תלמיד השואל את רבו - האם צריך לעמוד


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1599
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 732 פעמים
קיבל תודה: 521 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

תלמיד השואל את רבו - האם צריך לעמוד

שליחה על ידי אוריאל » 26 נובמבר 2018, 19:10

ביו"ד סי' רמ"ו, כתב הרמ"א: וְיֵשׁ אוֹמְרִים כְּשֶׁשּׁוֹאֲלִים דְּבַר הֲלָכָה צָרִיךְ לַעֲמֹד (תּוֹסֶפֶת פֶּרֶק פְּסוּלֵי הַמֻּקְדָּשִׁין בְּשֵׁם הַיְּרוּשַׁלְמִי).
ושם בש"ך תמה דהא כל זה רק בזמן הבית היה, והאחרונים האריכו.
מה שלא הבנתי, שהרי בתוס' בבכורות (לו.) שמשם מקור דברי הרמ"א, מוזכר שגם מי ששואל אגדה צריך לעמוד, ומדוע זה חילק הרמ"א בסכינא חריפא את דברי התוס' והביא רק הא דשואל הלכה צריך לעמוד.


יוסף יוסף
הודעות: 407
הצטרף: 23 יולי 2018, 02:05
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 153 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תלמיד השואל את רבו - האם צריך לעמוד

שליחה על ידי יוסף יוסף » 26 נובמבר 2018, 19:42

נכון שבתוס' כתבו הלכות ואגדות, אך מקורם מהפסוק "ועמדו שני האנשים אשר להם הריב" - ושם הפסוק נאמר על הלכות דייקא, ולכן כתב הרמ"א דבר הלכה.

ולאחר עיון אני חוזר בי, יעויין שם בירושלמי:
ירושלמי נדרים פרק י
תני אין נשאלין נדרים אלא עטופים ויושבים והנשאל יושב. והשואל צריך להיות עומד מן הדין ועמדו שני האנשים אשר להם ריב. אין לי עומדין אלא נידונין שואל הלכות אגדות מניין תלמוד לומר עמדו ועמדו
ולאחר עוד עיון עי' שם בביאור הגר"א ס"ק מד, וזה לשונו:
ודברי הרב צריך עיון, דהא כתוב שם הלכות ואגדות, וצריך לומר דפליגי על התוספתא.


יוסף יוסף
הודעות: 407
הצטרף: 23 יולי 2018, 02:05
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 153 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תלמיד השואל את רבו - האם צריך לעמוד

שליחה על ידי יוסף יוסף » 26 נובמבר 2018, 19:43

וסתם להעשיר את היריעה עי' ב'דף על הדף'
וכתבו תוס' (ד"ה עמד) בשם הירושלמי דמדכתיב ועמדו שני האנשים בוי"ו, ילפינן דשואל הלכות ואגדות צריך לעמוד.
הרמב"ם הל' ת"ת (פ"ד ה"ז) כתב דאין שואלין מעומד בבית המדרש, והמקור הוא מתוספתא סנהדרין (פ"ז ה"ה).
והרמ"א (יו"ד סי' רמ"ו סי"ג ובדרכי משה) הקשה עליו מדברי התוס' כאן דשואלין מעומד.
ותירץ הש"ך (שם ס"ק י"א) דבמגילה (כ"א ע"א) מבואר דמימות מרע"ה עד רבן גמליאל היו לומדים תורה מעומד, ומשמת ר"ג ירדה חולשה לעולם, ולומדים בישיבה, וזהו ששנינו (סוטה מ"ט ע"א) משמת ר"ג בטלה כבוד התורה. ולפ"ז הכא בעובדא דר"ג שעדיין למדו בעמידה, ע"ז קאי הירושלמי שהשואל שואל בעמידה (והקשה שם הגר"א דלמה בעי קרא על זה, הרי אז כולם למדו בעמידה, ועוד למה ישבו רבן גמליאל ושאר חכמים). אבל האידנא שלומדים בישיבה, גם השואל שואל בישיבה, וע"ז קאי התוספתא, וניחא פסק הרמב"ם.
בקרבן נתנאל (מגילה פ"ג סי' א' אות ב') דחה יישובו של הש"ך, שהרי שנינו משמת רבן גמליאל "הזקן" בטלה כבוד התורה שהוא היה נכד של הלל, וזקנו של רבן גמליאל דיבנה - שהוא הי' בעל המעשה בעובדא דידן, הרי שאפילו בזמן שכבר למדו בישיבה - מ"מ שאלו בעמידה.
וביד אברהם (יו"ד שם) כתב דמהמהרש"א והר"ן במגילה מוכח דהכוונה לרבן גמליאל דיבנה שעד זמנו למדו בעמידה, וע"כ דלא גרסינן בסוטה משמת רבן גמליאל הזקן בטלה כבוד התורה, אלא רבן גמליאל סתם דהיינו רבן גמליאל דיבנה, וא"ש יישוב הש"ך.
ועיין שם שכתב ליישב דברי הרמ"א באופן אחר, דמבואר בראשונים הנ"ל דקשות למדו חכמים בישיבה, והרי האי שואל מסתמא שאל קשות, ועכ"ז עמד, ומוכח דכששואלין שואלין תמיד בעמידה.
עוד כתב ליישב על פי המבואר בצל"ח ברכות (כ"ז ע"ב) דרק תלמידים למדו בעמידה, ואם כן כאן דעמד רבי צדוק, והרי הוא לא הי' תלמיד, ומוכח דשאני כששואלים, שאז היו צריך להיות בעמידה, ועיין ביערות דבש (ח"ב דרוש י"ח) מש"כ בזה


