דף 1 מתוך 1

איך מסתפרים להלכה

נשלח: 07 דצמבר 2018, 13:30
על ידי מלמד להועיל
יש למישהו ספר עם תמונות [כקובץ במחשב] שמסביר בדיוק איך מסתפרים כפי ההלכה?
באוצר החכמה יש דבר כזה?

Re: איך מסתפרים להלכה

נשלח: 07 דצמבר 2018, 15:34
על ידי מכל מלמדי השכלתי
יש כמה ספרים.אך הם ברמה בינונית בד"כ. אם יש שאלה ספציפית אשמח להשיב.
(ב"ה אני בקי היטב בהלכות הללו. באם יש צורך אציין מקורות)

Re: איך מסתפרים להלכה

נשלח: 08 דצמבר 2018, 18:14
על ידי מכל מלמדי השכלתי
יש ספר של הרב עדס. הוא ספר טוב בגדול. ומסביר טוב את ההנהגה הראויה לכתחילה. אבל במקרים מסובכים (מתחזקים. בעלי תשובה. מקרים רפואיים. ועוד.) ראוי שלא להסתמך עליו. וכן לא לסמוך על מה שכותב בצימצום ממש.

Re: איך מסתפרים להלכה

נשלח: 08 דצמבר 2018, 19:12
על ידי Practic
מכל מלמדי השכלתי כתב:יש כמה ספרים.אך הם ברמה בינונית בד"כ. אם יש שאלה ספציפית אשמח להשיב.
(ב"ה אני בקי היטב בהלכות הללו. באם יש צורך אציין מקורות)
מה האורך שצריך להשאיר במ"מ במקום הפאות?

Re: איך מסתפרים להלכה

נשלח: 09 דצמבר 2018, 15:20
על ידי מכל מלמדי השכלתי
@Practic בבקשה. ממה שיש לי ברשומות:

אורך הפאות מעיקר הדין ולהידור מצוה:

אורך הפאות שצריך להשאיר, הנה לדעת הרמב"ם והמאירי כל שאינו תער [וי"א אף מלקט ורהיטני] מותר לגלח בו, ולפי"ז אין צריך להשאיר אורך בפאות הראש אלא יכול לגלחם בדרך התר, אמנם לדעת התוס' ועוד דמספריים כעין תער אסור [ובש"ע פסק דיש לחוש לדבריהם] יש לידע באיזה אורך לא הוה כעין תער ומותר, וראיתי בפרישה (יו"ד קפ"א) שכתב דמספריים כעין תער היינו "לספור כל השיער עד שיהיה חלק כאילו סיפר בתער" ולפי דבריו נראה דכל שאינו כתער ממש מותר לספר על ידו ולא אסור כמספריים כעין תער, ועי' שו"ת מנחת יצחק ח"ד (סי' י"ג אות ד') שכתב דהפרישה לא נתכוון דוקא שיהיה חלק ממש אלאגם אם נשאר מעט אסור דהוה כעין תער. אך מפשטות דבריו משמע דרק מספריים שהם כעין תער ממש אסור.

ואולי הסברא בזה דלא אסרה התורה אלא מה שמגלח כדוגמת תער שחותך ע"י סכין אחד, אבל מספריים כעין תער אפילו שמגלחים ממש מ"מ נעשה החיתוך ע"י ב' הסכינים שבמספריים, וזה אינו כדוגמת תער ולכן אינו אסור.

אמנם זה צ"ע הרבה דהא תער לא כתיב בקרא אלא רק גילוח שיש בו השחתה, וזה מגלח ומשחית וצריך הדין להיות דאסור, ויל"ע.

אמנם מתוך פשיטות דברי הפוסקים משמע שיש הבדל בין תער ל"כעין תער", שהתער מגלח לגמרי ומספריים משייר מעט, וזה מפורש בריטב"א (שבהבאתי באות ב') שביאר בדברי הרמב"ם שמספריים אינם אסורים כי משיירות מעט ולא משווה צדעיו עם אחורי אוזנו כתער, וכן כתב ריב"ן במכות (כ"א ע"א) ובשו"ת שבט הלוי ח"ה (בקונטרס המצוות סי' מ"ד ) הביא כן מרש"י בקידושין, כי כיון שהמספרים מגלחות ע"י חיכוך ב' הסכינים יחד ומקום החיכוך הוא בין ב' הסכינים, א"כ תמיד ישאר שיער כעובי הסכין התחתון שצמוד לעור, וזה אינו כתער, וכן בשו"ת נודע ביהודה (יו"ד תנינא סי' פ').

