.
נחזור שוב על המילים של החזו"א, הלכה למעשה:
וחשובים כאנוסים וכתינוק שנשבה, ותינוק שנשבה מצווים אנו להחיותו ואף לחלל עליו השבת בשביל הצלתו. ובהגהות מיימוני פ"ו מהלכות דעות כתב, דאין רשאים לשנאתו אלא אחר שאינו מקבל תוכחה, ובסוף ספר אהבת חסד כתב בשם הגר"י מוואלין דמצוה לאהוב את הרשעים מהאי טעמא, והביא כן מתשובת מהר"מ לובלין כי אצלנו הוא קודם תוכחה שאין אנו יודעים להוכיח, ודיינינן להו כאנוסים


איש
הודעות: 274
הצטרף: 17 יוני 2018, 14:49
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי איש » 21 אוגוסט 2018, 01:20

ומה עם ענין התוכחה. הרי אותם אנשים לא מקבלים תוכחה בכזה סוג גם לדעתם מותר לשנאותו לא כך? עדין לא ענית.


שאר לעמו
הודעות: 3543
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 546 פעמים
קיבל תודה: 1068 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי שאר לעמו » 21 אוגוסט 2018, 01:22

וב"ג היה חשוב תינוק שנשבה ?
האם לכך חלילה התכוון החזו"א ?

נכון שהרב מברסיק הורה לחלל יו"כ עבור צעיר מה'בונד'ס' הידועים לשמצה, כי בן ישראל הוא, ואולי יחזור בתשובה, ומסתמא זה סחף.
אבל על הראשים ?
אני מסופק אם מותר היה לחלל על הראשים שבת, או להצילם בכלל.
נכון שאין בזמנינו מורידין ולא מעלין בגלל הדור הירוד ושזה לא מהווה התראה לעם כמש"כ החזו"א, ואעפ"כ יתכן שאסור להצילו לא בשבת ולא בחול.


כלפי ליא
הודעות: 1448
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 459 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי כלפי ליא » 21 אוגוסט 2018, 01:22

איש כתב:ומה עם ענין התוכחה. הרי אותם אנשים לא מקבלים תוכחה בכזה סוג גם לדעתם מותר לשנאותו לא כך? עדין לא ענית.
הח"ח והחזו"א אומרים שאין בדור הזה מי שיודע להוכיח, ולכן זה נקרא שלא הוכיחו אותם וממילא אסור לשנוא אותם. זה ההלכה, זו התורה, וכל מי שאומר אחרת הוא עוקר תורה והולך לפי סיפורי עם ולא לפי התורה.


שאר לעמו
הודעות: 3543
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 546 פעמים
קיבל תודה: 1068 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי שאר לעמו » 21 אוגוסט 2018, 01:23

ה'קנאות' שלך אינה במקומה.... היא טעות.
הראשים של הערב רב, אינם בכלל כל ההגדרות הללו שהבאת.


כלפי ליא
הודעות: 1448
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 459 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי כלפי ליא » 21 אוגוסט 2018, 01:24

שאר לעמו כתב:וב"ג היה חשוב תינוק שנשבה ?
האם לכך חלילה התכוון החזו"א ?

נכון שהרב מברסיק הורה לחלל יו"כ עבור צעיר מה'בונד'ס' הידועים לשמצה, כי בן ישראל הוא, ואולי יחזור בתשובה, ומסתמא זה סחף.
אבל על הראשים ?
אאני מסופק אם מותר היה לחלל על הראשים שבת, או להצילם בכלל, נכון שאן במזמנינו מורידין ולא מעלין בגלל הדור הירוד ושזה לא מהווה התראה לעם, ואעפ"כ יתכן שאסור להצילו לא בשבת ולא בחול.
בדיוק לכך. בדיוק. כן, שמצוה להצילם, ושמייבמים את נשותיהם, גם של ב"ג וגם של כצנלסון.
הבונדיסט היה פי כמה יותר גרוע מכל הציונים, חוטאים ומחטיאים ברמה הכי גרועה שיכולה להיות. והגר"ח מבריסק לא הורה לחלל יו"כ אלא בעצמו חילל יו"כ בשביל להציל אותו. ולא בגלל שאולי יחזור בתשובה, אלא בגלל שכולם כולם בדור שלנו נחשבים אנוסים ותינוק שנשבה.
זה דעת התורה, כל השאר זה דעת בעלי בתים היפך דעת התורה.