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1599
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 732 פעמים
קיבל תודה: 521 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תלמיד השואל את רבו - האם צריך לעמוד

שליחה על ידי אוריאל » 27 נובמבר 2018, 00:20

יוסף יוסף כתב:נכון שבתוס' כתבו הלכות ואגדות, אך מקורם מהפסוק "ועמדו שני האנשים אשר להם הריב" - ושם הפסוק נאמר על הלכות דייקא, ולכן כתב הרמ"א דבר הלכה.

ולאחר עיון אני חוזר בי, יעויין שם בירושלמי:
ירושלמי נדרים פרק י
תני אין נשאלין נדרים אלא עטופים ויושבים והנשאל יושב. והשואל צריך להיות עומד מן הדין ועמדו שני האנשים אשר להם ריב. אין לי עומדין אלא נידונין שואל הלכות אגדות מניין תלמוד לומר עמדו ועמדו
ולאחר עוד עיון עי' שם בביאור הגר"א ס"ק מד, וזה לשונו:
ודברי הרב צריך עיון, דהא כתוב שם הלכות ואגדות, וצריך לומר דפליגי על התוספתא.
עיינתי, ולכאורה דברי הגר"א הולכים על השו"ע, וכוונת הגר"א להקשות דמבואר בהלכות ואגדות צריך לעמוד, וע"ז אומר דהשו"ע סובר דלהתוספתא אי"צ לעמוד, והלכה כתוספתא. אבל ההערה שהערתי היא דלכאו' הרמ"א למה חילק, וע"ז כמדומני שלא דיבר הגר"א, והיא קשה למאד, דאם הרמ"א אזיל בשיטת הירושלמי, א"כ למה לא הזכיר ג"כ אגדה?


דרומאי
הודעות: 2770
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 641 פעמים
קיבל תודה: 503 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תלמיד השואל את רבו - האם צריך לעמוד

שליחה על ידי דרומאי » 27 נובמבר 2018, 00:23

אוריאל כתב:
יוסף יוסף כתב:נכון שבתוס' כתבו הלכות ואגדות, אך מקורם מהפסוק "ועמדו שני האנשים אשר להם הריב" - ושם הפסוק נאמר על הלכות דייקא, ולכן כתב הרמ"א דבר הלכה.

ולאחר עיון אני חוזר בי, יעויין שם בירושלמי:
ירושלמי נדרים פרק י
תני אין נשאלין נדרים אלא עטופים ויושבים והנשאל יושב. והשואל צריך להיות עומד מן הדין ועמדו שני האנשים אשר להם ריב. אין לי עומדין אלא נידונין שואל הלכות אגדות מניין תלמוד לומר עמדו ועמדו
ולאחר עוד עיון עי' שם בביאור הגר"א ס"ק מד, וזה לשונו:
ודברי הרב צריך עיון, דהא כתוב שם הלכות ואגדות, וצריך לומר דפליגי על התוספתא.
עיינתי, ולכאורה דברי הגר"א הולכים על השו"ע, וכוונת הגר"א להקשות דמבואר בהלכות ואגדות צריך לעמוד, וע"ז אומר דהשו"ע סובר דלהתוספתא אי"צ לעמוד, והלכה כתוספתא. אבל ההערה שהערתי היא דלכאו' הרמ"א למה חילק, וע"ז כמדומני שלא דיבר הגר"א, והיא קשה למאד, דאם הרמ"א אזיל בשיטת הירושלמי, א"כ למה לא הזכיר ג"כ אגדה?
למה אתה חושב שהגר''א קאי על הרמ''א ולא על המחבר? בפשוטו 'הרב' זה הרמ''א, וכוונתו להקשות למה חילק בין הלכה לאגדה, לא?


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1599
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 732 פעמים
קיבל תודה: 521 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תלמיד השואל את רבו - האם צריך לעמוד

שליחה על ידי אוריאל » 27 נובמבר 2018, 00:31

@דרומאי בפשטות אתה צודק, אבל אם כך אז מה תירץ הגר"א שהירושלמי חולק על התוספתא? הרי בתוספתא בכלל כתוב שלא עומדים [ומשמע בכל גווני, ובטח בדבר הלכה שע"ז מסתמא איירי שם בתוספתא בסנהדרין פ"ז]. לכן הוכרחתי לפרש דקאי עהשו"ע.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח