דף 1 מתוך 1

מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

נשלח: 25 מרץ 2019, 20:22
על ידי במבי
מקובל להגדיר את האורך כחלק הארוך ואת הרוחב כניצב מקביל לאורך, אך אין הדבר פשוט, ואסביר -

רש"י בעירובין ה: ד"ה ומה חצר - ומה חצר מרובעת או רחבה יותר על אורכה !

וכן בעירובין דף כג: ד"ה וסבב חמישים - השכב האחת למזרח והאחת למערב, הרי רחבה שבעים וארכה חמישים !

וא"כ ממש הוי "לא תסור ימין ושמאל" שאומר על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל ! (לכאו')

והרש"ש שם שואל שאלה זו (בדף כג:) אך מוסיף שמן למדורה באומרו "לכאורה צ"ל להיפך דלעולם האורך נקרא ממזרח למערב ובפרט שהוא יותר" עכ"ל

והיכן מצינו שאורך הוא דווקא ממזרח למערב?

ה"בית מאיר" מתרץ ע"פ הב"י סימן שסג' שכותב, כתב הרב המגיד בשם הרשב"א איזהו אורכו של מבוי זה כניסתו, ומה שאינו דרך כניסתו קרוי רוחב ! (דף ה.)

וא"כ מובן הרש"י בדף ה, ובהסבר הרש"י בדף כג אולי א"ל שהאומדן הוא ע"פ בית המקדש, ששם אכן נכנסו בשער חולדה בצד דרום אך מיד פנו לפתח המערבי כלפי מזרח (מלאכת שלמה מידות ב-א) וא"כ לזאת התכוון הרש"ש שלעולם נקרא האורך ממזרח למערב שזאת הכניסה לב"ה כהסבר הרשב"א.

(ואולי עפ"ז לא נצרכת הגהת הב"ח בב"ב יא.)

Re: מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

נשלח: 25 מרץ 2019, 20:36
על ידי זקן ויושב בישיבה
גם בתורה כתוב על המזבח חמש אמות אורך וחמש אמות רחבו.

Re: מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

נשלח: 25 מרץ 2019, 20:41
על ידי במבי
שתהיה לי בריא, (תמיד !)
מתי שהאורך הוא הארוך ניחא, הבעיא שכרש"י כותב שהארוך הוא רוחב והקצר הוא האורך.

Re: מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

נשלח: 25 מרץ 2019, 20:51
על ידי זקן ויושב בישיבה
במבי כתב:
25 מרץ 2019, 20:41
שתהיה לי בריא, (תמיד !)
מתי שהאורך הוא הארוך ניחא, הבעיא שכרש"י כותב שהארוך הוא רוחב והקצר הוא האורך.
וכן למר, אבל לא זכיתי להבין מה אינו מובן, אם כפשוטו שאורך זה הצד הארוך ורוחב זה הצד הקצר, א"כ במקום ששניהם שוים אין כאן אורך ורוחב, בעל כרחך שאורך ורוחב אינו קשור כלל למידה.

Re: מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

נשלח: 25 מרץ 2019, 20:54
על ידי במבי
זקן ויושב בישיבה כתב:
25 מרץ 2019, 20:51
במבי כתב:
25 מרץ 2019, 20:41
שתהיה לי בריא, (תמיד !)
מתי שהאורך הוא הארוך ניחא, הבעיא שכרש"י כותב שהארוך הוא רוחב והקצר הוא האורך.
וכן למר, אבל לא זכיתי להבין מה אינו מובן, אם כפשוטו שאורך זה הצד הארוך ורוחב זה הצד הקצר, א"כ במקום ששניהם שוים אין כאן אורך ורוחב, בעל כרחך שאורך ורוחב אינו קשור כלל למידה.
אתה בהחלט צודק ! כששניהם שווים ניחה.
אך כשרש"י כותב "אורכו חמישים ורחבו שבעים" הדבר צע"ג !

(וכשהם שווים הוא כותב "החצר מרובעת")