כלפי ליא
הודעות: 1448
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 459 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי כלפי ליא » 21 אוגוסט 2018, 01:25

ואגב, זה גם פסק ברור של אחיעזר. שכולם כולם בדור שלנו חשובים כתינוק שנשבה, לכל הדינים.


שאר לעמו
הודעות: 3543
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 546 פעמים
קיבל תודה: 1068 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי שאר לעמו » 21 אוגוסט 2018, 01:26

ברור אין ספק.... וזה כולל גם את אד"ם הכהן שעליו אמר הח"ח עצמו ימח שמו וזכרו....
זאת אע"פ שמייבמים את אשתו. הדינים לא משתנים ואין קשר בכלל. גם למי שמורידין ולא מעלין מייבמים את אשתו..


יוספזון
הודעות: 1414
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 213 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי יוספזון » 21 אוגוסט 2018, 01:27

שוב לתשומת לב כלפי ליא, הגמ' בערכין שתמיהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח לא נאמרה על הדור הזה, אלא נאמרה בזמן חז"ל.
ובתשובת המנח"י (אני לא זוכר כעת איפה זה) הטיב להסביר בטוטו"ד את דברי הח"ח שאין בדור הזה מי שיודע להוכיח.


כלפי ליא
הודעות: 1448
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 459 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי כלפי ליא » 21 אוגוסט 2018, 01:30

שאר לעמו כתב:ברור אין ספק.... וזה כולל גם את אד"ם הכהן שעליו אמר הח"ח עצמו ימח שמו וזכרו....
זאת אע"פ שמייבמים את אשתו. הדינים לא משתנים ואין קשר בכלל. גם למי שמורידין ולא מעלין מייבמים את אשתו..
לא נכון. תלמד את החזו"א ותראה שזה לגמרי לא נכון מה שאתה כותב.


שאר לעמו
הודעות: 3543
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 546 פעמים
קיבל תודה: 1068 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי שאר לעמו » 21 אוגוסט 2018, 01:31

גם אם נניח שהח"ח והחזו"א התכוונו לדור הזה, וכך בפשוטו, לא הכוונה היתה לראשים הרעים, ראשי פתנים אכזר.
וכמו שמסופר שהח"ח התבטא על אד"ם הכהן ימח שמו כי הוא רצה להחטיאו ולהפילו בשחת. צא ולמד על ראשי הרשעים כדגומת ב"ג שעליו נסובה השיחה בתגובה האחרונה של האשכול.
ועדיין לא עמדנו על חומרת הדברים שזה התפרסם בדיוק כאשר אויבנו מנשאים ראש להכחיד גחלת ישראל, וכאשר הפרשנות הניתנת לענין היא "הם לא אוכלי אדם".. "מה יפית" (ולא משנה מה כוונת הכותב).


כלפי ליא
הודעות: 1448
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 459 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי כלפי ליא » 21 אוגוסט 2018, 01:31

יוספזון כתב:שוב לתשומת לב כלפי ליא, הגמ' בערכין שתמיהני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח לא נאמרה על הדור הזה, אלא נאמרה בזמן חז"ל.
ובתשובת המנח"י (אני לא זוכר כעת איפה זה) הטיב להסביר בטוטו"ד את דברי הח"ח שאין בדור הזה מי שיודע להוכיח.
הגמ' בערכין לחוד, ומה שהעתיק הח"ח להלכה לחוד.
הח"ח פסק מכח זה הלכה למעשה, שאסור לשנוא את הרשעים בזמננו ועוברים בלא תשנא, ומצוה לאהבם, וכך פסק החזו"א הלכה למעשה.
את לשונם העתקתי, ואני כן זוכר ויודע איפה, ולא חי מסיפורים.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 731 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי סבא » 21 אוגוסט 2018, 01:33

ז"ל המנח"י [ד עט]
(ח) ונוראות נפלאתי על מה שראיתי בשם החפץ חיים ז"ל, בביאורו להת"כ (פ' קדושים פ"ד ה"ט), א"ר טרפון העבודה אם יש בדור הזה יכול להוכיח, אראב"ע העבודה אם יש בדור הזה יודע איך מוכיחים, אמר ריב"נ וכו' עיין שם, וכתב ע"ז החפץ חיים ז"ל, דאם כן, כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע, חוץ מדבר המפורש בתורה, דבכל גווני צריך לומר לו, כדאיתא (בש"ע /או"ח/ סי' תר"ח) ע"ש בהגה עכ"ד, דנראה מזה דנקט הענין כפשטן, ולפי"ז למ"ד דאף דבדבר המפורש בתורה, אין להוכיח אם ברור שלא יקבלו, כדמשמע מדברי התוס' (שבת דף נ"ה) והסמ"ג, הביאם המ"ב בביאור הלכה שם (ד"ה אבל), הותרה הרצועה ח"ו בזה"ז, והיא כנגד המבואר בש"ס ופוסקים, ופשיטא דכוונת רבותינו בזה, רק לזרז המוכיחים, שיקשטו עצמם תחילה, כדי שיתקבלו דבריהם, דאם לא כן הם הגורמים במה שדבריהם אינם נשמעים, שיאמרו להם טול קורה, כמבואר (בערכין ט"ז ע"ב), שגם שם מובאים דברי התנאים הנ"ל, בשינוי גרסאות קצת עיין שם, וכמ"ש בעיון יעקב שם, דמי שיוכל להוכיח, ומי שמקבל תוכחה, היא היא, דכל מי שיש בו יראת שמים, דבריו נשמעים, כדאיתא (בברכות ו' ע"ב) עיין שם, אבל לא שח"ו קלקלתם תקנתם לפטור מתוכחה מטעם זה, ועי' שם בעיון יעקב אח"ז, שכתב בזה"ל, ומ"מ מה שמוכיחין (רצונו לומר דבודאי אי אפשר להעלות על הדעת, שלא יוכיחו), י"ל ע"ד דאמרינן, דאין מומחין בזמן הזה לדון, אפי"ה במידי דשכיחי עבדינן שליחותא דקמאי עכ"ל.
(ט) ובספר משכיל אל דל (מהרב הגאון מוה"ר הילל לי"ש זלה"ה גדול המוכיחים, חלק שני כלל ג' פרט ד'), כתב שם במוסגר, על דברי חז"ל דתמה אני אם יש בדור הזה, מי שמקבל תוכחה (שם בערכין), בזה"ל, נשבע אני בשה"ג, שאין כוונת מימרא זו כפשוטו, ובודאי יש דברים בגו, דא"כ לא הנחת בת לאברהם אבינו ח"ו, ותלי"ת לא אלמן ישראל, א"א בכל דור ודור, ואפילו בדור של עקבות משיחא וכו', אלא עתה נתקיים, מה שאמר שלמה, רבים חללים הפילה, זה תלמיד שלא הגיע להוראה, ועצומים כל הרוגי', זה תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה, ואינו משגיח על הדור כראוי, להדריך ולנהל עניי הצאן, יהי' מאיזה טעם שיהי' וכו', כי באמת יש בכל מקום ומקום אפילו במקומות האלו, כמה וכמה אנשים שהמה תאבים וצמאים, ומשתוקקים, לשמוע דבר ד' ותוכחתו, אבל אין מגיד להם עכ"ד, - ועוד כתב שם, התורה אמרה הוכח תוכיח, אפילו מאה פעמים, אפילו תלמיד לרב, ואי משום שאמת נעדרת, ותמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה, הלא קיי"ל אין הולכין בפק"נ =בפקוח נפש= אחר הרוב, ומותר לחלל שבת, עבור ספק חיי שעה של מיעוטא דמיעוטא, מכ"ש להצלת נפשות להביאם לחיי עולם, ונוסף על זה, שהרי כמה וכמה שהמה כשוגגים ואנוסים, וכתינוק הנשבה בין הנכרים, שאפילו ידיעת בית רבם לא הי' להם וכו', עייש"ה שהאריך בדברים החוצבים מלהבת אש בזה, ורימז לזה בתשו' זכרון יהודא (סאטמאר) מהדו"ת (סי' פ"ח), וכתב, על המלמד זכות במיעוט תוכחה, מפני המאמר של תמה אני וכו' הנ"ל, ועוד מאמרים כאלה, תפוג תורה ח"ו, והביא לזה, את דברי השטמ"ק (ביצה ל' ע"א), שהביא המחצית השקל (סי' תר"ח), שכתב כה"ג, אף לגבי דרבנן, מכ"ש בדאו' עיין שם, והכוונה עפ"י פשטות בדברי הש"ס הנ"ל, נראה לענ"ד כנ"ל.
(י) והנה מדברי מהרש"ל בתשובה (סי' נ"ה), למדתי פי' נכון בדברי הש"ס הנ"ל, שכתב בזה"ל, אכן הוכח תוכיח את עמיתך, הכריחני לבוא עד הלום, כי ארז"ל שיעור הוכחה עד הכאה לדברי רב, ואף דהלכה כר"י לגבי רב ושמואל, כדאיתא (בפ' מי שהוציאוהו), והוא פליג, ואמר עד נזיפה, שהיא קלה יותר, מדברי שמואל, דאמר עד שיקללו, מ"מ הרמב"ן פסק כרב, ואף שהסמ"ג כתב, שלא נתברר טעמו, דהלכה כהמחמיר שבכולן, שלא לדחות העשה של הוכח, שהיא מצוה, שיש בה עיקר, ויסוד ויתד גדול, לחיזוק דתינו, ועליה הפליגו רבותינו ז"ל, במי שיש בידו למחות, ואף על הספק נשמעין, אמרו רז"ל (בפ' במה אשה), אם לפניך גלוי, לפניהם מי גלוי, גם נראה דלא פליגו הני אמוראי ארב, אלא בסתם אדם בינוני, שהם בחזקת אינם נשמעין למוכיחים, דאפילו בדורות הראשונים אמרו, תמה אני מי שיכול להוכיח בדור הזה, אם יאמר לו טול קיסם וכו', אכן בת"ח כמותך, שהוא בחזקת הנשמע למוכיחים, מודים כ"ע לרב, דהוכיח תוכיח אפילו מאה פעמים עד שיכנו ולא עד בכלל עכ"ד, ומש"כ ולא עד בכלל, לשיטתו בביאורו לסמ"ג (סוף לשון י"א), והועתק בחי' גאונים עה"ג עיון יעקב (בערכין שם), הרי דבריו ברור מללו, דפלוגתת אמוראי, עד כמה, סובבים דוקא על אדם בינוני, שבדורות האחרוני', שהמה גרועים הרבה מדורות הראשונים, שעליהם אמרו תמה אני וכו', ומ"מ הכל מודים שמחויבים להוכיחם, ורק יש לשער עד כמה, ופליגו בזה כנ"ל, וא"כ מכ"ש בדורות הראשונים דנאמר כן, - ואתה בא ללמד ונמצא למד, דהכוונה גם כן בדברי התנאים דתמה אני וכו', רק עד לומר, שעי"ז יש להקל עד כדי נזיפה, שיאמר לו טול קורה וכו', שאז בודאי לא ישמע לו עוד, (ועי' באבודרהם (בברכת המצוות ומשפטיהם), שכתב הטעם דלא מברכין על הוכחת חבירו, דהא אמרינן תמה אני, אם יש בדור הזה, מי שראוי להוכיח, ומי שמקבל תוכחה עיין שם, ומכלל דבריו אתה למד, דרק מברכה פטור, אבל בהוכחה מחויב, ובזה אפ"ל, דגם כוונת התנאים הנ"ל, היא, לפטור מברכה וק"ל).


