דף 1 מתוך 1

למה נפקד מקומם של הל' לשוה"ר בשו"ע?

נשלח: 03 מאי 2020, 00:00
על ידי אחד הבנים
הרי זה נוהג בזה"ז...

Re: למה נפקד מקומם של הל' לשוה"ר בשו"ע?

נשלח: 03 מאי 2020, 00:27
על ידי יהודי רציני
איני יודע הסיבה, אבל תעיין במ"ב סי' קנ"ו סק"ד שמנה מצוות רבות שלא נמנו בשו"ע לדוגמא מצוות תוכחה, שלא להחזיק במחלוקת נקימה ונטירה ועוד,
אני משער שהשו"ע לא מנה מצוות שענינם מדות שבין אדם לחבירו, ואולי סמך בזה על ספרי המוסר הקדמונים שעסקו בזה דוגמת שע"ת ואורחות צדיקים, וכן בספרי מוני המצוות הרמב"ם החינוך והסמ"ג.

Re: למה נפקד מקומם של הל' לשוה"ר בשו"ע?

נשלח: 03 מאי 2020, 00:31
על ידי אחד הבנים
יהודי רציני כתב:
03 מאי 2020, 00:27
איני יודע הסיבה, אבל תעיין במ"ב סי' קנ"ו סק"ד שמנה מצוות רבות שלא נמנו בשו"ע לדוגמא מצוות תוכחה, שלא להחזיק במחלוקת נקימה ונטירה ועוד,
אני משער שהשו"ע לא מנה מצוות שענינם מדות שבין אדם לחבירו, ואולי סמך בזה על ספרי המוסר הקדמונים שעסקו בזה דוגמת שע"ת ואורחות צדיקים, וכן בספרי מוני המצוות הרמב"ם החינוך והסמ"ג.
ייש"כ. המקור למשנ"ב הוא המג"א שם שמונה והולך את כל הדינים הללו, אך זה באמת צ"ע שהרמב"ם כן כתב את כל ההלכות הללו [גם מצוות ואהבת לרעך כמוך נפסקה בהלכות דעות פ"ו ה"ג] ודווקא השו"ע השמיט.
 

Re: למה נפקד מקומם של הל' לשוה"ר בשו"ע?

נשלח: 03 מאי 2020, 00:34
על ידי נדיב לב
כאן הציעו כיון לא כ"כ מספק
viewtopic.php?f=8&t=1003

Re: למה נפקד מקומם של הל' לשוה"ר בשו"ע?

נשלח: 03 מאי 2020, 03:34
על ידי אבינועם
להעיר כי אין כמעט הלכות באיסור לשון הרע, וגדר המצווה הוא ברור מאד.

Re: למה נפקד מקומם של הל' לשוה"ר בשו"ע?

נשלח: 03 מאי 2020, 10:08
על ידי אין חכמה
אבינועם כתב:
03 מאי 2020, 03:34
להעיר כי אין כמעט הלכות באיסור לשון הרע, וגדר המצווה הוא ברור מאד.

להעיר כי נכתב ע"ז ספר של אחד מגדולי האחרונים והוא ארוך ומלא פרטים

Re: למה נפקד מקומם של הל' לשוה"ר בשו"ע?

נשלח: 03 מאי 2020, 22:11
על ידי חיים ושלום
שמעתי פעם שבסוף יורה דעה הטור העתיק את כל דברי הרמב"ם על הלכות לשה"ר ושאר הלכות שלא מובא בשו"ע אצלנו.
והמדפיסים היה חבל להם להדפיס זאת שזהו מובא ברמב"ם לכן השמיטו זאת וכנראה לכן השו"ע גם לא הביא הלכות אלו.

Re: למה נפקד מקומם של הל' לשוה"ר בשו"ע?

נשלח: 04 מאי 2020, 00:35
על ידי אבינועם
אין חכמה כתב:
03 מאי 2020, 10:08
להעיר כי נכתב ע"ז ספר של אחד מגדולי האחרונים והוא ארוך ומלא פרטים
אז אני מניח שהבנת בכל זאת את כוונתי.

Re: למה נפקד מקומם של הל' לשוה"ר בשו"ע?

נשלח: 04 מאי 2020, 00:38
על ידי נדיב לב
אם באת לרמוז שכל פסקי הח"ח הם מידת חסידות ותו לא, אזי שהיה כאן מי שהקדים טעותך.

Re: למה נפקד מקומם של הל' לשוה"ר בשו"ע?

נשלח: 04 מאי 2020, 00:41
על ידי נדיב לב
אחד הבנים כתב:
03 מאי 2020, 00:00
הרי זה נוהג בזה"ז...

תוספת הערה. ומאידך כתב השו"ע סימן רל סעיף ה וז"ל: לעולם יהא אדם רגיל לומר: כל מה דעביד רחמנא לטב עביד. ועל פי חילוקו של @יהודי רציני קצת מובן.

Re: למה נפקד מקומם של הל' לשוה"ר בשו"ע?

נשלח: 04 מאי 2020, 00:49
על ידי אבינועם
נדיב לב כתב:
04 מאי 2020, 00:38
אם באת לרמוז שכל פסקי הח"ח הם מידת חסידות ותו לא, אזי שהיה כאן מי שהקדים טעותך
ממש לא.
התכוונתי רק שיש שם ריבוי פרטים יותר מהצורך.
[וכמדומני שהחזו"א כבר העיר על עניין זה, שאין בידינו כלל ברור בהלכות לשה"ר, אלא כל שע"י דיבורו יכול לבא נזק לחבירו הרי הוא בכלל לשה"ר. כך זכורני ולא מצאתי היכן המקור]

Re: למה נפקד מקומם של הל' לשוה"ר בשו"ע?

נשלח: 04 מאי 2020, 00:53
על ידי נדיב לב
סליחה.
אבל ריבוי פרטים תמצא בהרבה הלכות שנפסקו בשו"ע, והח"ח בהלכות לשוה"ר דן בכל פרט שלא נמצא מקורו במפורש. וקשה לקבל שהחזו"א העיר כך.