Re: מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

נשלח: 25 מרץ 2019, 21:27
על ידי הטרוד לדעת
אעתיק כאן מש"כ בזה העניין זה מכבר:
בפרשות המשכן וכליו מצינו בכמה מקומות שנמצאים מידות אורך ורוחב באותה המידה, (תצוה ל,ב, גבי מזבח הזהב "אמה ארכו ואמה רחבו" ובפקודי לט,ט, גבי החשן "זרת ארכו וזרת רחבו"). והדבר מצריך עיון דהמושכל הראשוני שאורך הוא הצד היותר גדול והרוחב הוא הצד הצר, ולכך נקבעו שמותם, והכא חזינן דיש אורך ורוחב גם במידתם שוה, וצ"ב ע"ש מה נקרא אורך ורוחב, ומה מבינהם הוא האורך, ולא נראה שאין צד מסוים שהוא האורך.
ושמעתי דהכא חזינן שאין מהות האורך בגודלו והרוחב בצרותו, אלא שגוף הדבר איך שמתיחסים אליו הוא האורך והרוחב הוא העובי כביכול של הדבר. (ולדוגמא שאדם נמוך שכריסו יותר רחבה מגבהו , האורך ישאר כפי איך שהוא נמדד בגבהו).
שוב מצאתי שעסקו מפרשי רש"י בפרשת תרומה "המזרחי" (כו לא) עוסק בדברי רש"י שם, שכתב אורך ורוחב גבי הפרכת, דמידתה עשר אמות על עשר אמות, והקשה איך שייך בזה אורך ורוחב, וז"ל: והפרכת ארכה עשר אמות לרחבו של משכן ורחבה עשר אמות כגבהן של קרשים. וכו', מאחר שהיא מרובעת איך יפול בה אורך ורוחב, ולא ידעתי מקומו. וכתב שם הגו"א ליישב וז"ל: ואין זה קשיא, דהאורך נקרא השתי, והערב נקרא רוחב, ע"כ.
והוא כמבואר לעיל, דעצמו של האריג הוא השתי וחוטי הערב מתערבים בתוכו, ולכך נקרא השתי אורך גם כשמידתו שוה לרחבו.
אולם צב"ג דהקשה הרא"ם על רש"י, ולא ציין דנמצא כן בכתוב דאיכא אורך ורוחב דמידתם שוה, וגם הגו"א לא העיר בזה.
ומ"מ עדיין לא מבואר גבי החשן וגבי המזבח, מה האורך ומה הרוחב, וכ"א צ"ב בפני עצמו.
(יעוי"ש בשפתי חכמים, שתירץ דמידות אורך ורוחב קאי על הצורות שהיו מצוירות על הפרכת).
-ועתה יש להוסיף דאי מהות האורך לא בגודלו אלא במהות, שפיר אפשר לשמוע גם כשהוא קצר יותר, אך באמת כל מקרה צריך בירור לגופו-

Re: מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

נשלח: 25 מרץ 2019, 21:51
על ידי יצחק
לשון רש"י במלכים א, ו, ג. אורך האולם לרחבו של ההיכל מן הצפון לדרום. כל מדה היתירה קרויה אורך, והפחותה קרויה רוחב, לפי שבהיכל מדת מן המזרח למערב יתירה, קרויה אורך, ובאולם שמדת מצפון לדרום יתירה בו, קרויה אורך מן הצפון לדרום, ומן המזרח למערב קרויה בו רוחב. וכזה ממש ברש"י ביחזקאל מ, יא.
זכור לי שהתיו"ט מביא את הרש"י הזה במסכת מידות אבל כעת לא מצאתי היכן. וגם אני התקשיתי בסתירת דברי רש"י מעירובין שהובא לעיל בהודעה של @במבי וכשלמדתי את הרש"י בעירובין פירשתי לעצמי שאורך הוא מה שממני והלאה ורוחב הוא משמאל לימין (אורך מאונך ורוחב מאוזן), אבל זה נסתר מרש"י במלכים.

Re: מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

נשלח: 25 מרץ 2019, 22:30
על ידי במבי
גם לשון רש"י בהסבר בין "משך" ל"רוחב" צ"ב

שכותב "משכו - של חקק לתוך אורך המבוי. בדבר הבולט כגון מיעוט שייך למימר רוחב, ובדבר השוקע ומקיפות אותו מחיצות כגון חקק שייך לומר לשון משך" (עירובין ה.)

Re: מה נקרא "אורך" ומה "רוחב"

נשלח: 25 מרץ 2019, 23:10
על ידי יצחק
במבי כתב:
25 מרץ 2019, 22:30
גם לשון רש"י בהסבר בין "משך" ל"רוחב" צ"ב

שכותב "משכו - של חקק לתוך אורך המבוי. בדבר הבולט כגון מיעוט שייך למימר רוחב, ובדבר השוקע ומקיפות אותו מחיצות כגון חקק שייך לומר לשון משך" (עירובין ה.)
הפירוש הוא כך: אם נניח שרוחב הכוונה משמאל לימין אז זה לא סתם מילתא בלא טעמא אלא הרעיון הוא שהמשמעות של רוחב הוא התרחבות והתפשטות החלל לכן משתמשים במילה רוחב לציין את הגודל של החקיקה, משא"כ מילת אורך מתייחסת לכמות לכן משתמשים בה לציין את משך האובייקט שנמשך ממני והלאה.