כלפי ליא
הודעות: 1448
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 459 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי כלפי ליא » 21 אוגוסט 2018, 01:33

שאר לעמו כתב:גם אם נניח שהח"ח והחזו"א התכוונו לדור הזה, וכך בפשוטו, לא הכוונה היתה לראשים הרעים, ראשי פתנים אכזר.
וכמו שמסופר שהח"ח התבטא על אד"ם הכהן ימח שמו כי הוא רצה להחטיאו ולהפילו בשחת. צא ולמד על ראשי הרשעים כדגומת ב"ג שעליו נסובה השיחה בתגובה האחרונה של האשכול.
ועדיין לא עמדנו על חומרת הדברים שזה התפרסם בדיוק כאשר אויבנו מנשאים ראש להכחיד גחלת ישראל, וכאשר הפרשנות הניתנת לענין היא "הם לא אוכלי אדם".. "מה יפית" (ולא משנה מה כוונת הכותב).
לא לא לא.
החזו"א דיבר וכתב בדיוק על הרשעים הללו, אותם ראשי הקיבוצים וראשי הסוכנות וכו'.

ודווקא בזמנים כאלו, ראה לנכון אותו גדול וצדיק מיחידי הסגולה שבדור, שצריך להבהיר את הדעה של התורה הקדושה, להרחיק את הדעות הכפרניות המזעזעות הללו שנוגדות את דרך התורה הקדושה ומגיעות מהמקום הכי שפל של האדם, ולדעת שלמרות שמעשיהם מתועבים, אסור לשנאם ולרדפם, ועיין בהקדמת הנצי"ב להעמק דבר.


כלפי ליא
הודעות: 1448
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 459 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי כלפי ליא » 21 אוגוסט 2018, 01:35

סבא כתב:ז"ל המנח"י [ד עט]
(ח) ונוראות נפלאתי על מה שראיתי בשם החפץ חיים ז"ל, בביאורו להת"כ (פ' קדושים פ"ד ה"ט), א"ר טרפון העבודה אם יש בדור הזה יכול להוכיח, אראב"ע העבודה אם יש בדור הזה יודע איך מוכיחים, אמר ריב"נ וכו' עיין שם, וכתב ע"ז החפץ חיים ז"ל, דאם כן, כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע, חוץ מדבר המפורש בתורה, דבכל גווני צריך לומר לו, כדאיתא (בש"ע /או"ח/ סי' תר"ח) ע"ש בהגה עכ"ד, דנראה מזה דנקט הענין כפשטן, ולפי"ז למ"ד דאף דבדבר המפורש בתורה, אין להוכיח אם ברור שלא יקבלו, כדמשמע מדברי התוס' (שבת דף נ"ה) והסמ"ג, הביאם המ"ב בביאור הלכה שם (ד"ה אבל), הותרה הרצועה ח"ו בזה"ז, והיא כנגד המבואר בש"ס ופוסקים, ופשיטא דכוונת רבותינו בזה, רק לזרז המוכיחים, שיקשטו עצמם תחילה, כדי שיתקבלו דבריהם, דאם לא כן הם הגורמים במה שדבריהם אינם נשמעים, שיאמרו להם טול קורה, כמבואר (בערכין ט"ז ע"ב), שגם שם מובאים דברי התנאים הנ"ל, בשינוי גרסאות קצת עיין שם, וכמ"ש בעיון יעקב שם, דמי שיוכל להוכיח, ומי שמקבל תוכחה, היא היא, דכל מי שיש בו יראת שמים, דבריו נשמעים, כדאיתא (בברכות ו' ע"ב) עיין שם, אבל לא שח"ו קלקלתם תקנתם לפטור מתוכחה מטעם זה, ועי' שם בעיון יעקב אח"ז, שכתב בזה"ל, ומ"מ מה שמוכיחין (רצונו לומר דבודאי אי אפשר להעלות על הדעת, שלא יוכיחו), י"ל ע"ד דאמרינן, דאין מומחין בזמן הזה לדון, אפי"ה במידי דשכיחי עבדינן שליחותא דקמאי עכ"ל.
(ט) ובספר משכיל אל דל (מהרב הגאון מוה"ר הילל לי"ש זלה"ה גדול המוכיחים, חלק שני כלל ג' פרט ד'), כתב שם במוסגר, על דברי חז"ל דתמה אני אם יש בדור הזה, מי שמקבל תוכחה (שם בערכין), בזה"ל, נשבע אני בשה"ג, שאין כוונת מימרא זו כפשוטו, ובודאי יש דברים בגו, דא"כ לא הנחת בת לאברהם אבינו ח"ו, ותלי"ת לא אלמן ישראל, א"א בכל דור ודור, ואפילו בדור של עקבות משיחא וכו', אלא עתה נתקיים, מה שאמר שלמה, רבים חללים הפילה, זה תלמיד שלא הגיע להוראה, ועצומים כל הרוגי', זה תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה, ואינו משגיח על הדור כראוי, להדריך ולנהל עניי הצאן, יהי' מאיזה טעם שיהי' וכו', כי באמת יש בכל מקום ומקום אפילו במקומות האלו, כמה וכמה אנשים שהמה תאבים וצמאים, ומשתוקקים, לשמוע דבר ד' ותוכחתו, אבל אין מגיד להם עכ"ד, - ועוד כתב שם, התורה אמרה הוכח תוכיח, אפילו מאה פעמים, אפילו תלמיד לרב, ואי משום שאמת נעדרת, ותמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה, הלא קיי"ל אין הולכין בפק"נ =בפקוח נפש= אחר הרוב, ומותר לחלל שבת, עבור ספק חיי שעה של מיעוטא דמיעוטא, מכ"ש להצלת נפשות להביאם לחיי עולם, ונוסף על זה, שהרי כמה וכמה שהמה כשוגגים ואנוסים, וכתינוק הנשבה בין הנכרים, שאפילו ידיעת בית רבם לא הי' להם וכו', עייש"ה שהאריך בדברים החוצבים מלהבת אש בזה, ורימז לזה בתשו' זכרון יהודא (סאטמאר) מהדו"ת (סי' פ"ח), וכתב, על המלמד זכות במיעוט תוכחה, מפני המאמר של תמה אני וכו' הנ"ל, ועוד מאמרים כאלה, תפוג תורה ח"ו, והביא לזה, את דברי השטמ"ק (ביצה ל' ע"א), שהביא המחצית השקל (סי' תר"ח), שכתב כה"ג, אף לגבי דרבנן, מכ"ש בדאו' עיין שם, והכוונה עפ"י פשטות בדברי הש"ס הנ"ל, נראה לענ"ד כנ"ל.
(י) והנה מדברי מהרש"ל בתשובה (סי' נ"ה), למדתי פי' נכון בדברי הש"ס הנ"ל, שכתב בזה"ל, אכן הוכח תוכיח את עמיתך, הכריחני לבוא עד הלום, כי ארז"ל שיעור הוכחה עד הכאה לדברי רב, ואף דהלכה כר"י לגבי רב ושמואל, כדאיתא (בפ' מי שהוציאוהו), והוא פליג, ואמר עד נזיפה, שהיא קלה יותר, מדברי שמואל, דאמר עד שיקללו, מ"מ הרמב"ן פסק כרב, ואף שהסמ"ג כתב, שלא נתברר טעמו, דהלכה כהמחמיר שבכולן, שלא לדחות העשה של הוכח, שהיא מצוה, שיש בה עיקר, ויסוד ויתד גדול, לחיזוק דתינו, ועליה הפליגו רבותינו ז"ל, במי שיש בידו למחות, ואף על הספק נשמעין, אמרו רז"ל (בפ' במה אשה), אם לפניך גלוי, לפניהם מי גלוי, גם נראה דלא פליגו הני אמוראי ארב, אלא בסתם אדם בינוני, שהם בחזקת אינם נשמעין למוכיחים, דאפילו בדורות הראשונים אמרו, תמה אני מי שיכול להוכיח בדור הזה, אם יאמר לו טול קיסם וכו', אכן בת"ח כמותך, שהוא בחזקת הנשמע למוכיחים, מודים כ"ע לרב, דהוכיח תוכיח אפילו מאה פעמים עד שיכנו ולא עד בכלל עכ"ד, ומש"כ ולא עד בכלל, לשיטתו בביאורו לסמ"ג (סוף לשון י"א), והועתק בחי' גאונים עה"ג עיון יעקב (בערכין שם), הרי דבריו ברור מללו, דפלוגתת אמוראי, עד כמה, סובבים דוקא על אדם בינוני, שבדורות האחרוני', שהמה גרועים הרבה מדורות הראשונים, שעליהם אמרו תמה אני וכו', ומ"מ הכל מודים שמחויבים להוכיחם, ורק יש לשער עד כמה, ופליגו בזה כנ"ל, וא"כ מכ"ש בדורות הראשונים דנאמר כן, - ואתה בא ללמד ונמצא למד, דהכוונה גם כן בדברי התנאים דתמה אני וכו', רק עד לומר, שעי"ז יש להקל עד כדי נזיפה, שיאמר לו טול קורה וכו', שאז בודאי לא ישמע לו עוד, (ועי' באבודרהם (בברכת המצוות ומשפטיהם), שכתב הטעם דלא מברכין על הוכחת חבירו, דהא אמרינן תמה אני, אם יש בדור הזה, מי שראוי להוכיח, ומי שמקבל תוכחה עיין שם, ומכלל דבריו אתה למד, דרק מברכה פטור, אבל בהוכחה מחויב, ובזה אפ"ל, דגם כוונת התנאים הנ"ל, היא, לפטור מברכה וק"ל).
אין לזה שום שייכות לדברי הח"ח באהבת חסד ולמה שהעתיק החזו"א הלכה למעשה.