[ואולי יש להביא ראיה לדעת הפרישה ממש"כ הפוסקים (רמ"א יו"ד קפ"א ט' ובב"י שם) דהמגלח במספריים יש לו ליזהר שלא יחתוך הסכין התחתון לבדו ויהיה כתער, וזה קשה דהא גם אם יחתוך הסכין התחתון לבדו מ"מ מקום החוד שלו הוא בחלק העובי העליון וזה רחוק משורשי השיער כעובי הסכין, ואיך יהיה כתער, וע"פ מש"כ בדעת הפרישה ניחא דמ"מ הוא גילוח כתער כי מגלח ע"י סכין אחד, וזה צורת תער. ואם כי אפשר לדחות ולומר דמש"כ ליזהר היינו דוקא במספריים שאין הסכינים שבהם עבים כ"כ וכל סכין חד מב' צדדיו, מ"מ זה דוחק דהפוסקים לא חילקו כן בדבריהם ומסתמא דיברו על הדוגמא המצויה יותר]

א"כ יש לידע מהו שיעור אורך הפיאות, ממתי אינו נחשב כעין תער ומותר, וראיתי במשנה ברורה (סי' רנ"א בביאור הלכה ד"ה אפילו) שכתב לגעור במגלחים מקצת ממקום הפאות עד שלא נשאר כלום וכתב שהיה להם להשאיר על כל פנים קצת מן הקצת, והיינו מעט יותר ממספרים כעין תער, וכדבריו משמע בהגהה לפסקי תוס' במסכת שבועות (אות א') שכתב דמספריים אסור רק אם הם כעין תער, אמנם המ"ב כתב כ"ז לעניין דיעבד, ולכתחילה ראיתי בתשובת הגאון רבי עקיבא איגר (הבאתיה באות ח' ע"ש) דיש להשאיר בהם כדי לכוף את ראש השערה לצד עיקרה [וכדאמרינן גבי נזיר (נזיר לט:) שאם גילחוהו ונשאר כן אינו סותר את נזירותו] ומבואר בגמ' (נזיר לט:) דהוא אורך גדילת השערה בז' ימים, וזהו השיעור המקובל, ות"ח שבדקו אמרו שחצי ס"מ ודאי מותר. וזהו השיעור לכתחילה.


מ"מ מנהג הרבה קהילות בישראל לגדל את הפאות באורך יותר משום נוי מצוה, וראיתי בתוס' נזיר (מא: ד"ה השתא) שכתבו דנוהגים העולם כשמגלחים התינוקות לשייר בצדעיהן הרבה שער, והוכיחו מזה לשיטתם דמספריים כעין תער אסור [ומש"כ דעושין כן כדי שלא יהיה מספריים כעין תער, ודאי אין כוונתם דכל שאינו ארוך הרבה כ"כ הוא כעין תער, דא"כ מה החילוק בין תינוקות לגדולים, ואדרבא גדולים החייבים במצוות ודאי היו צריכים לשייר כן, אלא ודאי גם לשיטתם מה שמשאירים הרבה מאוד אינו מעיקר הדין אלא להידור מצוה, וכנ"ל].

Re: איך מסתפרים להלכה

נשלח: 06 מאי 2019, 05:20
על ידי לבי במערב
מכל מלמדי השכלתי כתב:
08 דצמבר 2018, 18:14
יש ספר של הרב עדס. הוא ספר טוב בגדול. ומסביר טוב את ההנהגה הראויה לכתחילה. אבל במקרים מסובכים (מתחזקים. בעלי תשובה. מקרים רפואיים. ועוד) ראוי שלא להסתמך עליו. וכן לא לסמוך על מה שכותב בצימצום ממש.
מהו שם הספר? היכן וכיצד ניתן להשיגו?

Re: איך מסתפרים להלכה

נשלח: 06 מאי 2019, 05:22
על ידי לבי במערב
מכל מלמדי השכלתי כתב:
07 דצמבר 2018, 15:34
יש כמה ספרים.אך הם ברמה בינונית בד"כ. אם יש שאלה ספציפית אשמח להשיב.
(ב"ה אני בקי היטב בהלכות הללו. באם יש צורך אציין מקורות)
למסקנא (רצוי בצירוף מקורות):
מהו השיעור שמותר לגלח בו את מקום הפאות?
מהו מקום הפאות?
מהו השיעור בשאר הראש?

Re: איך מסתפרים להלכה

נשלח: 06 מאי 2019, 20:11
על ידי אלי מאירי
מכל מלמדי השכלתי כתב:
07 דצמבר 2018, 15:34
יש כמה ספרים.אך הם ברמה בינונית בד"כ. אם יש שאלה ספציפית אשמח להשיב.
(ב"ה אני בקי היטב בהלכות הללו. באם יש צורך אציין מקורות)
image.png
לגבי זקן הצומח במעלה הלחי במקביל לפאתים, הדינו כמוהם, יש לו קולות? בגילוח ובתלישה?
image.png
לגבי ה'מגף', לדעת המחמירים ככל שיטות הראשונים, עד סוף האוזן, להיכן אנו אומרים שזוית גבול תחתון של הפאתים מתמשכת? לכיוון האף? במקביל לזוית הראש? לאוזן?

Re: איך מסתפרים להלכה

נשלח: 06 מאי 2019, 20:53
על ידי מכל מלמדי השכלתי
@אלי מאירי במענה לשאלותיך ממליץ שתעיין באשכול אחר שפתחתי הנקרא: האם הפאטשקוויל צודק? עיצוב פאות הראש כהלכה

שם הסברתי מדוע אפשר בהחלט להקל במקרים שציינת (גם לגבי המחלוקת שהזכרת עד היכן מותר לגלח אפשר להקל אם יש צורך). אם מגלח במכונה הכשרה לגילוח זקן או תולש. אך לא בתער. ע"פ דברי החת"ס והחזו"א. וכמנהג העולם במקרים דומים.

כאן נוסף עוד צד לקולא כי יש ספק האם השיערות העודפות נקראות בכלל פיאות.

אם השאלה היא למעשה אני ממליץ לך להדפיס את הדברים שכתבתי שם ולהראות למו"ץ שיורה לך הלכה למעשה. כי אני לא הגעתי להוראה.

Re: איך מסתפרים להלכה

נשלח: 24 יוני 2019, 00:24
על ידי חכימא דיהודאי
מכל מלמדי השכלתי כתב:
08 דצמבר 2018, 18:14
יש ספר של הרב עדס. הוא ספר טוב בגדול. ומסביר טוב את ההנהגה הראויה לכתחילה. אבל במקרים מסובכים (מתחזקים. בעלי תשובה. מקרים רפואיים. ועוד.) ראוי שלא להסתמך עליו. וכן לא לסמוך על מה שכותב בצימצום ממש.

זה ממנו תמונה

Re: איך מסתפרים להלכה

נשלח: 09 יולי 2019, 23:57
על ידי תנא-קמא
גליון הנפלא "עומק הפשט"
(נא לתרום כאן עבור הוצאות הגליון המרובות 
אפשרות להנצחה החל מ-100 שקל) 

 
פרשת בלק תשע''ט - דיני הקפת הראש.pdf

Re: איך מסתפרים להלכה

נשלח: 11 יולי 2019, 19:05
על ידי מממממ
בזמן האחרון יש הרבה התעוררות הנושא. וכל הכבוד. (ראיתי שבקרית ספר יש ממש הכשר לספרים)

Re: איך מסתפרים להלכה

נשלח: 17 יולי 2019, 00:13
על ידי תנא-קמא
גליון עומק הפשט 225
מהדורת מייל - גבול פיאות הראש.pdf

Re: איך מסתפרים להלכה

נשלח: 07 אוגוסט 2019, 18:12
על ידי תנא-קמא
פרשת מטות תשע''ט - דיני גילוח הזקן.pdf
פולמוס מכונות הגילוח- גיליון 227.pdf
פרשת דברים תשע''ט - מעלת גידול הפאות והזקן.pdf
*
כל התורם 100 שקל למכון הילכתא גיליון עומק הפשט
נכנס להגרלה על שבת במירון בבין הזמנים כולל דירת אירוח אוכל של מנדיס ונסיעות
ההגרלה בבין הזמנים הקרוב - בתאריך ט''ו באב תשע''ט 
להצטרפות לחץ כאן