יוספזון
הודעות: 1414
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 213 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי יוספזון » 21 אוגוסט 2018, 01:37

בקיצור, יצאת ידי חובתך בתגובה קצרה? מרן המנח"י זי"ע מביא דברי הסבר ברורים, ואתה מתעלם בתשובה מתחמקת, אם תרצה תגלה לדרעיך ותפיל נהורא בבי מדרשא.


שאר לעמו
הודעות: 3543
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 546 פעמים
קיבל תודה: 1068 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי שאר לעמו » 21 אוגוסט 2018, 01:41

כלפי ליא כתב:
שאר לעמו כתב:גם אם נניח שהח"ח והחזו"א התכוונו לדור הזה, וכך בפשוטו, לא הכוונה היתה לראשים הרעים, ראשי פתנים אכזר.
וכמו שמסופר שהח"ח התבטא על אד"ם הכהן ימח שמו כי הוא רצה להחטיאו ולהפילו בשחת. צא ולמד על ראשי הרשעים כדגומת ב"ג שעליו נסובה השיחה בתגובה האחרונה של האשכול.
ועדיין לא עמדנו על חומרת הדברים שזה התפרסם בדיוק כאשר אויבנו מנשאים ראש להכחיד גחלת ישראל, וכאשר הפרשנות הניתנת לענין היא "הם לא אוכלי אדם".. "מה יפית" (ולא משנה מה כוונת הכותב).
לא לא לא.
החזו"א דיבר וכתב בדיוק על הרשעים הללו, אותם ראשי הקיבוצים וראשי הסוכנות וכו'.

ודווקא בזמנים כאלו, ראה לנכון אותו גדול וצדיק מיחידי הסגולה שבדור, שצריך להבהיר את הדעה של התורה הקדושה, להרחיק את הדעות הכפרניות המזעזעות הללו שנוגדות את דרך התורה הקדושה ומגיעות מהמקום הכי שפל של האדם, ולדעת שלמרות שמעשיהם מתועבים, אסור לשנאם ולרדפם, ועיין בהקדמת הנצי"ב להעמק דבר.
אדריכלי החטא, אינם בכלל תוכחה, זה לא כמו הרשעים ראשי המדינה היום שדומים לראשי המנהיגות החברתית אז.
והחזו"א לא צידד ולא כתב מאום אודותיהם.
וכאשר הינך אומר שאין מי שיחלוק על הכותב הנ"ל זצוק"ל, הנה הביא כבר הרב סבא את דברי משנה הלכות
סו"ד כדי להבין מה התכוון החזו"א צריך להיות אדם גדול, ואנשים גדולים אמרו שלא זו כוונת החזו"א, זאת על אף שגם כשאר החזו"א היה בחיי חיותו הם היו גדולים.
הראיתי שהח"ח התבטא על רשע ידוע ימש"ו. וזה סותר את כל הקנאות ההפוכה הזו, הזו שאינה במקומה


כלפי ליא
הודעות: 1448
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 459 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הכרת טובה למדינת ישראל. האמנם?!

שליחה על ידי כלפי ליא » 21 אוגוסט 2018, 01:43

יוספזון כתב:בקיצור, יצאת ידי חובתך בתגובה קצרה? מרן המנח"י זי"ע מביא דברי הסבר ברורים, ואתה מתעלם בתשובה מתחמקת, אם תרצה תגלה לדרעיך ותפיל נהורא בבי מדרשא.
לא הבנתי מה זה קשור.
המנחת יצחק קודם כל עם כל הכבוד, לא בר פלוגתא של הח"ח. אבל ספציפית הוא מדבר על ח"ח אחר, על האופן איך להוכיח.
למעשה הח"ח פסק שכיון שבדור שלנו אין מי שיודע להוכיח לכן לא נקרא שקיימו תוכחה על הרשעים, ולכן אסור לשנוא אותם. אסור. ומי שרוצה לעשות איסור, צריך למחות בידו כדת של תורה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “אקטואליה”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח